Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Het is belangrijk dat cliënten en opdrachtgevers weten of zij te maken hebben met een deskundige en goed opgeleide psycholoog. Vakinhoudelijke kwaliteit van de psychologische dienstverlening en een ethisch verantwoorde beroepsuitoefening zijn daarom van groot belang. Zowel voor de cliënt en de opdrachtgever als voor de psycholoog zelf. Goede psychologische zorg vraagt om vakbekwaamheid. Het NIP stelt dan ook vakbekwaamheidseisen aan geregistreerde psychologen. Dit is de zogenoemde '4+2 norm' dat in 2010 door de Ledenraad van het NIP is vastgesteld.

Vakinhoudelijk
Voor het op peil houden van hun vakkennis kunnen psychologen bij het NIP terecht. De verschillende sectoren en secties van de vereniging organiseren lezingen, studiedagen, themabijeenkomsten, workshops, symposia en congressen over de laatste ontwikkelingen binnen het vak.

Tests
De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het NIP beoordeelt psychodiagnostische instrumenten aan de hand van criteria als testconstructie, handleiding en testmateriaal, betrouwbaarheid en validiteit. De COTAN bevordert zo de kwaliteit van tests en testgebruik in Nederland.

Opleidingen
Het NIP is voorzitter van de Kamer Psychologie, het overlegorgaan van de universitaire opleidingen psychologie die zijn aangesloten bij de VSNU. Hier wordt het beleid voor de bachelor- en masteropleidingen afgestemd. Het NIP adviseert ook over het curriculum van de hbo-opleiding Toegepaste Psychologie.

Titels PSYCHOLOOG NIP en Registerpsycholoog NIP

De titels verwijzen naar verschillende vormen van vakbekwaamheid. Psycholoog is geen wettelijk beschermde titel. Iedereen mag zich psycholoog noemen ongeacht opleiding of werkervaring. Daarom heeft het NIP het dienstmerk PSYCHOLOOG NIP ingesteld. Universitair opgeleide psychologen, die lid zijn van het NIP, kunnen zich hiermee onderscheiden. De titel Registerpsycholoog NIP is voorbehouden aan psychologen die staan ingeschreven in NIP-registers die voldoen aan de vakbekwaamheidsnorm van het NIP voor zelfstandig werken met clienten. Na de universitaire opleiding heeft de Registerpsycholoog NIP nog een aanvullend postmaster opleidingstraject gevolgd. Ook de BIG geregistreerde Gezondheidszorgpsycholoog mag gebruik maken van deze titel.

NIP-registers

Het NIP heeft een aantal eigen registraties. Hierin zijn kwaliteitscriteria op het gebied van scholing, werkervaring, supervisie en intervisie vastgelegd.

Het NIP heeft zich met succes sterk gemaakt voor opname van de psycholoog en psycholoog specialist in de Wet BIG. De wettelijke erkenning betekent dat de bijbehorende beroepstitel beschermd is. Het gaat om de titels Gezondheidszorgpsycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog en Klinisch Neuropsycholoog. Ook valt de bezitter ervan onder het wettelijk tuchtrecht. Dit biedt garanties voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening.


Beroepsethiek
Alle psychologen die lid zijn van het NIP moeten zich aan bepaalde regels en normen houden bij hun beroepsuitoefening. Wij hebben daarvoor een beroepscode opgesteld. De Beroepscode is gebaseerd op vier basisprincipes:

  • Verantwoordelijkheid
  • Integriteit
  • Respect
  • Deskundigheid

Als cliënten of collegapsychologen menen dat een NIP-lid niet volgens de beroepsethiek heeft gehandeld, kunnen zij een klacht indienen. Leden kunnen met vragen over de interpretatie van de regels in de praktijk terecht bij de stafmedewerker beroepsethiek van het NIP.

Zie voor meer informatie: www.psynip.nl