Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Post-Master Internal Auditing & Advisory

Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA)

  • Beschrijving
  • Overzicht

1. Introductie

Het 'in control' vraagstuk staat hoog op de agenda in veel organisaties. Heeft het management de risico's, die het succes en de continuïteit van de organisatie bedreigen, voldoende in het vizier? Is de beheersing van die risico's toereikend? Worden nieuwe kansen gezien en opgepakt? Wordt aan stakeholders de zekerheid gegeven die de Nederlandse Corporate Governance Code vraagt? Het belang van kennis op het brede terrein van bedrijfsvoering, risicomanagement en interne beheersing neemt nog jaarlijks toe, maar deze kennis mag zich niet beperken tot de bekende Angelsaksische managementmodellen. Zowel voor de inrichting als de beoordeling van de organisatie en de in gebruik zijnde systemen en processen, redeneren we vanuit maatwerk. Kwaliteitscriteria zijn dan transparantie en relevantie! Die behoefte aan maatwerkkennis bestaat bij zowel managers, controllers, internal auditors, compliance officers als accountants.

ESAA doet meer dan opleiden voor Internal Auditing & Advisory, het geeft ook vorm aan het vakgebied. Wij achten het cruciaal voor de kwaliteit van de opleiding en de afgestudeerden dat theorie en praktijk elkaar aanvullen. Wij vertrouwen er op dat we met actuele inzichten de praktijk nog een stap verder helpen.

De vraag naar internal auditors blijft onverminderd groot, omdat organisaties steeds meer de noodzaak van deze discipline inzien. Wie de Post-Master opleiding Internal Auditing & Advisory aan de Erasmus Universiteit succesvol afrondt, heeft alles in huis voor een perspectiefrijke toekomst.

2. De Opleiding

Wat doet een Internal Auditor?
Na afronding van de opleiding beheerst u een breed scala aan vaardigheden en heeft u de intellectuele bagage om desgevraagd alle facetten van het ondernemen te beoordelen, het management te ondersteunen en met audits en andere onderzoeksvormen bij te dragen aan oplossingen. U zult in staat zijn een visie te ontwikkelen en beleid te formuleren over het invoeren, inrichten en verbeteren van een auditfunctie.

Doelgroep
De tweejarige Post-Master (parttime) opleiding Internal Auditing & Advisory staat open voor een brede doelgroep, maar een academisch werk- en denkniveau is een voorwaarde. ESAA denkt onder andere aan leidinggevenden en medewerkers van interne auditdiensten en afdelingen als organisatieonderzoek, planning & control en financiën, maar ook aan organisatieadviseurs, bedrijfseconomen, bedrijfs- en bestuurskundigen en mensen die in het kader van een management development programma een auditfunctie gaan vervullen.
De opleiding is ook zeer geschikt voor personen die zich bezighouden met het inrichten en het beoordelen van organisaties, met het inrichten van de informatievoorziening en risk management in een organisatie en voor leidinggevenden die zich graag willen scholen op het gebied van sturen en beheersen van bedrijfsprocessen. Zowel managers, auditors als adviseurs die werkzaam zijn in de private, financiële of in de publieke sector, rekenen wij tot de doelgroep van onze opleiding.

Opleidingsduur
Als MSc/drs duurt de opleiding 2 jaar en start jaarlijks in september. Het collegejaar 2017/2018 start op vrijdag 1 september 2017. Alternatieve instroom is bespreekbaar. Voor de modules Auditing en BIV/AO is tevens aparte inschrijving mogelijk.
RE's, RA's, RC/CPC's kunnen instromen in het kopjaar.

Studiebelasting
Het aantal collegedagen per collegejaar bedraagt circa 38. De colleges worden op vrijdagochtend en -middag gegeven. Daarnaast zal de student tijd moeten besteden aan het verwerken van de stof, het uitwerken van praktijkcases en het voorbereiden van colleges en tentamens. De normatieve studiebelasting is minimaal 60 ECTS (1680 uur) voor de tweejarige opleiding.

Afgestudeerden
Afgestudeerden aan onze opleiding, die tevens over drie jaar relevante werkervaring beschikken, kunnen worden ingeschreven in het register van de Stichting Verenigde Register Operational Auditors (SVRO). Register Operational auditors hebben het recht de beschermde aanduiding RO achter hun naam te voeren. Zie verder www.iia.nl.

