Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Hogeschool Utrecht

 • Beschrijving
 • Contact
 • Opleidingen
 • Vestigingen

Hogeschool Utrecht (HU) biedt met een divers aanbod van masteropleidingen werkende professionals de mogelijkheid zich te blijven ontwikkelen. Inhoud en vorm van de masters van de HU sluiten aan op uw behoefte als werkende professional. Ze zijn gericht op door de beroepspraktijk erkende kwalificaties en van een excellente en onafhankelijk erkende kwaliteit. De masters zijn ontwikkeld op basis van toegepast onderzoek en expertise binnen de HU.

Master Accounting and Auditing

De Master Accounting and Auditing is bedoeld voor de AA-accountant, die werkzaam is in het MKB, en zich wil onderscheiden van andere accountants. De accountant die een actieve bijdrage wil leveren aan het succes van het accountantskantoor waarvoor hij werkt en die de capaciteiten en ambitie heeft om interessante en complexe opdrachten uit te voeren. De opleiding bereidt u voor op de eisen die de markt en de beroepsgroep nu en in de toekomst aan accountants stellen en sluit daarmee naadloos aan op de steeds complexer wordende werkomgeving voor de accountant in het MKB. (www.maa.hu.nl)

Master Advanced Nursing Practice

De Master Advanced Nursing Practice speelt in op de vraag naar continuïteit en kwaliteit van zorg, waarvoor taakherschikking noodzakelijk is. U wordt opgeleid tot ver-pleegkundig specialist voor een van de vijf specialismen in de verpleegkunde. De nadruk ligt op het optimaliseren van de praktijk op basis van best practice. Tijdens de opleiding doet u wetenschappelijke vaardigheden op (kritisch redeneren, lezen en presenteren, methoden en technieken van onderzoek), klinische vaardigheden (klinisch redeneren, farmacotherapie, lichamelijk onderzoek, diagnostiek en psychiatrisch onderzoek) en u ontwikkelt uw persoonlijke effectiviteit (leiderschap en strategie). (www.manp.hu.nl)

Master Dovenstudies/Leraar Nederlandse Gebarentaal

De Master Dovenstudies/Leraar Nederlandse Gebarentaal kent twee afstudeervarianten. Tijdens de afstudeervariant Dovenstudies leert u multidisciplinaire processen te begeleiden over allerlei aspecten van communicatie. Ook tolkonderzoek maakt deel uit van deze variant. Tijdens de afstudeervariant Leraar Nederlandse Gebarentaal eerstegraads leert u onderwijs te verzorgen in en over Nederlandse Gebarentaal op masterniveau. Bij beide varianten werkt u aan kennis en beroepsontwikkeling op het terrein van dovenstudies. De opleiding wordt verzorgd door het Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies en brengt experts, onderwijskundigen, professionals en kennis samen binnen één masteropleiding, die uniek is in Nederland. Het instituut werkt samen met deskundigen en vergelijkbare opleidingen in binnen- en buitenland, om de kwaliteit van de masteropleiding te waarborgen en om een voortrekkersrol te vervullen in de emancipatie van doven in binnen- en buitenland. (www.igtd.hu.nl)

Masters of Education: leraar aardrijks­kunde, leraar biologie, leraar Duits, leraar Engels, leraar Frans, leraar natuurkunde, leraar Nederlands, leraar Scheikunde en leraar wiskunde

Bij de Master of Education (voorheen de eerstegraads opleiding) wordt u opgeleid tot vakdocent in het eerstegraads gebied. De masteropleiding is studentgericht, sluit aan op de onderwijspraktijk van de vernieuwde tweede fase en op uw eigen kennis en ervaring. U formuleert antwoorden op vragen als: welke rol kan ICT spelen in de lessen en hoe zet ik multimediale lesmethoden in? Wat zijn de ontwikkelingen op mijn vakgebied? Wanneer u nu de Master of Education gaat volgen, kunt u straks beter uit de voeten in een schoolcultuur waar de leerling zelfstandig moet kunnen leren en reflecteren. U functioneert optimaal als coach en coördinator van leerprocessen, als pedagoog, vakdidacticus, vakspecialist en educatief onderzoeker. Tijdens de opleiding zijn vorm en inhoud van de onderwijsmodulen steeds terug te voeren op twee belangrijke componenten: de vakverdieping en -verbreding en de beroepsvoorbereiding (de algemeen beroepsvoorbereidende component). (www.ca.hu.nl)

