Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Matrix, leiden en coachen in verbinding

Universiteit Hasselt

 • Beschrijving
 • Overzicht
 • Testimonials

Bouwen aan hoogkwalitatieve relatiepraktijken

We leven in een snel veranderende, multi-culturele en multi-generationele wereld. Professioneel (bege)leiderschap in een dergelijke complexe omgeving vereist de sociaal-emotionele intelligentie en de vaardigheden om menselijke interacties en samenwerkingsprocessen ruimte te geven, te faciliteren en te ondersteunen. Iedere werkpraktijk is tegelijk een relationele praktijk: wat we doen, doen we doorgaans in relatie met anderen of voor anderen. De kwaliteit van HOE mensen zich tot elkaar verhouden en met elkaar omgaan, leren, innoveren en werken, bepaalt in grote mate hun individuele én gezamenlijke kracht.


En het is precies daarop dat Matrix focust: het opbouwen van hoogkwalitatieve relationele praktijken in diverse contexten. Vanaf de eerste dag van de opleiding richten we ons op het creëren van een leergroep. Dit betekent dat de deelnemers als groep een veilig leerlabo vormen waar het (inter)persoonlijk- en teamfunctioneren kan worden getoetst.

Het leren steunt in grote mate op de hier-en-nu interacties van de deelnemers met elkaar en met de programmastaf. Dit is een krachtige en duurzame vorm van leren die gebaseerd is op de inzichten van de T- training en Experiential Learning (K. Lewin, D. Kolb), Process Consultancy (E. Schein) en Action Learning (C. Argyris). Ervaringen en ervaringskennis worden gekoppeld aan - state of the art - inzichten uit de gedragswetenschappen. Bovendien ondersteunt Matrix de transfer van het geleerde naar de werkplek door te werken met concrete cases uit de praktijk van de deelnemers zelf.

Wat mag je verwachten?

Het leerprogramma kenmerkt zich door haar dubbele doelstelling: Professionele vervolmaking De opleiding is gericht op het verbeteren en aanscherpen van uw analyse- en interventievaardigheden. Wij werken vanuit concrete cases en streven naar een optimale integratie van praktijk (handelen) en theorie (reflectie).


Persoonlijke groei

De effectiviteit van interventies wordt in grote mate bepaald door het persoonlijk optreden van de professional. Het leren in deze opleiding situeert zich daarom niet alleen op het niveau van professioneel weten en kunnen maar ook op het niveau van je persoonlijke ontwikkeling. De opleiding streeft de integratie na van persoonlijke waarden, zelfbeleving, relationele kwaliteiten en professioneel handelen.

Deelname aan Matrix leidt tot:

 • meer inzicht in je eigen gedrag en de effecten van je gedrag op anderen of het team
 • verbetering van je communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden
 • versterkte vaardigheid in het geven en krijgen van constructieve feedback
 • verhoogde sensitiviteit voor sociaal-emotionele processen
 • grondige kennis van groepsontwikkeling en dynamieken:
  • besluitvorming
  • communicatie
  • participatie en betrokkenheid
  • ontwikkeling van vertrouwen en groepssamenhang
  • groepsnormen en cultuur
  • leiderschap en invloed
  • verantwoordelijkheid
 • meer zelfleiderschap
 • een verhoogde persoonlijke effectiviteit in het opbouwen van generatieve menselijke relaties en contexten

De fundamenten van het programma

Zelfdiscipline en betrokkenheid De opleiding steunt op zelfverantwoordelijkheid en inzet. Ieder lid van de groep draagt zijn deel van de verantwoordelijkheid en bepaalt daarmee het leervermogen en de draagkracht van de groep als geheel.

Leren in verbinding Leren is voor ons een sociaal proces. Je hebt anderen nodig om iets te leren. We hechten veel belang aan het scheppen, het bewaken en onderhouden van de condities om samen te kunnen leren. Centrale waarden hierbij zijn: wederzijds vertrouwen en respect, psychologische veiligheid, gelijkwaardigheid, bespreekbaarheid, directheid, open communicatie, feedback en discretie.

