Dé opleidingensite voor hbo en hoger

GHS/CLP

PHOV (Stichting Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde)

 • Beschrijving
 • Overzicht

THE GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM OF CLASSIFICATION AND LABELLING OF CHEMICALS GHS/CLP

In de regelgeving over etikettering van gevaarlijke stoffen en mengsels was 1 juni 2015 een belangrijke datum. De Verordening Nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en meng­sels, kortweg de CLP-verordening, stelt dat vanaf deze datum produ­centen alleen nog maar een GHS-etiket op gevaarlijke producten mogen zetten. Weg met de Stoffenrichtlijn, weg met de Preparatenrichtlijn en weg met de Wet Milieugevaarlijke Stoffen (WMS). Allemaal geschiedenis.

We spreken dus niet meer over de oranje gevaarssymbolen maar over ruitvormige pictogrammen met een rode rand. De R-zinnen zijn H-zinnen geworden met de H van Hazard Statement. De S-zinnen veranderen in P-zinnen, met de P van Precautionary Statement (in precies Nederlands Voorzorgsaanduidingen).

Per juni 2015 is de oude Brzo regelgeving uit 1999 is vervangen door de Brzo2015. CLP is nu integraal onderdeel van Brzo2015. De CLP heeft nu ook consequenties voor de vergunningverlening, vergunning aanvraag en de stoffenlijsten op grond van het Brzo. Wat de gevolgen precies worden voor vergunningverlening, de Brzo aanwijzing voor inrichtin­gen met gevaarlijke stoffen, de hoge- en de lage drempel, is nog moeilijk in te schatten. Maar dát er wijzigingen uit voortvloeien is zeker.

De cursus geeft een overzicht van de regelgeving, de achtergronden van de indeling van gevaarlijke stoffen, de criteria, de verpakkingsaanduidingen zelf en de consequenties voor inrichtingen. Een sterke link zal dus gelegd worden met het Brzo2015 op basis van concrete bedrijfscases, stoffenlijsten.


VOOR WIE

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor al degene die beroepsmatig op de hoogte dienen te zijn van de vernieuwde regelgeving rondom de indeling, etikettering en verpakking op basis van de CLP verordening (Classification, Labelling and Packaging).
 • Vergunningverleners Wabo/ omgevingswet
 • VTH medewerkers Brzo
 • Brzo inspecteurs Inspectie-SZW, Veiligheidsregio's
 • Brzo coördinatoren bedrijven
 • HSEQ medewerkers bedrijven
 • Veiligheidskundigen HVK


Werkvorm

Voor deze cursus is een aparte elektronische leeromgeving ingericht. Iedere cursist krijgt hiervoor toegang na inschrijving.

OPZET

'Blended' werkvorm

In de cursus maken we gebruik van diverse werkvormen, zelfstudie in een elektronische leeromgeving, doornemen van schriftelijk les-materiaal, online zelftesten, hoor- en werkcollege's. Deze samengestelde werkwijze noemen we een 'blended' werkvorm.


Opkomstdagen

De hoor- en werkcollege's worden in zogenaamde opkomstdagen georganiseerd waar de stof integraal wordt doorgesproken, ingegaan kan worden op persoon­lijke en bedrijfsspecifieke cases. Het voordeel hiervan is dat het in­schrijfgeld voor deze cursus relatief laag blijft. De opkomstdagen zullen in Utrecht worden georganiseerd.


Tussentoetsen

Op de leeromgeving zijn 6 tussentoeten (testen) opgenomen. Het voordeel van deze gemeng­de, blended, leerweg is ook dat de deelnemer diverse aanschouwelijke illustraties zelf kan doornemen (Youtube, powerpoints).


Waarom deze 'blended'approach?

Deelnemers die weinig tijd kunnen baat hebben bij onze aanpak. Iedere deelnemer wordt in een groep geplaatst die na 2 weken zelfstudie een opkomstdag krijgt. Daarna volgt weer een periode van zelfstudie, afgesloten met een tweede opkomstdag. De elektronische leeromge­ving fungeert als een persoonlijk oefen lab die op basis van eigen planning wordt doorgenomen.


