Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Masterclass Audit Committee Vraagstukken voor Commissarissen en Toezichthouders

Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA)

  • Beschrijving
  • Overzicht

Binnen Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht staan de afgelopen jaren de rol en verantwoordelijkheid van het Audit Committee steeds meer in de belangstelling.

Bij complexe organisaties vraagt het toezicht op de financiële situatie van de organisatie, fraude preventie én de aansturing van de externe accountant om professionele expertise.


Doelgroep
Naast aandacht voor het brede terrein van inhoudelijke verantwoordelijkheden, ligt de focus van dit programma op het functioneren van de leden van de Audit Commissie en het vergroten van hun effectiviteit.

Aandachtsgebieden van de Audit Commissie zijn het toezicht op de financiële risicobeheersing, de verslaglegging, fraude preventie en het omgaan met bijzondere situaties zoals M&A transacties en herfinancieringen. Ook de informatieparadox en de relatie met de interne en de externe accountant komen ruimschoots aan bod.

Voor zover taken zijn gedelegeerd aan het Audit Committee is er sprake van een toenemende verantwoordelijkheid van de leden. Zij dienen meer dan ooit over specifieke kennis te beschikken om financiële risico's te identificeren en de maatregelen te beoordelen, die door de directie worden genomen om de risico's te beheersen. Met regelmaat komt er in zeer korte tijd veel financiële informatie beschikbaar, die op volledigheid, juistheid en toereikendheid moet worden beoordeeld. En daar blijft het niet bij: in de dialoog met de verantwoordelijke bestuurders dient men pro-actief om te gaan met financiële vraagstukken, die van binnenuit en vanuit de omgeving op elk moment op de organisatie kunnen afkomen. Ook is van belang dat de interne financiële organisatie wordt beoordeeld. En tenslotte zijn gedragsmatige aspecten van de ondernemingsleiding ("tone at the top") en de interne cultuur belangrijke parameters voor het financieel succes en de continuïteit van de organisatie.

Omdat het Audit Committee functioneert binnen de verantwoordelijkheid van de gehele Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht vergt de onderlinge informatie uitwisseling de volle aandacht.

Door de Erasmus Universiteit Rotterdam wordt al vele jaren het toonaangevende postacademische Programma voor Commissarissen en Toezichthouders verzorgd. Nu is door haar een Masterclass samengesteld voor ervaren leden van Audit Commissies.

Gedurende 3 afzonderlijke dagen bespreken de deelnemers op basis van inleidingen van ervaren wetenschappers en praktijkdeskundigen uit het Nederlandse bedrijfsleven de belangrijkste onderwerpen.

Deze leergang is bedoeld voor commissarissen van grote bedrijven en toezichthouders van grote non-profit organisaties.

Van deelnemers wordt verwacht dat zij ervaring hebben als commissaris of toezichthouder en lid zijn van een auditcommittee. Ook CFO's die nauw samenwerken met Audit Committees zijn welkom. Er is een intake procedure op basis van uw CV en eventueel een nader gesprek.

Over de opleiding
Het programma kenmerkt zich door haar academisch niveau en kent in haar opzet kleine groepen van maximaal 16 deelnemers. Met deze beperkte omvang kan worden ingegaan op specifieke vraagstukken waar deelnemers mee worden geconfronteerd en is gerichte aandacht van docenten en interactie tussen de deelnemers mogelijk. Samen met andere deelnemers bespreekt u concrete praktijkgevallen en governance vraagstukken. Desgewenst is er mogelijkheid om uw eigen praktijksituatie te bespreken, en het perspectief van andere deelnemers daarop te leren kennen.

Het programma bestaat uit 6 modules verdeeld over 3 dagen

De eerste dag
Gedurende de eerste dag wordt nader ingegaan op de formele rol van het Audit Committee met aandacht voor de verantwoordelijkheid van de leden ten aanzien van het jaarverslag, de jaarrekening, persberichten en andere financiële uitingen van de organisatie. Vervolgens wordt uitgebreid ingegaan op de eisen die gesteld worden aan de interne en externe accountant en het proces van aanstelling en samenwerking. De vraag wordt beantwoord hoe je optimaal gebruik kunt maken van elkaars expertise en betrokkenheid, en welke eisen aan werkzaamheden en de rapportage hierover moeten worden gesteld. Via ons digitale communicatieplatform kunt u een college volgen over Integrated Reporting.

De tweede dag
Tijdens de tweede dag van het programma ligt het accent op de identificatie en beoordeling van risico's en de vereiste respons, zodat de belangen van de organisatie en haar verschillende stakeholders optimaal worden gewaarborgd. Aandacht wordt met name besteed aan de verschillende technieken die hiertoe kunnen worden aangewend, de Control Cycle en het Controle Framework (bijv. COSO), dat aan het risk management systeem ten grondslag ligt. Tevens komen aan de orde het belang van ethische normen en uitgangspunten, de cultuur van de organisatie en de "tone at the top". Een en ander leidend tot duurzaam financieel succes.

Vervolgens wordt de financiering van de onderneming en de rol van de Auditcommissie besproken. En tevens de bijzondere verantwoordelijkheden van de Auditcommissie in geval van een fusie of een overname.

De derde dag
De derde dag van het programma staat in het teken van de 'best practices' ten aanzien van het functioneren van de Auditcommissie: De "informatieparadox", de vraag welke onderwerpen op de agenda horen te staan en hoe een Auditcommissie optimaal functioneert. Nu kunnen we opnieuw de vereiste competenties van Auditcommissie leden beoordelen en spreken over nut en noodzaak van goede evaluaties. Tevens wordt daarbij de relatie en informatie-uitwisseling tussen Audit Committee en Raad van Commissarissen/Raad van Toezicht besproken.

Tenslotte wordt stilgestaan bij bijzondere situaties: boekhoudproblemen, de onderneming in financiële crisis en eventuele noodzaak tot herfinanciering en het omgaan met incidenten (fraude, klokkenluidermeldingen, kartelsituaties, boetes).

Docenten
De docenten van het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders bekleden vooraanstaande posities in de wetenschap, het bedrijfsleven en not-for-profit organisaties en zijn stuk voor stuk deskundigen op hun vakgebied. Een greep uit het docentencorps: prof. Hans Gortemaker RA, prof.dr. Martin Hoogendoorn RA, drs. Wim Eijsink RA, mr. Jan-Louis Burggraaf, mr.drs. Cees van Rijn en dr. Nancy Kamp-Roelands.

Data, locatie en kosten
​De Masterclass wordt 1x per jaar aangeboden in het najaar. De meest actuele data kunt u terug vinden op onze website: https://www.eur.nl/esaa/governance-institute​.

De masterclass wordt georganiseerd op de Erasmus Universiteit of in een nabijgelegen hotelaccommodatie.

​De kosten voor de masterclass bedragen 3250 euro, vrijgesteld van BTW.

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 3 maanden
Kosten €3250
Titulatuur Geen titel
Website www.eur.nl/esaa/governance-institute/masterclass-audit-committee-vraagstukken-voor-commissarissen-en
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaanden oktober, november
Provincie Zuid-Holland
Maximaal aantal deelnemers 16
Afronding Certificaat