Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Postgraduaat Bedrijfskunde

Universiteit Hasselt

  • Beschrijving
  • Overzicht
  • Testimonials

De postgraduaat programma's in het domein van de bedrijfskunde, georganiseerd door de Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappenvan Universiteit Hasselt, bieden een garantie op een mix van een gedegen academische opleiding en hoge praktijkrelevantie.

De werkvormen zijn intensief en interactief, met de juiste balans tussen individueel en groepswerk, zelfstudie en interactieve seminaries.

De jarenlange ervaring die de Faculteit BEW van de Universiteit Hasselt heeft opgebouwd met de organisatie van diverse vormen van langlopende deeltijdse bedrijfskundeopleidingen voor een heterogeen publiek werd optimaal gebruikt om dit concept uit te werken.

Modulaire aanpak

De opleiding Bedrijfskunde kent vandaag een modulaire opbouw met drie modules. De modules bestaan telkens uit 15 studiepunten (sp).

Voor elke module kan apart ingeschreven worden en de moduleattesten zijn 5 jaar geldig om gecombineerd te worden tot een postgraduaat getuigschrift in de bedrijfskunde.

Accountancy & Financiering (A) Marketing & Strategie (M) Ondernemen (O)
A1 Financieel boekhouden M1 Marketing O1 Fund. bedrijfseconomie
A2 Management accounting M2 Strategie O2 Ondernemingsplan
A3 Financieel management M3 HRM O3 Bedrijfsspel

Partners

Deze opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met Deloitte, een internationale organisatie die in België marktleider is in de sector van audit- en adviesbureaus.

Kostprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 1.200 per module, per inschrijving heeft men recht op twee examenkansen. Men kan inschrijven en betalen per afzonderlijke module. Het totale studiegeld voor drie modules om een postgraduaat getuigschrift te behalen bedraagt € 3.600.

Inbegrepen zijn de kosten voor syllabi (niet de handboeken), koffie en broodjes en de evaluatiesessies. Niet inbegrepen zijn eventuele externe activiteiten.

Na de aanvang van een module kan het studiegeld niet meer worden teruggevorderd.

Omvang & Tijdstip lessen

Elke module bevat 3 opleidingsonderdelen die elk 5 sessies omvatten van 3 netto-contacturen. De modules worden zodanig ingepland dat de postgraduaatsopleiding (geheel van drie modules) in één academiejaar kan afgewerkt worden. Het academiejaar start eind september en eindigt eind juni. Modules kunnen afzonderlijk gevolgd worden en het programma kan over twee academiejaren gespreid worden mits rekening wordt gehouden met een logische volgorde van de opleidingsonderdelen (b.v. module 3 steunt op kennisaanbreng van module 1).

De contacturen zijn gepland op vrijdag van 18.30 tot 22.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur. Er wordt rekening gehouden met de gebruikelijke vakantieperiodes.

Locatie

De lessen vinden plaats op Campus Diepenbeek van Universiteit Hasselt.

Evaluatie & Attestering

Na de 5de sessie van elk opleidingsonderdeel volgt een evaluatie; deze evaluatie kan bestaan uit: een schriftelijk examen, een individuele paper of een groepspaper. Voor elk opleidingsonderdeel wordt in september een tweede examenkans georganiseerd. De Onderwijs- en Examenregeling (OER) van Universiteit Hasselt is van toepassing.

  • Wie regelmatig de sessies bijwoonde, ontvangt na afloop een aanwezigheidsattest.
  • Wanneer u slaagt voor een opleidingsonderdeel krijgt u hiervoor een creditbewijs.
  • Wanneer men slaagt voor de drie opleidingsonderdelen van een module ontvangt men een attest voor die module.
  • Een combinatie van 3 modules (45 sp) wordt bekroond met een postgraduaat getuigschrift afgeleverd door de Universiteit Hasselt.

Doelgroep


Met dit aanbod intensieve, flexibele en modulaire managementopleidingen richt Universiteit Hasselt zich naar iedereen die op relatief korte termijn een gedegen bedrijfskundige opleiding wil combineren met een voltijdse baan.

U bent houder van een academisch masterdiploma (van universiteit of hogeschool) in een niet-economische richting en voelt vanuit uw huidige werksituatie of uw carrièreontwikkeling de behoefte aan een kwalitatief hoogstaande en praktisch planbare bedrijfskundige opleiding?

U bent ingenieur, jurist, scheikundige, psycholoog, bioloog, filoloog, architect, socioloog, kunstenaar of afgestudeerde van welke academische opleiding dan ook … en wil uw professionele expertise versterken met essentiële managementkennis en -vaardigheden?

