Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Het Brein in de Boardroom - Executive Program

Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA)

 • Beschrijving
 • Overzicht
 • Reviews

1. Doelgroep

Deze leergang is bedoeld voor nieuwsgierige bestuurders, toezichthouders, senior management en beïnvloeders die geïnspireerd willen worden om hun eigen weg te zoeken en die inzicht willen krijgen in hoe onbewuste drijfveren een rol spelen in het denken en handelen van henzelf en de mensen om hen heen. Ervaren professionals die de synamiek van de boardroom door en door (her)kennen en die met deze kennis een betere balans en effectiviteit willen realiseren.

Het aantal deelnemers bestaat uit maximaal 15 personen zodat het mogelijk is om op intensieve, interactieve en openhartige wijze ervaringen met elkaar te delen.

2. Introductie

'Het Brein in de Boardroom' geeft inzicht in de invloed van het brein en de onbewuste processen op ons gedrag. We denken namelijk wel dat rationaliteit en bewuste strategische keuzes de basis zijn van het denken en handelen binnen de boardroom, maar wetenschappelijk onderzoek toont steeds vaker aan dat onbewuste drijfveren de eigen besluiten bepalen.

Dit programma opent nieuwe wijzen van kijken naar uw eigen keuzes en die van anderen.

Tijdens dit inspirerende en verdiepende programma gaat een select gezelschap van maximaal 15 deelnemers, onder leiding van professor dr. Frans van der Meché, voormalig hoofd afdeling neurologie en bestuurder/ CFO van het Erasmus MC op zoek naar hun eigen waarheid.

Gedurende 6 modules delen niet alleen neurowetenschappers, maar ook theologen, (sociaal) psychologen, filosofen, economen en ervaren bestuurders hun visie op de macht van het brein met u.

Thema's die aan de orde komen, hebben betrekking op vragen als:

 • Wat zijn de bouwstenen in de hersenen voor ons gedrag?
 • Kunnen we besluiten, genomen onder druk in de hersenen 'zien'?
 • Waarom zijn onze beslissingen niet rationeel?
 • Hoe komen onze beslissingen dan wel tot stand?
 • Wat maakt een leider succesvol, wat is de rol van volgen?
 • Hoe wordt mijn bedrijf een 'gezonde' organisatie?
 • Is mijn eigen wil ook een vrije wil?
 • Waarom ontstaan ontsporingen bij mensen aan de top?
 • Hoe werkt onderling gedrag in diverse situaties?
 • Verbetert kennis over het brein mijn aanpak ook?
 • Wat zijn de ervaringen van (andere) bestuurders?

Het programma biedt ruimschoots de mogelijkheid om met experts en collega-deelnemers van gedachten te wisselen. Ook uw eigen casuïstiek kan worden ingebracht.


3. Thema's

In het programma staan de volgende 4 thema's centraal:

Het brein, de werking

 • Introductie van het brein in relatie tot gedrag, van drijfveren tot gewogen oordeel; een 'vrije' wil?
 • Kan gedrag worden afgebeeld? De mogelijkheden van de functionele MRI worden besproken én gedemonstreerd.
 • Neuronen, genen en epigenetica als leerproces. Hoe werken cellen samen naar een doel?
 • Primitieve drijfveren op de werkvloer! Hoe vanuit evolutionaire blik naar menselijk gedrag kan worden gekeken. Wat zijn de verschillen tussen man en vrouw?
 • We zijn niet erg rationeel; heeft het bewustzijn wel echte invloed of zijn het de onbewuste drijfveren? Experimenten bedacht vanuit de werking van het brein.
 • Economie en brein; voorbeelden van hersenonderzoek met functionele MRI.
Het denken van filosofen, theologen en rechtsgeleerden over driften, ratio en de wil?

 • De deugdethiek, beginnend bij Aristoteles en verder. Hoe filosofen over de eeuwen heen over deze concepten dachten.
 • 'Goed en kwaad' vanuit de filosofie van Augustinus. Wat doe je met dilemma's? Wat was de ontwikkeling in het denken van Augustinus zelf?
 • Het rechtsysteem bestaat uit gestolde afspraken. Hoe met elkaar om te gaan? Hoe spelen de drijfveren daarin, hoe zit het met het begrip integriteit?
 • Neurowetenschap en neurocognitie roepen vragen op over het begrip moraliteit. Morele dilemma's worden geschetst en filosofisch uitgediept in relatie tot onze kennis over het brein.
Hoe doen bestuurders het in de praktijk, bekeken vanuit onderzoek?

