Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Treasury Management and Corporate Finance

Vrije Universiteit Amsterdam

 • Beschrijving
 • Overzicht

Het primaire doel van de opleiding is het bijbrengen van kennis en vaardigheden om als (corporate) treasurer te kunnen functioneren in steeds veranderende bedrijfssituaties. Hierbij wordt er van uitgegaan dat een corporate treasurer in staat moet zijn om op drie niveaus te kunnen opereren:

 • als professional die zelfstandig rechtstreeks transacties op de financiële markten aangaat en zonodig in teamverband meer geavanceerde financiële constructies creëert;
 • als manager van een gespecialiseerde treasury afdeling;
 • als adviseur en gesprekspartner van het topmanagement.

De hierbij beoogde bedrijfsomgeving wordt in eerste instantie gevormd door grote niet-financiële bedrijven en instellingen ('corporates'), die in belangrijke mate op de internationale financiële markten opereren. De opleiding is echter zodanig opgezet dat zij ook aansluit bij andere bedrijfssituaties waarin volume en aard van de financiële operaties een volwaardige professionele treasury noodzakelijk maken, zoals bijvoorbeeld de treasury van een grote elektriciteitsproducent of een grote gemeente. Daarnaast beoogt de opleiding de nodige vaardigheden bij te brengen om het vakgebied verder te kunnen ontwikkelen; het bijdragen hieraan vereist vergelijkbare vaardigheden als die nodig zijn voor het inslaan van nieuwe wegen binnen een bedrijfssituatie. De opleiding gaat ervan uit dat afgestudeerden voldoende kennis hebben opgedaan om na de nodige praktijkervaring ook te kunnen doorgroeien naar functies op het gebied van het financieel management.

Internationale maatstaven

De opleiding streeft ernaar te voldoen aan internationale maatstaven. Bij het ontwerp van de opleiding is er in het bijzonder vanuit gegaan dat - afgezien van lokale accenten, bijvoorbeeld in de juridische modules - de inhoud in hoofdlijnen minimaal gelijk moet zijn aan die van de Engelse ACT opleiding (membership course). Op verschillende gebieden gaat de opleiding zelfs verder. Bepaalde onderdelen van de ACT examenstof worden immers reeds binnen de normale doctoraalprogramma's behandeld en derhalve als bekend verondersteld.

Inmiddels is de opleiding goedgekeurd door de IGTA, zijnde de International Group of Treasury Associations. De opleiding heeft hiermee de status van "IGTA approved program".

Studenten die bijzonder in cash management zijn geinteresseerd kunnen facultatief het internationale ACT cash management certificaat halen.

De opleiding is met name bestemd voor diegenen die werkzaam zijn op de corporate treasury van grotere - niet financiële - bedrijven en instellingen. Hiernaast is er een beperkt aantal plaatsen voor personen werkzaam bij banken, adviesbureaus en andere instellingen binnen de financiële wereld. De opleiding staat open voor deelnemers met een voltooide academische opleiding op het gebied van (bedrijfs-)economie of een ander voor het treasury vak relevant gebied. In het laatste geval kan het noodzakelijk zijn enkele deficiency tentamens af te leggen. De studenten dienen te beschikken over ervaring binnen de treasury van een grote organisatie of andere relevante werkervaring.

In uitzonderingsgevallen worden deelnemers toegelaten die niet op een treasury werkzaam zijn maar andere relevante ervaring hebben. Ditzelfde geldt voor deelnemers die een relevant HBO diploma hebben. Mogelijk dienen dan enkele deficiëntietentamens afgelegd te worden.

Toelating vindt voor een belangrijk deel plaats op basis van formele toelatingseisen. Het uitgangspunt hierbij is dat kandidaten met een voltooide universitaire bedrijfseconomische studie voldoende kennis en vaardigheden bezitten om de opleiding zonder problemen te kunnen volgen. Bij andere studies kan er reden zijn om aanvullende eisen te stellen. In het algemeen wordt er vanuit gegaan dat een kandidaat drie jaar relevante ervaring heeft. In bijzondere gevallen kunnen aanvullende eisen - bij voorbeeld met betrekking tot een verplichte stage tijdens de opleiding - worden gesteld.

Zonder aanvullende eisen worden in principe toegelaten:

 • doctorandi Economie of Bedrijfskunde (met een bedrijfseconomische afstudeerrichting);
 • kandidaten in het bezit van een universitair diploma postgraduate controllersopleiding of diploma registeraccountant;
 • kandidaten in het bezit van een ACT membership qualification.

