Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Wet- en regelgeving

Berghauser Pont Academy
Actualiteiten volkshuisvestingsrecht

Deze cursus Actualiteiten Volkshuisvestingsrecht zet alle relevante juridische aspecten op een rij en is helemaal up to date met de (herziene) Woningwet. Actualiteiten volkshuisvestingsrecht Volkshuisvestingsrecht: de relevante juridische aspecten op een rij Up to date met de (herziene) Woningwet en aandacht voor de geplande aanpassingen De verhoudingen tussen gemeenten, corporaties en huurders/ bewoners Omgaan met de instrumenten en procedures van de wet: sterk staan met woonvisie en prestatieafspraken Hoe werkt het toezicht. Hoe werkt de markttoets voor niet-DAEB. Meer informatie
HBO Part-time Incompany Minder dan €450

Gratis brochure
Berghauser Pont Academy
Actualiteitenmiddag PAS

Tijdens deze Actualiteitenmiddag PAS wordt u bijgepraat over de stand van zaken met het systeem van het PAS en de jurisprudentie. Actueel overzicht stand van zaken PAS Toepassen PAS Jurisprudentie overzicht Aanleiding Op 1 juli 2015 is het Programma Aanpak Stikstof in werking getreden. Op 17 mei 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie en tegelijk enkele kanttekeningen geplaatst bij de PAS. Meer informatie
Post-HBO Part-time Open inschrijving Minder dan €450

Gratis brochure
Berghauser Pont Academy
Bestuursrechtelijke handhaving in het privacyrecht

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In deze cursus komt aan de orde welke handhavingsinstrumenten de AP onder de AVG heeft, hoe deze kunnen worden ingezet, en ook op welke manier daartegen verweer kan worden gevoerd. De verschillende handhavingsinstrumenten van de AP en hoe deze worden ingezet Hoe verweer voeren tegen de handhaving. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Berghauser Pont Academy
Bouw- en sloopveiligheid: van gevaarlijk naar risico gestuurd

Deze 1-daagse cursus Bouw- en sloopveiligheid leert u aan de hand van de landelijke richtlijn en praktische voorbeelden en tips hoe u zowel juridisch als technisch met bouw- en sloopveiligheid kunt omgaan. Toelichting op huidige cultuur in de bouwkolom: wat is het speelveld. Toename van bouwplekken in binnenstedelijke situaties, dus meer risico's Juridische basis en borging, waar en hoe te regelen, nu en onder het BBL Waarom een Landelijke Richtlijn en wat kan je er allemaal mee. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Scheidegger Opleidingen
Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA)

SamenvattingDe opleiding is bestemd voor mensen die strafbare feiten willen opsporen en nog niet eerder hebben deelgenomen aan het door de minister van Justitie vastgestelde examen, waarbij het getuigschrift Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) kan worden behaald.OmschrijvingVoel jij je betrokken bij de samenleving en wil je graag een bijdrage leveren. Dan is deze opleiding echt iets voor jou. Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
SBO - Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid
Cursus Privacy en informatie-uitwisseling in het sociaal domein

(On)mogelijkheden van privacy en informatie-uitwisselingDe zorg is vanaf januari 2015 meer in samenhang en dicht bij de burger georganiseerd. Een van de terugkerende thema's in relatie tot de transformatie is informatie-uitwisseling en privacy. Inzicht in dit thema is cruciaal voor een integrale aanpak en samenwerken in de keten. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
ICTRecht
De Europese privacyverordening

De nieuwe Europese Privacyverordening bevat strenge regels over privacy en persoonsgegevens. Hoe verhoudt dit zich tot de huidige wetgeving en wat betekent dit voor de praktijk. Cursusmateriaal Naast een syllabus met de contractsvoorbeelden en praktische analyses en naslagartikelen ontvangt u naar keuze het boek Software of Cloud uit onze reeks Deskundig en praktisch juridisch advies. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Minder dan €450

Gratis brochure
ICTRecht
De Europese privacyverordening in de praktijk

De nieuwe Europese Privacyverordening bevat strenge regels over privacy en persoonsgegevens. Hoe verhoudt dit zich tot de huidige wetgeving en wat betekent dit voor de praktijk.CursusmateriaalNaast een syllabus met de contractsvoorbeelden en praktische analyses en naslagartikelen ontvangt u naar keuze het boek Software of Cloud uit onze reeks Deskundig en praktisch juridisch advies. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Drank- en Horecawet in de Praktijk

