Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Mobiliteitswetenschappen

Universiteit Hasselt

 • Beschrijving
 • Overzicht

Studiedomein dat focust op de relatie tussen mens, maatschappij en modi

 

Tijdens je studie mobiliteitswetenschappen verdiep je je in de boeiende, complexe en steeds veranderende relatie tussen mens (gedrag), maatschappij (beleid - omgeving/milieu) en modi (verplaatsingsmogelijkheden). Heel specifiek word je opgeleid om:

 • mobiliteitsuitdagingen (bv. Hoe omgaan met energieschaarste?) te signaleren en hierin trends en ontwikkelingen op te sporen;
 • mobiliteitsvraagstukken (bv. Hoe een locatie bereikbaar houden?) te analyseren, onderzoeken en bespreekbaar te maken;
 • oplossingen en maatregelen te formuleren, in te voeren en de effecten ervan te evalueren en bij te sturen indien nodig;
 • over deze oplossingen en maatregelen te communiceren met zowel andere deskundigen (bv. ingenieurs, juristen, economen, psychologen, ...), betrokkenen (bv. buurtbewoners, doelgroepen) als de overheid (bv. beleidsmakers, politici).

 

 

Breed, uitdagend vakgebied met veel afwisseling 

Mobiliteit managen is een continue uitdaging. Elke situatie is immers anders en om tot goede oplossingen te komen, moet je steeds rekening houden met uiteenlopende aspecten zoals het menselijk gedrag, omgevingsfactoren, technische mogelijkheden, economische overwegingen, procedures en wetgeving, publiek draagvlak, politieke overtuigingen, enz. Je merkt al snel dat je als mobiliteitsdeskundige opereert in een domein waarin je leert omgaan met een veelheid aan dimensies, invalshoeken, competenties en vaardigheden. Deze veelzijdigheid vind je rechtstreeks terug in het studieprogramma, maar zeker ook in je latere job als mobiliteitsdeskundige!

Jezelf onderscheiden: van ervaringsdeskundige tot mobiliteitsexpert
Vlaanderen telt ongeveer zes miljoen ervaringsdeskundigen op vlak van mobiliteit, elk met zijn eigen ervaringen en meningen over hoe we mobiliteit en al haar uitdagingen best managen. Maar in de praktijk draagt Jan met de pet weinig bij. Als mobiliteitsexpert kan je je onderscheiden van de rest en slaag je erin zowel de bereikbaarheid van locaties en de verkeersveiligheid van de weggebruikers te verbeteren, als nieuwe vervoersmogelijkheden te ontwikkelen. Jij zorgt ervoor dat de motor van de samenleving blijft draaien door mensen mobiel te houden en daarbij aandacht te hebben voor leefbaarheid, veiligheid en milieu.

Vakgebonden vaardigheden verwerven door te doen en te ervaren
Mobiliteitsdeskundige word je niet door enkel met je neus in de boeken of voor je computer te zitten. Je krijgt het vak pas echt in de vingers door kennis uit cursussen en hoorcolleges direct toe te passen op reallifepraktijkopdrachten en excursies. Van bij de start van je opleiding ga je aan de slag met 'uit het leven gegrepen' opdrachten waar je individueel of in groep met medestudenten aan werkt. De rapporten die je hierbij aflevert en presenteert zijn steeds instrumenten die rechtstreeks in het werkveld kunnen ingezet worden. In het eerste masterjaar ga je zelfs concreet aan de slag via een stage waar je gedurende bijna een volledig semester kennismaakt met de veelzijdigheid van het beroep van mobiliteitsdeskundige. Met een diploma in de mobiliteitswetenschappen op zak, beschik je dus al meteen over een hoop werkervaring. Een ideale uitgangspositie voor een vliegende start van jouw carrière!

