Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Leergang coaching

GITP Organisatieontwikkeling & Training

 • Beschrijving
 • Overzicht
 • Testimonials

U wilt professioneel leren coachen, binnen uw organisatie of als zelfstandig coach. Na het volgen van de Leergang Coaching hebt u uw competenties als professioneel coach verder ontwikkeld en beschikt u over diepgaande kennis van het coachingsproces en beheerst u verschillende coachingsmethodieken.

 • uw eigen coach en supervisor begeleiden u bij uw leerproces
 • erkend door ST!R
 • EQA-accreditatie op practitioner-niveau aangevraagd

Doelgroep

U beschikt over minimaal HBO-niveau en 3 jaar werkervaring. U bent in staat te reflecteren op uw eigen gedrag, en beschikt over meer dan basale kennis van en inzicht in gesprekstechnieken. Daarnaast hebt u persoonlijke stabiliteit en een lerende houding.

Duur

8 modules van 1 of 2 dagen.

Programma

De Leergang Coaching bestaat uit acht modules. Elke module bestaat uit een combinatie van theorie en praktijk. Tijdens de oefendagen neemt de praktijk een centrale plek in. Uitgangspunt is het oefenen met praktijkcases. De leergang in totaliteit bestaat uit een combinatie van groepsbijeenkomsten, super- en intervisiebijeenkomsten, praktijk-, reflectieopdrachten en zelfstudie (o.a. via e-learning) en individuele coachingssessies (waarin u zelf in uw ontwikkeling als coach wordt gecoacht). Met behulp van minimaal 3 'oefencliënten', die u in eigen (werk-)omgeving zoekt, doet u praktijkervaring op. Deze praktijkervaring verwerkt u in reflectieopdrachten en uw leerjournaal.

De totale studiebelasting bedraagt ongeveer 250 uur.

De werktijden in de groepsbijeenkomsten zijn van 9.30 - 17.00 uur.

 • Intakegesprek: bepalen leerdoelen.
 • E-assessment: uw competenties in kaart gebracht; terugkoppeling door assessment-psycholoog.

Tussen de modules door: supervisie-, intervisiebijeenkomsten en coachingssessies met uw eigen coach.

Module 1: Coachen, De Basis I

Dag 1

 • Kick-off: kennismaking; structuur Leergang.
 • Coachen: mogelijkheden en grenzen van het vak.
 • Vormgeven van de coachrelatie, beroepsethiek.
 • Het coachingsproces: van intake tot evaluatie.
 • Bewustzijn van eigen houding en gedrag.
 • Contact maken.

Dag 2

 • Ervarend leren in de praktijk: zelf coachen en gecoacht worden.
 • Vergoten van zelfbewustzijn en vaardigheden als coach.
 • Leerervaring van de ander centraal stellen.

Module 2: Coachen, De Basis II

Dag 1

 • Oefenen met de intake.
 • Psychologie van de coachee: kracht, kwetsbaarheid en overlevingspatronen.
 • Relatie coach-coachee: afhankelijkheid, afstand en nabijheid.
 • De coachee in zijn systeem.

Dag 2

 • Uzelf als instrument: werken met eigen intuïtie en beelden.
 • Zelfkennis: invloed van uw eigen patronen op het coachen.
 • Wees de coach die u wilt zijn: uw eigen kleur als coach herkennen en ontwikkelen.

Module 3: Oefendag

 • Integreren van het geleerde: toepassen en experimenteren.

Module 4: Oplossingsgericht coachen

 • Niet het probleem, maar de oplossing centraal.
 • Zevenstapsmethode van oplossingsgericht coachen.

Module 5: Cognitieve technieken

 • Diagnostiek met functie- en betekenisanalyse.
 • Kiezen van de passende interventies.

Module 6: Focussen

 • Theorie van ervaringsgericht coachen: zelf ervaren van de processtappen.
 • Kennis van het proces.
 • Grondhouding als ervaringsgericht coach.
 • Focusserende interventies.
 • Werken met stille aanwezigheid.
 • Reflectie op eigen functioneren als luisteraar.

Module 7: Voice Dialogue

Dag 1

 • Bewustzijnsmodel Voice Dialogue.
 • Oefening met bewondering en irritatie.
 • Demonstratie: hoe verloopt een sessie Voice Dialogue?
 • Zelf ervaren van Voice Dialogue.
 • Kwetsbaarheid: bewust omgaan en dragen van de eigen kwetsbaarheid.

Dag 2

 • Innerlijke criticus: uitleg en oefenen.
 • Personal en impersonal energie: herkennen en oefenen met energiepatronen.
 • Van vitaal thema naar gedragsexperimenten: hoe vertaal je een persoonlijk groter bewustzijn naar de praktijk van uzelf en uw coachees.

Module 8: Oefendag, gericht op uw masterproof (eindassessment)

 • Integreren van kennis en vaardigheden.
 • Werken met acteur.

Masterproof

 • Live coachingsgesprek.

Werkwijze

In een intakegesprek bespreekt u samen met de trainer uw leerdoelen. Aan de hand van een e-assessment wordt de mate waarin u beschikt over de competenties die voor een coach van belang zijn in kaart gebracht. De uitkomsten van intakegesprek en assessment vormen uw persoonlijke rode draad in de Leergang Coaching.

