Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Wet- / Regelgeving, Handhaving Industriële Veiligheid

PHOV (Stichting Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde)

 • Beschrijving
 • Overzicht

Vanaf 2014 implementeren de verschillende Brzo-toezichthouders (Wabo bevoegd gezag, Inspectie SZW en veiligheidsregio's) de landelijke handhavingsstrategie Brzo. Ter ondersteuning van deze implementatie worden vanuit de Brzo+Academie alle inspecteurs en juristen van de toezichthouders geïnformeerd over deze strategie en de wijze waarop deze toegepast moet worden.

Vanuit het bedrijfsleven, de adviesbranche en advocatuur is met belangstelling gereageerd op deze workshops. Echter deze zijn niet voor hen bedoeld. Daarom bieden PHOV en Chorda in samenwerking met Juridische Raadgeving LNG B.V. in 2015 workshops aan waarin vanuit een juridisch perspectief wordt ingegaan om de nieuwe handhavingsstrategie en de vernieuwde wet- en regelgeving op het gebied van industriële veiligheid. Immers op 1 juni 2015 wordt ook het nieuwe Brzo 2015 ingevoerd. Daarnaast zal worden ingegaan op het in 2014 ingevoerde beleid om publieke samenvattingen van Brzo-inspectierapporten te publiceren op de website van Brzo+.

Over de landelijke handhavingsstrategie

De landelijke handhavingsstrategie (voor het Brzo) is op 11 december 2013 vastgesteld door het Bestuurlijk Omgevingsberaad, dat is het hoogste orgaan van de nieuwe overlegstructuur VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving). Doel van deze strategie is het bewerkstelligen van een landelijke uniforme sanctionering van overtredingen van het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (Brzo). De strategie geldt voor de drie bij het Brzo betrokken toezichthouders: bevoegd gezag Wabo (omgevingsdiensten), Inspectie SZW en de veiligheidsregio's. De handhavingsstrategie gaat uit van drie categorieën overtredingen. Van een categorie 1overtreding is sprake als deze een onmiddellijke dreiging oplevert dat een zwaar ongeval plaatsvindt. In dat geval worden de zwaarste sancties toegepast, te weten stillegging zonder hersteltermijn op basis van de Arbeidsomstandighedenwet of uitoefening bestuursdwang. Bij een categorie 2 of 3 overtreding (geen sprake van een onmiddellijke dreiging respectievelijkeen zeer geringe dreiging dat een zwaar ongeval plaatsvindt) worden minder zware sancties toegepast, zoals een last onder dwangsom.

 1. De handhavingstrategie bevat een sanctietabel waarin voor de verschillende categorieën overtredingen is bepaald welk(e) handhavinginstrument(en) ingezetmoet(en) worden na eerste constatering en welke handhavinginstrumenten ingezet moeten worden als de overtreding bij hercontrole nog niet is opgeheven. Tijdens de cursus zal de sanctietabel aan de hand van voorbeelden worden toegelicht.

Voor Wie

De cursus is bedoeld voor bedrijfsjuristen, advocaten, juristen van juridische adviesbureau's, milieurechtadvocaten, bedrijfsleiding Brzo bedrijven, HSEQ managers Brzo bedrijven, Brzo coördinatoren.

Ingangsniveau en voorkennis

Van cursisten wordt verwacht dat ze over een HBO werk- en denk niveau beschikken. Het is belangrijk dat men enige ervaring heeft met het begeleiden van Brzo inspecties. Enige basiskennis van Brzo/ Externe veiligheid is een pré.


Opzet

Inhoud/ programma

1. Wet- en regelgeving industriële veiligheid:
Naast de huidige regelgeving, zoals de Seveso II richtlijn, het Brzo 1999, de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet veiligheidsregio's komt ook de nieuwe en aanstaande regelgeving aan bod, te weten de Seveso III richtlijn en het nog in ontwikkeling zijnde Brzo 2015. Daarnaast zullen twee inhoudelijke aspecten van het Brzo aan de orde komen, te weten het preventiebeleid zware ongevallen en het veiligheidsbeheers-systeem.

2. Het preventiebeleid van de overneming als basis voor Brzo compliance.
Hier zullen we ingaan op de wat de basis is van het Besluit. Wat de essentie van het Veiligheidsbeheerssysteem is in relatie tot het geformuleerde preventiebeleid.

3. Rollen en taken toezichthoudende organisaties.
Voor de drie bij het Brzo betrokken overheidsorganisaties worden de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden geschetst. Tevens zal aandacht worden besteed aan de wijze van samenwerking en coördinatie.

4. Toezicht op en handhaving van het Brzo.
In dit onderdeel van de cursus zal worden verduidelijkt op welke wijze de overheid invulling geeft aan zijn toezichthoudende en handhavende taken. Termen als systeemgericht toezicht, inspectieprogramma, -plan en
-agenda passeren daarbij de revue.

5. Landelijke Handhavingsstrategie Brzo.
Status, inhoud en toepassing van de strategie zullen aan orde komen. Na de cursus zullen de deelnemers weten wat ze van de overheid kunnen verwachten.
Het belang van een goede legal compliance in de onderneming zal daarbij worden onderstreept.

6. Openbaarmaking van inspectierapporten.
Uitleg van de reden waarom en de wijze waarop inspectierapporten openbaar worden gemaakt.

De cursus is 1 dag en duurt van 9.00 - 17.00 u.

Locatie

Utrecht

Kosten

€ 935- incl. lesmateriaal en een buffet, excl. btw.

Docenten

De docenten voor deze cursus zijn: R. Luinge (Juridische Raadgeving LNG B.V.) en C.W.M. Neeft (Chorda BV).

  Bijzonderheden

  Wil je de brochure eens rustig lezen, download deze dan hier.

  Wie zijn de samenwerkende partners voor deze cursus?

  De Stichting Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde gevestigd in Utrecht, is vooral bekend van de opleiding Hogere Veiligheidskunde en andere opleidingen op het gebied van Arbeidshygiëne en Procesveiligheid.

  Chorda BV geeft in samenwerking met PHOV (Post Hoger Onderwijs veiligheidskunde) de BRZO+ Academie vorm. Brzo+ is een samenwerking tussen Inspectie SZW(directie MHC), de BRZO veiligheidsregio's en het Wabo bevoegd gezag. Chorda BV adviseert ook ten aanzien van het opzetten, onderhouden en verbeterenvan veiligheidsmanagementsystemen binnen het bedrijfsleven. Chorda BV is een specialist in opleiding en training. Voor bedrijven verzorgt Chorda ook de Masterclass Brzo (1 dag), de cursus coördine-ren Brzo (3 dagen) en de basis cursus Brzo/ Externe veiligheid (2 dagen).

  Juridische Raadgeving LNG B.V. (JRL)JRL adviseert overheden en bedrijven op het gebied van milieurecht en rampenbestrijding en ondersteunt bij juridische procedures. JRL verzorgt daarnaast een aantal juridische onderdelen van de opleiding Specialist Industriële veiligheid bij het IFV(brandweeracademie). Samen met Chorda heeft JRL ook invulling geven aan Masterclasses Brzo voor managers van chemische bedrijven.

  Niveau HBO
  Vorm Part-time
  Incompany Nee
  Open inschrijving Ja
  Doorlooptijd 1 dag
  Locatie Utrecht
  Tijden Overdag
  Kosten €935
  Les locatie type Conferentiecentrum
  Titulatuur Geen titel
  Benodigde taalkennis Nederlands
  Startmaand november
  Provincie Utrecht
  Afronding Certificaat