Dé opleidingensite voor hbo en hoger

The New CFO

Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA)

 • Beschrijving
 • Overzicht

1. Introductie

The New CFO presenteert de meest recente internationale (academische) inzichten toegespitst op het vakgebied van de CFO. Topsprekers uit de wetenschap en de internationale bedrijfspraktijk treden op en delen hun meest actuele kennis en ervaringen met de deelnemers. Er is veel veranderd in de zakelijke en monetaire wereld. De rol die de CFO heeft in relatie tot de CEO, de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, audit-, risk- en corporate strategy committees is dynamisch. De CFO dient zich opnieuw te verdiepen in de business, de businessmodellen, de risico's en daarnaast de veranderende relatie met share- en stakeholders. Het Executive Program 'The New CFO' is voor de CFO ontwikkeld om op de relevante thema's en dilemma's kennis te verdiepen, om met topsprekers uit de wetenschap en "thought-leaders" uit de internationale praktijk in discussie te gaan.

De CFO heeft in toenemende mate een strategische positie in de organisatie en is nauw betrokken bij de ontwikkeling, besluitvorming en uitvoering van de te volgen bedrijfsstrategie. Daarnaast onderhoudt de CFO intensieve relaties met de CEO, Raad van Commissarissen, aandeelhouders en andere stakeholders. Niet alleen dient de CFO de financiën, interne verslaggeving en externe communicatie op orde te hebben, de CFO heeft ook een belangrijke rol bij de besluitvorming rondom investeringen, overnames en aandelenuitgifte. Ook speelt de CFO een belangrijke rol bij de invulling van het businessmodel. De CEO en de CFO zijn verantwoordelijk om het geheel van busines- en economische cycli te interpreteren en de consequenties daaruit te trekken voor de eigen 'business'. Zij moeten beslissen, sturen en handelen.

The New CFO is een Executive Program en biedt u de actuele thema's uit de bestuurskamer, gepresenteerd en bediscussieerd door hoogleraren en 'thought leaders' uit het bedrijfsleven. Kernthema's zijn tevens de verhouding met de CEO, risicomanagement van financiële markten, het managen van corporate value, fusies en overnames, dilemma's in de jaarverslaggeving, Raad van Commissarissen en audit committees, corporate strategy en governance. Het persoonlijk netwerk van de organisatoren zorgt ervoor dat de meest recente cases en inzichten van Harvard (corporate strategy and governance), Wharton (strategic partnership and M&A), Insead (financial services and M&A) en London Business School (financial markets) in de sessies worden meegenomen.

The New CFO behandelt de belangrijkste thema's die bij de positie van de CFO horen en inzichten vanuit actuele cases in de voor u relevante academische kennis, ontwikkeld in de afgelopen tien jaar. Hoogleraren, gastsprekers uit het bedrijfsleven en collega-CFO's delen hun ervaringen. U bent daarmee op de hoogte van de uitdagingen van de CFO.

De sessies
Op het programma van The New CFO staan onder andere onderwerpen als: de agenda van de cfo, (ir)rationaliteit in de boardroom, strategische partner in de 'corporate strategy', de relatie met de CEO en toezichthouders, dilemma's in de besluitvorming en de positie van de CFO, risicomanagement van financiële markten, het managen van corporate value, fusies en overnames, dilemma's in de jaarverslaggeving en de 'IT-Challenge'. De meest recente internationale en academische inzichten worden behandeld, toegespitst op het vakgebied en de gewenste deskun­digheid van de CFO

Na afronding van het Executive Program The New CFO bent u nog beter in staat om, vanuit de meest recente kennis en opgedane ervaringen in de opleiding, de rol van CFO te vervullen.

De dagleiding wordt verzorgd door prof.dr. Bert de Groot en /of prof.dr. Fred van Eenennaam.

Prof. dr. Bert de Groot
Executive Director

Bijzonder hoogleraar Governance en Strategisch Investeringsbeleid aan de Erasmus School of Economics en directeur SmartPort. Hij is voormalig CFO, lid raad van bestuur Randstad Holding N.V. en vervult diverse commissariaten.

