Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Reddin Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht
 • Contact
 • Opleidingen
 • Vestigingen
 • Werknemers

Reddin is een internationale organisatie van management-consultants en trainers.

De organisatie is opgericht door professor dr. William James (Bill) Reddin, die als hoogleraar aan de universiteit van New Brunswick, Canada, de befaamde "3-D Management Theorie" heeft ontwikkeld. In deze theorie wordt inzichtelijk gemaakt hoe de effectiviteit van managers en organisaties tot stand komt.

Bill Reddin en zijn groep management consultants testten dit model meer dan 15 jaar, tot zij er volledig zeker van waren dat de beschrijving van effectiviteit overeen kwam met de werkelijkheid. Daarna werd een methode ontwikkeld om de effectiviteit van managers en organisaties te verbeteren. Deze "Reddin Methode" is sindsdien met veel succes wereldwijd toegepast in talloze ondernemingen.

Reddin is in Nederland actief sinds 1972. Een team van ervaren trainers/adviseurs draagt de Reddin Methode over aan managers en consultants en ondersteunt de organisatie bij de implementatie van de methode.

Wat is de Reddin Methode

De Reddin Methode is een hulpmiddel ter verbetering van 'managers- en organisatie effectiviteit'. Het is een manier om resultaatge­richtheid te verkrij­gen in een organi­satie en om het beleid van de orga­nisatie te concretiseren in opera­tionele doelstellin­gen. Doelstel­lingen zijn in wezen een contract tussen leidinggevende en medewerker en bij uitstek het middel om 'empo­werment' en 'groei in functie' te bevorderen. Centraal staan:

 • de stijl van leidinggeven
 • teamwork en synergie
 • het proces van outputformulering

Hoofdelementen

De Reddin Methode berust op een aantal veronder­stel­lingen over menselijk gedrag. Gesteld kan worden dat mensen beter, effectiever en met meer plezier werken wanneer zij:

 • duidelijk weten wat van hen verwacht wordt,
 • betrokken zijn bij het formuleren van deze verwachtin­gen,
 • de ruimte hebben om zelf te bepalen hoe ze aan die ver­wach­tingen kunnen voldoen,
 • beter geïnformeerd worden over hun prestaties, zodat ze van hun eigen ervaringen kunnen leren.

De Reddin Methode erkent het belang van teamwork. De essentie van goed management is dat men resul­ta­ten be­haalt door anderen in te schake­len. Leidinggevenden krij­gen niet alleen de gelegenheid betere resultaten voor de organisatie te behalen, maar ook de tevredenheid over de eigen baan te vergroten.

Het is belang­rijk voor het welzijn van zowel de organi­satie als het indivi­du dat per­soonlijke ontwikke­ling en aspira­ties moge­lijk worden ge­maakt. Goed manage­ment houdt in dat men mede­wer­kers helpt en motiveert de grenzen van hun kunnen te berei­ken en op een hoog prestatieni­veau te blijven functioneren.

Voordelen

Tot de voordelen van de Reddin Methode kunnen worden gerekend:

 • Biedt samenhang in managementmethoden, -technieken en -vaardighe­den.
 • Schept een gemeenschappelijk begrippenkader
 • Geeft een gedegen inzicht in verantwoordelijkheden en bevoegd­heden
 • Vormt een leidraad om beschikbare tijd en energie op hoofdza­ken (output) te richten
 • Maakt resultaten zichtbaar en bespreekbaar; mits par­ticipatief toegepast zal dit de prestatie­motivatie en arbeidssatisfactie bevorderen
 • Het biedt de mogelijkheid beoordelingen objectief te onderbouwen, met reële aanknopingspun­ten voor manage­ment development
 • Vergroot het stijlbewustzijn, situationele sensitiviteit en de stijlflexibiliteit

De Reddin Methode is toonaangevend op zijn gebied. Het sluit aan bij de ontwikkelingsei­sen van de organisatie. Het helpt­ managers bij het effectiever managen van hun eigen prestaties en van de presta­ties van hun team en medewerkers.

Belangrijke kenmerken van Reddin-trainingen

 • Dragen in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van een resultaatgerichte cultuur, resultaatgerichte managers (en adviseurs) en resultaatgerichte teams.
 • Als werkmethode wordt een 'action learning' model toegepast waarbij teamleren plaatsvindt
 • Gericht op resultaten op gedragsniveau en op organisatieniveau, naast realisering van persoonlijke doelen.
 • De verantwoordelijkheid voor ontwikkeling wordt bij de deelnemers gelaten. Ze zijn de 'case manager' van hun eigen ontwikkeling. Reddin schept de condities om dit mogelijk te maken
 • Voorafgaand aan een training vindt een persoonlijk doelstellend gesprek plaats.

In-company / Open inschrijving

Reddin trainingen worden zowel in-company georganiseerd als via open inschrijving.

Vragen die o.a. gesteld kunnen worden om je effectiviteit te onderzoeken:

 • Ben ik tevreden met mijn huidige situatie?
 • Verwar ik een goede indruk maken met te willen slagen?
 • Wil ik alles goed doen in plaats van de goede dingen doen?
 • Gedraag ik mij:
  • voorspelbaar
  • veilig
  • ongeïnteresseerd
 • Hoe effectief ben ik nu?
 • Wil ik ècht de beslissing nemen om te veranderen?
 • Wat is mijn mogelijke bijdrage aan de organisatie?
 • Moet ik mijn gedrag veranderen om effectiever te worden of de situatie, of mijn wijze van werken?
 • Hoe kan ik de effectiviteit vergroten van mijn:
  • afdeling
  • collega's
  • manager
  • medewerkers
 • Innoveer ik voldoende om effectiever te worden?
Referenties

 • Op aanvraag. Zie reacties van deelnemers op www.reddin.nl
» Algemene informatie
  • Bezoek adres
   (Hoofdlocatie)
  • Lijndonk 126
  • 4907 XG Oosterhout
  • Nederland
  • Postaal adres
   (Hoofdlocatie)
  • Lijndonk 126
  • 4907 XG Oosterhout
  • Nederland
 • Jan Pieter van der Zouwen
  Jan Pieter van der Zouwen
  Directie