Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Consultancy in Groepen en Organisaties (CIGO)

Universiteit Hasselt

 • Beschrijving
 • Overzicht
 • Testimonials

Het CIGO programma heeft tot doel inzichten en vaardigheden te ontwikkelen in het begeleiden van organisaties op weg naar vitaliteit en het vergroten van het eigen leervermogen. Het betreft een programma van voortgezette professionele vorming - op postacademisch niveau - met de klemtoon op inspirerende en ervaringsgerichte ontmoetingen rond de thematiek van procesadvisering.

De rode draad doorheen het programma is het verdiepen en versterken van het persoonlijk vakmanschap als adviseur, verandermanager of leidinggevende.

Context

Organisaties leven vandaag in een hyperturbulente wereld, waarin de crisissen elkaar lijken op te volgen. Om duurzame organisatieprocessen op te zetten wordt het menselijk en maatschappelijk potentieel in hoge mate uitgedaagd. Als koppeling tussen individuele competenties en inhoudelijk strategische doelen, is er een grote vraag naar versterking van de relationele verbindingsprocessen op alle niveaus. Het voortdurend afstemmen tussen personen, in teams en op organisatievlak, is de vitale kracht van de 'organisatie-in-de-maak'.

Deze nieuwe kijk op organiseren werkt vanuit een creatief en toekomstgericht perspectief. Alle actoren 'construeren' voortdurend met elkaar de organisatie. Om deze organisatiedialoog gestalte te geven worden bekende vormen van procesbegeleiding aangevuld met waarderende vormen van actieonderzoek. Ook de samenwerking tussen een diversiteit van stakeholders over organisatiegrenzen heen is de uitdaging van de toekomst, om aan de steeds toenemende onderlinge afhankelijkheden duurzame en innovatieve werkvormen te geven.

Bouwstenen

Aansluitend bij de doelstellingen van het CIGO-programma schetsen we de belangrijkste uitgangspunten die het leertraject onderbouwen:

Procesadvisering

Een relationele benadering van procesadvisering staat voorop. In procesadvisering wordt transformatie in groepen en organisaties essentieel als een relationeel proces opgevat, waarbij alle actoren een nieuwe afstemming met elkaar 'co-construeren'. De kwaliteit van de relaties, de persoonlijke betrokkenheid en de context-nabijheid zijn hierin de essentiële componenten. In het bestuderen van organisatie-ontwikkeling op micro-, meso- en macroniveau vetrekken we steeds vanuit dit relationeel perspectief. Onze visie op verandering is een relationeel perspectief: je maakt het in de interactie in het hier en nu. We werken aan de connecties op verschillende niveaus van de organisatie vanuit het proces-systemisch perspectief. Een belangrijke doelstelling is de complexiteit van processen verkennen en hierin interventies doen.

Ervaringsleren

Het ervaringsleren is een krachtige basispijler. Het fundament van het leertraject is de ervaring in het 'hier en nu' in en dankzij de leergroep. Gezamenlijke feedback en reflectie creëren een leerruimte waarin persoonlijke en relationele verdieping mogelijk wordt. Ook de eigen professionele werkplek wordt gebruikt als belangrijke ervaring onder de vorm van eigen praktijkcasuïstiek. Het participeren in actie-onderzoek in één van de organisaties van CIGO-deelnemers is tenslotte het momentum waarin een integratie mogelijk is van theorie-en veranderpraktijk en de persoonlijke stijl hierin. Dit actie-onderzoek biedt een zeer belangrijke experimenteerruimte voor de projectgroep (als leergroep) en ieders persoonlijk leerproces.

Leergroep

Groepsontwikkeling als vehikel voor persoonlijke groei. Het samen bouwen aan een stevige leergroep is de hefboom waarin het ervaringsgericht werken een bedding heeft. Door de intensiteit en frequentie van ontmoetingen is de leergroep bij uitstek het vehikel voor het persoonlijk leerproces van elke deelnemer. Diepgang van leren en kwaliteit van onderlinge feedback krijgen meer kans in het langdurig samen onderweg zijn.