Prof. dr. Fred van Eenennaam
Scientific Director

Fred van Eenennaam is hoogleraar strategy and dynamics of strategy. Zijn academische specialisatie: 'moments of truth in strategische beslissingen', 'corporate governance' en 'clusters'. Hij is verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, George Washington University en St. Gallen Universität. Hij vervult commissariaten, doet investeringen en is oprichter/directeur van consultancy firm The Decision Group en The Decision Institute.

2. Doelgroep

De groep CFO's die deelneemt is werkzaam bij beursgenoteerde bedrijven, het midden- en kleinbedrijf en familiebedrijven en vormt een belangrijk netwerk. Er hebben 100 CFO's deelgenomen.

Het Executive Program The New CFO is bedoeld voor

 • Aanstaande en recent benoemde CFO's.
 • Ervaren CFO's die kennis willen nemen van de nieuwste academische inzichten.
 • Zij die medeverantwoordelijk zijn voor het aansturen van een financiële organisatie én ervaren professionals.

3. Data overzicht

* Data onder voorbehoud

1.

The New CFO: The Agenda of the CFO

18 januari 2018

2.

The New CFO and the Supervisory Board

15 februari 2018

3.

The New CFO and Two Emerging Topics: 'IT Challenge' and Crashing Companies

15 maart 2018

4.

The New CFO and (ir)rationality in the Boardroom

19 april 2018

5.

The New CFO: Mergers & Acquisitions in (international) perspective

17 mei 2018

6.

The New CFO: Tax & Financial Distress

21 juni 2018

7.

The New CFO in Competition (Merger & Acquisition Game)

22 juni 2018

8.

The New CFO and Dilemmas in Annual Reports

20 september 2018

9.

The New CFO and Riskmanagement

11 oktober 2018

10.

The New CFO: a Strategic Partner in Corporate Strategy

15 november 2018

Elke module vindt plaats op donderdag, begint om 14.00uur en is om 22.00 uur afgelopen. De programmadag op vrijdag start om 8.30 uur en eindigt om 16.00 uur. De modules vinden op wisselende locaties plaats, alle in de buurt van de Erasmus Universiteit.


4. Programma

Cases & thema's

Harvard Case Method
The New CFO behandelt in diverse modules onder andere een aantal business cases aan de hand van de internationaal leidende Harvard Case Method. Deelnemers raken snel vertrouwd met deze methode en dit leidt tot inhoudelijke discussies over strategische vraagstukken in bedrijven. Het persoonlijk netwerk van de organisatoren zorgt ervoor dat de meest recente cases en inzichten van Harvard (corporate strategy and governance), Wharton (strategic partnership and M&A), Insead (financial services and M&A) en London Business School (financial markets) in de sessies worden meegenomen.

Wisselend komen tevens de volgende cases aan bod: ABN AMRO, Ahold, Boer & Croon, Brunel, DSM, Dutch Flower Cluster, Fortis, Goldman Sachs, Google, Hagemeyer, Hewlett Packard, Holland Casino, Imtech, New Century Financial Corp., Nutreco, Odfjell, Philips, Schiphol, SHV, TNT, Van Lanschot, VEB, Vestia, Westland Kaas.

Het programma van The New CFO bestaat uit tien modules.
Door onvoorziene omstandigheden kan de samenstelling van het programma enigszins wijzigen.

Module 1

The New CFO and the Agenda of the CFO
Prof. dr. Bert de Groot, drs. Huub Wieleman, prof. dr. Fred van Eenennaam

Wat staat op de agenda's van de CFO, CEO/RvC en welke dilemma's zijn er? In welke dynamiek vindt dit plaats? Tone at the Top: hoe wensen de bestuurders van vandaag te leiden. Tevens wordt de meest recente Harvard Business Case behandeld.

