Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Post-master IT-Auditing & Advisory

Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA)

  • Beschrijving
  • Overzicht

1. Introductie

Management, bestuurders, commissarissen, aandeelhouders en afnemers, iedereen is zich bewust van de hoge IT-afhankelijkheid van organisaties. Maar afhankelijkheid maakt ook kwetsbaar. Beheersing van IT is dus cruciaal en - als gevolg van de technische complexiteit - een uitdaging. De eisen aan IT veranderen bijna dagelijks, terwijl het realiseren van die aanpassingen vaak een traag en kapitaalintensief proces is. IT als kritische succesfactor in de bedrijfsvoering en IT als basis voor de interne controle creëren bij management en bestuur behoefte aan zekerheid (assurance) over de beheersing van IT. De IT-auditor kan die zekerheid geven. Daarmee wordt IT-audit een belangrijk instrument in het kader van corporate governance.

2. De opleiding

IT-Auditing & Advisory is het vakgebied dat zich bezighoudt met het beoordelen van c.q. het adviseren over het verantwoord toepassen van informatie (en communicatie-) technologie door organisaties. De opleiding IT-Auditing & Advisory aan de Erasmus Universiteit Rotterdam kenmerkt zich door aandacht voor de strategische inzet van IT en de rol van IT-auditors als ondersteuning van het topmanagement.

Wat doet een IT-auditor?
De IT-auditor beheerst een breed scala aan vaardigheden. De IT-auditor is in staat met audits een organisatie actief te helpen op het gebied van risico-, beheersings-, inrichtings- en veranderingsvraagstukken. Daarnaast beschikt de IT-auditor over vaardigheden om complexe audits te ontwerpen en te leiden. Ook is de IT-auditor een professional die het management kan ondersteunen en kan adviseren op het brede terrein van IT-beleidsvorming tot IT-implementatie.

Doelgroep
De opleiding staat open voor een brede doelgroep, maar een academisch werk- en denkniveau is een voorwaarde. Hoewel de opleiding primair opleidt tot IT-auditor, blijkt zij in de praktijk ook relevant voor Security Officers, Risk Managers, IT-managers en IT-consultants. De verschillende achtergronden van de studenten staan garant voor een brede benadering van de problematiek.

Opleidingsduur
Als MSc/drs duurt de opleiding 2 jaar en start jaarlijks in september. Het collegejaar 2017/2018 start op vrijdag 1 september 2017. Alternatieve instroom is bespreekbaar. Voor de modules Auditing en BIV/AO is tevens aparte inschrijving mogelijk. RO's, RA's, RC/CPC's kunnen instromen in het kopjaar.

Studiebelasting
Het aantal collegedagen per collegejaar bedraagt circa 38. De colleges worden op vrijdagochtend en -middag gegeven. Daarnaast zal de student tijd moeten besteden aan het verwerken van de stof, het uitwerken van praktijkcases en het voorbereiden van colleges en tentamens. De normatieve studiebelasting is minimaal 60 ECTS (1680 uur) voor de tweejarige opleiding.

Afgestudeerden
Afgestudeerden aan onze opleiding, die tevens over drie jaar relevante werkervaring beschikken, kunnen worden ingeschreven in het register van de beroepsvereniging NOREA. Inschrijving in het register geeft recht op het voeren van het RE dienstmerk.

Collegegeld tweejarige opleiding
De tweejarige deeltijdopleiding start jaarlijks in september. Het collegegeld 2017/2018 bedraagt €12.250,-. Bij aansluitende inschrijving voor 2018/2019 bedraagt het tweede jaar ook €12.250,-. De kosten voor eventuele verlengde inschrijving bedragen €2.500,- per jaar. Collegegelden zijn exclusief literatuur en inclusief lunches op collegedagen.


3. Programma

De Post-Master opleiding IT-Auditing & Advisory hanteert een didactische aanpak, waarin interactie, groepsgericht werken en praktijkopdrachten centraal staan.

Onze Post-Master auditopleiding is erop gericht om academici op te leiden tot praktijk-professionals met een toekomst als volwaardig auditor of in een daaraan verwante functie zoals risico manager, compliance officer, adviseur, onderzoeker of manager binnen zijn/haar organisatie. We constateren dat onze auditopleidingen ook invulling geven aan de MD-trajecten van onze studenten.

