Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Postinitieel Certified Management Controlling

Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA)

 • Beschrijving
 • Overzicht

1. Introductie

De postinitiële opleiding Certified Management Controlling van de Erasmus Universiteit Rotterdam is een parttime controllersopleiding. Zij leidt financieel-administratieve kenniswerkers op HBO-niveau op tot professionals die beschikken over actuele kennis op het gebied van besluitvorming en beheersing van organisaties.

Kenmerken van de opleiding zijn de praktische focus op het werkveld en de rollen van de moderne controller, actuele kennis en inzichten op het gebied van management control en onderwijs in advanced workshops van maximaal 25 personen. De communicatieve vaardigheden inherent aan de controllersfunctie komen in alle modules van de opleiding aan de orde. De opleiding wordt afgerond met een afstudeerproject waarin de eigen praktijk van de deelnemer het uitgangspunt is.


2. De opleiding

Certified Management Controlling is een eenjarige postinitiële opleiding en start in februari 2017. Bij een succesvolle afronding van de opleiding ontvangen de studenten een Certificaat van de Erasmus Universiteit Rotterdam, waarmee de kandidaat in beginsel gerechtigd is om zich te laten inschrijven in een register van beroepsgenoten (AC Register aanvraag).

In de dynamiek van markten en complexe technologieën evolueert het werkterrein van een controller van administreren naar adviseren en actief meedenken. Naast financiële rapportage en budgettering zijn ook andere instrumenten in toenemende mate van belang voor de beheersing van organisaties.

Voor de controller als makelaar in informatie, adviseur en meedenker van managers, zijn rapporteren, communiceren en overtuigen noodzakelijke vaardigheden.

Studie-intensiteit
De studiebelasting is in totaal 40 ects (1120 uur). De student dient naast het volgen van de colleges thuis actief te zijn in het maken van opdrachten en cases. Deze worden door de betreffende docent(en) beoordeeld. De beoordeling telt mee in het eindoordeel voor een vak. De scriptie wordt met aandacht voor de methodologie tijdens colleges, thuis voorbereid en afgerond.

Start en duur opleiding
De opleiding start in februari 2017. De duur van de opleiding is een jaar. Gedurende dat jaar wordt ook de scriptie afgerond.

De colleges zijn op dinsdag van 15.30 uur tot 21.00 uur op campus Woudestein van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De voertaal is Nederlands.

3. Inhoud vakken

De opleiding Certified Management Controlling bestaat uit vijf vakken en de opleiding wordt afgesloten met een scriptie. Een studiebegeleider begeleidt het maken van de scriptie. De vakken zijn:

 • Internal Control
 • Management Accounting & Control
 • Financial Management
 • Financial Accounting
 • Controller Vaardigheden

Internal Control
Internal control is te beschrijven als het geheel van maatregelen en processen dat zich richt op de doeltreffendheid en doelmatigheid van operationele activiteiten, betrouwbaarheid en volledigheid van de financiele rapportages en het voldoen aan wet en regelgeving.
Internal control maakt deel uit van management control systemen en is gericht op de beheerselementen in deze systemen. Deze informatiesystemen worden bepaald door kenmerken van de omgeving, de organisatiestructuur en de mogelijkheden van de informatie- communicatietechnologie (ICT).
Deze module besteedt ook aandacht aan het inrichten, analyseren, organiseren en beoordelen van informatieverzorgende processen en de kwaliteit van de informatieprocessen.
Ontwikkelingen op ICT-gebied, bijvoorbeeld die ten aanzien van big data, leiden tot nieuwe eisen en toepassingen van de informatievoorziening rond de bedrijfsprocessen. Tijdens het college komen aan de orde:

• strategische inzet van ICT en het managen daarvan;
• invloed van ICT op de organisatiestructuur;
• controle op de uitvoering van activiteiten.

Deze module besteedt naast kennisaspecten ook aandacht aan gedragsaspecten) soft en hard controls) van informatie. De student wordt vertrouwd gemaakt met de toepassing van de leerstof door thuis een aantal opdrachten uit te voeren en cases te behandelen.

Management Accounting & Control
Management Accounting & Control heeft betrekking op de beïnvloeding van het gedrag van de medewerkers van een organisatie waarbij het vooral gaat om sturing en realisatie van de strategische- en operationele doelen van de organisatie. In dat verband zijn belangrijk vraagstukken op het terrein van strategie en de daarop gebaseerde plan-, meet-, rapportering- en evaluatiemethoden.
Zwaartepunten bij Management Accounting & Control zijn:

• performance management;
• costing en uitbestedingsvraagstukken;
• management control.