Master of Engineering

Bedrijfsvoering in de industrie en de bouw bestaat niet meer uit losse processen, maar steeds meer uit een geïntegreerd geheel van product- en procesontwikkeling. De MoE speelt in op deze veranderingen als gevolg van globalisering en toenemende internationale concurrentie. Dit stelt bedrijven in staat sneller en efficiënter productvernieuwingen te realiseren. Vergroting van de innovatiekracht maakt het mogelijk nieuwe, complexe producten tegen de laagste prijs op de markt te brengen. Deze master kent vier uitstroomprofielen:

 • Integrated Building Processes
 • Integrated Product Development
 • Maintenance & Asset Management
 • Integrated Service Engineering

(www.moe.hu.nl)

Master Fysiotherapie

Overheid, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties eisen dat de fysiotherapeut wetenschappelijk verantwoorde zorg verleent en dat u in uw praktijk efficiënt en effectief te werk gaat. Om op deze veranderingen in te spelen, kunt u zich met de Master Fysiotherapie specialiseren én uw kennis verbreden. U verdiept uw kennis op een deelgebied van de fysiotherapie, waardoor u zich (beter) kunt profileren als innovator op dit vlak. U kiest aan het begin van de opleiding uw specialisatie: Geriatriefysiotherapie, Kinderfysiotherapie, Orthopedische Manuele Therapie, Psychosomatische Fysiotherapie of Sportfysiotherapie. (www.mfys.hu.nl)

Master of Informatics

De afstemming tussen bedrijfsprocessen en -strategie enerzijds en de informatievoorziening en IT anderzijds is in veel organisaties een punt van zorg. De Master of Informatics (MoI) combineert bedrijfskundige inzichten met het optimaal inzetten van IT in een organisatie. Bent u geïnteresseerd hoe de relatie tussen strategie, processen, informatiesystemen, projecten en governance effectief en efficiënt kan worden ingericht en werkt? Dan is dit de juiste opleiding voor u. De MoI kent twee specialisatieprofielen:

 • Business & IT Alignment
 • Business & IT Architecture

(www.moi.hu.nl)

Master Innovation in European Business

Business often find that many young professionals although possessing management skills and knowledge, lack creativity and are not aware of the specific challenges inherent in implementing and managing the cycle of innovation. Furthermore, graduates are not familiar with the requirements of managing dynamic environments. The Master of Business Studies (MBS) in Innovation in European Business is designed to meet the needs of delivering graduates with the perspective of change in an international perspective.

The Master of Business Studies (MBS) in Innovation in European Business is a 15 months (90 ECTS) taught programme taking place across three locations in France (Paris), Ireland (Cork) and The Netherlands (Utrecht). The programme allows students to develop a valued combined skill set in business, management and analytical skills and provides them with state-of-the-art knowledge and concepts on how to implement and manage sustainable innovation. (www.mbs.hu.nl)

Master Pedagogiek

Kinderen en jongeren groeien op in een complexe wereld, die hen voor ingewikkelde situaties en vragen kan stellen. De vraag naar goede begeleiding van zowel kinderen en jongeren als hun ouders en verzorgers, maar ook bijvoorbeeld jeugdzorg en school wordt dan ook steeds groter. Tijdens de hbo masteropleiding Pedagogiek vanuit een ecologisch perspectief, aan Hogeschool Utrecht, ontwikkelt u uw kwaliteiten om op een conceptueel niveau na te denken over pedagogische dilemma's en deze te verbinden met het pedagogisch werkveld. Hogeschool Utrecht biedt als enige in Nederland een Master Pedagogiek met een ecologische grondslag.