Praktijktheorie

Het verbreden en verdiepen van de eigen praktijktheorie. Met het ervaringsleren als uitgangspunt leren deelnemers hun drijfveren en veronderstellingen in hun professioneel handelen te expliciteren en kritisch te bevragen. Tevens verwerken ze via zelfstudie en voorbereidende projectgroepen een aantal gemeenschappelijke theoretische kaders en modellen over organiseren en organisatieverandering.

Vanuit een multipartijperspectief is de meertaligheid van procesadvisering en organisatieontwikkeling essentieel. Dit krijgt vorm door verschillende en contrasterende betekeniskaders te verkennen. Op basis hiervan helpt de leergroep de eigen praktijktheorie de toetsen, kritisch te (her)bekijken, te verfijnen en verdiepen.

Appreciative Inquiry

Het waarderend onderzoek als vernieuwende praktijk in organisatieontwikkeling en veranderingsmanagement. De appreciatieve benadering stelt vanuit een sociaal constructionistisch perspectief een waarderende benadering voorop in het analyseren en verbeteren van organisaties. Het zich eigen maken van deze methodologie en interventievorm voor veranderen en leren in groepen en organisaties is een belangrijke doelstelling.

Dit wordt mede mogelijk gemaakt dankzij het uitwisselingsprogramma met het Master Program Positive Organization Development and Change (MPOD), van de Case Western Reserve University (CWRU, Department of Organizational Behavior) te Cleveland, Ohio. Prof. Ron Fry, die het MPOD programma begeleidt is mede-grondlegger van appreciative inquiry. CWRU is de bakermat van appreciative inquiry, die de kracht van waarderend actieonderzoek steeds verder uitwerkt. Het intercultureel ontmoeten en leren biedt bovendien een wezenlijk draagvlak voor het uitwisselingsprogramma.

Multipartijperspectief

Nieuwe vormen van organiseren hebben steeds meer betrekking op samenwerking en netwerking tussen organisaties of met verschillende partijen. Multipartijsamenwerking kan de procesbegeleiding van interorganisationele projecten een concrete aanpak geven, vooral in het domein van sociale en ecologische duurzaamheid. Het verkennen van de specifieke dynamieken van multipartijsamenwerking en het analyseren van die referentiekaders is onderdeel dat steeds meer belang krijgt.

Persoonlijk vakmanschap

Het verdiepen van het persoonlijk vakmanschap is een rode draad. Deze rode draad krijgt steeds meer kleur doorheen het leertraject. Het werken met persoonlijke leerverslagen, het maken van een projectverslag van het actieonderzoek en een afsluitend professioneel ontwikkelingsverslag zijn leertaken die het leerproces focussen op de belangrijkste ontdekkingen, persoonlijke kwaliteiten en verder te ontwikkelen competenties.

De workshop 'persoonlijk functioneren' in de laatste fase van het leertraject beoogt een verdere persoonlijke verdieping. Hierdoor komt de professional als 'mens' dichter bij zijn persoonlijke waarden- en zinbeleving, zijn zelfbeleving en relationele kwaliteiten. Dit creëert een reflectieruimte en kantelmoment voor professionele (her)oriëntering. Deelnemers zijn tevens elkaars coach in dit verdiepingsproces. Dit versterkt het zelfsturend leervermogen als professional en persoon: een proces dat na het CIGO-leertraject gecontinueerd wordt. Dankzij het langdurige programma (16 maanden) kan dit leertraject doorheen de verschillende blokken en werkwijzen leiden tot dit verdiepingsproces.

Verankering universiteiten

De band met wetenschappelijk onderzoek is cruciaal. Het CIGO-programma kent een traditie van meer dan 30 jaar. Om in de toekomst een trekkers-en pioniersol te blijven hebben, is de band met wetenschappelijk onderzoek aan de universiteiten Leuven en Hasselt noodzakelijk. De internationale samenwerking met CWRU én de uitwisseling met het AMOC-programma (Ashridge Masters in Organisation Consulting, Ashridge Consulting, UK) liggen in het verlengde hiervan.

Kostprijs

De inschrijvingsprijs voor dit 2-jarig programma bestaat uit 2 gelijke schijven van 4.950 euro.