SamenvattingU verzorgt de uitvoering van de Drank- en Horecawet en wilt uw kennis op dit vlak verdiepen.OmschrijvingHoe ziet integraal horecabeleid er in de praktijk uit. Met welke uitdagingen heeft u als gemeente te maken bij de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Berghauser Pont Academy
Evenementen en omgevingsrecht

Deze 1-daagse cursus Evenementen en omgevingsrecht geeft inzicht in de regeling van evenementen binnen ruimtelijke ordening, bouwen, milieu en APV en hoe je dat integraal kunt doen. Relatie evenementen en ruimtelijke ordening en milieu Specifiek bekeken vanuit het omgevingsrecht Randvoorwaarden ruimtelijke ordening Regeling in de APV Geluid bij evenementen Aanpak evenementenbeleid Tips & trics​ InleidingEr worden steeds meer evenementen inpandig en in de openbare ruimte georganiseerd in Nederland: straatfeesten, carnavalsoptredens, maar ook grote meerdaagse festivals zoals Pinkpop. Het is mogelijk om iedere dag van het jaar een ander evenement of festival bij te wonen. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
PHOV (Stichting Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde)
GHS/CLP

THE GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM OF CLASSIFICATION AND LABELLING OF CHEMICALS GHS/CLPIn de regelgeving over etikettering van gevaarlijke stoffen en mengsels was 1 juni 2015 een belangrijke datum. De Verordening Nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en meng­sels, kortweg de CLP-verordening, stelt dat vanaf deze datum produ­centen alleen nog maar een GHS-etiket op gevaarlijke producten mogen zetten. Meer informatie
Part-time Open inschrijving Minder dan €450

Gratis brochure
ICTRecht
Het nieuwe consumentenrecht

De Richtlijn Consumentenrechten verandert de Nederlandse consumentenwetgeving ingrijpend. Voor webwinkels maar ook voor andere ondernemers die met consumenten zaken doen. Informatieplichten worden uitgebreid, het herroepingsrecht wordt verlengd naar 14 dagen en optionele zaken moeten ook écht optioneel worden. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Minder dan €450

Gratis brochure
Berghauser Pont Academy
Horecabedrijven: vergunningverlening en beleid

In deze 2-daagse cursus Horecabedrijven: vergunningverlening en beleid leert u als medewerker Bijzondere Wetten en APV hoe vergunningaanvragen af te handelen en doet u relevante kennis op met betrekking tot het vergunningenproces om zodoende goede producten te kunnen blijven leveren. Gericht op vergunningverlening en beleid DHW, APV, WOK, terrassen, BIBOB, etc. Complete update, inclusief nieuwe trends en ontwikkelingen Invulling geven aan je functie Regeling in de Omgevingswet ​InleidingHet afhandelen van vergunningaanvragen is de belangrijkste taak van de medewerker Bijzondere wetten en APV. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Berghauser Pont Academy
Integratie van regels in het Omgevingsplan

Deze 1-daagse cursus Integratie van regels in het Omgevingsplan gaat over het integreren van diverse beleidsregels (waaronder de APV, welstand, etc. ) in het omgevingsplan. Hoe doe je dit praktisch. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Berghauser Pont Academy
Integratie van verordeningen in het Omgevingsplan

In deze workshop Integratie van verordeningen in het Omgevingsplan worden verschillende vragen opgeworpen die opkomen bij de integratie van bestaande verordeningen in het omgevingsplan. Welke (bestaande) verordeningen neemt u op in uw omgevingsplan. Signaleren ontwikkelingen Rijksregelgeving en vraagstukken Kenbaarheid regelgeving verbeteren door opstellen één planregel Procedurele gevolgen Omgevingsplan Praktische handvatten ter voorbereiding inwerkingtreding Omgevingswet ​AanleidingMet de Omgevingswet wordt een nieuw 'instrument' voor gemeenten geïntroduceerd: het omgevingsplan. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Minder dan €450

