Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Finance & Risk Management voor Woningcorporaties

Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA)

 • Beschrijving
 • Overzicht

1. Introductie

Wat mag u van het programma verwachten?

Woningcorporaties vallen onder het regiem van de nieuwe Woningwet en zijn daarmee in hun financieel presteren sterk afhankelijk van het sociale huurdeel van hun voorraad. Bovendien zijn de eisen die aan de financiële verantwoording worden gesteld, beduidend aangescherpt en is in verband daarmee het toezicht zowel intern als extern nauwer geregeld. In dat verband is bekend dat er een onafhankelijke controllingfunctie moet zijn met uitzondering van die bij kleine woningcorporaties. De scheiding of splitsing van DAEB en niet-DAEB en de vorm waarin, speelt een belangrijke rol in de strategie van woningcorporaties.

Kortom de sector is beleidsmatig sterk in ontwikkeling, waarbij financiële vraagstukken een cruciale rol spelen. Dit betekent dat hoge interne- en externe eisen worden gesteld aan het 'in control' zijn van de organisatie. Dat houdt in het op orde krijgen en houden van bedrijfsprocessen, efficiënte sturing op bedrijfsmiddelen, kennen en beheersen van financiële en niet- financiële risico's en dat binnen de context van een goed ontwikkeld Corporate Governance.

Daarom is het Executive Program Finance & Risk Management voor Woningcorporaties ontwikkeld. In acht bijeenkomsten bieden ervaren wetenschappers en bekende sprekers uit de praktijk u de wetenschappelijke kennis en instrumenten aan met betrekking tot verschillende financiële vraagstukken en de daaraan verbonden risico's waarmee een corporatie te maken krijgt. De waarde van de opleiding is juist dat de kennis kan worden toegepast op de praktijk en dat het geen boekenwijsheid blijft. Maar ook de interactie tussen docent en cursisten en de onderlinge discussies verrijken de leerstof.


2. Kenmerken van het programma

Aantal en frequentie bijeenkomsten

8 wekelijkse bijeenkomsten op donderdagen

Aanvang en einde bijeenkomsten

16.00 - 21.00 uur (incl. maaltijd 18.00 - 18.45 uur)

Opleidingsniveau

Bij voorkeur HBO + of Academische opleiding (met financieel-economische specialisatie)

Locatie

Erasmus Universiteit Rotterdam

Werkvorm

Interactief, case-gericht

PE-uren

Erasmus School of Accounting & Assurance is als onderwijsinstelling erkend door de NBA en is daardoor gerechtigd PE-uren toe te kennen aan onderwijsactiviteiten. Het aantal PE-uren voor de leergang Finance & Risk Management voor Woningcorporaties bedraagt in totaal 40.
Mocht u een of meerdere losse modules volgen dan bedraagt het aantal PE-uren 5 per module.

3. Bijeenkomsten

Eerste bijeenkomst: Risicomanagement

In de eerste bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de samenhang tussen de strategische- en operationele doelstellingen en de financiële risico's. Het uitzetten van de juiste koers voor de lange termijn vereist van woningcorporaties dat zij strategische keuzes maken die voortvloeien uit de maatschappelijke doelstellingen en die passen binnen de financiële mogelijkheden. Dit is een integraal afwegingsproces waarbij financieel- en maatschappelijk presteren met elkaar in evenwicht moeten zijn. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de risico's die een corporatie bereid is te lopen. Met de praktijk als voorbeeld wordt toegelicht hoe dat in zijn werk gaat. In dit kader wordt ook het onderwerp asset liablity management behandeld in combinatie met gevoeligheidsanalyses die duidelijk maken wat er verandert in de balans als er wordt 'gespeeld' met aannames, die van invloed zijn op de opbrengsten- en kosten van een woningcorporatie. Tot slot wordt uitleg gegeven over zogeheten scenario-analyses. Aan de hand van een aantal cases worden deze scenario's inzichtelijk gemaakt.

Tweede bijeenkomst: Project Control

Deze bijeenkomst is specifiek gericht op projecten waarbij de kern is de sturing- en beheersing van projecten en hoe dat financieel is ingebed en effect heeft op de totale bedrijfsvoering. Daarnaast komt aan de orde op welke wijze die sturing kan worden gemeten aan de hand van kengetallen. Bij de projecten wordt uitgebreid ingegaan op het rendement en wat tot de onrendabele top van een investering behoort. Ook wordt aandacht besteed aan de verkoop van huurwoningen en de gevolgen daarvan voor de financiële positie van een woningcorporatie. Een en ander wordt verduidelijkt aan de hand van cases.

