Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Openbare Ruimte

Bestuursacademie Nederland
Algemeen Plaatselijke Verordening Basis

SamenvattingU houdt zich binnen de gemeentelijke praktijk bezig met vergunningverlening en/of advisering. Deze training is onder meer geschikt voor vergunningverleners en uitvoerders van de APV, juridisch beleidsmedewerkers die gaan over de uitvoering van de APV of handhavers die met de uitvoering van de APV worden geconfronteerd. Deze training is ook uitermate geschikt voor financiële medewerkers die betrokken zijn bij subsidieverstrekking bij de overheid, juridische adviseurs en secretarissen van bezwaarschriftencommissies. Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Algemeen Plaatselijke Verordening Verdieping

SamenvattingU bent juridisch medewerker (of beleidsmedewerker) en bent verantwoordelijk voor het maken en actueel houden van de APV. U beschikt al over de nodige basiskennis op dit gebied en u wilt uw kennis en ervaring verdiepen en actualiseren.OmschrijvingIn deze praktische training krijgt u meer inzicht in toepassing en uitleg van de APV. Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
BOA Buitengewoon Opsporingsambtenaar Basisbekwaamheid

SamenvattingU wilt de kennis en vaardigheden verwerven (MBO-niveau) die nodig zijn om het landelijk examen BOA succesvol af te leggen voor uw toekomstige aanstelling als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) binnen de domeinen Openbare Ruimte, Milieu & Welzijn of Werk, Inkomen en Zorg.OmschrijvingAls buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) moet u bekwaam zijn in het uitoefenen van opsporingsbevoegdheden en het opmaken van een proces-verbaal. Deze training bereidt u voor op deelname aan het door het ministerie van Veiligheid en Justitie vastgestelde landelijk examen. Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Basistraining Handhaving

SamenvattingU bent vergunningverlener en wilt u specialiseren tot handhaver, zodat u op professionele wijze handhavingsverzoeken kunt beoordelen.OmschrijvingEind 2015 is de Wet vergunningverlening, toezicht en handhaving (wet VTH) in werking getreden. De wet VTH wordt gezien als de voorloper van de Omgevingswet, die in 2019 wordt verwacht. Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Bestemmingsplan

SamenvattingU bent (beleids)medewerker bij een gemeente, waterschap, corporatie, bouwbedrijf, adviesbureau of ontwikkelaar. In uw werk krijgt u te maken met de totstandkoming van bestemmingsplannen en het gemeentelijk ruimtelijk beleid.OmschrijvingHet bestemmingsplan is het belangrijkste instrument dat de gemeente heeft op het gebied van ruimtelijke ordening. Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Bevoegdheden Openbare Orde

SamenvattingU bent vanuit de gemeente, politie of op een andere manier betrokken bij het gemeentelijk openbare veiligheidsbeleid.OmschrijvingIn een samenleving waarin de nadruk steeds meer komt te liggen op veiligheid en risicobeheersing staat het openbare-orderecht volop in de belangstelling. Wilt u hier meer van weten. Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Bijzondere Wetten en APV Basis

SamenvattingU houdt zich (sinds kort) bezig met het uitvoeren, toepassen en/of handhaven van de bijzondere wetten en beschikt over een gedegen basiskennis van de Algemene wet bestuursrecht. Of u heeft in uw werk regelmatig hiermee te maken.OmschrijvingBijzondere wetten vormen een apart aandachtsgebied binnen gemeenten en zijn behoorlijk divers en complex. Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Gebiedsontwikkeling: Van Planidee naar Uitvoering

SamenvattingU bent (aankomend) projectleider, projectmedewerker of beleidsmedewerker bij een gemeente, provincie, waterschap, ontwikkelaar of corporatie. En u wilt basiskennis ontwikkelen op het vlak van gebiedsontwikkeling.OmschrijvingDeze training geeft inzicht in en algemene kennis van het brede werkveld van gebiedsontwikkeling. Meer informatie
Part-time Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Gebiedsontwikkeling: het Proces