De eerste schijf wordt uiterlijk 2 weken na toezegging op basis van intakegesprek betaald (betaling geldt als inschrijving), de tweede schijf vóór 1 april 2014.

De accommodatie- en verplaatsingskosten, zowel in België als in de USA, zijn ten laste van de deelnemers.

Omvang & Tijdstip lessen

CIGO is een tweejarig programma dat georganiseerd wordt in vier blokken. Elk van de blokken bestaat uit een intens residentiële deel (week) aangevuld met meerdere tweedaagse bijeenkomsten. Op 4 september 2014 start weer een nieuwe editie van CIGO (25ste editie).

Locatie

Alle tweedaagse residentiële sessies gaan door in Heerlijckyt van Elsmeren (Geetbets), de opstartweek en de vierdaagse 'workshop persoonlijk functioneren' gaan door in Hubermont Space for Development (Hubermont). Er is twee keer een uitwisseling naar Cleveland, Ohio, USA.

Evaluatie & Attestering

Deelnemers die met succes de opleiding volgen, krijgen een Certificaat Postacademische Vorming Consultancy in Groepen en Organisaties, uitgereikt door K.U. Leuven en Universiteit Hasselt.

Doelgroep

Het programma richt zich tot interne en externe 'change professionals' die een groot deel van hun professionele activiteit (zullen) wijden aan het begeleiden/ontwikkelen/adviseren van groepen, organisaties en inter-organisatietrajecten in de profit en non-profit sector:

 • interne- en externe organisatieadviseurs
 • verantwoordelijken van opleiding & vorming
 • veranderingsmanagers
 • HR-verantwoordelijken
 • directieleden en andere leidinggevenden

Er wordt gemikt op een leergroep met heterogene samenstelling wat werkterrein en achtergrond betreft. Deze diversiteit is een belangrijke voorwaarde in de uitbouw van een stevige leergroep.

De doelgroep staat open voor professionals uit Vlaanderen en Nederland. De groepsgrootte beperkt zich tot maximum 14 deelnemers, zodat de garanties voor een kwalitatief hoogstaand programma aanwezig zijn.

De kandidaten hebben een universitaire of gelijkwaardige achtergrond en minstens 5 jaar beroepservaring in het begeleidingswerk.


Het programma omvat drie invalshoeken: het team, de organisatie en de persoon van de begeleider. Bij iedere invalshoek is de eigen ervaring van deelnemers het vertrekpunt, dan worden de vanuit reflectie groeiende inzichten verankerd in de theorie en vervolgens is er ruimte om te oefenen in begeleidingsvaardigheden en deze te integreren in de eigen professionele praktijk. De hierboven genoemde invalshoeken bepalen de vier blokken van het leertraject.

Programma opbouw

Zoals uit onderstaand schema blijkt, loopt de eigen professionele ontwikkeling als rode draad doorheen de blokken; de focus op het begrijpen en omgaan met diversiteit start vanaf het tweede blok met de eerste uitwisseling met de MPOD-groep en wordt in het derde blok verder verdiept dankzij een tweede uitwisseling en het werken vanuit het multipartijperspectief. Het actieonderzoek start op vanaf het derde blok.

Kennismakingsdag op 4 september 2014

Blok 1: Begeleiden van teams

De interactie in kleine groep en groepsdynamiek is de basis en bouwsteen van samenwerken en organiseren. Intensief ervaringsleren in groep is daarom de start en de fundering, zowel voor het opbouwen van de eigen leergroep als voor het leren over de relationele processen die de essentie zijn van alle organiseren en veranderen.

Ervaringsgerichte groepstraining Het programma start met een residentiële week met als doelstellingen: - leren over het eigen groepsgedrag en de effecten hiervan op anderen, - inzicht verwerven in processen die zich in een groep afspelen; - onderkennen hoe men daar zelf een rol in speelt en hoe men deze processen kan beïnvloeden.

Tijdens deze startweek wordt de basis gelegd voor een effectieve leergroep, waarvan de leden op constructieve wijze samenwerken naar persoonlijke en gemeenschappelijke leerobjectieven.