Pedagogiek vanuit een ecologisch perspectief heeft betrekking op het geheel van relaties tussen kinderen en jongeren en opvoeders. Het uitgangspunt is dat alles met alles verbonden is en dat alles elkaar beïnvloedt. Als we bijvoorbeeld praten over kinderen en opvoeders dan suggereren wij dat het duidelijk af te grenzen groepen zijn. Maar kunnen kinderen en jongeren geen opvoeders zijn en de volwassenen beïnvloeden en hen iets leren? De kracht van ecologische pedagogiek is om het verhaal van kinderen en jongeren te verstaan en te begrijpen. Dit is veelal een meerstemmig en meervoudig verhaal, omdat een verhaal gevoed wordt vanuit verschillende culturen.

Dat betekent voor een ecologisch pedagoog, dat hij niet te snel conclusies moet trekken of verhalen van kinderen en jongeren vanuit één theorie moet verklaren. Hij moet juist meerdere perspectieven ontdekken. (www.mp.hu.nl)

Master Physician Assistant

Een Physician Assistant (PA) is een hoog opgeleide en gespecialiseerde professional die een arts kan ondersteunen in diens werk. U maakt deel uit van een medisch behandelteam en neemt medische taken over van een arts (medisch specialist, huisarts). U voert bijvoorbeeld een deel van de medische behandeling uit of schrijft UR geneesmiddelen binnen het eigen specialisme voor. Maar ontwikkelt ook protocollen en organiseert ontslag van patiënten. De PA heeft bij de uitvoering van het werk een eigen beroepsverantwoordelijkheid maar werkt altijd onder supervisie en mandaat van een arts. (www.pa.hu.nl)

Master of Project Management

Organisaties moeten voortdurend anticiperen op veranderende marktomstandigheden, een dynamische maatschappij en technologische ontwikkelingen. Om hier succesvol op in te spelen moeten bedrijven beheerst kunnen veranderen. Veel van deze veranderingen worden georganiseerd en bestuurd als projecten. Effectief projectmanagement is daarmee een strategische competentie geworden. Cruciaal voor het realiseren van innovaties en van doorslaggevend belang voor de organisatorische slagkracht.

De opleiding Master of Project Management leidt projectmanagers op die zich onderscheiden door hoogwaardige kennis, effectief gedrag, kennis van de organisatorische context en oog voor duurzaamheidaspecten. Projectmanagers ook die bijdragen aan de innovatie van het vak en 'thought leaders' zijn op het gebied van projecten, innovatie en organisatieverandering.

Binnen deze master kunt u kiezen voor de specialisatie Strategic Project Management of Bouwprojectmanagement. (www.mpm.hu.nl)

Master Special Educational Needs (SEN): Auditief Gehandicapten

De masteropleiding Special Educational Needs (SEN): Auditief gehandicapten van het Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies ondersteunt professionals die met dove en/of slechthorende kinderen werken. De communicatieontwikkeling en de didactische ontwikkeling staan daarbij centraal. In de opleiding is er gedegen aandacht voor kwalitatief en kwantitatief onderzoek, gericht op de praktijk van de leraar speciaal onderwijs cluster 2. (www.igtd.hu.nl)

Master Special Educational Needs (SEN): Communicatief Gehandicapten

Tijdens de masteropleiding Special Educational Needs (SEN): Communicatief Gehandicapten verwerft u inzicht in en actuele kennis over taalverwerving, taalpathologie en succesvolle interventies in de begeleiding van leerlingen met spraak- en/of taalstoornissen. In de opleiding van het Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies is er gedegen aandacht voor kwalitatief en kwantitatief onderzoek, gericht op de praktijk van de leraar speciaal onderwijs cluster 2. (www.igtd.hu.nl)

Master Special Educational Needs (SEN): Leraar Speciaal Onderwijs

Met de deeltijdopleiding master Special Educational Needs (SEN): Leraar Speciaal Onderwijs specialiseert u zich op het gebied van speciale onderwijsondersteuning. Deze opleiding is in nauwe samenwerking met het beroepenveld ontwikkeld. Aan de activiteiten ligt het beginsel ten grondslag dat het onderwijs van betekenis is voor de maatschappelijke emancipatie en participatie van alle kinderen en jongeren. Uw eigen praktijksituatie is tijdens de master het uitgangspunt. Met en voor deze praktijk geeft u uw opleiding gestalte. Praktijk en theorie worden in een voortdurende wisselwerking aan elkaar getoetst. Aan het begin van de opleiding kiest u een specialisatie: Gedrag, Leren of Begeleiden. Elke specialisatie is opgebouwd rond een Praktijkgericht Onderzoek, zeven inhoudelijke thema's, vrije ruimte en een portfolio. U kunt deze opleiding ook in voltijd volgen. (www.seminarium.hu.nl)