Ervaring en experiment als vertrekpunt De leercyclus van Kolb vormt de leidraad van het programma. Leren begint in dit model bij concrete ervaringen. We creëren (nieuwe) situaties, proberen dingen uit om daarna hierover te reflecteren. Dit levert nieuwe inzichten op die de eigen theorie wijzigen of verrijken. Hieruit vloeien nieuwe gedrags-alternatieven voort waarmee kan worden geëxperimenteerd. Deze nieuwe ervaringen leveren weer nieuwe inzichten op. De cyclus herbegint. Doorheen het leertraject volgen dergelijke leercirkels elkaar onophoudelijk op.

Versterken van sterkten De benadering en basishouding is appreciërend: gericht op het onderkennen van kwaliteiten en van wat goed gaat, mekaar bemoedigen en ondersteunen i.p.v. focussen op tekorten.

Kostprijs

De deelnameprijs is € 4.150 (exclusief residentiële kosten). De inschrijving is pas definitief na betaling van het deelnemingsbedrag.

Omvang & Tijdstip lessen

De formele opleiding bestrijkt een periode van 10 maanden met de start in september en de afronding in juni. Na het verlengde startweekend, bestaat het programma uit meerdere twee of driedaagse bijeenkomsten die tijdens de week georganiseerd worden.

Locatie

We werken residentieel. Alle meerdaagse bijeenkomsten vinden o.a. plaats in het seminariecentrum Kasteel Mariagaarde te Hoepertingen.

Doelgroep

Het Matrix leerprogramma richt zich tot een brede groep van professionals (leidinggevenden, consultants, trainers,…) die zich ten gronde willen verdiepen en bekwamen in de relationele dimensies van hun vak.

De formele opleiding bestrijkt een periode van 10 maanden. Om voldoende diepgang en leereffecten te garanderen werken we hoofdzakelijk residentieel en beperken we ons tot een leergroep van maximaal 14 deelnemers. Deelnemers zetten doorgaans na deze periode het leertraject voort op eigen initiatief. De meeste leergroepen blijven verschillende jaren actief.

Deze intensieve leergroepservaring legt een stevig fundament voor verdere professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Iedere kandidaat-deelnemer wordt uitgenodigd op een instapgesprek. Dit gesprek bied je de mogelijkheid om kennis te maken met de begeleiders en samen met hen uit te klaren of de Matrix-opleiding ook voor jou een zinvolle investering is. De opleiding start vanaf 10 deelnemers (max. 14 deelnemers).

Inschrijven voor een instapgesprek

Om in te schrijven voor een instapgesprek mag je een e-mail sturen met je contactgegevens (naam, bedrijf, contactadres, telefoonnummer) naar marleen.cupers@uhasselt.be.


Het programma is opgebouwd uit drie delen

 1. Persoonlijk functioneren in een groep
 2. Effectiever begeleiden van mensen en groepen
 3. Persoonlijke integratie

DEEL 1 - Persoonlijk functioneren in een groep

De belangrijkste leerdoelen van het eerste deel zijn:

 • bewuster worden van wat ik doe/zeg en de effecten hiervan op anderen
 • effectiever leren hanteren van mezelf als instrument in interacties met anderen
 • leren over bevorderende en belemmerende condities in de opbouw van kwaliteitsvolle relaties en de eigen invloed hierop

Startweek: leergroepsvorming Deel 1 start met een vijfdaags residentieel seminarie. In deze startweek wordt gewerkt aan de nodige condities om samen te leren. Hier wordt de basis gelegd van een effectieve leergroep. De processen die zich van moment tot moment tussen de deelnemers afspelen, worden benut om te leren over relationele en groepsprocessen en effecten van eigen handelen. De begeleiders bewaken de condities en faciliteren het leerproces.

Verdiepingsdagen Kort na de startweek volgt een planningsdag. Op basis van vragen die bovendrijven na de ervaringen van de startweek, distilleren we die dag samen thema's om verder uit te diepen. Elke projectgroep verdiept zich in het gekozen thema en werkt rond dit thema een leersessie uit voor de andere deelnemers. Hierbij wordt aangemoedigd om eigen ervaringen en inzichten te verbinden met bestaande literatuur.