Module 2

The New CFO and the Supervisory Board and the Audit Committee
Prof. dr. Fred van Eenennaam, prof. dr. Steven Schuit, drs. Peter van Minderhout

De dynamiek tussen de CFO met daarbij de CEO, het audit committee en de Raad van Commissarissen omvat naast de jaarverslaggeving, de compliance, risk en control frameworks meer en meer elementen. Bestuurlijk heeft de CFO ook in de relatie met de CEO een steeds complexere positie gekregen. In de TNT case (drs. Peter van Minderhout) staan de bestuurlijke verhoudingen tussen audit committee/RvC en de CFO en zijn afdelingen centraal. Dit naar aanleiding van een significant verschil van inzicht in de voorziening t.a.v. de belastingen. Andere casuïstiek wordt met prof. mr. Steven Schuit behandeld, waarbij bestuurlijke dilemma's tussen audit committee/RvC en de CFO en zijn afdelingen centraal staan. Tot slot behandelt prof. dr. Fred van Eenennaam een binnen het thema relevante Harvard business case volgens de Harvard Case Method.

Module 3

The New CFO and Two emerging issues: IT Challenge and Crashing Companies.
Roel Bakker, prof.dr. Fred van Eenennaam en mr.drs. Cees van Rijn.

De 'IT challenge of the CFO': bij het nemen van de juiste IT besluiten speelt de CFO een cruciale rol met enerzijds de impact van de IT investering als ook het realiseren van de beoogde benefits. Als eenmaal het besluit is genomen, begint het echte werk: de invoering van de gekozen IT oplossing. In breder perspectief worden de dilemma's van de CFO van beursgenoteerde versus niet beurs genoteerde onderneming behandeld. De business case Imtech wordt behandeld.

Module 4

The New CFO and (ir)rationality in the Boardroom
Prof. dr. Frans van der Meché, prof. dr. Bert de Groot, drs. Peter-Willem van Lindenberg, prof. dr. Fred van Eenennaam

Deze module bestaat uit drie subthema's (Het brein in de boardroom, narcisme en the public CFO) en een Harvard business case. Allereerst zal worden gesproken over het brein in relatie tot het gedrag, van drijfveren tot gewogen oordeel: is sprake van een 'vrije' wil (prof. dr. Frans van de Meché)? Vervolgens komt narcisme aan bod en (onder meer) de relatie met de CEO: meting en impact. Narcisme kan met vijftien objectieve variabelen worden gemeten. De impact van narcisme heeft betrekking op de financiële prestaties, de tegenmacht van de board en de fraudegevoeligheid (prof. dr. Bert de Groot). Hierna komt de CFO in de publieke sector aan bod. Is hij meer dan schatkistbewaarder? Rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid zijn de kernbegrippen (drs. Peter-Willem van Lindenberg). 's Avonds behandelt prof. dr. Fred van Eenennaam een binnen het thema relevante Harvard business case.

Module 5

The New CFO and Mergers & Acquisitions in (international) perspective
Mr. Paul Cronheim, drs. Maarten Wolleswinkel, mr. drs. Cees van Rijn

CFO's hebben in toenemende mate te maken met (internationale) fusies en overnames. Zowel vanuit de overnemende als de targetkant. De sprekers zullen vanuit de praktijk van de advocatuur en de overname-consultancy een inleiding verzorgen over de dilemma's en valkuilen bij realisatie van een fusie of overname vanuit waardebepalings-, onderhandelings-, juridisch, fiscaal, financieel en bestuurlijk perspectief. Ten slotte zal mr. drs. Cees van Rijn het perspectief van de CFO behandelen.

Module 6

The New CFO: Tax & Financial Distress
Dr. Jan Vis, prof. dr. Peter Kavelaars, drs. Tjalling Tiemstra RA

In deze module wordt aandacht besteed aan de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van waarde creatie, waarde sturing en waarde meting die alle afhankelijk zijn van het ondernemingsdoel, de organisatiecultuur, governance en leiderschap. Ook de ontwikkelingen en nieuwe prijsvorming op financiële markten worden vanuit het perspectief van de CFO in ogenschouw genomen. In dit kader spreekt prof.dr. Kavelaars over de fiscale actualiteiten vanuit het perspectief van de CFO. Tevens wordt de Hagemeyer case behandeld.