SamenvattingU heeft al enkele jaren ervaring met gebiedsontwikkeling of ruimtelijke ordening. U wilt zich verder bekwamen als professional om invulling te geven aan de regierol bij gebiedsontwikkelingsprocessen, waarbij u inhoud, proces en mensen aan elkaar weet te verbinden.OmschrijvingDe ruimtelijke ontwikkeling van Nederland is de laatste jaren steeds complexer geworden. Meer informatie
Part-time Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Grondexploitatie

SamenvattingU bent (beleids)medewerker en werkt bij of voor het grondbedrijf. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor het proces, het opstellen van of adviseren over grondexploitaties.OmschrijvingDe beoordeling van de financieel-economische haalbaarheid van ontwikkelingen wordt gevormd door de grondexploitatieberekening. Meer informatie
Part-time Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Grondexploitatie Compleet

SamenvattingDe opleiding is uitstekend geschikt voor iedereen die in de praktijk te maken heeft met grondexploitatie en werkzaam is bij bijvoorbeeld een gemeente, adviesbureau, corporatie, vastgoedbedrijf en samenwerkt met of bij een grondbedrijf.OmschrijvingWelke principes rond het rekenen met kosten en opbrengsten met grondposities zijn het meest effectief. Hoe kunt u rekenen met vastgoedeconomie. Meer informatie
Part-time Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Grondexploitatie: Kostenberekeningen

SamenvattingU bent (beleids)medewerker en werkt bij of samen met het grondbedrijf. Daarnaast bent u betrokken bij het opstellen van of het adviseren over grondexploitaties.OmschrijvingIn het grondbedrijf gaat veel geld om. Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
HAMIL Handhaving Milieu

SamenvattingU bent toezichthouder of handhaver milieuwetgeving bij een gemeente, regionale uitvoeringsdienst (RUD), samenwerkingsverband, waterschap, provincie of regionale inspectie. Kernpunt is het toezicht op de Wet milieubeheer, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Activiteitenbesluit en andere inrichtingsgebonden wet- en regelgeving.OmschrijvingDe milieuwetgeving is vaak aan verandering onderhevig. Meer informatie
Part-time Meer dan €4550

Gratis brochure
NCOI Opleidingen
HBO Leergang Adviseur Omgeving voor de Overheid

SamenvattingVoor (toekomstig) (beleids)adviseurs binnen het werkveld omgeving, die zich willen ontwikkelen tot volwaardig adviseur met de daarbij behorende competenties.OmschrijvingHet werkveld omgevingsrecht is enorm in beweging. De komende Omgevingswet bundelt de regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Meer informatie
Part-time Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
HBO Wijkontwikkeling

SamenvattingBent u bestuurder, ambtenaar, beroepskracht, cultureel-maatschappelijk werker, buurtwerker of heeft u als vrijwilliger te maken met de sociale kant van wijkontwikkeling. Dan is deze opleiding zeer geschikt voor u.OmschrijvingOp wijkniveau zien we steeds vaker dat bewoners de verantwoordelijkheid nemen om hun leefomgeving te verbeteren. Meer informatie
Part-time Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Illegaal Grondgebruik

SamenvattingU bent technisch, juridisch of beleidsmatig betrokken bij handhaving, het beheer van de openbare ruimte en/of grondzaken. Enige juridische kennis is wenselijk voor een goed begrip van de privaatrechtelijke thema’s.OmschrijvingHeeft u het ook weleens meegemaakt dat er bij een meting ineens honderden kubieke meters publieke grond achter hekken verdwenen zijn. Meer informatie
Part-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Medewerker Lokale Overheid (MLO) specialisatie Ruimtelijk domein

SamenvattingU werkt bij een gemeente, provincie of omgevingsdienst. U wilt zich ontwikkelen als deskundig medewerker binnen de lokale overheid en zich specialiseren op het gebied van omgeving.OmschrijvingHoe ziet de organisatie van overheid en gemeente eruit. Meer informatie
Part-time Meer dan €4550

Gratis brochure
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Privacywetgeving voor BOA’s: de nieuwe Wpg

In mei 2018 is de wetgeving op het gebied van privacy ingrijpend veranderd. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor opsporingsgegevens is er een nieuwe Wet politiegegevens (Wpg). Meer informatie
Part-time Incompany Open inschrijving

Gratis brochure