Gratis brochure
Berghauser Pont Academy
MPG en EPC

In deze workshops MPG en EPC krijgt u inzicht in tips & trucs voor de MPG tijdens de ontwerpfase en geven we de achtergrond en tips en richtlijnen voor toetsing EPC. Per 1 januari grenswaarden milieuprestatie opgenomen in Bouwbesluit Kiezen uit 3 workshops Milieuprestatie MPG Energieprestatie EPC: apart voor toetsers en handhavers Praktisch inzicht krijgen Aanleiding Nieuwe woningen en kantoren groter dan 100 m2 hebben per 1 januari 2018 te maken gekregen met minimumeisen voor de milieuprestatie. Daarmee komt er in aanvulling op bestaande minimumeisen in het Bouwbesluit voor de energiezuinigheid van gebouwen, ook een grenswaarde voor de milieueffecten van het materiaalgebruik in de bouw. Meer informatie
Part-time Open inschrijving Minder dan €450

Gratis brochure
ICTRecht
Meldplicht datalekken

Vanaf 1 januari 2016 wordt het wettelijk verplicht om datalekken te melden. Zowel grootschalige inbraak als ieder kwijtraken, diefstal of onbevoegd gebruik van persoonsgegevens telt als een datalek. En dat is nog niet alles. Meer informatie
Part-time Open inschrijving Minder dan €450

Gratis brochure
Berghauser Pont Academy
Milieu-effectrapportage

Wanneer is sprake van een m.e.r. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Berghauser Pont Academy
Nadeelcompensatie

In deze 1-daagse cursus Nadeelcompensatie krijgt u inzicht in alle nieuwe regels, consequenties Wet nadeelcompensatie, leert u taxaties van derden te controleren en zelf eenvoudige verzoeken afhandelen. Regels èn rekenen De nieuwe regels op een rij Consequenties Wet nadeelcompensatie Leren taxaties van derden te controleren Zelf eenvoudige verzoeken kunnen afhandelen Praktische tips en trucs Voor ambtenaren, taxateurs, rentmeesters, advocaten Inleiding Het nadeelcompensatierecht is flink in beweging. Niet alleen is de inwerkingtreding van een nieuw onderdeel van de Awb aanstaande dat specifiek op nadeelcompensatie betrekking heeft (Wet nadeelcompensatie), maar ook in de rechtspraak zijn vele ontwikkelingen. Meer informatie
HBO Part-time Incompany Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Berghauser Pont Academy
Nieuwe Wet natuurbescherming

Deze 1-daagse cursus behandelt de wijzigingen in de praktijk als gevolg van de nieuwe Natuurbescherming. De nieuwe regels bekeken vanuit de huidige wetgeving Gericht op de wijzigingen in de praktijk Aanvullingswet natuur van Omgevingswet Soortenbescherming Gebiedsbescherming Aanhaak Wabo InleidingOp 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt de Natuurbeschermingswet 1998, Flora- en Faunawet en Boswet. Meer informatie
HBO Part-time Incompany Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Berghauser Pont Academy
Omgevingsplan (milieu)thema’s

Deze 3-daagse cursus Omgevingsplan thema's geeft inzicht in de werking van de belangrijkste (milieu)thema's die spelen bij het maken van het omgevingsplan.geluid, geur, luchtkwaliteit, bodem, water, externe veiligheid, natuur en erfgoed Milieu in het omgevingsplan 1 dag algemeen, 2 dagen thema's Overzicht en inzicht in thema's: hoe werken die onder de Omgevingswet. Alle hoofdlijnen zelf leren kennen Tijdig je thema's en belangen meenemen in het omgevingsplan Volwaardig meedraaien bij bestuurlijke afwegingsruimte ​​ Inleiding Met de Omgevingswet in aankomst zijn veel gemeenten bezig met hun nieuwe omgevingsplan. Meer informatie
Part-time Open inschrijving Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Mikrocentrum
Onderhoud, veiligheid en wet

Deze cursus geeft op hoofdlijnen de diverse wettelijke richtlijnen binnen Onderhoud. De cursisten krijgen een concreet beeld waarmee rekening gehouden dient te worden en zij leggen een goede basis voor de verdere implementatie binnen uw bedrijf. Wilt u een uitgebreide brochure van deze opleiding ontvangen. Meer informatie
MBO Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
SBO - Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid
Opleiding Fire Safety Manager