Collegegeld tweejarige opleiding
De tweejarige deeltijdopleiding start jaarlijks in september. Het collegegeld 2017/2018 bedraagt €12.250,-. Bij aansluitende inschrijving voor 2018/2019 bedraagt het tweede jaar ook €12.250,-. De kosten voor eventuele verlengde inschrijving bedragen €2.500,- per jaar.


3. Programma

De Post-Master opleiding Internal Auditing & Advisory hanteert een didactische aanpak, waarin interactie, groepsgericht werken en praktijkopdrachten centraal staan.

Onze Post-Master auditopleiding is erop gericht om academici op te leiden tot praktijk-professionals met een toekomst als volwaardig auditor of in een daaraan verwante functie zoals risico manager, compliance officer, adviseur, onderzoeker of manager binnen zijn/haar organisatie. We constateren dat onze auditopleidingen ook invulling geven aan de MD-trajecten van onze studenten.

Wij dagen onze studenten danook uit om individueel en in groepsverband hun denk- en toepassingsvermogen ten volle te benutten in complexe en weerbarstige situaties. Onze 'portfolio-benadering' richt zich vanaf het eerste college op het laten aansluiten van het individuele leertraject aan de ontwikkelbehoeften geredeneerd vanuit de student en diens werkgever.

Dit doen we door de studenten:

  • al op het eerste college te vragen om die leerbehoeften te relateren aan de werkomgeving en de persoonlijke aspiraties;
  • in verschillende modules de relaties met hun praktijk te laten leggen en verschillen te laten analyseren;
  • onderling verschillen in auditpraktijken te laten bediscussiëren;
  • vaardigheden te laten trainen en te stimuleren dit ook in de eigen praktijk te organiseren;
  • al in het eerste semester te attenderen op afstudeeronderwerpen passend bij hun ontwikkelbehoeften;
  • op enkele momenten een persoonlijk coachinggesprek aan te bieden gericht op de realisatie van hun ontwikkelplan;
  • een slotexamen af te nemen waarin zowel aandacht is voor hun afstudeerwerkstuk als voor de mate waarin zij hun leerdoelstellingen daadwerkelijk hebben gerealiseerd.

Dit alles ondersteund door een persoonlijk 'portfolio'; een dossier waarin de leerbehoeften en de realisatie daarvan wordt gedocumenteerd.

Het curriculum is opgebouwd uit een aantal modules met interactieve colleges, waarin de vooraf bestudeerde stof verder wordt uitgediept. Binnen diverse modules worden keuzecolleges gegeven met verdiepingen naar de publieke sector en naar financiële instellingen.

Modules 1e jaar (2016/2017)

Introductie
CIA-Approach
Financial Accounting
Auditing
Accounting Information Systems (voorheen BIV/AO)
GRC
Management Control Frameworks

Modules 2e jaar (2017/2018)

Auditing & Strategy
Behavioural Controls
Ethics & Integrity
Auditing Skills
Audit Design & Excellence
Advisory
Capita Selecta
Final Exam

4. Toelatingseisen

Als Post-Master auditopleiding verwachten wij dat kandidaten over een vooropleiding beschikken op academisch niveau (MSc/drs.titel aan een Nederlandse Universiteit). Voor kandidaten die over een academisch denk- en werkniveau menen te beschikken maar dit niet met een diploma kunnen bewijzen, bestaat de mogelijkheid om dit in een toelatingsprocedure aan te tonen. Deze procedure wordt afgesloten met een toelatingsexamen, afgenomen door de wetenschappelijk directeuren van de opleiding IAA en ITAA. Daarmee doen we recht aan de kwaliteiten van een ieder en de specifieke verwachtingen die deelnemers en werkgevers mogen hebben bij het Post-Master profiel van onze auditopleidingen.

Voor meer informatie over deze maatwerk instroommogelijkheid kunt u contact met ons opnemen.

5. Kopjaar

Uniek bij ESAA is dat de Post-Master opleidingen Internal Auditing & Advisory en IT-Auditing & Advisory volledig op elkaar zijn afgestemd. Als u de opleiding Internal Auditing & Advisory heeft afgerond, dan kunt u instromen in het kopjaar van de IT-Auditing & Advisory opleiding. U kunt dan beide opleidingen in drie jaar behalen. Indien gewenst met één afstudeeronderzoek en slotexamen.