Module 7

The New CFO in Competition (Merger & Acquisition Game)
Prof. dr. Han Smit

Een speciaal ontwikkeld praktijkspel met in de praktijk getoetste theorieën. Teams nemen het tegen elkaar op in een spannende competitie.
Deze masterclass gaat in op de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen van 'de strategie en waarderingen van ondernemingen bij acquisities'. Dit programma is bedoeld om de CFO een gevoel van richting te laten bepalen om beter bekend te worden met nieuwe methoden zoals de 'real options theory en de game theory. En mikt op het consistent beter positioneren van de organisatie om beter in staat te zijn acquisitie kansen te benutten. Tegelijkertijd geeft het een meetinstrument om aandeelhouderswaarde te bepalen en om te zien of waarde wordt gecreëerd of verminderd.

Module 8

The New CFO and Dilemmas in Annual Reports
Prof. Hans Gortemaker RA, prof.dr. P. Sampers, prof.dr. Martin Hoogendoorn RA

Bij het opmaken van de jaarrekening kan de CFO voor diverse dilemma's komen te staan, zoals het al dan niet doorvoeren van een waardevermindering van de goodwill. Wat is het effect op de beurskoers en de bankconvenanten, in hoeverre botsen persoonlijke belangen met ondernemingsbelangen, hoe kan het beste over de waardevermindering worden bericht in persberichten en jaarrekening, welke juridische en ethische aspecten spelen een rol? In dit kader komen jaarverslagen die zich onderscheiden aan de orde. Door middel van een interactieve casus krijgt u inzicht in de dilemma's van de CFO.

Module 9

The New CFO and risk management
Prof. dr. Casper de Vries, drs. Frans van der Grint, drs. Ing. Peter Hartman, drs. Kees Storm

In deze module wordt ingegaan op een moderne visie van risicomanagement. Deze visie is gebaseerd op geavanceerde methoden die gebruikt worden om 'Black Swans' te bepalen. Het begrip risicotolerantie krijgt daarmee een volstrekt nieuwe inhoud. 'Black Swans' kunnen gemodelleerd worden. Met een 'fat-tail' benadering kan de portfolio opnieuw ingericht worden. Deze visie is gelinkt en is een verklaring voor het ontstaan van de voortdurende kredietcrisis en de macro economische ontwikkelingen, zoals de 'nationale schuldencrisis (sovereign debt crisis) in de EMU' (prof. dr. Casper de Vries). Verder gaat drs. Frans van der Grint in op de crisiscasuïstiek in de boardroom. Drs. Ing. Peter Hartman en drs. Kees Storm delen hun inzichten in risks in business en met business partners vanuit hun rollen als bestuurder, commissaris, audit committee member en non-profittoezichthouders.

Module 10

The New CFO: a Strategic Partner in Corporate Strategy
Prof. dr. Bert de Groot, prof. dr. Fred van Eenennaam en Hacé Westland

Prof. dr. Bert de Groot gaat in op risicoprofiel, besluitvormingsgedrag en timing van bestuurders en bespreekt het bestaan van meervoudige zich tegelijkertijd voortbewegende economische cycli. Hij bespreekt de dynamiek en interactie tussen beide. Hij gaat in op de meest actuele financieel economische inzichten. Waardecreatie in verhouding tot risico en controle wordt behandeld door prof. dr. Fred van Eenennaam. Hij bespreekt de geldende Nederlandse (two-tier NL) en buitenlandse (one-tier UK en one-tier USA) praktijk t.a.v. strategieformulering. Tevens komt aan de orde welke strategische analyses en strategieprocessen behoren bij verschillende strategische situaties. Tijdens deze module wordt tevens de rol van CFO, CEO, leden RvC en aandeelhouders bezien vanuit strategisch perspectief en komt het nemen van beslissingen onder onzekerheid aan bod. Verder wordt een binnen het thema relevante Harvard business case volgens de Harvard Case Method behandeld (Case 2013: Google Inc.). Meer praktijk wordt behandeld door Hacé Westland die het familiebedrijf Westland Kaas onder de aandacht brengt.