Bepaalde deficiënties dienen mogelijkerwijs nog weggewerkt te worden door:

 • doctorandi Economie of Bedrijfskunde (overige afstudeerrichtingen);
 • doctorandi Rechtsgeleerdheid, Wiskunde of Informatica;
 • kandidaten in het bezit van een ACT associate qualification.

Doctorandi uit andere studierichtingen kunnen in een aantal gevallen eveneens toegelaten worden; zij dienen dan wel een individueel bepaald deficiëntieprogramma te doorlopen. Kandidaten met een afgeronde HBO-opleiding kunnen afhankelijk van de situatie worden toegelaten indien aan bepaalde eisen is voldaan en deficiëntietentamens met een voldoende worden afgerond

Definitieve toelating zal plaatsvinden mede op basis van een toelatingsgesprek. De bedoeling is na te gaan in hoeverre de kandidaat kans van slagen heeft de opleiding met succes te volgen. Hierbij zal gekeken worden naar zowel vooropleiding en (praktijk-)ervaring als naar de motivatie van de kandidaat. Uiterlijk eind juni krijgt een kandidaat bericht of men tot de opleiding is toegelaten.

Voor bovengenoemde eerste categorie zal toetsing slechts marginaal zijn; bij de overige categorieën gaat het om een uitgebreidere toetsing, waarbij ook de deficiënties aan de orde komen. Voor deze groepen wordt een op de aanwezige kennis en vaardigheden aansluitend deficiëntieprogramma ontwikkeld. Bij de toelatingsprocedure wordt tevens aandacht besteed aan een evenwichtige samenstelling van de groepen studenten. Er wordt naar gestreefd dat de meerderheid van de studenten bestaat uit in de praktijk werkende (aankomende) treasurers bij niet-financiële bedrijven en instellingen. Zo nodig kunnen kandidaten worden doorverwezen naar een volgend jaar. Op beslissingen van de commissie inzake de toelating is geen beroep mogelijk.


De opleiding duurt in totaal twee jaar, onderverdeeld in vier semesters.

Een studiejaar loopt van eind augustus tot en met eind juni. De colleges worden in beginsel één dag per week gegeven (op donderdagmiddag en -avond) in de speciaal voor de postgraduate opleidingen ontworpen Agorazalen in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit. Daarnaast worden incidenteel bijeenkomsten van twee dagen georganiseerd in een representatief conferentieoord. De meeste cursusmodules hebben een omvang van vijf of zes dagdelen. Ook worden incidenteel workshops gehouden van één of twee dagdelen.

Tentamens

De gehele opleiding bestaat uit ca zeventien cursusmodules, een afstudeerscriptie en een aantal workshops. Iedere module wordt afgesloten met een eindbeoordeling die in beginsel gebaseerd is op het eindtentamen van de desbetreffende module. De mogelijkheid bestaat dat de beoordeling voor een bepaald onderdeel gedeeltelijk tot stand komt op basis van prestaties die gedurende de cursusmodule geleverd worden, zoals groepsopdrachten, individuele papers of presentaties. In incidentele gevallen kan de beoordeling van een module op basis van bijvoorbeeld een afsluitend werkstuk tot stand komen. Indien een student voor een cursusmodule geen voldoende eindbeoordeling gehaald heeft, of indien men niet in de gelegenheid is geweest tentamen(s) af te leggen, kan deelgenomen worden aan een hertentamen. Dit wordt in beginsel afgenomen aan het begin van het eerstvolgende semester.

Scriptie

De scriptie dient te worden voltooid in de loop van het vierde semester. De student overlegt vooraf de keuze van het onderwerp met de programmadirectie, die ook een begeleider toewijst. De student dient de resultaten van de scriptie te presenteren en te verdedigen ten overstaan van medecursisten.

Workshops

Voor de workshops van de opleiding worden geen tentamens afgenomen. Hiervoor geldt wel een aanwezigheids- en participatieverplichting.

Diploma

Het einddiploma wordt toegekend indien een student voor alle tentamens en de scriptie een voldoende eindbeoordeling heeft verkregen. De examenregels zijn nader uitgewerkt in het reglement van de opleiding.

Niveau WO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 24 maanden
Type Post-wo / postacademisch
Kosten €10950
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Provincie Noord-Holland
Afronding Diploma