Leerdoelen

De te bereiken leerdoelen staan hieronder vermeld:
 • De deelnemer kent de CLP mede in relatie tot de Reach verordening;
 • De deelnemer begrijpt hoe de indeling van gevaarlijke stoffen op grond van de
 • eigen­schappen van de stof tot stand komt;
 • De deelnemer kent de CLP klassen categorieën;
 • De deelnemer heeft een samenvattend inzicht in de diverse Europese verordeningen en
 • de van toepassing zijnde bijlagen (EG 1272/2008);
 • De deelnemer kan de CLP klassen en categorieën in relatie brengen met de vroegere
 • WMS indeling, kan de verschillen benoemen en met voorbeelden illustreren;
 • De deelnemer kent de criteria die ten grondslag liggen aan de CLP indeling;
 • De deelnemer kent de indeling van gevaarlijke stoffen zoals deze in bijlage deel 1 en 2
 • van de SevesoIII richtlijn is opgenomen. Kan op grond van stoffenlijsten een activiteit
 • indelen in wel/niet Brzo plichtig dan wel hoge of lage drempel Brzo aanwijzing;
 • De deelnemer kent de overeenkomsten tussen de CLP/GHS regelgeving en de
 • vervoers­aanduidingen vanuit het ADR/ ADNR;
 • De deelnemer kan verschillen opnoemen in de nieuwe (Brzo2015) regelgeving t.o.v.
 • de oude (Brzo1999) regels. Kan aangeven welke bedrijven nu wel of juist niet meer
 • binnen de Brzo2015 regel zullen gaan vallen. Kan beschrijven welke invloed uitgaat
 • van de nieuwe voorschriften op vergunningverlening, toezicht- en handhaving;
 • De deelnemer kan de eisen noemen die aan de etikettering van en informatievoorziening
 • (SDS) over stoffen en mengsels gesteld mogen worden.

Inhoud van de cursus

 1. Inleiding
 2. Indelen en etiketteren
 3. Verantwoordelijkheid van de leverancier
 4. Brandbare stoffen
 5. Andere (fysische) gevaren
 6. Giftigheid
 7. Specifieke doelorgaantoxiciteit STOT
 8. CMR stoffen
 9. Andere gezondheidsgevaren
 10. Effecten op het milieu
 11. Op het etiket
 12. Gevaarlijke stoffen en hun grenswaarden in Brzo
 13. De CLP verordening 1272/2008, annexen en ATP's
 14. CLP, Reach en Veiligheidsinformatiebladen

Studieduur / studielast

Het doornemen van de online cursus is ingeschat op ca. 16 uur. Dit is dus exclusief deelname aan de opkomstdagen. Wanneer men deelneemt aan de twee opkomstdagen zal een deel van de zelfstudie worden ingevuld met deze opkomsttijd. De totale studielast (inclusief de opkomstdagen) bedraagt naar verwachting ca. 3 dagen (24 SBU).

Deelnemers ontvangen na inschrijven een hardcopy exemplaar van de cursusmanual.
Een samenvatting is op de leeromgeving opgenomen.


Certificaat

De cursus wordt afgesloten met een certificaat van deelname.


DATA

De cursus wordt in 2017 eenmaal georganiseerd en wel op de volgende data:
op 15 juni en 19 oktober 2017 deze dagen zijn de opkomstdagen van deze cursus, de rest betreft zelfstudie.


LOCATIE

De dagen worden georganiseerd in Utrecht.


KOSTEN

De kosten bedragen 450,- euro voor beide opkomstdagen en de gehele cursus als thuisstudie. Dit bedrag is incl. lesmateriaal, incl. catering (w.o. de lunch) en excl. btw.


DOCENTEN

Docent / trainer

R. (Remco) Visser (UvA-chemie, TNO) heeft de cursus ontwikkeld. Chorda heeft de cursus vormgegeven als online traject op de leeromgeving.

Remco is een vooraanstaand specialist op het gebied van Chemische veiligheid en van GHS/CLP in het bijzonder.

Remco heeft daarnaast ook veel trainingservaring. Hij geeft reeds jaren een training over het opstellen van etikettering en veiligheidsinformatiebladen.

Remco is (mede-)auteur van diverse publicaties waaronder:
- Arbo informatieblad 31 - Gezondheidsrisico's van gevaarlijke stoffen;
- Arbo informatieblad 34 - Veilig werken in een explosieve atmosfeer;
- Arbo informatieblad 44 - De preventiemedewerker;
- Basisboek Chemische Veiligheid.


BIJZONDERHEDEN

Extra informatie over de BRZO-/LAT RB Academie

PHOV (Stichting Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde) geeft in samenwerking met Chorda BV de BRZO-/ LAT RB Academie vorm. Deze maakt onderdeel uit van het LAT Risicobeheersing bedrijven (RB). Het LAT RB is een samenwerking tussen de Inspectie SZW (Directie MHC), de BRZO brandweerorganisatie, de VNG, de beleidsdepartementen (BZK, SZW en I&M) en het IPO.

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 2 dagen
Locatie Utrecht
Tijden Overdag
Kosten €450
Les locatie type Conferentiecentrum
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaanden juni, oktober
Provincie Utrecht
Afronding Certificaat van deelname