5. Docenten en fireside guests

Roel Bakker MIM is partner van Rootven Management B.V. Van 2009 - 2014 Chief Information Officer (CIO) van Royal Imtech N.V. Daarvoor CIO van Nutreco N.V. van 1999 tot 2009; IT Program Manager bij KLM Engineering & Maintenance; CIO van Koninklijke Ahrend N.V. en senior Management Consultant bij Deloitte. Zijn specialisme is IT Strategie, IT Governance en IT Program Management. Hij vervult CIO Managementdiensten op Executive Board niveau.

Drs. Floris Croon studeerde aan de Universiteit Groningen. Na zijn studie ging hij aan de slag bij Adviesbureau Bosboom & Hegener. Na drie jaar werkervaring startte hij samen met zijn collega Boer & Croon en heeft een brede ervaring opgebouwd als strategie consultant, interim manger en ondernemer. Hij vervulde ruim 15 non-executive board memberships en bestuurlijke functies, onder andere bij Damen Shipyard Group, ANT, AD News Media, Laurus, BCD , Fabory, Gaastra en Giesbers Bouw Groep. Floris Croon is actief als consultant, commissaris/ bestuurder, voorzitter van New Venture, Advisor to the Board van ABN AMRO, innovatief ondernemer en bij meerdere Universiteiten/ Centre of Enterpreneurship.

Mr. Paul Cronheim is partner bij De Brauw Blackstone Westbroek. Hij heeft de afgelopen jaren een aantal opvallende M&A deals begeleid, zoals het bod van Danone op Numico en de overname van Grolsch door SAB Miller en was betrokken bij de koop van KPE door KKR en hij trad op voor Corio. Hij heeft de laatste jaren verder onder meer M&A transacties gedaan voor KPN, ING, Zodiac, ENRC en Argonaut Ventures.

Mr. Derk Doijer studeerde rechten en werkte daarna voor SHV. Na een periode in Zuid-Afrika werd hij directeur van Makro Nederland. Daarna trad hij weer in dienst van SHV. In 2004 stopte hij met de werkzaamheden voor SHV. Momenteel vervult hij een groot aantal commissariaten, onder meer bij Ahold, NSPB, North Sea Group, Stilho en Corio.

Prof. dr. Fred van Eenennaam is hoogleraar strategy and dynamics of strategy. Zijn academische specialisatie: 'moments of truth in strategische beslissingen', 'corporate governance' en 'clusters'. Hij is verbonden aan de Erasmus School of Accounting & Assurance (Erasmus Universiteit Rotterdam), George Washington University (health management and leadership) en St. Gallen Universität. Hij was tien jaar lang verantwoordelijk voor 'board'- en 'commissarissen'- programma's. Met hoogleraren op Harvard (o.m. Porter, Lorsch en Palepu) en IESE doet hij onderzoek en maakt hij executive programs. Hij vervult commissariaten, doet investeringen en is oprichter/directeur van consultancy firm The Decision Group en The Decision Institute.

Prof. Hans Gortemaker RA is hoogleraar accountancy aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Hij vervult diverse bestuursfuncties uit hoofde van zijn hoogleraarschap en bij instellingen, waaronder het Bureau Financieel Toezicht. Eerder was hij werkzaam bij PwC en bij het IAASB, Committee on Auditing ( European Commission ) en de European Contact Group.