Derde bijeenkomst: Performance Management

Deze bijeenkomst start met de behandeling van performance management systemen waarbij het gaat om het beantwoorden van vragen als:

 • Hoe meten wij de prestaties?
 • Welke processen zijn kwetsbare processen?
 • Hoe groot kunnen de gevolgen zijn als het misgaat in een proces?
 • Welke maatregelen zijn er om deze processen 'in control' te houden of te krijgen?
 • Waar liggen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de organisatie?
 • In hoeverre is de invloed van de cultuur bij een woningcorporatie op risicomanagement een zegen of een last?

Voorts wordt aandacht besteed aan de economische organisatietheorie waarbij het menselijk gedrag tevens wordt belicht vanuit de relationele accountability. Daarbij laat de docent zien waar bij de besturing van een organisatie de zwakke plekken liggen en welke harde- en soft controls er zijn om de prestaties te meten en te beheersen. Hierbij wordt ingegaan op de kritische succesfactoren en hoe kritische prestatie-indicatoren passen binnen de managementcyclus. Aandacht wordt ook besteed aan de kwaliteit van de organisatie als het gaait om het 'in control' zijn van bedrijfsprocessen.

Vierde bijeenkomst: Financial Management

Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de financieringstheorieën en financieringsvraagstukken die voor u relevant zijn. Zo zal in verband met de financiering uitgebreid worden stil gestaan bij de borging van leningen, de kredietwaardigheid van een woningcorporatie en het afdekken van risico's. Daarbij wordt aan de hand van een bedrijfsmodel toegelicht wat de effecten kunnen zijn van veranderingen in de (beleids)sturingsvariabelen op de financiële gevolgen voor een woningcorporatie.

Vijfde bijeenkomst: Tresury Management

Deze bijeenkomst staat in het teken van twee onderwerpen: Treasury Management en Fiscale Topics. Tijdens het middagcollege (16.00-18.00 uur) wordt onder meer de beheersing van in- en uitgaande geldstromen, de interactie van investeringsbeslissingen op die geldstromen en het beleggen van kasstromen aan de orde gesteld. Met in het verlengde daarvan het beheer van financiële risico's onherroepelijk verbonden. Bij dat laatste wordt aandacht besteed aan het instrument rentederivaten. Verder wordt u gewezen op de betekenis die een rating voor een woningcorporatie kan hebben.

Tijdens het avondcollege (18.45-21.00 uur) wordt een voor woningcorporaties gaandeweg belangrijker onderwerp als fiscale planning behandeld. Dit gebeurt op basis van een drietal fiscale instrumenten: Vennootschapsbelasting, overdrachtsbelasting en omzetbelasting. De ervaren docenten laten u de invloed van deze instrumenten op de financiële huishouding van een woningcorporatie zien en hoe deze fiscaliteiten te optimaliseren. Bij de vennootschapsbelasting wordt na een korte algemene beschouwing aandacht besteed aan het belastingvrij overdragen van vastgoed binnen de interne organisatie van woningcorporaties.
De afdracht van BTW is zoals bekend een belangrijke fiscale post. Uitdaging is om optimaal te sturen op BTW-inkomsten en uitgaven maar ook op het vooraf inschatten van de gevolgen van BTW-belaste inkomsten en uitgaven. De verkoop van nieuw en bestaande huurwoningen dient hierbij als voorbeeld. De overdrachtsbelasting zal zich met name toespitsen op de zogeheten interne reorganisatievrijstelling en op de samenloop(vrijstelling) met de omzetbelasting.

Zesde bijeenkomst: Internal Control

U wordt tijdens deze bijeenkomst gewezen op het belang van het inrichten van Control. In dat verband wordt aandacht besteed aan het beschrijven van processen en het up-to-date houden van deze processen in een geautomatiseerde omgeving. De docent laat zien welke accounting informatie systemen voor dit doel geschikt zijn en hoe deze systemen zijn te gebruiken in uw organisatie.