Groepsprocessen en groepsleren Doel van dit tweede onderdeel is een verdieping in de basisinzichten over functioneren en begeleiden van groepen of teams. Deelnemers bespreken tijdens de planningsdag welke thema's de meeste klemtoon zullen krijgen. De themadagen worden voorbereid via individuele studie en uitdieping in projectgroepen. Elke projectgroep bereidt één plenaire dag voor.

Begeleiden van groepen en teams Het sluitstuk van het eerste blok heeft tot doel het integreren van diagnose en interventie in groepen en teams. De focus ligt op het oefenen in interventies op microniveau op basis van praktijkcases. Op deze manier wordt de eigen praktijktheorie over het begeleiden en ontwikkelen van groepen verdiept.

Blok 2: Begrijpen van organisatieprocessen

Organisatieprocessen hebben specifieke systemische kenmerken van een hoger niveau, die de kleine groep overstijgen. Groepen of hun vertegenwoordigers onderhandelen doelen, middelen en strategieën om een 'gedeelde visie' te realiseren in een complexe context. Bruikbare organisatiekennis wordt niet van buitenaf maar in samenspraak en in mede-eigenaarschap ontwikkeld.

Organizational processes: life-giving forces in organizations? First exchange program with Case Western Reserve University (CWRU) In a first exchange program with Case Western Reserve University (Cleveland, Ohio), a group of MPOD (Master in Positive Organizational Development and Change) students at CWRU joins the CIGO group in Belgium for a full week. This part of the program is devoted to the forces that increase or decrease the vitality in organizations, as embodied in the energy of individuals, groups and whole systems. An additional focus of the exchange visit is the intercultural dimension.

The seminar starts with an organizational simulation. The experience gained here serves as a basis for inquiry into our theories of practice about organizing. What are core processes in organizations? What are obstacles? What are life-giving forces? What does intercultural cooperation imply? How do we develop a learning community? The last two days of the exchange program are focusing on company visits to further develop our perspectives on organizational and change dynamics in the field.

Analyse van organisatieprocessen Voortbouwend op de gedeelde inzichten en ervaringen, opgebouwd in de organisatiesimulatie, worden de centrale topics vastgelegd voor verdere uitdieping. De meertaligheid van procesadvisering en organisatie-ontwikkeling wordt via verschillende en contrasterende betekeniskaders verkend. Doorheen deze diversiteit van brillen om organisaties te lezen is het systemisch en holistisch perspectief de verbindende schakel. De themadagen worden voorbereid via individuele studie en uitdieping in projectgroepen.

Analyse van veranderingsprocessen in organisaties Verandering is de centrale focus van het volgende programma-onderdeel. Wat zijn elementaire fasen van geplande veranderingsprocessen? Waar zit de energie ? Wat zijn basiscondities die nodig zijn om veranderingen te sturen? Wat zijn diverse veranderingsstrategieën, onderliggende waarden, veronderstellingen en consequenties? Wat is de plaats van procesadvisering in veranderingsprocessen? Wat is de meerwaarde van het waarderend onderzoek als relationele praktijk?

Blok 3: Begeleiden van organisatieontwikkeling

Onderzoek (of diagnose) en interventie vallen in feite samen in een constructionistisch organisatieperspectief. De nieuwe generatie methodes in organisatieontwikkeling steunt precies op de kunst van het stellen van de juiste vragen, die perspectieven openen en energie creëren tot veranderen en ontwikkelen. Meten en documenteren werkt maar als alle actoren daardoor tot een nieuwe vorm van 'conversatie' komen over de vitale thema's van de organisatie. Het betrekken van externe stakeholders of multipartijsamenwerking is een gepaste werkvorm voor complexe thema's, die te maken hebben met sociale en ecologische duurzaamheid.