De leersessies worden gespreid over twee residentiële bijeenkomsten van telkens twee dagen. Voorbeelden van thema's die in vorige cycli aan bod kwamen:

 • afstand versus betrokkenheid
 • gelijkwaardigheid versus afhankelijkheid
 • invloed uitoefenen en beïnvloed worden
 • respect, acceptatie en vertrouwen
 • macht en onmacht
 • omgaan met weerstand en vooroordelen
 • omgaan met ambiguïteit en onzekerheid

DEEL 2 - Effectiever begeleiden van personen en groepen

De belangrijkste leerdoelen van het tweede deel zijn:

 • versterken van eigen diagnose- en interventievaardigheden
 • uitbreiden van eigen interventierepertorium door actief te experimenteren
 • leren over condities, factoren en processen die van invloed zijn op het managen en
 • faciliteren van tussenmenselijke en groepsdynamische praktijken

Deel 2 start met een driedaagse leersessie rond advies- en begeleidingsvaardigheden. Aan de hand van cases uit de praktijk van de deelnemers worden interventiestijlen geanalyseerd en geëvalueerd, nieuwe interventies uitgeprobeerd en eigen competenties op dit vlak verder ontwikkeld.

Cases uit vorige cycli hadden onder meer te maken met:

 • contacting en contracting
 • vraagformulering en roluitklaring
 • taak- , procedure- , en procesinterventies
 • omgaan met diversiteit en verschillen
 • werken met energie en betrokkenheid
 • begeleiding van veranderingsprocessen
 • omgaan met conflicten

De residentiële training rond interventievaardigheden wordt verder opgevolgd door 4 intervisiedagen waar deelnemers mekaar vooruit helpen en van elkaar leren vanuit concrete praktijkvraagstukken. In deze sessies streven we naar integratie van praktijk en theorie enerzijds, en integratie van professioneel en persoonlijk optreden anderzijds. Naargelang de leerbehoeften en leerstijlen van de groep zijn diverse werk- en leervormen mogelijk.

DEEL 3 - Persoonlijke integratie

Het sluitstuk van het programma is een driedaagse waarbij de aandacht gaat naar de integratie van het geleerde in uw persoonlijke ontwikkeling en loopbaan. Wij kijken samen terug naar het voorbije leertraject en blikken vooruit naar het vervolg van ieders groeiproces. Via een persoonlijk integratiewerk geeft iedere deelnemer op een creatieve en actieve wijze uitdrukking aan zijn/haar leerproces. Door onderlinge feedback en consultatie verfijnen deelnemers hun persoonlijk ontwikkelingsplan, rekening houdend met eigen sterkten/zwakten en het gewenste carrièreperspectief.

Verschillende aspecten kunnen aan bod komen. Welke nieuwe perspectieven creëer ik voor mezelf en hoe ga ik daar naartoe werken? Hoe verbind ik op een evenwichtige en dynamische manier mijn professioneel leven met mijn persoonlijk leven? Hoe behoud ik de energie en dynamiek in mijn werk? Samen wordt bekeken hoe het eigen leertraject verder kan gezet worden en wat hierbij de verdere rol kan zijn van de leergroep.

Niveau WO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 10 maanden
Tijden Overdag, Avond, Weekend
Type Non-degree (executive programmes), Post-hbo / Post-bachelor, Post-wo / postacademisch
Kosten €4150
Les locatie type Conferentiecentrum
Titulatuur Geen titel
Lesmethode Klassikaal onderwijs, Praktijkopdrachten / cases, Zelfstudie, Rollenspellen
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand maart
Provincie Limburg
Maximaal aantal deelnemers 14
Afronding Certificaat
Je leerde veel van een ander
Leerbegeleiders Matrix aan het woord

"Het blijft ons verwonderen hoe een vreemd gezelschap uitgroeit tot een hechte leerkring van mensen die elkaar wezenlijk raken, optillen en dragen in hun ontplooiing als professional én als mens. Ook al dragen wij als begeleiders in grote mate bij tot de condities en oefenen we invloed uit op het leerproces, toch voelen we ons vaak toeschouwer en bevoorrechte getuige van de leerkracht die zich ontvouwt tussen mensen die het beste met elkaar voor hebben."