Wij dagen onze studenten danook uit om individueel en in groepsverband hun denk- en toepassingsvermogen ten volle te benutten in complexe en weerbarstige situaties. Onze 'portfolio-benadering' richt zich vanaf het eerste college op het laten aansluiten van het individuele leertraject aan de ontwikkelbehoeften geredeneerd vanuit de student en diens werkgever.

Dit doen we door de studenten:

  • al op het eerste college te vragen om die leerbehoeften te relateren aan de werkomgeving en de persoonlijke aspiraties;
  • in verschillende modules de relaties met hun praktijk te laten leggen en verschillen te laten analyseren;
  • onderling verschillen in auditpraktijken te laten bediscussiëren;
  • vaardigheden te laten trainen en te stimuleren dit ook in de eigen praktijk te organiseren;
  • al in het eerste semester te attenderen op afstudeeronderwerpen passend bij hun ontwikkelbehoeften;
  • op enkele momenten een persoonlijk coachinggesprek aan te bieden gericht op de realisatie van hun ontwikkelplan;
  • een slotexamen af te nemen waarin zowel aandacht is voor hun afstudeerwerkstuk als voor de mate waarin zij hun leerdoelstellingen daadwerkelijk hebben gerealiseerd.

Dit alles ondersteund door een persoonlijk 'portfolio'; een dossier waarin de leerbehoeften en de realisatie daarvan wordt gedocumenteerd.

De opleiding is modulair van opzet. De modules bestaan vooral uit interactieve colleges, waarin de vooraf bestudeerde stof verder uitgediept wordt.

Het curriculum is opgebouwd uit een aantal modules met interactieve colleges, waarin de vooraf bestudeerde stof verder wordt uitgediept. Binnen diverse modules worden keuzecolleges gegeven met verdiepingen naar de publieke sector en naar financiële instellingen.

Modules 1e jaar (2016/2017)
Introductie
IT-Fundamentals
Auditing
Accounting Information Systems (voorheen BIV/AO)
GRC
IT-Control Frameworks

Modules 2e jaar (2017/2018)
Auditing & Strategy
IT-Governance
IT-Auditing Skills
Advanced IT-Systems
Advanced IT-Security
IT-Enabled Auditing
IT-Advisory
IT-Audit Life Cases
Capita Selecta
Final Exam

4. Toelatingseisen

Als Post-Master auditopleiding verwachten wij dat kandidaten over een vooropleiding beschikken op academisch niveau (MSc/drs.titel aan een Nederlandse Universiteit). Voor kandidaten die over een academisch denk- en werkniveau menen te beschikken maar dit niet met een diploma kunnen bewijzen, bestaat de mogelijkheid om dit in een toelatingsprocedure aan te tonen. Deze procedure wordt afgesloten met een toelatingsexamen, afgenomen door de wetenschappelijk directeuren van de opleiding IAA en ITAA. Daarmee doen we recht aan de kwaliteiten van een ieder en de specifieke verwachtingen die deelnemers en werkgevers mogen hebben bij het Post-Master profiel van onze auditopleidingen.

Voor meer informatie over deze maatwerk instroommogelijkheid kunt u contact met ons opnemen.

5. Kopjaar

Uniek bij ESAA is dat de Post-Master opleidingen IT-Auditing & Advisory en Internal Auditing & Advisory volledig op elkaar zijn afgestemd. Het afronden van één van beide opleidingen geeft u de mogelijkheid in te stromen in het tweede jaar van de andere opleiding. U kunt dan beide opleidingen in drie jaar behalen. Indien gewenst met één afstudeeronderzoek en slotexamen.

Toelatingseisen kopjaar
De opleiding IT-Auditing & Advisory heeft een kopjaar voor kandidaten die al een Post-Master opleiding hebben afgerond in Accountancy (RA's tot en met het theoretisch examen) of Internal Auditing & Advisory (RO). Zij kunnen na een precourse instromen in het kopjaar van de opleiding, wat een halvering van de studietijd betekent. Register Controllers (RC en CPC) volgen eerst de module Auditing en daarna de precourse en het kopjaar.

