Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Toegepaste Economische Wetenschappen (TEW)

Universiteit Hasselt

  • Beschrijving
  • Overzicht

Futureproof’ professional
De studie toegepaste economische wetenschappen opent een breed perspectief op beleidsfuncties in moderne profit- en socialprofitorganisaties en bij overheden. Jonge afgestudeerden zijn daar graag geziene professionele analisten en beleidsvoorbereiders in vele domeinen: financiën, accounting, marketing, strategie, distributie … Later gaan deze professionals zelf aan de slag als managers en beslissers in kleine en grote ondernemingen. Steeds meer van hen gaan de uitdaging aan en worden zelf ondernemer. In deze opleiding word je klaargestoomd tot multidisciplinair manager van morgen: een allrounder op hoog niveau.

 

Moderne opleiding
Om zo ver te komen, moet je eerst stevig investeren in je analytische bagage, in je bedrijfseconomische inzichten en in je kennis van functionele bedrijfsdomeinen. Tegelijk moet je openstaan voor kruisbestuivingen vanuit andere disciplines: beleidsinformatica, kwantitatieve analyse, talen, gedragswetenschappen, recht … Het vormen van professionele allrounders vraagt een moderne en geïntegreerde opleiding.

 

(Lifelong) Employability skills
Van bij de aanvang van de bacheloropleiding investeer je in competenties die een hefboom zijn om de verworven bagage ten volle te kunnen benutten in een reële context. Om je daarbij te helpen, benadrukt de opleiding onder andere communicatievaardigheden, professioneel interdisciplinair teamwerk, time management en de ontwikkeling van je probleemoplossend vermogen. Daarnaast werkt de faculteit op verschillende manieren samen met bedrijven. Aan de hand van gastcolleges en bedrijfsbezoeken maakt de student kennis met de feitelijke kant van het bedrijfsleven. In het derde bachelorjaar kun je kiezen voor een stageplaats en zo je opgedane kennis toetsen aan de realiteit in de werkomgeving. Tijdens de opleiding krijg je inzicht in structuur van bedrijven, sectoren en markten. Uiteindelijk moet dit alles leiden tot een afgestudeerde met een extra dimensie: modern gevormd en klaar voor de actie!

 

Een opleiding met toekomst
Vandaag en ondanks zware economische tijden is de vraag naar afgestudeerden TEW groot en divers. Hoe complexer onze bedrijven, organisaties, instituten en overheden, hoe belangrijker de toegevoegde waarde van moderne bedrijfseconomen om allerlei specialiteiten samen naar een hoger niveau en naar een performante organisatie te tillen.

 

  

In de master opleiding kun je kiezen tussen vier afstudeerrichtingen:

 

accountancy en financiering

Deze afstudeerrichting speelt in op de zeer grote behoefte aan academisch opgeleiden in het domein van interne en externe verslaggeving, het beheersen van de kapitaal- en geldstromen in het bedrijf, de planning en budgettering van de activiteiten waaronder het beoordelen van nieuwe investeringen, het controleren van deze bedrijfsactiviteiten, de administratieve organisatie, de liquiditeitsplanning, de relaties met banken en overheidsinstellingen, de financiële analyse en kredietbeoordeling, het indekken tegen en verzekeren van risico’s, beleggingsstrategieën en het internatonaal financieel management. Financiële managers en accountants nemen dan ook sleutelposities in bij de meeste organisaties. Ook de socialprofitsector, zoals ziekenhuizen, bejaardeninstellingen, vzw’s, lokale besturen en de overheid, besteedt steeds meer aandacht aan het financieel beheer.

 

beleidsmanagement

Er bestaat een grote vraag naar academisch opgeleiden met beleidsgerichte managementcapaciteiten. De overheid, maar ook bedrijven, worden immers geconfronteerd met beleidsvraagstukken die een directe weerslag hebben op hun activiteiten zoals het gebrek aan mobiliteit, de vergrijzing van de arbeidsmarkt, de milieuvervuiling, de invloed van externe stakeholders. Om in deze complexe maatschappelijke context overeind te blijven en succesvol te zijn, hebben de overheid en de bedrijven nood aan ‘policy managers’. Zij fungeren als probleemoplossers die in staat zijn om een duurzaam beleid te voeren en maatschappelijke problemen op een rationele en efficiënte wijze aan te pakken. Steeds meer overheden en ondernemers proberen economie, ecologie en sociale samenhang te integreren in hun organisatie.

 

innovatie en ondernemerschap

De ondernemingen van vandaag, zowel in de profit- als in de socialprofitsector, vragen meer academisch opgeleiden met ‘ondernemingsgerichte competenties’. Om een nieuw bedrijf te starten en levend te houden, zijn ‘entrepreneurs’ nodig. In de organisaties van vandaag moet snel en flexibel ingespeeld worden op veranderingen, zowel in de externe als in de interne omgeving. Dit geldt zowel voor multinationals als voor overheidsorganisaties en KMO’s. Deze veranderingen vragen van het management een proactieve vertaling naar innovatieve systemen en structuren, en naar een innovatieve bedrijfscultuur. Dit is de omgeving voor managers van morgen. Daarvoor zijn niet alleen ‘entrepreneurs’, maar ook ‘intrapreneurs’ nodig.