 • Hoe beslissen en verbinden bestuurders? Relaas van onderzoek in de praktijk naar het gedrag van bestuurders. Ratio versus buikgevoel.
 • Narcisme of macht, een onderzoek naar de instelling van bestuurders en de performance van het bedrijf.
 • Gedrag en economie ofwel 'behavioural economy'; wat leert het 'gewone' onderzoek in de economie ons over intuïtie versus ratio?
 • Ondernemingsstrategie en hoe overschatting kan leiden tot teloorgang.
 • Hoe besluit je eigenlijk in onzekerheid?
Hoe doen bestuurders het in de praktijk: gesprekken met bestuurders.

 • Hoe ga je om met (on)macht en invloed in de zorg?
 • Grote maatschappelijke veranderingen in de publieke sector, wat kom je tegen?.
 • (On)macht in het bedrijfsleven.

4. Sprekers

Hieronder treft u een selectie van sprekers die verbonden zijn aan "Het brein in de boardroom":

Prof. dr. Harry Commandeur is hoogleraar Industriële Economie & Bedrijfshuishoudkunde aan de Erasmus Universiteit en algemeen directeur van de Erasmus Universiteit Holding. Voorts bekleedt hij de dr. F.J.D. Goldschmeding leerstoel aan Universiteit Nyenrode. Professor Commandeur heeft daarnaast diverse toezichthoudende functies in profit- en non-profit organisaties.

Prof. dr. Fred van Eenennaam, professor of Strategy & Dynamics of Strategy is verbonden aan universiteiten Erasmus, St. Gallen en The George Washington. Hij is oprichter van de NCD-commissarissencyclus en the 'new board' program op Nyenrode Business Universiteit, waar hij van 2001 - 2012 director was. Fred van Eenennaam is Strategie en Corporate Governance expert, actief op het gebied van Life Science & Healthcare en hij vervult diverse bestuursfuncties.

Prof. dr. Paul van Geest is directeur van het Centrum voor Patristisch onderzoek van de VU en de UVT. Hij is een autoriteit op het gebied van de denkwereld van Augustinus. Deze kerkvader stond aan de basis van het westerse denken over mens, god en maatschappij. Professor Van Geest is auteur van diverse boeken over Augustinus en verzorgt lezingen op het gebied van integriteit in het bedrijfsleven.

Prof. dr. Bert de Groot is bijzonder hoogleraar Governance en Strategisch Investeringsbeleid aan de Erasmus School of Economics. Hij is voormalig CFO en lid raad van bestuur Randstad Holding N.V. en vervult diverse commissariaten.

Prof. dr. Frank Grosveld zijn werk aan genetische expressie is door de Medical Research Council (UK) uitgekozen als een van de top tien prestaties in de 20ste eeuw. Hij is hoofd van de afdeling celbiologie in het Eramus MC en tevens Akademie Hoogleraar namens de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Hij is oprichter van diverse biotechnologische ondernemingen.

Prof.dr. Herman Kolk is emeritus hoogleraar Neuropsychologie aan de Radboud Universiteit. In zijn onderzoek richt hij zich vooral op de gevolgen van hersenbeschadiging voor de menselijke taal. Hieruit kwam naar voren dat mensen die met hersenschade geconfronteerd worden, hun taal anders gaan gebruiken om toch optimaal te kunnen communiceren. Er is sprake van - vaak onbewuste - doelgerichtheid. De laatste jaren voor zijn pensionering heeft hij de blik op de hersenen zelf gericht, om na te gaan hoe de hersenen fouten corrigeren. Herman Kolk gaf graag onderwijs, niet alleen over neuropsychologie, maar ook over de geschiedenis van de psychologie. Een belangrijk thema hierin was het onderscheid tussen 'actief' en 'passief' bewustzijn

Prof. dr. Victor Lamme is bij een groot publiek bekend van zijn boek 'De vrije wil bestaat niet.'. Als hoogleraar Cognitieve Neurowetenschap aan de Universiteit van Amsterdam is hij expert op het gebied van visuele waarneming en bewustzijn. Victor Lamme is internationaal de meest geciteerde cognitieve wetenschapper van zijn generatie in Nederland.

