Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Radboud Management Academy

 • Beschrijving
 • Overzicht
 • Contact
 • Opleidingen
 • Vestigingen
 • Werknemers
 • Testimonials

De Radboud Management Academy (RMa) is een academische leerplaats waar managers, professionals en wetenschappers met elkaar in dialoog gaan over de samenleving van nu en morgen. En over de organisaties en instituties in die samenleving. Hier discussiëren zij over de steeds complexere problemen waar zij voor staan. En zoeken zij een benadering waarin vanuit meerdere perspectieven een bijdrage wordt geleverd aan oplossingen.

Multi-perspectief

In onze opleidingen leert u problemen beter te duiden en te diagnosticeren en u leert effectieve oplossingsstrategieën te ontwikkelen. Deelnemers ontwikkelen een 'multi-perspectief'; zij leren vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken te benaderen. In ons onderwijs wordt alle ruimte gegeven om casussen uit de eigen praktijk in te brengen. Het versterken van het probleemoplossend vermogen van de deelnemers staat steeds centraal.

Verschillende formules

De Radboud Management Academy (RMa) is sinds 1991 de business school van de faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit. Binnen de faculteit bevindt zich de unieke combinatie van de disciplines bestuurskunde, bedrijfskunde, bedrijfseconomie, economie, politicologie, planologie, milieukunde en geografie. Disciplines die nodig zijn voor de ontwikkeling van een multi-perspectief.

Bij de Radboud Management Academy kiest u uit korte en langlopende trajecten. Deze kunnen de vorm hebben van een universitaire Master of Science, post-master of leergang. Of u doet een aanvraag voor een maatwerktraject.

MSc Bedrijfskunde (2 jaar) in Nijmegen en Utrecht

De Radboud Management Academy (RMa) verzorgt al ruim 25 jaar de avondopleiding MSc/drs Bedrijfskunde (ABK). Cursisten van de ABK studeren af bij de Radboud Universiteit Nijmegen.
In de opleiding staat een integrale benadering van management en organisatie centraal. Een sociaal-organisatorische visie op de bedrijfskunde vormt daarbij het uitgangspunt. In de gehele opleiding ligt de nadruk op de organisatie van samenwerkingsverbanden in en tussen organisaties. Daarvoor is het volgende nodig:

 • kennis over concepten en modellen die een bedrijfskundige helpen bij het richten van de organisatie. De cursist krijgt inzicht in de eisen die de omgeving aan de organisatie stelt en leert wat de consequenties daarvan (kunnen) zijn voor de identiteit, missie en strategie van de organisatie. Deze externe oriëntatie komt aan de orde in vakken als Strategie en Marketing.
 • kennis over concepten en modellen die helpen bij het inrichten van een organisatie. Hierbij moet worden gedacht aan de inrichting van de structuur van de organisatie, maar ook aan de inrichting van HRM-, ICT- en bedrijfseconomische systemen. Denk hierbij aan vakken als Sociotechniek, HRM, Kennis en Leren in Organisaties en de bedrijfseconomische vakken.
 • kennis om nieuwe oplossingen voor nieuwe problemen te ontwikkelen; kortom, om nieuwe instrumenten te ontwikkelen. De cursist leert welke kennis nodig is over de principes die achter de concepten en modellen zitten. Deze principes komen aan de orde in vakken als Systeemtheorie, Organizational Behavior en Management & Filosofie.

De opleiding bestaat uit twee delen: een Pre-master van een 1/2 jaar en een academisch Masterprogramma van anderhalf jaar.

Pre-master

De pre-master biedt een oriëntatie op de bedrijfskunde en vormt voor cursisten een voorbereiding op het volgen van het Masterprogramma. Uitgangspunt bij de pre-master is dat cursisten geleerd wordt op een bedrijfskundige manier naar organisaties te kijken. Zij krijgen inzicht in de problemen waarmee organisaties in hun omgeving te maken hebben en ze leren welke aspecten van organiseren relevant zijn. In de pre-master komen de volgende thema's aan bod:

 • systeemtheorie
 • fin. econ. management
 • sociotechniek
 • marketing
 • statistiek
 • methoden van onderzoek

Masterprogramma

In het Masterprogramma worden conceptueel-theoretische, wetenschappelijke en professionele vaardigheden bijgebracht die nodig zijn voor het structureren van organisatieprocessen. Ook wordt stilgestaan bij theoretische en wijsgerige vragen over organisaties en organiseren. Ten slotte wordt aandacht geschonken aan actuele ontwikkelingen in het onderzoek op het terrein van de sociaal-organisatorische bedrijfskunde en het verder ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden. De MSc opleiding wordt afgesloten met een masterthesis. Afronding van de opleiding levert de (wettelijke) graad Master of Science (MSc) Bedrijfskunde op.