Frans van der Grint adviseert bij een breed scala aan strategische communicatie uitdagingen, met een focus op Financial and Corporate veranderingen en crises. Zijn ervaring omvat een variëteit aan communicatie in juridische, financiële, activistische en publicitaire issues, waarbij hij vrijwel altijd de onder vuur liggende betrokkenen terzijde staat. Tevens is hij bij de meest in het oog springende M&A transacties van de laatste jaren betrokken geweest als strategisch communicatie adviseur van Raden van Bestuur en Commissarissen. Frans van der Grint leidt de European Practice for Financial+M&A Communications van Hill+Knowlton Strategies. In 2012 won hij de M&A Award in de categorie Best PR Consultant.

Prof. dr. Bert de Groot is bijzonder hoogleraar Governance en Strategisch Investeringsbeleid aan de Erasmus School of Economics en directeur SmartPort. Hij is voormalig CFO en lid raad van bestuur Randstad Holding N.V. en vervult diverse commissariaten.

Prof. dr. Martin Hoogendoorn RA is hoogleraar Externe Verslaggeving aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en partner vaktechniek bij Ernst & Young Accountants. Voorts is hij raad-plaatsvervanger bij de Ondernemingskamer, voorzitter van de redactie van het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, en Vice-President Practice van de International Association of Acounting Education and Research (IAAER). Tot 1 januari 2007 was hij voorzitter van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Mr. drs. Erik Kamphuis is per 1 juli 2012 toegetreden tot het Sub-Area Leadership Team als Chief Operating Officer (COO) va Ernst Young. Vanaf 1 juli 2010 tot 30 juni 2012 was hij de Sub-Area Chief Financial Officer (CFO), rapporterend aan de COO functie. Als partner adviseert hij multinationals over transfer pricing-vraagstukken.
Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring in het adviseren en was betrokken bij honderden transfer pricing-studies over de hele wereld.

Drs. Peter-Willem van Lindenberg is managing consultant bij Bisnez Management en docent aan de Erasmus Universiteit. Peter-Willem voert advies- en interimopdrachten uit in de publieke sector. Momenteel is hij directeur concerncontrol van de gemeente Amsterdam. Hij is co-auteur van het boek 'Een Moderne CFO stelt de juiste prioriteiten' en publiceert met regelmaat over public governance, management control en de rol van de CFO.

Prof. dr. Frans van der Meché combineerde 30 jaar neuro-onderzoek met 10 jaar bestuurlijke ervaring in het Erasmus MC, waarvan 5 jaar als CFO. Momenteel is hij toezichthouder bij een aantal organisaties. Hij is sinds 2010 bestuursadviseur bij EUR Holding B.V. en geassocieerd met de bestuursadviespraktijk van Twijnstra Gudde

Drs. Peter van Minderhout was voor zijn pensioen directeur Corporate Communications en Social Responsibility bij TNT. Hij heeft zijn eigen consultancy bedrijf en is mede oprichter van ECCE Academy, een programma van Ashridge, IESE, St. Gallen en INSEAD voor communication professionals.

Mr. drs. Cees van Rijn was van 2001 tot en met 2011 CFO en lid Raad van Bestuur van Nutreco. Daarvoor CFO van Sara Lee Meats Europe, CFO Northern European Countries van McCain Foods, Director of Finance van de Wire Rope Division van Verto. Van 1974 tot 1985 diverse marketing en financiële functies bij Nutricia. Daarvoor financiële functies bij enkele kleinere bedrijven. Non-executive roles: lid Raad van Commissarissen van Incotec, Detailresult Groep, Plukon Food Group, Farm Frites, en ForFarmers. Lid van de Raad van Toezicht en voorzitter Audit Committee Leids Universitair Medisch Centrum.

Drs. Aat Schouwenaar studeerde economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na diverse managementposities werd hij lid van de Raad van Bestuur van Endemol, waar hij later ook voorzitter van werd. Gedurende een aantal jaren was hij ook voorzitter van de Talpa Media Holding. Momenteel vervult hij diverse commissariaten, onder meer bij Holland Casino (voorzitter), Brunel (voorzitter) en DocData. Hiernaast is hij actief in besturen van diverse verenigingen.