De docent besteedt op genoemde terreinen aandacht aan recente theoretische ontwikkelingen en toepassing daarvan door de controller ten behoeve van zijn praktijksituatie. Bij het onderdeel performance management komen voor sturing op de strategische- en operationele doelen de soft-en hard controls nadrukkelijk ter sprake.
Actieve inbreng van de studenten wordt gevraagd door middel van het uitvoeren van opdrachten. Tijdens de colleges worden een aantal opdrachten en cases toegelicht die de student thuis verder moet uitwerken.

Financieel management
Financieel management laat zich samenvatten als het vakgebied dat vraagstukken op het gebied van waardering, risicomanagement en besluitvorming theoretisch belicht en analyseert en dat vertaald naar de dagelijkse praktijk waarmee de controller te maken krijgt.
Het vakgebied kent een groot aantal aan de ondernemingsdoelstellingen gerelateerde vraagstukken, zoals:
• het analyseren van de vermogensbehoefte;
• het analyseren van de verscheidenheid aan financiële instrumenten;
• het optimaliseren van de vermogensstructuur en;
• het analyseren van vraagstukken van investeren en desinvesteren.

Ook treasury taken komen aan de orde, zoals:
• financiële informatievoorziening;
• werkkapitaalbeheer;
• contacten met financiële instellingen en investeringsrelaties;
• fusies, overnames en verzelfstandigingen;
• leasing en factoring.

Financial Accounting
Het vakgebied Financial Accounting heeft een typisch Nederlandse traditie waar het vakgebied historisch werd aangeduid met externe verslaggeving. Dit vakgebied is echter in toenemende mate geïnternationaliseerd en in de hedendaagse beoefening ligt de nadruk op verslaggevingsvoorschriften, de rol van de externe accountant, toezicht en corporate governance. Uitvoerig wordt stil gestaan bij internationale verslaggevingsvoorschriften die de onderneming steeds meer raken. Zo worden de IFRS aan de orde gesteld en wordt aandacht besteed aan de overeenkomsten maar ook aan de verschillen tussen de RvJ en IFRS. Daarnaast komen toezicht en corporate governance vraagstukken aan de orde die worden verhelderd door de behandeling van een aantal cases.

Controller Vaardigheden
De taak van de controller van vandaag is geevolueerd van die van geconcentreerd zijn op administreren naar die van adviseren van het management. Dit vereist behalve verdieping van zijn of haar financieel-administratieve competenties, verruiming van zijn of haar kennis en inzicht op andere terreinen van het bedrijfsbeleid.
De module Controle Vaardigheden besteedt daarom aandacht aan:

• strategievorming;
• organisatiestructuren;
• verandermanagement;
• gedragsaspecten.

Tevens wordt nagegaan hoe verschillende praktijksituaties van invloed kunnen zijn op de organisatorische verankering, de activiteiten en de rollen van de controllerfunctie. Een ruimer werkterrein verlangt ook andere vaardigheden. Onderwerpen in dit verband zijn:
• methoden van onderzoek;
• rapporteren;
• communiceren en adviseren.

Na het succesvol afronden van uw postinitiële opleiding Certified Management Controlling is het onder voorwaarden mogelijk in te stromen in de opleiding tot Register Controller aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het opleidingsmanagement van de RC-opleiding beslist over de toelating.

4. Toelatingseisen

De toelatingseisen voor de postinitiële opleiding Certified Management Controlling zijn:

 • een hbo+-diploma-BE, -RA, -AA, -Controlling of
 • een daaraan gelijkwaardige opleiding zoals NIVRA, SPD+ of MO-Handelswetenschappen of
 • een doctoraal examen, bijvoorbeeld in de rechtswetenschappen of techniek, met een relevant bedrijfseconomisch pakket èn
 • relevante praktijkervaring.

N.B. Afgestudeerden op bachelor-niveau (hbo, of wo) met een andere afstudeerrichting dan de hierboven genoemde, met deficiënties op financieel-administratief gebied, kunnen een schakelprogramma volgen.

Elke aanmelding passeert de toelatingscommissie. Mocht niet aan de vereisten zijn voldaan dan gaat de commissie na of een schakelprogramma de deficiënties kan opheffen.

Kosten
Het totale cursusgeld bedraagt €9.750,-
Studenten kunnen mits na overleg met de Program Manager een of meer losse modules volgen. Een losse module kost €1.950,-.

Niveau Post-HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 12 maanden
Tijden Overdag, Avond
Type Post-hbo / Post-bachelor, Post-wo / postacademisch
Kosten €7950
Les locatie type Op het instituut
Titulatuur Geen titel
Website www.eur.nl/esaa/post_master_en_postinitiele_opleidingen/certified_management_controlling/
Lesmethode Klassikaal onderwijs
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand februari
Provincie Zuid-Holland
Afronding Diploma