In het Masterprogramma komen de volgende thema's aan bod:

 • corporate strategy
 • analyse en ontwerp van organisaties
 • strategisch personeelsmanagement
 • kennis en leren in organisaties
 • analyse en verandering van organisaties
 • methoden van organisatieonderzoek
 • management en filosofie
 • onderzoek in organisaties
 • masterthesis

Praktische informatie

Duur: 2 jaar
Start + Locatie: 24 oktober 2017 in Utrecht en maart 2018 in Nijmegen
Collegetijden: dinsdag en donderdag, 19.00- 22.00 uur
Studiebelasting: 15 à 20 uur per week (inclusief collegeavonden)
Groepsgrootte: maximaal 30 cursisten
Diploma: MSc Bedrijfskunde
Doelgroep: managers, adviseurs en andere professionals met een volwaardige, relevante HBO-opleiding en minimaal drie jaar relevante werkervaring

Post-master Leren, Ontwikkelen & Veranderen

Organisaties ontwikkelen zich voortdurend en daarmee zetten zij ook hun medewerkers in beweging. Door leren, ontwikkelen en veranderen van individu en organisatie met elkaar te verbinden, wordt een brede basis gelegd voor geslaagde organisatieveranderingen. DNV, Twynstra Gudde en de Radboud Management Academy bieden deze post-master gezamenlijk aan. De opleiding start november 2017 op een locatie in het midden van het land en is bedoeld voor HRD-en HRM-ers, organisatie-consultants en managers uit profitorganisaties en not-for-profit organisaties.

Post-master Strategische Innovatie in 'cure' en 'care'

In de post-master Strategische Innovatie in 'cure' en 'care' gaat het om de organisatie van de zorg. En hoe we de zorg organiseren heeft alles te maken met hoe we naar organisaties kijken. In de post-master presenteren we een manier van kijken die leidt tot 'anders organiseren'. Anders, want niet gericht naar binnen, maar naar buiten; niet steeds groter en complexer, maar eenvoudiger; niet steeds meer aanbod, maar aandacht voor de behoefte van cliënten; niet gericht op nog meer controle, maar op zelfstandig werkende professionals; niet gericht op besparen op personeel, maar op efficiëntie door slimmer te organiseren. Om anders te kunnen organiseren, om organisaties te kunnen ontwarren, om banen te kunnen ontwerpen die leerkansen bieden en stressrisico's reduceren, om echt verantwoord met schaarse middelen om te gaan is bedrijfskundige kennis nodig. Start november 2017.

Post-master Psychologie van Organisatieverandering

Een organisatie heeft tegenwoordig maar één zekerheid: ze zal constant moeten veranderen. Organisatieverandering blijkt in de praktijk niet gemakkelijk. Waarom is dit zo lastig? Meestal wordt deze vraag vanuit een bedrijfskundig perspectief beantwoord. Vanuit deze invalshoek speelt met name de wijze waarop een organisatie is ingericht een rol en wordt er vooral rekening gehouden met de structuur van de organisatie, normen, waarden en interne processen en systemen. Aandacht voor deze aspecten is van groot belang voor het succes van een verandertraject, maar er is meer nodig.
Het is essentieel om ook vanuit een psychologische invalshoek naar organisatieverandering te kijken. Om een blijvende organisatieverandering te realiseren is gedragsverandering van de mensen binnen een organisatie namelijk cruciaal. Gedragsverandering is complex en verloopt meestal niet zonder slag of stoot. Betrokkenen vinden het vervelend dat anderen hun gedrag regisseren, geloven lang niet altijd in het nut van al die veranderingen en vinden het moeilijk om gewoonten los te laten. Goede pogingen tot organisatieverandering mislukken dan ook vaak omdat er geen rekening wordt gehouden met deze (psychologische) weerstand. Kortom, kennis van gedrag en gedragsverandering is essentieel als u zich bezighoudt met organisatieverandering. In de post-master 'Psychologie van organisatieverandering' worden het bedrijfskundig en het psychologisch perspectief op unieke wijze met elkaar verbonden. Doordat de post-master is vormgegeven in een samenwerking tussen D&B en de Radboud Management Academy is een goede balans tussen praktijk en theorie in de opleiding gegarandeerd.
Voor wie? De post-master richt zich vooral op managers en professionals die zich bezighouden met verandertrajecten binnen (hun) organisatie(s). Daarnaast is de post-master bedoeld voor HR-professionals die met weerstand in hun organisatie te maken hebben.
Start 2 november 2017