U schuift in uw onderneming of organisatie op naar een positie waar aspecten van financiële, accounting, marketing, strategie of andere bedrijfskundige disciplines belangrijker worden voor uw loopbaan en u wil de economische context beter begrijpen?

Dan moet u beslist verder kennis maken met het postgraduaat bedrijfskunde aan UHasselt.Toelatingsvoorwaarden

Houders van een academisch masterdiploma (universiteit of hogeschool) of equivalent diploma worden toegelaten waarbij enkele jaren werkervaring een vereiste zijn.

Een selectiecommissie zal beoordelen of kandidaten die niet aan de diplomavoorwaarde voldoen op basis van hun aangetoonde jarenlange bedrijfservaring, kundigheden en vaardigheden, uitzonderlijk toch kunnen worden toegelaten.


Modulaire aanpak

Het programma omvat zes modules. Er zijn drie basis en 3 gevorderde modules van telkens 15 studiepunten (sp): Accountancy & Financiering, Marketing & Strategie en Ondernemen. De gevorderde modules worden pas ingericht bij voldoende belangstelling.

De contacttijd wordt intensief gebruikt voor interactie en casestudies. Daarom wordt voor elke module voldoende studiemateriaal om de zelfstudie te ondersteunen ter beschikking gesteld in de elektronische leeromgeving.

Elke module start met een introductiesessie waarin de module wordt gesitueerd in de waardeketen van de onderneming en het waardesysteem. Deze introductiesessie dient ook om het groepsgevoel te versterken en wordt eveneens ingevuld vanuit HRM-standpunt teneinde bepaalde managementvaardigheden te beklemtonen. Praktijkinbreng wordt verzekerd door gastdocenten.

Maximale flexibiliteit

De unieke modulaire structuur laat de deelnemer toe naar eigen wens en mogelijkheden de intensiteit en de omvang van zijn opleiding te kiezen.

Stel dat u geïnteresseerd bent in de basisopleiding Bedrijfskunde en dat u dit zo snel mogelijk wil bekroond zien met een postgraduaat getuigschrift van Universiteit Hasselt (de opleiding is opgenomen in het Hoger Onderwijs Register). In dat geval kan u de drie door u gekozen modules van het postgraduaat in de bedrijfskunde in één jaar volgen, met sessies op vrijdagavond (18.30-22.00 uur) en zaterdag (9.00-12.30 uur).

Zelfs als u omwille van professionele of familiale redenen een pauze moet inlassen is er geen enkel probleem. De moduleattesten zijn gedurende vijf jaar geldig.

Accountancy & Financiering

(A1) Financieel boekhouden - Prof. dr. R. Mercken (UHasselt)
De deelnemer zal de informatie in een jaarverslag en jaarrekening kritisch kunnen beoordelen op basis van de verworven boekhoudkundige basis, de prestaties en financiële gezondheid van een onderneming kunnen analyseren en inzicht verwerven in de grondslagen van boekhouden, waarderingsprincipes en rapportering. Beginselen van boekhouden; jaarrekening; jaarverslag; XBRL; IFRS, analyse van de jaarrekening.

(A2) Management accounting - H. De Meyer & T. Van Schoubroeck (Deloitte)
De deelnemer zal kunnen beoordelen hoe financiële en niet-financiële informatie verzameld, geanalyseerd en gerapporteerd wordt om de doeltreffendheid en doelmatigheid van een organisatie te verbeteren.Traditionele kostencalculatiesystemen, budgettering en standaardkosten; activity based costing en value based management. Tenslotte wordt ook aandacht besteed aan Enterprise Resource Planning-systemen.

(A3) Financieel management - I. Breesch (UHasselt)
De deelnemer leert een analyse maken van financiële vraagstukken in organisaties. Dit start met een intro tot de financiële wiskunde (interestberekening en discontering) en de bepaling van cash flows van investeringsprojecten. Nadat het project financieel 'in kaart' is gebracht volgt de toepassing van evaluatiemaatstaven (o.a. payback, netto contante waarde) voor bepaling van het rendement. Ook het effect van afschrijfsystemen en resultaatbelasting wordt bestudeerd. In de laatste twee sessies komt financiële planning en het management van het werkkapitaal aan bod.

Marketing & Strategie

(M1) Marketing - W. Faes (UHasselt) & P. Forceville (Helvoet-Pharma)
De deelnemer zal marketing kunnen situeren in een strategisch kader en vertrouwd worden met marketingconcepten, -methodes en -technieken. Vertrekpunt zijn de uitingen van marketingbeleid en -strategie in de consumentenmarkt. Beginselen van marketing en link met strategie; marketing research; marktanalyse en -segmentatie; marketing mix; marketing communicatie; marketing planning en controle.