 

marketing

Marketing is een belangrijk vakgebied. Het levert een essentiële bijdrage aan het rendement en het groeiproces van organisaties. Een organisatie zal beter in staat zijn haar doelstellingen te bereiken, indien ze vertrekt van een marktgericht beleid en tegemoetkomt aan de wensen van haar cliënten. Dit geldt niet alleen voor commerciële bedrijven, waar winst en groei belangrijk zijn, maar ook voor de socialprofitsector. Daar gaat het bijvoorbeeld om het winnen van leden, het verkrijgen van giften of het stimuleren van gedragswijzigingen.
Marketing heeft bovendien een belangrijke maatschappelijke rol. Gezien het grote aantal transacties van goederen en diensten in onze samenleving, kan men zich indenken dat de efficiëntie van het marketingsysteem niet alleen belangrijk is voor bedrijven, maar dat het tevens bepalend is voor de levensstandaard van de burgers.

 Instromende studenten in de opleiding beschikken over basisdenkkaders in volgende functionele gebieden: financiering, accounting, marketing, algemene economie en strategie. De student heeft een brede visie op de algemene, economische en maatschappelijke context waarbinnen bedrijven functioneren. De student beschikt over voldoende analytische competenties om gevorderde (bedrijfseconomische) opleidingsonderdelen op masterniveau te volgen.

De student:
-  kan zelfstandig en zelfgestuurd kennis opbouwen.
-  kan opgebouwde kennis toepassen in goed gedefinieerde praktijksituaties.
-  kan duidelijk en gestructureerd mondeling en schriftelijk rapporteren.
-  kan op wetenschappelijke manier informatie verzamelen, analyseren en rapporteren.
-  neemt een onderzoekende houding aan ten opzichte van de (bedrijfs)economische realiteit.
 
Toelatingsvoorwaarden
 
Rechtstreeks:
-   Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen
-   Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur
-   Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica

 Bouwen aan de toekomst

Wil je marketingmanager, productiemanager of verkoopsdirecteur worden? Of word je liever accountant, financieel analist of bankdirecteur? Het kan ook zijn dat je graag belastingcontroleur of verzekeringsinspecteur wordt. Of spreekt de functie van kabinetsmedewerker, gemeenteontvanger, onderzoeker of misschien systeemanalist, informaticus, leraar of docent je meer aan?

Met je masterdiploma heb je een universitair diploma op zak. Je hebt een brede basis gekregen in de bacheloropleiding en je vervolgens verdiept in een bepaald domein in de masteropleiding om een specifieke deskundigheid te verwerven. Je kunt in organisaties en in het bedrijfsleven in kaderfuncties terecht komen, eerst meer beleidsondersteunend en later op managementniveau en dit in een waaier van sectoren.

Je kunt werken in productie- en commerciële bedrijven, advieskantoren, onderwijsinstellingen, overheidsdiensten, nutsbedrijven, internationale instellingen, vakbonden en patroonsorganisaties, ziekenfondsen, ziekenhuizen, financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen of je kunt een eigen bedrijf opstarten. Werk vinden is geen probleem. Talrijke studenten hebben een job vooraleer ze afstuderen.

 

Dankzij de jobdagen van de studentenvereniging AIESEC en de plaatsingsdienst van de faculteit kom je tijdens de masteropleiding in contact met bedrijven en organisaties die op zoek zijn naar afgestudeerde universitairen.

 

Uit onderzoek bij onze afgestudeerden blijkt dat:

  • handelsingenieurs in het bedrijfsleven vooral als inkoper, logistiek manager, productieplanner, marketingmanager en investeringsanalist werken, maar ook in advieskantoren i.v.m. accounting, fiscaliteit, marketing en management.
  • toegepaste economen vooral als accountant, bedrijfsrevisor, cost en management accountant, auditor, fiscalist werken zowel in productie-, commerciële als adviesbedrijven, maar ook in financiële, commerciële en personeels- en beleidsmanagementfuncties.
  • handelsingenieurs in de beleidsinformatica werken in organisaties - waaronder ondernemingen, overheids- en social profitinstellingen, maar vooral in advieskantoren - als informaticadeskundigen, systeemanalisten, systeemingenieurs, projectleider of manager van IT-projecten, operationsmanager, databasemanager, consultant.

 

Masters uit de drie opleidingen werken in:

  • overheidsbedrijven als kabinetsmedewerker, ontvanger of belastinginspecteur, bestuurssecretaris,accountant,
  • onderwijsinstellingen als leraar of docent en universiteiten als assistent, professor of onderzoeker,
  • financiële instellingen als kredietmanager, financieel analist, kantoordirecteur, financieel directeur, procuratiehouder, inspecteur, KMO-consultant, productiedirecteur, informaticus, personeelsdirecteur,
  • de sociaal-economische sector als directeur, beleidsadviseur, accountant, of in financiële en commerciële functies,
  • de adviessector als informaticus, accountant, bedrijfsrevisor, fiscalist, marktonderzoeker, managementconsultant, ...

 


Niveau WO
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Type MSc (Master of Science)
Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
Titulatuur MSc (Master of Science)
Benodigde taalkennis Nederlands
Afronding Diploma