De Radboud Management Academy organiseert tevens de volgende leergangen:

 • Leergang Business Data Science
 • Masterclasses Diversity & Inclusion
 • Masterclass Innovatieve Bedrijfsvoering in de publieke sector

Voor meer informatie over informatiebijeenkomsten, bovenstaande opleidingen en leergangen zie: www.ru.nl/rma


Keurmerken

 • Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
» Algemene informatie
  • Bezoek adres
  • Thomas van Aquinostraat 1.1.55
  • 6500 HK Nijmegen
  • Nederland
  • Postaal adres
  • Postbus 9108
  • 6500 HK Nijmegen
  • Nederland
 • dr. Jan Achterbergh
  dr. Jan Achterbergh
  Programma manager
 • mr. Erik Lazeroms
  mr. Erik Lazeroms
  Directie
 • Patrick Vermeulen
  prof.dr. Patrick Vermeulen
  Directie
“Een MSc Bedrijfskunde als verrijking van je carrière en netwerk”

“Ruim acht jaar geleden besloot ik als directeur HRM van een grote retailorganisatie mijn baan te verruilen voor een wetenschappelijke studie én het zelfstandig ondernemerschap. Mijn droom om te gaan studeren had ik tot die tijd steeds uitgesteld, omdat ik functies vervulde waarbij werkweken van zestig à tachtig uur mijn leven beheersten. Na een korte oriëntatie op diverse bedrijfskundige opleidingen viel mijn keuze op de avondopleiding MSc Bedrijfskunde van de ABK Radboud Universiteit Nijmegen. Een bewuste keuze, omdat ik een combinatie van het bedrijfskundige programma vanuit een financieel-economisch en sociaal-organisatorisch perspectief belangrijk vond. Bovendien bleek achteraf dat intensieve avondcolleges de spreekwoordelijke stok achter de deur vormden om de studie te voltooien.

 

Het programma van tweeënhalf jaar bevatte niet alleen een veelvoud aan disciplines, maar was ook nog eens concentrisch opgebouwd. En dat zie je pas als je het door hebt, om in termen van Cruyff te spreken! Ook de voortdurende inspiratie van uiterst professionele docenten, de interactie met collega-cursisten en spannende discussies vanuit het praktijkveld en de wetenschappelijke modellen, waren speerpunten van deze enerverende opleiding. Dit heeft niet alleen geleid tot een verrijking van mijn bedrijfskundige kennis, verdieping van diverse onderwerpen en actuele wetenschappelijke inzichten, maar bovenal tot meer zicht op complexere bedrijfskundige vraagstukken binnen een veranderende omgeving.

 

Nu, ruim vier jaar na mijn afstuderen, ervaar ik nog steeds het belang van de studie bedrijfskunde. In steeds meer organisaties ontstaat het besef dat mensen, cultuur, systemen en processen slechts in onderlinge samenhang leiden tot succesvolle veranderingen. Een integraal denkproces dat mijn carrière zeker heeft beïnvloed en het denken over organisaties heeft doen bijstellen. Ofschoon mijn

bul formeel het bewijs is van het volbrengen van de ‘proeve van bekwaamheid’, is toepassing in de praktijk en het kennismaken met nieuwe wetenschappelijke inzichten de essentie waar het uiteindelijk om draait.”

drs. Math Hoenen (53) (directeur), adviesbureau Partner in Management (PIM)
Marieke Dirks:“Ik ben door de opleiding anders ‘geprogrammeerd’ geraakt”

“In het jaar 2007 kwam ik tot het inzicht dat er beweging moest komen in mijn werkzame leven. Na 7 jaren gewerkt te hebben in de interne kwaliteits- en veiligheidszorg was mijn nieuwsgierigheid naar de werking van organisaties en bedrijven aangewakkerd. Ik wilde de mechanismen die impact hebben op organisaties en hun levensvatbaarheid doorzien, maar ook begrijpen waarom mensen in organisaties zich op een bepaalde manier gedragen.”

 

“Naarmate ik mij hierin meer verdiepte via literatuur, groeide ook de ambitie om zelf de verantwoordelijkheid te gaan dragen voor de primaire processen in een bedrijf. Ik realiseerde mij dat het van belang was om daarbij een goede bagage te hebben en besloot daarom in 2007 om mij in te schrijven voor de MSc Bedrijfskunde van de ABK.”

