Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Bouwen aan een adaptieve school (BAS+)

Hogeschool Utrecht

  • Beschrijving
  • Overzicht

De verschillen in het gedrag en leren tussen leerlingen binnen een leeftijdsgroep in de basisscholen worden steeds groter. Leerkrachten ervaren hierdoor de leer- en gedragsproblemen als ernstiger. Tegenwoordig krijgt u steeds meer te maken met de verantwoording van onderwijsresultaten naar zowel ouders en bestuurders als naar de overheid. Hoe kan uw school de leerlingenzorg verbreden en op welke manier kunt u leerlingenzorg zichtbaar maken voor uw omgeving? In het project Bouwen aan een Adaptieve School (BAS) worden scholen planmatig begeleid bij het formuleren van een antwoord. Het BAS-project bestaat uit bouwstenen waarmee uw school adaptief onderwijs kan realiseren. De bouwstenen van BAS+ zijn uitgebreid en anticiperen nog meer op de ontwikkelingen waar een school in de praktijk tegenaan loopt. Zo ligt de nadruk nu ook op de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen, de school als lerende organisatie en competentiemanagement.

Toelatingseisen

Het traject is bedoeld voor schoolteams in het primair en voortgezet onderwijs.

Opleidingsinhoud

Programma

Wilt u een adaptieve school worden en planmatig werken aan het onderwijs vanuit concrete succesindicatoren? Met BAS bouwt u met uw team zeven ontwikkelingslijnen:

1. Structuur

Structuur is een belangrijke basis voor onderwijsleeractiviteiten. In BAS+ wordt structuur vanuit twee perspectieven bekeken:

  • de inrichting en aankleding van uw school, klas en plein: Uit onderzoek blijkt namelijk dat kinderen zich positiever gaan gedragen als ze zich in een veilig toegankelijke leerruimte bevinden.
  • vanuit het voorspelbaar handelen van de leraar: Te denken valt aan de manier waarop uw school de weekplanning en masterplanning realiseert. De week-en masterplanning dragen bij aan een vakdoorbrekende, actieve leeromgeving voor leerlingen, waarbij de leraar grip houdt op het onderwijsaanbod.

2. Interactie

Interactie is een volledig herziene en uitgebreide ontwikkelingslijn dat de verschillen in interactieprocessen in kaart brengt. Interactie vindt plaats:

  • tussen uw leerkrachten en de individuele leerling,
  • tussen de leerkracht en een groep leerlingen/ klas
  • tussen de leerkracht en ouders

Vanuit de basiscommunicatie van de leraar zoekt uw school naar de doorgaande lijn bij de schriftelijke correctie en de beoordeling van het werk van een leerling, de ontwikkeling van een positief zelfbeeld van de leerling (attributie) en het werken met portfolio's. Het gaat ook over het helpen en corrigeren van leerlingen in kwetsbare situaties, het welbevinden van het kind en over de sfeer in de groep.

3. Zelfstandige leerhouding

Binnen adaptief onderwijs staat een zelfstandige leerhouding van de leerlingen centraal. De leerhouding van leerlingen wordt positief beïnvloed zodra zij zich actief bezig houden met hun eigen leerproces. Omgaan met regels en afspraken, tijdbewustzijn en planning begeleidt leerlingen in het zelfstandig leren. Zelfstandig leren bereidt de leerlingen voor op het zelfgestuurd leren. Zo kunnen zij zelfstandig de leerstof eigen maken en zelf inschatten wanneer zij extra hulp nodig hebben van de leraar.

4. Instructie

De instructies van uw leraren zijn belangrijk voor de motivatie en de succeservaring van de leerling. Om adaptief onderwijs te realiseren is de inhoud en organisatie van het instructieproces op uw school van belang. Als u uw leerkrachten traint op instructie en organisatievaardigheden dan leert u hen met de toenemende verschillen tussen de leerlingen om te gaan. Zo bent u een stap dichter bij adaptief onderwijs. Uw leraren worden bijvoorbeeld getraind om instructietijd met leerlingen effectief te benutten, met kerndoelen en differentiatie om te gaan en leren diverse instructiemodellen te gebruiken in de klas.

5. Samenwerkend leren

Samenwerken is een vaardigheid waar veel vraag naar is in de huidige samenleving. Samenwerken is binnen de visie van adaptief onderwijs een voorwaarde om van en met elkaar te leren in verschillende situaties. Bijvoorbeeld bij het inoefenen en bij het zelfontdekkend leren in heterogene en in homogene groepen, in tandems en in tafelgroepen en soms klasdoorbrekend als het om tutorleren gaat.

6. Planningssyteem

Het planningssysteem beïnvloedt de zorgstructuur van de school. Met het planningssysteem kan uw school maatregelen nemen om de leerlingenzorg af te stemmen op de groei- en ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen. Als uw school de begeleiding van het groei- en ontwikkelingstraject van uw leerlingen bij de instroom goed organiseert dan kan het strategische plan over het inhoudelijke leeraanbod hierop worden afgestemd.

7.Teamleren

Het teamleren gaat uit van de school als lerende organisatie. Een organisatie, die openstaat voor het vermogen van het schoolteam om kennis en ervaring met elkaar te delen en daarvan te leren. Het teamleren is de basis van BAS +. Teamleren is een absolute voorwaarde als u kiest voor een adaptieve school. Zonder teamleren blijft het vermogen om passend onderwijs te bieden aan leerlingen op uw school een moeilijke opgave.

Onderwijsvorm

BAS+ is een stapsgewijs project dat is opgebouwd uit de gewenste en praktisch uitvoerbare leerkrachtvaardigheden van uw team. Uw school maakt afspraken over de bouwstenen die schriftelijk worden vastgelegd en geborgd. Tijdens de jaarlijkse borgingsmomenten kan uw school zelf bepalen of uw school de gemaakte afspraken bijstelt. Zo kunt u gemeenschappelijke afspraken maken over hoe de school omgaat met leerlingen met gedrags- en leerproblemen om een doorgaande schoollijn te ontwikkelen. Uiteindelijk kan uw school als lerende organisatie zelfstandig innoveren vanuit én op grond van het eigen kwaliteitssysteem.

Het BAS+ project duurt een aantal jaren en per jaar worden er vier tot zes teamgerichte bijeenkomsten gepland. Daarnaast neemt het schoolteam in de vorm van een stuurgroep verder het heft in handen. De stuurgroep zorgt ervoor dat de gemaakte afspraken onder de aandacht blijven en zij bepalen, samen met de projectleider, de inhoud en het tempo van het ontwikkelingsproces.

Het BAS+ project is blended. Blended learning is een didactisch concept dat leren in de klas, op de werkplek, in leerteams, individueel en digitaal combineert. De digitale leeromgeving is daarbij de organisator van het leerproces, waar het traditioneel gezien om de klassikale lessen zou draaien. Studenten kunnen zo veel flexibeler onderwijs volgen. Lees verder

Op basis van een offerte.

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur Geen titel
Website www.werkenstudie.hu.nl/totaalaanbod/Schoolontwikkelingstrajecten-onderdeel-van-B-SEN-Honoursprogramma-Bouwen-aan-een-adaptieve-school
Benodigde taalkennis Nederlands
Afronding Geen