Verklein de kans op brand en voorkom schadeclaimsJaarlijks vinden er in Nederland ruim 40.000 branden plaats. Niet zelden vallen er dodelijke slachtoffers. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Berghauser Pont Academy
Permanente bewoning van recreatiewoningen

Deze 1-daagse cursus Permanente bewoning van recreatiewoningen geeft inzicht in de problematiek van permanente bewoning van recreatiewoningen, de handhaving ervan en het te voeren beleid. Handhaving, vergunningverlening en beleid In één dag inzicht in de problematiek èn oplossingen Complexe materie uitgelegd, inclusief meest recente jurisprudentie Aanpak van arbeidsmigranten Handhaving op maat Beleid opstellen voor recreatiewoningen Implementatie in de gemeentelijke organisatie​ Aanleiding Permanente bewoning van recreatiewoningen is een probleem wat al jaren speelt, maar waar nog steeds geen eenduidige oplossing voor is. De handhaving is complex en erg kostbaar. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
ICTRecht
Sociale media juridisch bekeken webinar

Social media zijn niet meer weg te denken uit de maatschappij van vandaag. Zo'n 60% van alle Nederlanders heeft een Facebookaccount en dik 3 miljoen Nederlanders meldt wat ze aan het doen zijn op Twitter. Linkedin, zeg maar Facebook met stropdas, telt 3,9 miljoen gebruikers. Meer informatie
Part-time Open inschrijving Minder dan €450

Gratis brochure
ICTRecht
Uitingsvrijheid op internet

Internet is de plek voor mensen om hun vrijheid van meningsuiting uit te oefenen. Maar internet is geen vrijplaats om maar alles te zeggen: regels rond smaad, laster en privacy gelden ook online. Aanpakken van onrechtmatige uitingen is op internet echter extra lastig: de mores op internet zijn anders, anonimiteit is lastig te doorbreken en de technologie maakt het werkelijk weghalen moeilijk. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Minder dan €450

Gratis brochure
Berghauser Pont Academy
Update Wabo

Deze 1-daagse cursus Update Wabo is een update over de Wabo: bijblijven en bijschaven, alles weer even opfrissen met accent op praktijkproblemen. In één dag weer up to date met Wabo Wabo, Invoeringswet Wabo, Bor en Mor Relevante ontwikkelingen in wet- en regelgeving Belangrijkste praktijkproblemen op een rij Relevante rechterlijke uitspraken InleidingDe Wabo is nu al vanaf 2010 in werking. Inmiddels bent u gewend aan het nieuwe idioom, de vindplaatsen, de digitale indiening en wellicht ook wel aan een nieuwe manier van werken, namelijk Wabo-breed en integraal. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Van Wet Bopz naar nieuwe (verplichte) zorgwetgeving

Door het bijwonen van deze cursus: Krijgt u een overzicht van de meest relevante Bopz-jurisprudentie Weet u welke wijzigingen er komen als gevolg van de nieuwe wetgeving Wet verplichte ggz (WvGGZ), Wet zorg en dwang en Wet forensische zorg Kunt u uw vragen en casus voorleggen aan topdocenten uit de juridische en medische praktijk Bent u beter voorbereid in uw lopende en nieuwe Bopz-zaken Nieuwe ontwikkelingen en jurisprudentie Wet Bopz: óók in 2018. Tijdens het ochtendprogramma krijgt u een overzicht van de meest relevante Bopz-jurisprudentie uit het afgelopen jaar. Daarnaast behandelen de docenten de nieuwe ontwikkelingen op enkele deelonderwerpen: verslavingen, aspecten van geheimhouding en de interne rechtspositie. Meer informatie
WO Part-time Incompany Open inschrijving