(M2) Strategie - S. Sluismans & M. Van Gastel (Deloitte), W. Vanherle (consultant), Prof. dr. W. Vanhaverbeke (UHasselt)
De deelnemer verwerft inzicht in zowel de strategische analysefase, waarin zowel de interne als de externe bedrijfsomgeving worden geanalyseerd, als in de strategische keuzes: concurrentiestrategieën, ontwikkelingsrichtingen en -methodes.
Concepten, strategische analyses, stakeholders, concurrentiestrategieën, ontwikkelingsrichtingen.

(M3) HRM - Wout Van Impe & Erik Colemonts (Mercuri Urval)
De deelnemers zullen met een business gerichte blik (strategie, markt, externe en interne bedrijfseconomische factoren) leren kijken naar HR en de impact leren managen van die bedrijfseconomische factoren op menselijk gedrag en dus op resultaten. De rode draad vormt de link tussen strategie en business HR. Tot de behandelde onderwerpen behoren: HR als business partner in een organisatie, de impact van veranderende bedrijfsomgevingen op de mens als succesbepalende factor, hoe professioneel gedrag ontleden, inzicht in de rol van manager/leider, gesprekstechnieken, wat is een goed team, evaluatie- en functioneringsgesprekken, enz. De klemtoon ligt voornamelijk op het aanreiken van een denkkader, het stimuleren van inzicht en ervaringsuitwisseling.

Ondernemen

(O1) Fundamentele bedrijfseconomie - dr. T. Kuppens (UHasselt)
De deelnemer verwerft inzicht in de theoretische basis van de bedrijfseconomie.
Een onderneming functioneert in een marktomgeving. De kenmerken van vraag en aanbod en de marktvormen (monopolie, oligopolie, volkomen mededinging, monopolistische mededinging,…) bepalen niet enkel de prijsvorming, maar beïnvloeden fundamenteel de organisatiewijze, werking en resultaat van de onderneming. Deze module vormt dus de brug tussen de economische en bedrijfseconomische theorie en de diverse functionele bedrijfskundige managementgebieden.

(O2) Ondernemingsplan - drs. R. Nulens (ING)
De deelnemer leert de concepten van de andere modules te integreren in een praktijkproject.
Deze module beoogt de deelnemers rechtstreeks creatief te laten participeren in de ontwikkeling van een integrerend ondernemingsplan voor een concreet project. De diverse functionele bedrijfskundige managementgebieden worden hier gelinkt in een praktisch project.

(O3) Bedrijfsspel - drs. R. Frederix (Centrum voor Management Consulting)
De deelnemer leert de concepten van de andere modules te integreren in een gecontroleerde spelomgeving.
Een business game is een simulatie van de reële bedrijfsomgeving waarin een hele reeks beslissingen moeten genomen worden waarbij niet alleen met financiële, commerciële en strategische aspecten moet worden rekening gehouden maar ook met de menselijke factor. Deze integratieve module doet, zoals het ondernemingsplan, beroep op creativiteit, analyse en samenwerking, maar nu in een competitieve en gecontroleerde omgeving. Ter ondersteuning van de modules Ondernemingsplan en Bedrijfsspel worden ook een aantal managementvaardigheden aangescherpt, zoals onderhandelen en evalueren.

Niveau WO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 12 maanden
Locatie Diepenbeek
Tijden Avond, Weekend
Type Non-degree (executive programmes), Post-wo / postacademisch
Kosten €3600
Les locatie type Op het instituut
Titulatuur Geen titel
Lesmethode Klassikaal onderwijs
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand september
Provincie Limburg
Afronding Diploma
Credits 45
Je leerde veel van een ander
Deelnemer Bedrijfskunde aan het woord

“Ik heb voor de opleiding Bedrijfskunde aan UHasselt gekozen om de sterktes en de zwaktes binnen de huidige bedrijfswereld beter te begrijpen. Door het volgen van de opleiding Bedrijfskunde ben ik beter in staat om de beslissingen van mijn management te doorgronden. Ik kan hen strategische oplossingen aanreiken die zowel de economische als sociale bedrijfsomgeving ten goede komen.”

 

Jelle Folkeringa
Je leerde veel van een ander
Deelnemer Bedrijfskunde aan het woord

“Theoretisch onderbouwd, gekruid met praktijkgerichte cases en gegeven door boeiende docenten met de nodige werkervaring, zo kan ik de opleiding Bedrijfsbeheer het best omschrijven.

 

Deze opleiding heeft me niet alleen in staat gesteld om m'n praktijkervaring een stevige theoretische basis te geven maar zorgde ook voor een beter inzicht in onderwerpen zoals strategie, marketing en HRM.

 

Een aanrader voor iedereen die de businessprocessen binnen het bedrijf wenst te doorgronden en zijn of haar profiel binnen deze processen wenst te versterken!”

Jelle Folkeringa