Vakoverschrijdende competenties
Vandaag de dag betekent voorbereid zijn op de toekomst meer dan alleen het bezitten van kennis over mobiliteit en deze kunnen toepassen. Werkgevers zijn op zoek naar mensen die vlot mondeling en schriftelijk communiceren, goed in team kunnen samenwerken, creatief met problemen kunnen omgaan, een kritische omgevingsanalyse kunnen maken, planmatig kunnen werken, enz. Kortom, mensen die vlot inzetbaar, dynamisch en wendbaar zijn in een omgeving die voortdurend onderhevig is aan verandering. Daarom besteden we reeds vanaf het eerste bachelorjaar mobiliteitswetenschappen veel aandacht aan deze zogenaamde ‘lifelong employability skills’, oftwel vakoverschrijdende competenties. In de masteropleiding zal je deze competenties ook daadwerkelijk in de beroepspraktijk toepassen tijdens de stage. Dit alles maakt dat je optimaal voorbereid zal zijn op je toekomstige job.

 

Zeker van een job! 

In economisch onzekere tijden is werkzekerheid geen overbodige luxe. Een diploma in de mobiliteitswetenschappen biedt je die zekerheid. De Vlaamse arbeidsmarkt heeft nood aan mobiliteitsdeskundigen. Dit blijkt onder andere uit het feit dat de masters die je vooraf zijn gegaan allemaal vlot werk vinden in een waaier van diverse organisaties. Maar ook internationaal is de mobiliteitsdeskundige gegeerd. Met een diploma mobiliteitswetenschappen heb je dus alle kansen in handen. En dat kunnen onze alumni alleen maar beamen. 

 In de master ligt de focus op het verdiepen van je academische onderzoeksvaardigheden en op het  specialiseren in een specifieke afstudeerrichting. Je kan kiezen voor de afstudeerrichting Mobiliteitsmanagement of de afstudeerrichting Verkeersveiligheid.

 

Afstudeerrichting Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid is een belangrijk maatschappelijk thema. Niet alleen in Vlaanderen dat aan een stevige inhaalbeweging bezig is op vlak van het verbeteren van de verkeersveiligheid, maar nog steeds een lange weg te gaan heeft. Ook internationaal blijft verkeersveiligheid een hot issue. Eén op drie Europese burgers raakt eens in zijn leven betrokken bij een verkeersongeval met gekwetsten. De overheid neemt tal van maatregelen op niveau van de weg (en omgeving), het voertuig en de mens om de verkeersveiligheid te verhogen. Daarbij is er aandacht voor technologische innovaties op het vlak van de infrastructuur en het voertuig, handhaving, educatie en sensibilisering.

 

Afstudeerrichting Mobiliteitsmanagement

Mobiliteitsmanagement houdt zich bezig met het beïnvloeden van mobiliteitskeuzes en met het organiseren van mobiliteit. Indien er een bepaald aanbod aan verkeer en vervoer gecreëerd wordt via een autowegennetwerk, een openbaarvervoersysteem, een fietsnetwerk … dan sta je als verkeerskundige voor de uitdaging om dit aanbod zo efficiënt (zo weinig mogelijk file) en duurzaam mogelijk te benutten. Dit vraagt om een aanpak vanuit verschillende invalshoeken. Om bv. het gedrag van individuen te veranderen ten voordele van duurzame vervoerswijzen (bus, trein of fiets) moet je als mobiliteitsmanager een pakket van diensten/instrumenten ontwikkelen die complementair zijn met infrastructuur- en prijsmaatregelen.

 Heb je reeds een academisch of professioneel bachelordiploma of een masterdiploma in een ander studiegebied behaald? Dan kan je via een schakel- of voorbereidingsprogramma instromen in de masteropleiding verkeerskunde.

 

 • Het doel van deze programma's is je op instapniveau van de Master te brengen.
 • Het schakelprogramma telt meer studiepunten dan het voorbereidingsprogramma omwille van het verschil tussen het profiel van een academische en een professionele opleiding.
 • Per dossier kan bekeken worden of je afhankelijk van je vooropleiding, recht hebt op eventuele vrijstellingen binnen het schakel- of voorbereidingsprogramma.