Studiebelasting kopjaar

Het aantal collegedagen per collegejaar bedraagt circa 38. De colleges worden op vrijdagochtend en -middag gegeven. Daarnaast zal de student tijd moeten besteden aan het verwerken van de stof, het uitwerken van praktijkcases en het voorbereiden van colleges en tentamens. De normatieve studiebelasting voor het kopjaar is minimaal 30 ECTS (840 uur).

Collegegeld kopjaar
Het collegegeld voor het kopjaar inclusief de precourse 2017/2018 bedraagt €14.600,-. ESAA studenten die vanaf september 2007 de opleiding Internal/Operational Auditing hebben gevolgd kunnen direct instromen in het kopjaar zonder het volgen van de precourse omdat zij het nieuwe curriculum met ingang van 2007 hebben gevolgd. Voor deze studenten bedraagt het collegegeld €12.250,-. De kosten voor eventuele verlengde inschrijving bedragen €2.500,- per jaar.

6. Opleidingsteam, docenten en curatorium

Opleidingsteam
Wetenschappelijk directeur /academic director van de opleiding is prof.dr. Mark van Twist. In het kader van de samenwerking is dr. Arno Nuijten RE CISA CIA, wetenschappelijk directeur van de ITAA opleiding, nauw betrokken bij de IAA opleiding.

Drs. Jolanda Breedveld vervult de functie van Zakelijk directeur / Program Manager.

De opleiding wordt ondersteund door Program Coordinators: drs. Miranda Snel-Gortemaker, Charo Garcia en Kirsten Stuij-Dingemanse MSc.

Het opleidingsteam bestaat verder uit de kerndocenten drs. Peter Bos RO CIA, Jan Pasmooij RE RA RO en dr. N. Benschop. De docenten en wetenschappelijk directeuren doceren tevens bij enkele collega-universiteiten en opleidingsinstellingen en kunnen zij bogen op een ruime praktijkervaring.

Docenten
Het team van docenten bestaat verder uit zeer ervaren hoogleraren en docenten die vooraanstaande posities bekleden in het bedrijfsleven en non-profit organsaties en zijn veelal deskundigen op het terrein van Internal Auditing & Advisory. Elke docent neemt zijn ervaringen uit de praktijk mee naar de collegezaal en zorgt zo voor een verdere verrijking van de leerstof. De docenten zijn onder andere werkzaam bij Ministeries, ACAM, Algemene Rekenkamer, ACS, Deloitte, Ernst & Young, KPMG, PwC, Rabobank, ABN AMRO, Staal Bankiers, Pink Roccade, Accenture, Bwise, M&I/Partners, The Lifecycle Company, Integrc, Eneco, Sociale Verzekeringsbank, Aesus, Kriton, SNS Financial Markets, NSOB, ConQuaestor of zijn werkzaam als zelfstandig gevestigd adviseur.

Externe deskundigen
Het slotexamen wordt afgenomen door een examencommissie, bestaande uit een hoogleraar, de begeleider en een externe deskundige. Deze extern deskundigen zijn daarnaast werkzaam bij de (rijks)overheid, de grote accountants- en advieskantoren, de financiële instellingen of als zelfstandige gevestigd.

Visiting professors
De opleiding streeft ernaar om jaarlijks visiting professors uit te nodigen voor het verzorgen van enkele colleges. Doel hiervan is kennisuitwisseling en het belichten van internationale ontwikkelingen op het gebied van IT-Auditing & Advisory. Afgelopen jaar heeft prof. dr. Richard Baskerville van de Georgia State University een gastcollege verzorgd over Information Forensics & Incident Response en prof. dr. Gerrit Sarens heeft een gastcollege verzorgd over 'Wat is de toegevoegde waarde van interne audit?'. In mei 2014 zal prof. dr. Mark Keil van de Georgia State University een gastcollege verzorgen.

Kwaliteit en Center for Internal Auditing Excellence

De opleiding is intern geaccrediteerd door het College van Bestuur en wordt regelmatig door de beroepsorganisatie gevisiteerd. Onze opleiding is als één van de vijf 'Centers for Internal Auditing Excellence' in de wereld geaccrediteerd (door IIA Inc.).

Het IIA Inc. heeft om de kwaliteit van de internal auditing opleidingen wereldwijd te waarborgen, het Internal Auditing Education Partnership (IAEP) opgesteld. Hierin worden strenge eisen gesteld aan onder andere de kwaliteit van het curriculum en de docenten. Onze opleiding Internal Auditing & Advisory is één van de vijf opleidingen in de wereld die deze hoogste status van Center for Internal Auditing Excellence heeft gekregen.