Zevende bijeenkomst: Financial Accounting

Vanuit de jaarverslaggevingsvereisten wordt uitgebreid aandacht besteed aan de wijzigingen in de jaarverslaggeving voor woningcorporaties (herziene RJ 290). De docent gaat in op de gevolgen van die wijzingen voor de praktijk. Meer specifiek wordt ingegaan op waarderingsaspecten. Daarbij komen aan de orde de historische kostprijs, de bedrijfswaarde en de marktwaarde in verhuurde staat. Ook gaat de docent in op de gevolgen van vennootschapsbelasting voor de financiële positie van een woningcorporatie. Daarnaast komen aan de orde de effecten van de invoering van de Herzieningswet (DAEB / niet-DAEB en de hiermee samenhangende financiering). Tot slot behandelt de docent het vraagstuk van de financiële planning.

Achtste bijeenkomst: Corporate Governance

Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de vele aspecten van Corporate Governance waarbij onder andere aan de orde wordt gesteld welke eisen stakeholders stellen aan een goed Corporate Governance. Tevens geven de docenten aan wat de impact is van corporate governance op de organisatie en hoe de relatie behoort te zijn tussen directie/bestuur, afdeling Control en de Raad van Commissarissen.

4. Doelgroep

Wie kunnen deelnemen?
U dient bij voorkeur te beschikken over een met succes afgeronde HBO of universitaire opleiding met een financieel-economische richting als specialisatie. Het executive program is bedoeld voor:

 • (assistent) controllers;
 • hoofden- en medewerkers van de afdeling financiën;
 • overige financieel specialisten;
 • bestuursleden met een financiële portefeuille;
 • leden van de Raad van Commissarissen;
 • ambtenaren Rijk, provincies en gemeenten met als portefeuille de (sociale) huursector;
 • overige bij de woningcorporaties betrokkenen.

5. Docenten

Wie zijn uw docenten voor welke bijeenkomsten?

 • Risicomanagement
  drs. F. Vermeij, managing director Real Estate Management, Ortec Finance en drs. F.J.M. van Egeraat RC FRM, partner en senior adviseur Accent Organisatie Advies.
 • Project Control
  K. Blom, adjunct-directeur Huisvesting en Facilitaire Zaken Fontys Hogescholen.
 • Performance Management
  dr. S.W.M.G. Cloudt bc docent Organisatiewetenschappen bij Tilburg University en drs. A.H. Grashof, vennoot Woonlab.
 • Financial Management
  A. Chr. Pureveen RA, CFO Woonzorg Nederland en J. Elghoul QC, directeur Netwerkconsultants.
 • Treasury Management en Fiscaliteiten
  drs. I. Raschl, director Corporate Finance, KPMG, drs. M.T.E. Robben, universitair docent verbonden aan het Fiscaal Economisch Instituut BV van de Erasmus Universiteit Rotterdam en mr. E. Prangen, partner/owner belastingadvieskantoor Independent Tax Partners & Advisors B.V.
 • Internal Control
  Prof. Dr. A.C.N. van der Ven, hoogleraar Bestuurlijke Informatievoorziening Tias School for Business and Society.
 • Financial Accounting
  drs. A. Verwoert RA, partner BDO Audit & Assurance Publieke Sector
 • Corporate Governance
  drs. J. van der Moolen, oud-directeur Centraal Fonds Volkshuisvesting en zelfstandig adviseur en Prof. Dr. A.C.N. van der Ven, hoogleraar Bestuurlijke Informatievoorziening Tias School for Business and Society.

6. Data en locatie bijeenkomsten

Op donderdag 30 maart 2017 gaat het programma weer van start. De data van deze bijeenkomsten zijn verder:

 • 6, 13 en 20 april
 • 11 en 18 mei
 • 1 en 15 juni

De bijeenkomsten vinden plaats van 16.00 uur tot 21.00 uur (incl. maaltijd) op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Niveau Post-HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 8 dagen
PE-punten 40
Tijden Avond
Type Non-degree (executive programmes), Post-hbo / Post-bachelor
Kosten €4400
Les locatie type Op het instituut
Titulatuur Geen titel
Website www.eur.nl/esaa/executive_programs/programma_finance_risk_management_voor_woningcorporaties/
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand oktober
Provincie Zuid-Holland
Afronding Certificaat