 

"Herhaaldelijk mogen wij vaststellen hoe mensen met nieuwe of herwonnen energie, bewuster, vrijer, gezonder en authentieker in relatie komen te staan met zichzelf, met anderen, met hun werk. Een kleine groep van mensen bezit blijkbaar het intrinsieke vermogen dat, mits de ‘juiste’ condities en ondersteuning, leidt tot vitaliserende en ingrijpende leerprocessen. De betrokkenen leren waardevolle zaken van elkaar en over zichzelf. De leereffecten hebben betrekking op zowel inzichten en vaardigheden als op diepere attitudinale bewegingen."

Jelle Folkeringa
Je leerde veel van een ander
Deelnemer Matrix aan het woord

“De opleiding Matrix heeft mijn kijk op leren en leerprocessen grondig veranderd. Ik ben van nature gericht op theorieën en modellen als basis voor praktijk en oefeningen: eerst denken en dan doen.

 

In Matrix wordt dit omgekeerd, de ervaring is leidend in het bepalen van je échte leervragen. De theoretische verdieping volgt als vanzelf en kan door elke deelnemer persoonlijk worden ingekleurd.

 

Mijn ontwikkeling op het vlak van groepsdynamica en procesadvisering had ik niet uit een boek kunnen halen zonder de Matrixervaring als basis.”

Jelle Folkeringa
Je leerde veel van een ander
Deelnemer Matrix aan het woord

"Als ik terugblik op de Matrix-opleiding, blijf ik deze opleiding als een uniek geschenk ervaren, zowel het leerproces dat ik heb kunnen doormaken als de mensen die ik heb leren kennen.

 

Waarom uniek?

 

Het groepsproces: het is voor mij een luxe geweest om op korte tijd het proces door te maken dat een troep vreemde mensen omvormt naar een veilige groep. Dat je tegelijkertijd ook stil kan staan bij dit proces heeft het voor mij extra leerrijk gemaakt. Wat versterkt of belemmert dit proces en wat is je eigen aandeel daarin?

 

Spiegel voor jezelf: feedback geven en krijgen is een natuurlijk onderdeel van onze dagelijkse realiteit maar de context van Matrix is daar voor mij heel bepalend in geweest. De veilige leergroep die ontstaat, waar er geen sprake is van prestatiedruk en focus op resultaat, maakt dat feedback op een heel warme, zorgzame en oprechte manier gebeurt.

 

Eigenaar van je leerproces: voor de start van de opleiding had ik bepaalde doelen voor ogen. Deze doelen zijn helderder geworden doorheen het traject en zelfs wat verschoven. Je krijgt de kans om, samen met de groep, je leeragenda te bepalen en op welke manier je die aan bod wil/kan laten komen. Door deze manier van werken, heb ik mezelf altijd eigenaar blijven voelen van mijn eigen leerproces en kan ik nog altijd met veel voldoening terugblikken op de weg die ik daarin heb afgelegd."

 

Jelle Folkeringa
Je leerde veel van een ander
Deelnemer Matrix aan het woord

"In de sector waarin ik werk wordt er veel over ‘verbinding’ gesproken. Verbinding met de doelgroep, verbinding tussen medewerkers, verbinding tussen deelwerkingen, ... .

 

In de opleiding Matrix heb ik echt kunnen ervaren hoe dit ‘verbinden’ werkt voor mij. Ik heb mezelf hierin kunnen onderzoeken dankzij de groep, mijn zelfbeeld wat kunnen bijstellen en mogen ervaren op welke manier ik impact heb op anderen en anderen dan weer op mij. Deze ervaring neem ik nu met plezier weer mee naar mijn werkveld.

 

Wat ik heel bijzonder vond in mijn zoektocht naar verbinding met anderen, is dat ik toch ook heel dicht bij mezelf ben kunnen geraken.

Onze leerbegeleiders Johan en Roger zeiden op de startdag van Matrix dat dit het begin was van iets nieuws. Ik moet ze hierin overschot van gelijk geven!"

 

Jelle Folkeringa