Studiebelasting kopjaar
Het aantal collegedagen per collegejaar bedraagt circa 38. De colleges worden op vrijdagochtend en -middag gegeven. Daarnaast zal de student tijd moeten besteden aan het verwerken van de stof, het uitwerken van praktijkcases en het voorbereiden van colleges en tentamens. De normatieve studiebelasting voor het kopjaar is minimaal 30 ECTS (840 uur).

Collegegeld kopjaar
Het collegegeld voor het kopjaar inclusief de precourse 2017/2018 bedraagt €14.600,-. ESAA studenten die vanaf september 2007 de opleiding Internal/Operational Auditing hebben gevolgd kunnen direct instromen in het kopjaar zonder het volgen van de precourse omdat zij het nieuwe curriculum met ingang van 2007 hebben gevolgd. Voor deze studenten bedraagt het collegegeld €12.250,-. De kosten voor eventuele verlengde inschrijving bedragen €2.500,- per jaar.

6. Opleidingsteam, Docenten en Curatorium

Opleidingsteam
Dr. A.L.P. (Arno) Nuijten RE CISA CIA is wetenschappelijk directeur van de Post-Master opleiding IT-Auditing & Advisory. In het kader van de samenwerking is prof.dr. Mark van Twist, wetenschappelijk directeur van de IAA opleiding, nauw betrokken bij de ITAA opleiding.

Drs. Jolanda Breedveld vervult de functie van Zakelijk directeur / Program Manager.

De opleiding wordt ondersteund door Program Coordinators: Charo Garcia, drs. Miranda Snel-Gortemaker en Kirsten Stuij-Dingemanse MSc.

Het opleidingsteam bestaat verder uit de kerndocenten dr. N. Benschop, Jan Pasmooij RE RA RO en drs. Peter Bos RO CIA. Tevens is prof.dr. Egon Berghout EMITA CISA verbonden aan onze opleiding. De docenten en wetenschappelijk directeuren doceren tevens bij enkele collega-universiteiten en opleidingsinstellingen en kunnen zij bogen op een ruime praktijkervaring.

Docenten
Het team van docenten bestaat verder uit zeer ervaren hoogleraren en docenten die vooraanstaande posities bekleden in het bedrijfsleven en non-profit organisaties en zijn veelal deskundigen op het terrein van IT-Auditing & Advisory. Elke docent neemt zijn ervaringen uit de praktijk mee naar de collegezaal en zorgt zo voor een verdere verrijking van de leerstof. De docenten zijn onder andere werkzaam bij EUR, Collega-universiteiten, Ministeries, ACAM, Achmea, Algemene Rekenkamer, ACS, Deloitte, EY, KPMG, PwC, Eneco, Grant Thornton, Sociale Verzekeringsbank, ConQuaestor, ABN AMRO, Propertise, Pink Roccade, Accenture, Bwise, M&I/Partners, The Lifecycle Company, Integrc, Kriton, SNS Financial Markets, NSOB of zijn werkzaam als zelfstandig gevestigd adviseur.

Externe deskundigen
Het slotexamen wordt afgenomen door een examencommissie, bestaande uit een hoogleraar, de begeleider en een externe deskundige. Deze extern deskundigen zijn daarnaast werkzaam bij de rijksoverheid, de grote accountants- en advieskantoren, de financiële instellingen of als zelfstandige gevestigd.

Visiting professors
De opleiding streeft ernaar om jaarlijks visiting professors uit te nodigen voor het verzorgen van enkele colleges. Doel hiervan is kennisuitwisseling en het belichten van internationale ontwikkelingen op het gebied van IT-Auditing & Advisory. Het afgelopen jaar heeft prof. dr. Mark Keil van de Georgia State University een gastcollege verzorgd over Escalating IT-projects, prof. dr. Gerrit Sarens (Katholieke Universiteit Leuven) heeft een gastcollege verzorgd over 'Wat is de toegevoegde waarde van interne audit?' Prof.dr M. (Mieke) Jans (universiteit van Hasselt) heeft een gastcollege verzorgd over process mining.

Kwaliteit
De opleiding is intern geaccrediteerd door het College van Bestuur en wordt regelmatig door de beroepsorganisatie NOREA gevisiteerd.