Gratis brochure
Berghauser Pont Academy
Van bouwtoezicht naar kwaliteitsborging

Deze 10-daagse opleiding brengt u als BWT-er en bouwadviseur de nog ontbrekende kennis en vaardigheden om te functioneren als kwaliteitsborger, publiek of privaat. 10 lesdagen + praktijkopdracht Bereiken van hogere bouwkwaliteit 5 dagen verdiepen en opfrissen technische aspecten Bouwbesluit Klaar om aan de slag te gaan als kwaliteitsborger, privaat of publiek Alle benodigde kennis en vaardigheden in één opleiding Na afloop diploma Deze opleiding is ontwikkeld in samenwerking met Bouwforum Inleiding De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is uitgesteld tot ten minste 2019. Ook zonder deze wet blijft de kwaliteit van de bouw een essentieel aandachtspunt. Meer informatie
Part-time Open inschrijving Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
Berghauser Pont Academy
Wet BIBOB

Deze BIBOB training is specifiek gericht op het terrein van vastgoed- en grondtransacties en na afloop van de training bent u geheel op de hoogte van alle vastgoedfacetten van de Wet BIBOB en weet u een concrete vertaalslag te maken naar uw eigen werkpraktijk. Specifiek gericht op vastgoed- en grondtransacties BIBOB-beleid vastgoed Tips en trics Praktijkgericht Deskundige docenten ​InleidingDe Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur (Wet BIBOB) kan bij een vergunningaanvraag (drank en horeca/exploitatievergunning - omgevingsvergunning bouwen en/of milieu, evenementenvergunning, etc.) worden ingezet door overheidslichamen bij de beoordeling van de integriteit van de betrokken personen en de benodigde financiële middelen. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Berghauser Pont Academy
Wet BIBOB en vastgoed

Deze BIBOB training is specifiek gericht op het terrein van vastgoed- en grondtransacties en na afloop van de training bent u geheel op de hoogte van alle vastgoedfacetten van de Wet BIBOB en weet u een concrete vertaalslag te maken naar uw eigen werkpraktijk. Specifiek gericht op vastgoed- en grondtransacties BIBOB-beleid vastgoed Tips en trics Praktijkgericht Deskundige docenten InleidingDe Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur (Wet BIBOB) kan bij een vergunningaanvraag (drank en horeca/exploitatievergunning - omgevingsvergunning bouwen en/of milieu, evenementenvergunning, etc.) worden ingezet door overheidslichamen bij de beoordeling van de integriteit van de betrokken personen en de benodigde financiële middelen. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
PHOV (Stichting Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde)
Wet- / Regelgeving, Handhaving Industriële Veiligheid

Vanaf 2014 implementeren de verschillende Brzo-toezichthouders (Wabo bevoegd gezag, Inspectie SZW en veiligheidsregio's) de landelijke handhavingsstrategie Brzo. Ter ondersteuning van deze implementatie worden vanuit de Brzo+Academie alle inspecteurs en juristen van de toezichthouders geïnformeerd over deze strategie en de wijze waarop deze toegepast moet worden. Vanuit het bedrijfsleven, de adviesbranche en advocatuur is met belangstelling gereageerd op deze workshops. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Berghauser Pont Academy
Wwft: toepassing in de praktijk - advocaten/notaris

Deze middagcursus speciaal voor advocaten en notarissen gaat in op de ontwikkelingen en praktische toepassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). nieuwe Europese Witwasrichtlijn aangenomen met de cursus weer up to date praktische insteek met ruimte voor uw vragen voldoen aan de opleidingsverplichting, art. 35 cliëntenonderzoek, UBO, PEP, risicobeleid, monitoring melden van ongebruikelijke transacties mogelijkheid vooraf vragen te stellen Speciaal voor advocaten en notarissen InleidingDe Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) is al weer enige jaren in werking. Meer informatie
Part-time Open inschrijving Minder dan €450

Gratis brochure
Berghauser Pont Academy
Wwft: voor makelaars en taxateurs van onroerende zaken

Deze middagcursus Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) geeft inzicht in de praktische toepassing van de Wwft speciaal ontwikkeld voor de vastgoedwereld. nieuwe Europese Witwasrichtlijn aangenomen met de cursus weer up to date praktische insteek met ruimte voor uw vragen voldoen aan de opleidingsverplichting, art. 35 cliëntenonderzoek, UBO, PEP, risicobeleid, monitoring melden van ongebruikelijke transacties mogelijkheid vooraf vragen te stellen ​AanleidingDe Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) is al weer enige jaren in werking. Meer informatie
Part-time Open inschrijving Minder dan €450

Gratis brochure