Met een diploma mobiliteitswetenschappen kun je in een waaier van organisaties en beroepen terechtkomen. Zowel de overheid, bedrijven als de socialprofitsector hebben mobiliteitsdeskundigen nodig. De mobiliteitsdeskundige houdt rekening met de belangen van de betrokken partijen (van overheid tot individuele burger) en kan goed bemiddelen. Hij/zij heeft affiniteit met voorlichting, onderzoek en beleidsvoorbereiding.

 

Na je studies mobiliteitswetenschappen kan je aan de slag als:

 • mobiliteitsmanager
 • consultant
 • researcher
 • verkeers- en vervoersplanner
 • adviseur-ontwerper mobiliteit en ruimte
 • beleidsmedewerker mobiliteit
 • projectleider verkeersmanagement
 • enz.

 

Welke taken zitten zoal in het takenpakket van de mobiliteitsdeskundige?

 • opstellen en uitvoeren van mobiliteitsplannen en/of bedrijfsvervoerplannen;
 • verzamelen en analyseren van allerlei informatie en gegevens betreffende mobiliteit in Vlaanderen, België en Europa teneinde het mobiliteitsbeleid op te volgen en te sturen;
 • opmaken van rapporten, syntheses, studies en brochures over uiteenlopende mobiliteitstopics om duurzame mobiliteit te promoten door te adviseren en te lobbyen;
 • inhoudelijk voorbereiden van mobiliteitsevenementen;
 • identificeren en aanpakken van gevaarlijke punten;
 • ontwerpen van veilige infrastructuur voor alle weggebruikers;
 • bestuderen van de impact van prijswijzigingen van treintickets op openbaar vervoergebruik;
 • bepalen van locatie van bedrijven rekening houdend met de bereikbaarheid voor verschillende transportmiddelen;
 • bepalen van verzekeringstarieven in functie van risicofactoren bij verschillende doelgroepen (geslacht, leeftijd, …);
 • opstellen en afstemmen van sensibilisatiecampagnes en educatief materiaal op verschillende doelgroepen;
 • onderzoek naar potentieel van nieuwe mobiliteitsvormen (bv. lightrail);
 • bestuderen en beïnvloeden van evolutie van verkeers- en mobiliteitsgedrag;
 • voorbereiden en ondersteunen van gemeentelijk mobiliteitsbeleid;
 • enz.

 


1ste Master Verkeerskunde

 

      Opleidingsonderdeel     SP
Gemeenschappelijk   Academische onderzoeksvaardigheden in mobiliteit   6
    Microsimulatiemodellen   6
    Keuzeopleidingsonderdeel   6
    Stage   24
    Subtotaal   42
         
Afstudeerrichting Verkeersveiligheid   Verkeers- en mobiliteitsgedrag   6
    Diepteanalyse ongevallen   6
    Impact infrastructuur   6
    Subtotaal   18
         
Afstudeerrichting Mobiliteitsmanagement   Management van vervoersbedrijven   6
    Analytische verwerking van mobiliteitsdata   6
    Verkeers- en vervoersmodellen   6
    Subtotaal   18
    Totaal   60

 

2de Master Verkeerskunde

 

      Opleidingsonderdeel     SP
Gemeenschappelijk   Goederenvervoer   6
    Kosten-batenanalyse en milieu-economie   6
    Intelligente transportsystemen   6
    Verkeersstromen   6
    Subtotaal   24
         
Afstudeerrichting Verkeersveiligheid   Gedragsbeïnvloeding   6
    Masterproef   30
    Subtotaal   36
         
Afstudeerrichting Mobiliteitsmanagement   Management en predictie verkeersvraag   6
    Masterproef   30
    Subtotaal   36
    Totaal   60

Niveau WO
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Type MSc (Master of Science)
Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
Titulatuur MSc (Master of Science)
Benodigde taalkennis Nederlands
Afronding Diploma