Peter Sampers is hoogleraar Financial Accounting van de Universiteit Maastricht. Hij bekleedt de leerstoel departement Accounting and Information Management van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde. Hij is tevens Senior Accounting Officer bij Koninklijke DSM nv te Heerlen. Daarvoor was hij bij Philips Electronics en bij de Frans Maas Groep verantwoordelijk voor externe verslaggeving. Verder is hij op nationaal en internationaal niveau actief in diverse commissies en adviesorganen.

Prof. mr. Steven Schuit is hoogleraar internationaal commercieel en financieel recht aan de Universiteit Utrecht en hoogleraar 'Corporate Governance Responsibility' aan Nyenrode Business Universiteit. Hij was partner van Allen & Overy en is actief als toezichthouder. Hij heeft diverse publicaties op zijn naam, zoals Mergers and Acquisitions in the Netherlands (1996) en Corporate Law and Practice in the Netherlands (2002).

Prof. dr. Han Smit is Professor of Corporate Finance aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij heeft koop- en bouwstrategieën en biedtaktieken voor bedrijfsovernames ontwikkeld die gebruikt kunnen worden door 'private equity' investeerders en bestuurders van multinationale ondernemingen. Hij heeft verschillende publicaties op het gebied van ondernemingswaardering en strategie. Hij was gastonderzoeker op Harvard University, Colombia University en UC Berkeley.

Drs. Jos Streppel studeerde Algemene en Internationaal Bestuurwetenschappelijke Economie aan de Universiteit van Tilburg. Hij heeft tal van functies in het bedrijfsleven vervuld. Zo was hij onder meer CFO van de FGH Bank (tevens lid van de Raad van Bestuur) en later ook bestuursvoorzitter. In 1991 werd hij bestuursvoorzitter van de bank Labouchère. In 1998 werd hij CFO van AEGON. Daarnaast vervult hij momenteel commissariaten bij KPN en Van Lanschot en was hij lid van de Raad van Toezicht van diverse stichtingen.

Drs. Tom de Swaan studeerde economie in Amsterdam. In 1972 trad hij in dienst bij De Nederlandsche Bank waarvan hij in 1986 lid werd van de Directie. Deze functie vervulde hij twaalf jaar. Vervolgens werd hij CFO bij ABN AMRO tot zijn pensioen in 2006. Thans is hij Chairman of the Board of Directors Zurich Insurance Group, non-executive director bij GlaxoSmithKline, Voorzitter RvC Van Lanschot Bankiers, lid RvC Kon.DSM. Daarnaast is hij voorzitter van de RvT NKI/Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis.
Dr. Pieter Verboom is afgestudeerd in de Econometrie aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam en gepromoveerd tot doctor in de Economie aan de VU van Amsterdam. Hij bekleedde diverse management posities bij Philips, vice-voorzitter/CFO van de directies in Argentinië, Hong Kong/China en het Verre Oosten. Sinds 1997 is hij Executive Vice President & CFO de Schiphol Group. Daarnaast is hij lid van Raden van Commissarissen van beursgenoteerde bedrijven in Nederland en buitenland en vervult hij verschillende adviesfuncties.

Dr. Jan Vis MBA CMC RV FRICS is als adjunct-professor business valuation en value based management verbonden aan de Rotterdam School of Management (Erasmus University). Tevens is hij mede-oprichter en partner (voorzitter van de maatschap) in BrightOrangeTalanton Corporate Finance. Als gastdocent is hij verbonden aan de Amsterdam School of Real Estate.

Prof. dr. Casper de Vries is hoogleraar monetaire economie aan de Erasmus School of Economics en leidt het risicomanagement programma aan de Duisenberg School of Finance, tevens is hij fellow van het Tinbergen Instituut. Hij heeft gewerkt bij de K.U. in Leuven, Texas A&M University en is gepromoveerd aan de Purdue University in Amerika. Hij is adviseur van onder meer de ECB en pensioenfondsen.