Prof. dr. Frans van der Meché is initiatiefnemer van 'Het brein kan het niet alleen'. Hij combineert 30 jaar neuro-onderzoek met 10 jaar bestuurlijke ervaring in het Erasmus MC, waarvan 5 jaar als CFO. Momenteel is Frans toezichthouder bij een aantal organisaties. Daarnaast is hij sinds 2010 bestuursadviseur bij EUR Holding B.V. en geassocieerd met de bestuursadviespraktijk van Twynstra Gudde.

Dr. Wilfrid Opheij is bestuursadviseur bij Twynstra Gudde. Hij concentreert zich onder andere op samenwerkingsvraagstukken en organiseerdilemma's. Altijd is hij op zoek naar de essentie van het verbinden en veranderen en naar wat dat betekent voor mensen en organisaties. Zijn proefschrift was getiteld: 'Bestuurders zijn van betekenis, allianties en netwerken vanuit bestuurlijk perspectief'.

Prof.dr. Willem van Rhenen is hoogleraar engagement and productivity aan Business University Nyenrode en directeur Onderzoek & Ontwikkeling bij ArboNed. Uit zijn onderzoek komt naar voren dat integrale benadering van het welzijn van werknemers ook voor de werkgever positieve resultaten heeft. Willem van Rhenen is sinds 1998 actief betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar preventie van uitval door psychische klachten. Hij promoveerde in 2008 op het onderwerp 'From stress to engagement'. In zijn proefschrift bespreekt hij een effectieve manier om via een gezondheidsonderzoek werknemers te traceren met een groot risico op ziekteverzuim. Hij is groot voorstander van de individugerichte aanpak. Verder stelt hij dat het managen van stress door preventie, advisering en zorg alleen, niet voldoende is. Het is juist van belang de mentale gezondheid van werknemers te versterken, want alleen bevlogen werknemers kunnen excellent presteren.

Dr. Antoinette Rijsenbilt heeft als econoom ervaring opgedaan in het bedrijfsleven. Zij heeft diverse financiële functies vervuld, zowel in complexe internationale organisaties als in het Nederlandse MKB. Vanaf 2009 is zij verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar onderzoek richt zich op narcisme bij bestuurders en de effecten daarvan op de bedrijfsvoering.

Dr. Maureen Sie, samensteller van het dit jaar verschenen boek 'Hoezo vrije wil?', is universitair hoofddocent Morele Pyschologie en Metaethiek aan de faculteit Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit. Zij leidt daar een onderzoekprogramma dat gericht is op het spanningsveld tussen de moraal en dat wat bekend is over de invloed van de hersenen en de omgeving op gedrag."

Prof. dr. Ale Smidts is hoogleraar Marktonderzoek aan de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit. Hij is expert op het gebied van beslissingsgedrag van consumenten en de invloed van communicatie daarbij. De laatste jaren ligt zijn interesse met name bij neuroeconomics en neuromarketing.

Dr. Marion Smits is neuroradioloog in het Erasmus MC. Na haar promotie heeft zij zich ontwikkeld tot een autoriteit op het gebied van de functionele MRI. Hiermee is het mogelijk de activiteit van de hersenen in relatie tot gedrag te visualiseren. Zij doet haar onderzoek in samenwerking met vele andere disciplines als neurologie, psychologie, psychiatrie en economie.

Mr. Peter Wakkie trad na zijn studie in dienst van het advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek N.V. waar hij in 1997 tot managing partner werd benoemd. In 2003 maakte Peter de overstap naar het bedrijfsleven. Hij werd lid van de Raad van Bestuur van Ahold en verantwoordelijk voor de oplossing van het boekhoudschandaal. In 2009 startte Peter zijn eigen advocatenkantoor Spinath+Wakkie. Daarnaast is Peter voorzitter van de Raad van Commissarissen van TomTom N.V. en Wolters Kluwer N.V., vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen van ABN AMRO Group N.V. en commissaris van BCD Holdings N.V.