Curatorium
Niet alleen het docentenkorps zorgt voor een nauwe aansluiting van de opleiding met de praktijk. Het gezamenlijk curatorium van de opleidingen IT-Auditing & Advisory en Internal Auditing & Advisory bewaakt de opzet, inhoud en kwaliteit van de opleidingsprogramma's en geeft adviezen over de verdere ontwikkeling van de beide opleidingen.

Het curatorium heeft de volgende leden:

ing. C. J. Bavius RE RO CRISC CRMA CIA

Manager Internal Audit bij Eneco

ir. J.G.G.V. van den Boom RE CRISC

Partner IT Risk and Assurance bij EY

drs. E. de Horde RE RA

Partner bij PwC Accountants N.V.

drs. R.G.M. de Leeuw

Partner Internal Audit Services Deloitte

drs. A.C. Ruoff RO EMIA CIA

Internal Audit Trans Link Systems C.V.

drs. M.A.P. op het Veld RE

Partner bij KPMG Advisory

prof.dr. A.C.N. van de Ven RA (voorzitter)

Hoogleraar bij Tias Nimbas

drs. S.J.J.Weisz RO CIA

Directeur Internal Audit bij USG People

mw. J.M. van Zanen-Nieberg RA

Algemeen directeur Auditdienst Rijk

Samenwerking
De IT-Auditing & Advisory opleiding werkt samen met andere Post-Master opleidingen (van ESAA) die nauw verbonden zijn met het vakgebied, te weten Accountancy, Controlling, Internal Auditing & Advisory en Public Controlling. Met name met Internal Auditing & Advisory is de samenwerking hecht, wat zich vertaalt in een naadloze aansluiting tussen de opleidingen IT-Auditing & Advisory en Internal Auditing & Advisory.

Ook werkt ESAA onder andere samen met de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en de Universiteit van de Nederlandse Antillen. In internationaal verband werkt de opleiding samen met de Cass Business School City of Londen, de Katholieke universiteit Leuven, de Universita di Pisa, Italië, de Université Paris Dauphine en de Universiteit van Pretoria.

Auditing.nl is een initiatief van ESAA en Auditing & Consulting Services (ACS). www.Auditing.nl biedt auditors van alle (ervarings)niveaus uit zowel het bedrijfsleven als de overheid een platform om kennis en ervaringen te delen en praktijkgerichte kennis te ontwikkelen. De site is ondergebracht in een stichting zonder winstoogmerk: Stichting Auditing.nl. De stichting heeft als doel: het stimuleren van onderzoek op het gebied van auditing en het verspreiden van de uitkomsten daarvan. De site bevat de met ruim voldoende of hoger beoordeelde referaten en artikelen van de IT-Auditing & Advisory en Internal Auditing & Advisory opleidingen, naast bijdragen van andere auteurs, waaronder studenten van andere opleidingen.

7. Permanente Educatie

Erasmus School of Accounting & Assurance is een door de NBA erkende onderwijsinstelling en is daardoor gerechtigd PE-uren toe te kennen aan onderwijsactiviteiten.

IT-Auditing & Advisory is een vakgebied waarin de ontwikkelingen elkaar in snel tempo opvolgen en inzichten voortdurend wijzigen. De professionele auditor blijft zich scholen en op de hoogte houden van die ontwikkelingen. ESAA draagt daar in het kader van permanente educatie aan bij door het organiseren van courses voor directeuren en managementteamleden van auditdiensten en voor auditors die de opleiding IT-Auditing & Advisory of Internal Auditing & Advisory hebben gevolgd. Deze courses kunnen gebruikt worden voor het voldoen aan de Permanente Educatie verplichting voor beroepsorganisaties zoals NBA (Voorheen NIVRA en NOvAA), NOREA en IIA/SVRO.

Niveau Post-HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 24 maanden
Type Post-hbo / Post-bachelor, Post-wo / postacademisch
Kosten €12250
Les locatie type Op het instituut
Titulatuur Geen titel
Website www.eur.nl/esaa/post_master_en_postinitiele_opleidingen/it_auditing_and_advisory/
Lesmethode Klassikaal onderwijs
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand september
Provincie Zuid-Holland
Afronding Diploma