Master of Urban & Area Development

Deze masteropleiding in het veld van stedelijke vernieuwing is ontwikkeld door Hogeschool Utrecht, Hogeschool Rotterdam en Saxion. De toenemende complexiteit van gebiedsontwikkeling leidt tot een duidelijke behoefte aan proces- en gebiedsmanagers. Deze managers moeten verantwoordelijkheid kunnen dragen voor ambitieuze en complexe projecten waarin zij een spilfunctie vervullen en zij moeten in staat zijn de regie te voeren over een veelheid aan projecten die samen het stedelijk beleid vormen. (www.muad.nl)

Master Zorgtraject Ontwerp

Na succesvolle afronding van deze masteropleiding bent u een autoriteit op het gebied van zorgprocessen, handelt u zelfbewust en strategisch verantwoord en denkt en handelt u procesmatig en bedrijfsmatig. U heeft competenties die gericht zijn op het vervullen van de rollen van procesmanager: specialist, adviseur, professioneel leider en beroepsontwikkelaar. (www.mzo.hu.nl)

Studie en financiën

Als u naast uw studie werkt, dan kunt u voor financiering van opleidingen bij uw werkgever informeren. Ook zijn er mogelijkheden om beroep te doen op een tegemoetkoming in studiekosten, bijvoorbeeld de aftrek studiekosten www.belastingdienst.nl de tegemoetkoming leraren of extra prestatiebeurs www.duo.nl en de lerarenbeurs www.hu.nl/lerarenbeurs. Kijk ook op www.masters.hu.nl/PraktischeZaken/Kosten.

Actueel overzicht masters

Kijk voor een actueel overzicht en meer gegevens over de masteropleidingen aan Hogeschool Utrecht op www.masters.hu.nl.

» Algemene informatie
  • Bezoek adres
  • De Nieuwe Poort 21
  • 3812 PA Amersfoort
  • Nederland
  • Bezoek adres
  • Jan Tooropstraat 136
  • 1061 AD Amsterdam
  • Nederland
  • Bezoek adres
  • Ruitenberglaan 27
  • 6826 CC Arnhem
  • Nederland
  • Bezoek adres
  • Johanna Westerdijkplein 75
  • 2521 EN Den Haag
  • Nederland
  • Bezoek adres
  • Bachlaan 11
  • 7002 MZ Doetinchem
  • Nederland
  • Bezoek adres
  • Hengelosestraat 539
  • 7521 AG Enschede
  • Nederland
  • Bezoek adres
  • Phebensstraat 1
  • 9711 BL Groningen
  • Nederland
  • Bezoek adres
  • Museumpark 40
  • 3015 CX Rotterdam
  • Nederland
  • Bezoek adres
  • Oudenoord 330
  • 3513 EX Utrecht
  • Nederland
  • Bezoek adres
  • Daltonlaan 300
  • 3584 BK Utrecht
  • Nederland
  • Bezoek adres
  • F.C. Dondersstraat 65
  • 3572 JE Utrecht
  • Nederland
  • Bezoek adres
  • Nijenoord 1
  • 3552 AS Utrecht
  • Nederland
  • Bezoek adres
  • Oudenoord 700
  • 3513 EX Utrecht
  • Nederland
  • Bezoek adres
  • Koningsbergerstraat 9
  • 3531 AJ Utrecht
  • Nederland
  • Bezoek adres
  • Bolognalaan 101
  • 3584 CJ Utrecht
  • Nederland
  • Bezoek adres
  • Padualaan 97
  • 3584 CH Utrecht
  • Nederland
  • Bezoek adres
  • Padualaan 101
  • 3584 CH Utrecht
  • Nederland
  • Bezoek adres
  • Padualaan 99
  • 3584 CH Utrecht
  • Nederland
  • Bezoek adres
  • Ten Oeverstraat 68
  • 8012 EW Zwolle
  • Nederland