Organisatie-consultingmethodes op basis van praktijkcases In blok 3 komt het hoofdaccent te liggen op het integreren van analyse- en interventievaardigheden. De deelnemer krijgt de kans om te oefenen met interventies op organisatieniveau en om de effecten hiervan te evalueren. De eigen praktijksituatie staat hierbij centraal. Parallel worden een drietal actieonderzoeken opgestart in de werkcontexten van de deelnemers - waarbij zoveel mogelijk onderzoek en interventie ter plaatse gedaan wordt. Elke CIGO-deelnemer participeert in minstens één projectgroep. De leerervaringen in deze projectgroepen lopen als een rode draad doorheen dit blok.

Tijdens praktijkgetuigenissen delen enkele consulenten met ervaring in het veld van veranderingsmanagement hun praktijkcases. Het doel is samen te ontdekken wat de condities en succesfactoren zijn in veranderingsprocessen. Zicht krijgen op bijkomende interventiekaders en modellen helpt om het eigen interventierepertorium uit te breiden en te verfijnen.

Second exchange program with Case Western Reserve University In a second exchange visit, the CIGO group again joins the students of the MPOD program in the Case Western Reserve University in Cleveland, Ohio. We participate in several seminars and organization visits focusing on appreciative inquiry and large group interventions. The management of diversity is an important topic that will be further explored. Topics of this exchange program are explored in a follow-up meeting.

Blok 4: Professioneel vakmanschap

Het versterken van het persoonlijk vakmanschap is een rode draad in het programma. Deze rode draad krijgt steeds meer kleur doorheen het leertraject. Als laatste fase van het leertraject beoogt blok 4 een verdere persoonlijke en relationele verdieping. Hierdoor komt de professional als 'mens' dichter bij zijn persoonlijke waarden- en zinbeleving, zijn zelfbeleving en relationele kwaliteiten. Dit creëert een reflectieruimte en kantelmoment voor professionele (her)oriëntering. Deelnemers zijn tevens mekaars coach in dit verdiepingsproces. Dit versterkt het zelfsturend leervermogen als professional en persoon: een proces dat na het CIGO-leertraject gecontinueerd wordt.

Workshop persoonlijk functioneren De persoon van de begeleider met eigen mogelijkheden en beperkingen staat centraal in deze vierdaagse workshop. Uit onderzoek en praktijkervaring blijkt dat de effectiviteit van interventies in groepen en organisaties in grote mate mede bepaald wordt door het persoonlijk optreden van de begeleider. Daarom is de focus hier de integratie van persoonlijke waarden- en zingeving, zelfbeleving, relationele kwaliteiten en professioneel handelen. Het (h)erkennen van eigen ontwikkelthema's is fundamenteel in het begeleiden van ontwikkeling van anderen.

Professionele praktijk Na de workshop persoonlijk functioneren krijgt elke deelnemer de kans om een eigen veranderingsproject in te brengen als leermateriaal. De focus ligt op de integratie tussen theorie en praktijk enerzijds en de integratie tussen rolgedrag en persoonlijk functioneren van de begeleider anderzijds. De link met het actieonderzoek zal hier uiteraard zijn betekenis hebben. Het "zichzelf effectiever als instrument leren gebruiken" vormt het sluitstuk van de opleiding.

Professioneel ontwikkelingsplan In een afsluitende tweedaagse wordt enerzijds teruggekeken naar het voorbije leertraject en anderzijds vooruitgekeken naar het vervolg van het eigen groeiproces: wat is het persoonlijk ontwikkelingsplan en hoe krijgt dit concreet verder vorm?

Niveau WO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 24 maanden
Tijden Overdag, Avond, Weekend
Type Non-degree (executive programmes), Post-wo / postacademisch
Kosten €9900
Les locatie type Op het instituut, Conferentiecentrum
Titulatuur Geen titel
Lesmethode Theorie, Praktijkopdrachten / cases, Zelfstudie, Rollenspellen
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand september
Provincie Limburg
Maximaal aantal deelnemers 14
Afronding Certificaat
Je leerde veel van een ander
Docent CIGO aan het woord

“CIGO is een ervaringsgericht leerplatform waarin deelnemers vele kansen krijgen en grijpen in hun ontdekkingstocht naar hun eigen krachten en talenten die ze willen verdiepen en verfijnen. Het is bijzonder boeiend om de transformaties die ze co-creëren mee mogelijk te maken als begeleider!”