 

“Vanaf het eerste college vond ik waar ik naar op zoek was: een goede kwalitatieve en wetenschappelijke onderbouwing van de werking van organisaties en de wijze waarop samenwerking van mensen daardoor wordt beïnvloed. Ik kon tijdens de colleges voortdurend verbanden leggen naar mijn eigen dagelijkse praktijk, deze analyseren en ermee gaan experimenteren. Met name door het vak systeemtheorie en ook de methodevakken is een essentiële verandering gecreëerd in mijn denken. Door deze vakken is in de benadering van een probleem, de diagnose veel meer centraal komen te staan. Niet het ‘hoe’ maar het ‘waarom’ krijgt, sinds ik gestart ben met de opleiding, vooral de aandacht bij de uitdagingen die ik tegenkom in mijn werk.”

 

“Uiteindelijk heeft vooral de sociaal-organisatorische invalshoek van de opleiding als ook het systeemdenken gemaakt, dat ik anders ‘geprogrammeerd’ bent geraakt. Mijn wens om verantwoordelijkheid te mogen nemen voor het primaire proces werd dan ook al tijdens mijn opleiding vervuld. Ik werd benoemd tot manager Planologie & Grondzaken en werd verantwoordelijk voor de hele ruimtelijke voorbereiding van nieuwe hoogspanningsinfrastructuur. Deze vrijwel geheel nieuwe competentie voor TenneT mocht ik gaan ontwikkelen. Het spreekt voor zich dat de opleiding hier uitermate goed bij van pas kwam. De studie heeft geleid tot een cum laude resultaat en ook de nieuwe afdeling is goed uit de verf gekomen. Inmiddels is de afdeling opgenomen in een nieuwe productline: Asset ontwikkeling, waarvan ik manager ben geworden.

 

Een kroon op het werk!”

Drs. Ing Marieke Dirks (33) (Manager Asset Ontwikkeling), TenneT TSO B.V., de beheerder van het hoogspanningstransportnet in Nederland en een deel van Duitsland
Matthijs Almekinders, bestuursvoorzitter Sensire, alumnus ABK RU Nijmegen

Matthijs Almekinders, bestuursvoorzitter Sensire

Alumnus MSc Bedrijfskunde ABK RU Nijmegen

 

Matthijs Almekinders volgde van 2001-2003 in de avonduren de verkorte MSc Bedrijfskunde-opleiding bij de ABK, Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is bestuursvoorzitter van Sensire/TZG, een organisatie in Noord- en Oost-Nederland die diensten verleent op het gebied van zorg, wonen en welzijn, waar ruim 13.000 mensen werken. Wij vroegen hem hoe hij terugkijkt op zijn opleiding.

 

Waarom ben je bedrijfskunde bij de ABK RU Nijmegen gaan studeren?

‘Ik wilde mezelf als het ware ‘revitaliseren’ als manager; ik wilde voorkomen dat mijn handelen gebaseerd zou zijn op in het verleden behaalde successen. De wereld om je heen verandert constant; daar moet je in mee. De ABK RU Nijmegen bood mij een kwalitatief goede opleiding, met nieuwe inzichten. Bovendien vond ik het studieschema van 21/2 jaar aantrekkelijk en haalbaar. Ook speelde de reisafstand een rol.’

 

In welke mate heeft deze academische opleiding invloed op je gehad?

‘Die invloed is groot, niet alleen op mijn manier van werken, maar ook op mijn manier van denken in zijn algemeenheid. Door de opleiding is mijn denkraam gewijzigd en voor mijn gevoel verruimd. Ik heb geleerd structuren eerder en beter te herkennen en theorievorming bij vraagstukken te benutten, waardoor ik eerst de vraagstelling verder leerde exploreren in plaats van direct in oplossingen te denken. Ik ben onder de indruk van de waarde die theorievorming en wetenschap hebben voor de dagelijkse praktijk.’

 

Heeft de opleiding bijgedragen aan het verloop van je carrière?

‘Jazeker! Niet zozeer in termen van een andere of betere baan, maar wel in versterking van de theoretische ondergrond. Bovendien heb ik er een nuttig netwerk aan over gehouden.’

 

Zou je het nog eens doen?

‘Ja, maar dan op jongere leeftijd. Het advies dat ik anderen wil geven: eenieder die de tijdbesteding en de impact op zijn/haar sociaal leven goed heeft afgewogen (steun van werk- en thuisfront zijn absoluut noodzakelijk) en zich dan nog afvraagt of het wijs is om er aan te beginnen: doen!’

Matthijs Almekinders (Bestuursvoorzitter), Sensire