Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO)

Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO)

De NVO, de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen, is een landelijk opererende beroepsvereniging. Doel van de vereniging is om de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden -, (ortho)pedagogen en onderwijskundigen - te waarborgen en te bevorderen, en de belangen van haar leden op een herkenbare manier te behartigen.
Het ledenbestand van de NVO wordt gevormd door meer dan 6000 universitair opgeleide professionals, ondersteund door een permanent bureau, gevestigd in Utrecht.

Wat doet de NVO-pedagoog en -onderwijskundige?
Een NVO-pedagoog is een academisch geschoolde professional die een beroepsmatige bijdrage levert aan het optimaliseren van de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren. Ouders - maar bijvoorbeeld ook onderwijzers, docenten of groepsleiders van tehuizen waar kinderen en jongeren wonen of behandeld worden- roepen de hulp in van een pedagoog wanneer de ontwikkeling van een kind stagneert of wordt bedreigd. De pedagoog richt zich er vervolgens op om de problemen die hieraan ten grondslag liggen, op te heffen, te minimaliseren, of te voorkomen. Hij doet dat handelings- en oplossingsgericht, en altijd in samenwerking met het cliëntsysteem. Dat houdt in dat een pedagoog 'kijkt' naar alle mensen en instanties die direct betrokken zijn bij de opvoeding van het betreffende kind. Dat zijn meestal vader, moeder, broers, zussen maar ook andere familieleden, vrienden, of hulpverleners. Het kunnen ook medebewoners van een instelling zijn als een kind of jongere niet thuis woont.
Naast het structureel verbeteren en beïnvloeden van de relatie tussen school- en opvoedingsituatie, in het belang van het (lerende) kind, concentreren onderwijskundigen en pedagogen zich tevens op onderwijsmethoden en -technieken.

Waar is de NVO-pedagoog werkzaam?
NVO-leden zijn in verschillende werkvelden werkzaam. De belangrijkste zijn:

  • onderwijs
  • geestelijke gezondheidszorg;
  • jeugdzorg;
  • gehandicaptenzorg (gericht op de zorg voor zowel mensen met een verstandelijke, als met een lichamelijke, zintuiglijke of meervoudige beperking);
  • onderzoek (-met name universiteiten en hogescholen).


Via netwerken, gelieerd aan thema's, kunnen leden contact houden en informatie uitwisselen over vraagstukken en ontwikkelingen op hun specifieke vakgebied.
Een deel van de leden voert een eigen praktijk als pedagoog. Sommige van hen doen dat in combinatie met een baan in loondienst in een van de bovengenoemde sectoren.

Beroepsbekwaamheidsregistraties
De NVO bevordert dat haar leden extra kwalificaties behalen waarmee ze hun expertise kunnen vergroten en faciliteert hen daarbij. Leden behalen deze zogeheten NVO-registraties nadat zij hebben voldaan aan theorie- en praktijkopdrachten, en voldoende relevante werkervaring hebben. Registraties vormen een extra kwalificatie ná de universitaire studie pedagogiek of onderwijskunde. Dat is belangrijk in een samenleving die steeds meer kwaliteit verlangt bij de beroepsuitoefening. Voor pedagogen geldt dit eens temeer. Werken met (jonge) mensen vergt grote zorgvuldigheid en veel expertise.
Geregistreerde leden verwerven bovendien een sterkere positie op de arbeidsmarkt. De registratie NVO Orthopedagoog-Generalist wordt door de NVO qua niveau als gelijkwaardig beschouwd aan de registratie gezondheidszorgpsycholoog wet BIG

Informatie, service en advies
De beroepsvereniging organiseert congressen, workshops en cursussen voor leden en niet-leden.
De NVO heeft een eigen blad, het NVO-Bulletin, waarin prominente deskundigen hun visie geven op actuele wetenschappelijke en maatschappelijke thema's die met opvoeding en onderwijs te maken hebben.
De NVO brengt publicaties uit in eigen beheer en in samenwerking met verwante beroepsverenigingen en organisaties.
De helpdesk van de NVO informeert en adviseert leden over juridische, arbeidsrechtelijke, ethische en beroepsinhoudelijke kwesties.
Op het exclusieve ledengedeelte van de website staan onder andere contactgegevens en informatie over de activiteiten van de netwerken.

Media
De NVO verstrekt achtergrondinformatie aan de media over het werk en het beroep van de pedagoog en de onderwijskundige en alles wat daarmee te maken heeft. Op verzoek levert de NVO op maat deskundigen en woordvoerders voor interviews en radio- of tv-programma's. Van deze service wordt in toenemende mate door de media gebruik gemaakt. In de meeste gevallen zullen de door de NVO voorgedragen deskundigen op persoonlijke titel spreken. In zaken die de gehele beroepsgroep of de vereniging zelf betreffen kan de NVO zelf als woordvoerder optreden.

Belangenbehartiging
De NVO behartigt de belangen van haar leden. De beroepsvereniging voert daarbij overleg met vertegenwoordigers van organisaties of groepen waarvan het werk raakt aan dat van NVO-leden, of die daar invloed op hebben.

Zie voor meer informatie: www.nvo.nl