Prof. dr. Paul van Tongeren startte zijn wetenschappelijke carrière met een proefschrift over de moraal van Nietzsches moraalkritiek. Hij is hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Radboud Universiteit en de Katholieke Universiteit Leuven. Professor van Tongeren heeft diverse boeken geschreven met de deugdethiek als centaal thema.

5. Informatie opleiding

De spelregels
Nieuwe informatie krijgt u door vragen te stellen aan sprekers en collega-deelnemers. Van u wordt daarom een actief vragende opstelling verwacht. Onderlinge openhartigheid vraagt tegelijk ook onderlinge vertrouwelijkheid. Tijdens de gesprekken met de bestuurders kunt u uw eigen casuïstiek inbrengen.

Data 2017

Module 1

Zitten we echt zo in elkaar?

7 & 8 september*

Module 2

Het onbewuste bewijst-zijn?

22 september

Module 3

De economie aan het werk?

13 oktober

Module 4

Organisaties aan het werk?

3 november

Module 5

De bestuurder aan het werk?

24 november

Module 6

Evolutie in leiderschap?

15 december

(*) inclusief overnachting

Door wijzigingen in verband met onvoorziene omstandigheden kan de samenstelling van het programma enigszins gewijzigd worden. Deze veranderingen worden tijdig gecommuniceerd.

Studiekosten
De kosten voor dit exclusieve programma inclusief één overnachting en alle lunches en diners, drankjes en documentatie tijdens de 6 modules bedragen 9.200 Euro. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW.

PE-uren
Erasmus School of Accounting & Assurance is als onderwijsinstelling erkend door het NIVRA en is daardoor gerechtigd PE-uren toe te kennen aan onderwijsactiviteiten. Het aantal PE-uren voor 'Het brein in de boardroom' bedraagt in totaal 40.

Locaties
Alle modules vinden plaats op bijzondere en inspirerende locaties in/of nabij Rotterdam.

Certificaat
Deelnemers die hebben deelgenomen aan alle modules, krijgen tot slot een Erasmus certificaat overhandigd.

6. Ervaringen deelnemers

 • Het kennismaken met inzichten die op het eerste gezicht totaal niet gelieerd zijn aan je vakgebied, maar bij nader inzien toch weer wel was enorm verrijkend en intrigerend!
 • Een waardevolle opleiding die je vanuit zoveel verschillende disciplines waardevolle leerelementen geeft over je onbewuste, ondanks dat je geen enkele kennis van microbiologie of neurowetenschap hebt. Het onbewuste is bij mij bewust geworden.
 • Jammer dat de leergang voorbij is. Ik heb bijzonder genoten van de leerstof, de sprekers en de sfeer waarin ik mij mocht komen laven aan zeldzaam boeiende onderwerpen.
 • Ik beschouw de leergang als het ultieme cadeau dat een onderneming een hardwerkende bestuurder kan geven.
 • Bijzonder intrigerend hoe de wetenschap aan de praktijk wordt gekoppeld.
 • Het enthousiasme van de sprekers werkt aanstekelijk.
 • De diversiteit aan sprekers en onderwerpen in één leergang hebben mij enorm aangesproken. Het programma was zeer verdiepend, maar ook heel herkenbaar en praktisch.

Niveau Post-HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 4 maanden
Type Executive Master, Post-hbo / Post-bachelor
Kosten €9200
Les locatie type Op het instituut
Titulatuur Geen titel
Website www.eur.nl/esaa/executive_programs/het_brein_in_de_boardroom/
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand januari
Provincie Zuid-Holland
Afronding Certificaat

Ervaringen met Opleiding Het Brein in de Boardroom - Executive Program

Gemiddeld een 9 gebaseerd op 1 ervaringen.

Algemeen
9
Inhoud
9
Docenten
9
Organisatie
9
Lesmateriaal
9
Begeleiding
9
Prijs / kwaliteitverhouding
9
Eindcijfer
9
Ervaring met Opleiding Het Brein in de Boardroom - Executive Program:

Het kennismaken met inzichten die op het eerste gezicht totaal niet gelieerd zijn aan je vakgebied, maar bij nader inzien toch weer wel was enorm verrijkend en intrigerend! Anoniem