Drs. Maarten Wolleswinkel is oprichter en partner van Holland Corporate Finance. Hij is awardwinnaar Fusies & Overnames in 2010. Hij heeft met Holland Corporate Finance inmiddels 150 overnames gedaan.

Drs. Huub Wieleman is voorzitter NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) & Senior Partner bij Deloitte. Sinds 2012 is hij accountant van De Nederlandsche Bank. Daarnaast is hij secretaris-penningmeester van de Stichting voor de Jaarverslaggeving, lid van de Raad van Advies van de Stichting NIVRA-Nyenrode en als examendeskundige voor accountancy verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij heeft fiscale economie gestudeerd en vervolgens de accountancy opleiding afgerond aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

6. Raad van Advies

Aan het Erasmus Executive Program The New CFO is een Raad van Advies verbonden. Deze Raad geeft adviezen met betrekking tot de kwaliteit en de verdere ontwikkeling van het programma.

De leden van de Raad van Advies zijn:

 • Prof. dr. C. (Cees) van Halem, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en zakelijk directeur van Erasmus School of Accountancy & Assurance.
 • Drs. M.J. (Jolanda) Poots-Bijl RC, CFO Ordina en commissaris bij nv Nederlandse Gasunie.
 • Drs. C.J.M. (Cees) van Rijn, commissaris van Detailresult Groep nv, Plukon Royal bv en Farm Frites Beheer bv, voormalig CFO Nutreco nv.
 • Dr. P.M. (Pieter) Verboom, CFO RFS Holland Holding bv en commissaris van TenneT Holding bv en Vastned Retail nv, voormalig Executive Vice President & CFO nv Luchthaven Schiphol.

7. Wat anderen over ons zeggen

Wat onze deelnemers zeggen over The New CFO:

 • Veel praktische, ervaring gerelateerde verhalen. Erg Goed!
 • Originele invalshoek met goede mix tussen praktische en academische kanten
 • Ik ben gestimuleerd om andere rollen op me te nemen. Ik heb alle verhalen opgezogen en kreeg er ongelofelijk veel energie van
 • The New CFO is truly the spider in the dynamic corporate web
 • Horizon verbredend
 • Voorbereid op de mooie en uitdagende rol van CFO
 • The New CFO is een eyeopener en laat je nadenken over je eigen uitdagingen aan de hand van interessante cases en getuigenissen.

8. Kosten programma

De kosten voor dit executive program met topsprekers uit de wetenschap en de internationale bedrijfspraktijk, incl. lesmateriaal en diners tijdens de 10 programmadagen bedragen € 14.500,-. De mogelijkheid bestaat om flexibel deel te nemen vanaf 4 modules.

Kosten afzonderlijke modules: 4 modules € 7.000,-, elke module extra € 1.450,-. Deze bedragen zijn vrijgesteld van BTW. De prijs is incl. overnachting, diners en uitrijkaarten.

9. Locatie programma

Faculty Club - De Faculty Club bevindt zich op de 17e etage van het Tinbergen gebouw, locatie H-17 op campus Woudestein en heeft een schitterend uitzicht over de stad Rotterdam.

10. Nadere informatie

PE-uren
Erasmus School of Accounting & Assurance is als onderwijsinstelling erkend door de NBA en is daardoor gerechtigd PE-uren toe te kennen aan onderwijsactiviteiten. Het aantal PE-uren voor The New CFO bedraagt 60, 6 PE uren per module.

Certificaat
De deelnemers ontvangen een certificaat van de Erasmus Universiteit.

Terugkomdag
Voor de alumni van The New CFO wordt separaat eenmaal per jaar een terugkomdag georganiseerd, waarin actuele onderwerpen worden besproken.

Niveau WO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 10 maanden
Type Executive Master, Post-hbo / Post-bachelor
Kosten €14500
Les locatie type Op het instituut
Titulatuur Geen titel
Website www.eur.nl/esaa/executive_programs/new_cfo/
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand januari
Provincie Zuid-Holland
Afronding Certificaat