Jelle Folkeringa
Je leerde veel van een ander
Deelnemer CIGO aan het woord

“Na bijna twintig jaar werkervaring in de HR-wereld, was ik niet toe aan de spreekwoordelijke nieuwe uitdaging die je in een andere functie of een nieuwe job hoopt te vinden. Ik had behoefte aan een fundamentele verdieping van mezelf als professional. Op mijn twintig jaar oude masterdiploma kon ik al lang niet meer teren. Ook al bleef ik na mijn eerste werkervaring continu gefocust op persoonlijke ontwikkeling, het was niet voldoende. Ik had nood aan een programma dat verder ging dan kennis vergaren, netwerken en nieuwe trends ontdekken. Kortom, ik zocht een nieuw ijkpunt. Toen ik het CIGO-programma in handen kreeg, was ik ervan overtuigd dat dit voor mij het juiste ding op het juiste moment was.

 

Ik heb me niet vergist. Het was een zeer intensief programma, één dat me tot in mijn genen trof. Ik werd voortdurend geïnspireerd, gemotiveerd, aangemoedigd en verplicht om verder te denken, te experimenteren en te leren. CIGO bleek een combinatie van nieuwe theorieën ontdekken, er ervaringsgericht mee aan de slag gaan, werken in een leergroep en vooral inspiratie opdoen om anders met groepen en processen om te gaan. Ik heb er van het begin tot het einde van genoten. De eerste week in Hubermont was een unieke ervaring, het verblijf in Cleveland werd een beleving om nooit te vergeten. Tijdens het programma kon ik altijd terugvallen op een groep gemotiveerde CIGO- collega's, nog iets dat het programma uniek maakt in zijn genre.

 

Als afgestudeerde CIGO-lid voel ik meer vertrouwen, meer inspiratie en veel meer werkgoesting dan ooit tevoren. Als CIGO-ambassadeur wens ik minstens evenveel voldoening aan iedereen die zich geroepen voelt om aan de opleiding te beginnen.”

 

Jelle Folkeringa
Je leerde veel van een ander
Deelnemer CIGO aan het woord

"Ik steef ernaar om succesvol te zijn in het leven. Net zoals zoveel mensen om mij heen. Na de opleiding Human Resources en vervolgens Bedrijfskunde leek een Master Business Administration een prima keuze. Een netwerkrelatie tipte mij de opleiding CIGO: meer toepassing, diepgang en succes.

 

Door mij deelname aan CIGO ben ik anders naar het concept ‘succes’ gaan kijken. Ik ben anders gaan kijken, anders gaan denken en anders gaan doen. Hierdoor sta ik succesvoller, effectiever en met meer voldoening in het leven.

 

CIGO is een bijzonder programma. Een leerervaring met een enorme kracht. CIGO focust op wat er reeds aanwezig is en wat er mogelijk is naar de toekomst. Gaandeweg het programma ontstaan er inzichten met voldoende ruimte voor reflectie en experimenten. CIGO draait om diepgang.

 

Wat aanvankelijk een belasting voor mijn werkinzet leek in uren, blijkt gaandeweg het programma een baken van rust, ruimte en reflectie. Door te vertragen, blijk ik uiteindelijk te versnellen en meer effectiever. Maar met meer aandacht voor het proces en daarmee een betere borging.

 

Deelname aan het CIGO programma heeft mij inzichten aangereikt die gaan over het waarderen van wat er is en daarvan genieten. Daarvan word ik niet alleen een betere professional maar een beter mens. Het is een gevoel van kracht, voldoening en geluk. Hiermee kan ik organisaties beter begeleiden. Niet in de minste plaats omdat ik mijzelf als professional als startpunt van de verandering zie.

 

De belangrijkste inzichten zijn, wat mij betreft:

 • Just trust the proces (maar ook durven loslaten)
 • Wat je aandacht geeft, groeit (word makes worlds)
 • Aandacht voor het ‘hier en nu’ (eyeopener!)
 • Er is altijd een proces, het is een kunst dat (in) te zien"

 

Jelle Folkeringa