Curatorium
Niet alleen het docentenkorps zorgt voor een nauwe aansluiting van de opleiding met de praktijk. Het gezamenlijk curatorium van de opleidingen IT-Auditing & Advisory en Internal Auditing & Advisory bewaakt de opzet, inhoud en kwaliteit van de opleidingsprogramma's en geeft adviezen over de verdere ontwikkeling van de beide opleidingen.

Het curatorium heeft de volgende leden:

ing. C. J. Bavius RE RO CRISC CRMA CIA Manager Internal Audit bij Eneco
Ir. J.G.G.V. van den Boom RE CRISC Partner IT Risk and Assurance bij EY
drs. E. de Horde RE RA Partner bij PwC Accountants N.V.
mw. drs. M.J.A. Koedijk RE RA Directeur bij ACAM
drs. A.C. Ruoff RO EMIA CIA Internal Audit Trans Link Systems C.V.
H. Timmer RE CIA (voorzitter) Directeur Internal Audit bij Achmea
drs. M.A.P. op het Veld RE Partner bij KPMG Advisory
prof.dr. A.C.N. van de Ven RA Hoogleraar bij Tias Nimbas en OU
drs. S.J.J.Weisz RO CIA Directeur Internal Audit bij USG People
drs. M. van Zwam RE CISA CPIM Partner Enterprise Risk Services bij Deloitte

Samenwerking
De IAA opleiding werkt samen met andere Post-Master opleidingen (van ESAA) die nauw verbonden zijn met het vakgebied, te weten Accountancy, Controlling, IT-Auditing & Advisory en Public Controlling. Met name met IT-Auditing & Advisory is de samenwerking hecht, wat zich vertaalt in een naadloze aansluiting tussen de opleidingen IT-Auditing & Advisory en Internal Auditing & Advisory. Ook werkt ESAA onder andere samen met de NBA en de Universiteit van de Nederlandse Antillen. In internationaal verband werkt de opleiding samen met de Cass Business School City of Londen, de Katholieke Universiteit Leuven, de Universita di Pisa, Italië, Université Paris Dauphine en de Universiteit van Pretoria.

Auditing.nl is een initiatief van ESAA en Auditing & Consulting Services (ACS). www.Auditing.nl biedt auditors van alle (ervarings)niveaus uit zowel het bedrijfsleven als de overheid een platform om kennis en ervaringen te delen en praktijkgerichte kennis te ontwikkelen. De site is ondergebracht in een stichting zonder winstoogmerk: Stichting Auditing.nl. De stichting heeft als doel: het stimuleren van onderzoek op het gebied van auditing en het verspreiden van de uitkomsten daarvan. De site bevat de met ruim voldoende of hoger beoordeelde referaten en artikelen van de Internal Auditing & Advisory en IT-Auditing & Advisory opleidingen, naast bijdragen van andere auteurs, waaronder studenten van andere opleidingen.

7. Permanente Educatie

Erasmus School of Accounting & Assurance is een door de NBA erkende onderwijsinstelling en is daardoor gerechtigd PE-uren toe te kennen aan onderwijsactiviteiten.

Internal Auditing & Advisory is een vakgebied waarin de ontwikkelingen elkaar in snel tempo opvolgen en inzichten voortdurend wijzigen. De professionele auditor blijft zich scholen en op de hoogte houden van die ontwikkelingen. ESAA draagt daar in het kader van permanente educatie aan bij door het organiseren van courses voor directeuren en managementteamleden van auditdiensten en voor auditors die de opleiding IAA of ITAA hebben gevolgd. Deze courses kunnen gebruikt worden voor het voldoen aan de Permanente Educatie verplichting voor beroepsorganisaties zoals NBA (Voorheen NIVRA en NOvAA), NOREA en IIA/SVRO.

Niveau Post-HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 24 maanden
Locatie Rotterdam
Type Post-wo / postacademisch
Kosten €12250
Les locatie type Op het instituut
Titulatuur Geen titel
Website www.eur.nl/esaa/post_master_en_postinitiele_opleidingen/internal_auditing_and_advisory/
Lesmethode Klassikaal onderwijs
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand september
Provincie Zuid-Holland
Afronding Diploma