Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)

Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)

Ons beleid voor een kwalitatief sterke huisartsenzorg richt zich op een aantal belangrijke thema's. Daarnaast bieden we u interessante informatie en handreikingen over onderwerpen als herregistratie en het werken volgens prestatie-indicatoren.

Niveaus van kwaliteitsbeleid
Kwaliteitsbeleid in de huisartsenzorg gebeurt op lokaal niveau binnen de praktijk, maar ook op regionaal en landelijk niveau.

Stuurgroep kwaliteit
Verbetering van de kennis, vaardigheden en praktijkorganisatie van huisartsenzorg is de verantwoordelijkheid van de beroepsgroep. Hiervoor zet een stuurgroep, gevormd door LHV, NHG en LINKH, zich in.

Notitie 'Zorg voor Kwaliteit'
De notitie "Zorg voor kwaliteit huisartsenzorg" beschrijft hoe de komende vijf jaar (2010 - 2015) wordt gewerkt aan het kwaliteitssysteem huisartsenzorg en is een vernieuwing van de notitie KOK (Kwaliteit op Koers) uit 1996.

Transparantie en indicatoren
Transparantie van de geleverde zorg is cruciaal voor vergelijking van uw huisartsenzorg met andere praktijken. Het is ook belangrijk voor verantwoording over de geleverde zorg (prestatie-indicatoren). De LHV wil de administratieve lasten die dat met zich meebrengt beperken. Dit kan met een beperkte set indicatoren die uw HIS gemakkelijk kan genereren.

Patiëntveiligheid en een intern kwaliteitssysteem
Elke voorziening huisartsenzorg dient een intern kwaliteitssysteem te hebben. Onderdeel daarvan is het patiëntveiligheidssysteem.

Geneesmiddelenwet
In 2012 is de Geneesmiddelenwet en een daarop gebaseerde ministeriële regeling gewijzigd. De beroepsverenigingen KNMG, KNMP, LHV, NHG, NVZA en OMS vinden dat die regeling beter kan en voeren intensief overleg om tot een alternatief voorstel te komen.

Modelprotocol disfunctionerende huisartsen
Wat doet u als een collega niet goed functioneert? De LHV heeft hiervoor een modelprotocol opgesteld. Het protocol geeft huisartsen handvatten om (vermeend) disfunctioneren van een collega bespreekbaar te maken en biedt hulp bij het oplossen van problemen.

Kwaliteitsborging door registratie (HVRC en CHBB)
De beroepsgroep borgt de kwaliteit van de huisarts door de huisartsenopleiding en DKB (deskundigheidsbevordering). Goed gevolg leidt tot (her-)registratie. De uitvoering is in handen van de HVRC, die aangestuurd wordt door het CHVG. Er is per 1 januari 2010 één college voor alle specialismen, het CGS.

Herregistratie
LHV en NHG adviseren het CHVG in de eisen voor (her)registratie als huisarts. De eisen zijn in 2009 aangepast. Tot 1 januari 2011 zijn voor verschillende perioden, verschillende eisen van toepassing. Het is van het grootste belang dat u data, duur en omvang van uw werkzaamheden en uw ANW-diensten goed bijhoudt.

Het verrichten van voorbehouden handelingen
De wet verklaart u als arts voor alle voorbehouden handelingen zelfstandig bevoegd. U mag andere beroepsbeoefenaars wel opdracht geven om voorbehouden handelingen te verrichten, onder strikte voorwaarden. De LHV heeft deze voorwaarden voor u hanteerbaar gemaakt.

Kwaliteit van de opleiding tot huisarts
Het 'Aanbod huisartsenzorg' bepaalt welke kennis, vaardigheden en competenties een huisarts in opleiding (aios) in de opleiding moet leren.

Andere organisaties
Een overzicht van andere organisaties waar de LHV mee samenwerkt wat betreft het kwaliteitsbeleid.

Zie voor meer informatie: lhv.artsennet.nl/home.htm