Tijdens de opleiding wordt u naast uw trainers begeleid door een persoonlijke coach en supervisor. In die coachings- en supervisiesessies kunt u uw ervaringen met betrekking tot uw persoonlijke leerproces en dilemma's ter sprake brengen.

U doet gedurende de looptijd van de Leergang veel praktijkervaring op: direct begeleid gedurende de Oefendagen, indirect begeleid door middel van feedback op uw reflectieverslagen over de coachingssessies met uw 'oefencliënten'. Die laatste, minimaal 3, zoekt u in uw werk- of privéomgeving.

Er geldt voor de bijeenkomsten een aanwezigheidsverplichting van minimaal 90 %.

Erkenningen

Waarom erkenning?

'Coach' is een onbeschermde titel: iedereen, ongeacht of hij/zij via een opleiding in het beroep van coach is geschoold, en ongeacht zijn/haar kwaliteit, mag zich zo noemen.
Om aan die wildgroei een eind te maken en om de 'coachingsconsument' te beschermen zijn door verschillende partijen systemen van erkenning in het leven geroepen. Dergelijke systemen kennen twee samenhangende domeinen: de weging en controle van de kwaliteit van opleidingen en de weging en controle van de kwaliteit van de individuele, binnen dat systeem erkende coaches.
Het succesvol afronden van een geaccrediteerde opleiding is de belangrijkste of een belangrijke voorwaarde om een individuele erkenning of registratie te verwerven. Door erkenning of registratie laat de coach zien goed geschoold te zijn, met kennis van zaken zijn vak uit te oefenen, en zijn individuele ontwikkeling serieus te nemen.

ST!R-erkenning

De Leergang is door St!R erkend. Na succesvolle afronding voldoet u aan de belangrijkste voorwaarde om u bij ST!R te laten registreren als 'erkend coach'.

EQA-practitioner-erkenning
De Leergang is voor erkenning op practitionerniveau aangeboden bij EMCC/NOBCO. Bij succesvolle afronding van dit traject heeft de erkenning terugwerkende kracht tot 16 mei 2012, en effect voor deelnemers die op of na die datum deelnamen aan deze Leergang; u beschikt dan over een belangrijke voorwaarden om een Europese Individuele Accreditatie op practitionerniveau te verwerven.Elektronische leeromgeving

In de bijeenkomsten van de verschillende modules leert u coachingstechnieken en -vaardigheden en verdiept u uw inzicht. Tussen de bijeenkomsten oefent u uw coachingsvaardigheden in de praktijk aan de hand van opdrachten die u, naast aanvullende literatuur, op de een elektronische leeromgeving aantreft en via de leeromgeving ter beoordeling aanbiedt. Via deze leeromgeving houdt u contact met trainer(s) en medecursisten.

Masterproof

U sluit de leergang af met een masterproof, waarin u een coachingsgesprek voert in aanwezigheid van een beoordelaar. U toont daarin aan dat u over de vereiste competenties en vaardigheden beschikt.

Resultaat

U bent in staat als professioneel coach op te treden: in uw werkcontext of als zelfstandig coach. U bent in staat uw cliënten te ondersteunen in hun leerproces en weet verantwoorde keuzes te maken ten aanzien van de in te zetten coachingsstrategie. U beheerst verschillende coachingsmodellen en -technieken. U bent zich bewust van uw eigen waarden, overtuigingen en gedrag en de wijze waarop die uw werk kunnen beïnvloeden. U hebt geleerd welbewust te reflecteren op uw werkwijze en de effectiviteit van uw coaching waaruit u leerpunten haalt voor het verbeteren van uw kwaliteit. U bent in staat de coachingsrelatie met zowel cliënt als opdrachtgever optimaal, zowel zakelijk als persoonlijk, vorm te geven. U beschikt over een stevige basis om uw coachingspraktijk op- of uit te bouwen en van waaruit u zich in de toekomst verder kunt specialiseren.

PE-punten

Aan deze training zijn PE-punten verbonden in het kader van accreditatie:

 • NIP A&O (200 punten)
 • NOBCO (25 punten)

Toelichting prijs

De vermelde prijs is vrij van btw en exclusief arrangementskosten.

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Ja
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 12 maanden
PE-punten 200
Tijden Overdag
Kosten €6200
Titulatuur Geen titel
Website www.gitp.nl/individuen/trainingen/training/leergang-coaching.aspx
Benodigde taalkennis Nederlands
Provincie Utrecht
Maximaal aantal deelnemers 16
Afronding Certificaat
Coach!

"De leergang coaching heeft mij enorm veel opgeleverd. Door zelf te oefenen met verschillende coachtechnieken en deze ook te 'ondergaan', heb ik me het coachen echt eigen gemaakt. Het is niet een trucje wat geleerd wordt of een in te zetten techniek, het gaat dieper. De training sluit heel goed aan op de eigen individule thema's van deelnemers, waardoor je je bewust wordt wie je bent en wat je in te zetten hebt. Je wordt er niet alleen een betere coach van, maar reflecteert zeker ook op hoe je je eigen leven ' bestuurt'. ik kan het iereen aanraden!"

Emilie Klerkx, GGz Breburg
Wat een leerzame ervaring!

"Met heel veel plezier kijk ik terug op de leergang coaching. Ontzettend leerzaam, inhoudelijk erg interessant, en direct toepasbaar. Inspirererende docenten die ook een omgeving van vertrouwen creeeren waar je vrij bent om te experimenteren."

Femke Witteman, ING