Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Business Economics - The Next Level

Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA)

 • Beschrijving
 • Overzicht

Business Economics - the Next Level, voor finance professionals die verder kijken dan de cijfers

1. Introductie

Ten tijde van je opleiding heb je je veelal gespecialiseerd in een bepaald deelgebied van de bedrijfseconomie. Een aantal jaren na je afstuderen heb je je (theoretische) specialisatie aangevuld met een flinke dosis praktijkervaring. Je staat voor een volgende fase in je carrière. Een fase waarin je meer management verantwoordelijkheden krijgt en waarin verwacht wordt dat je praktijkvraagstukken vanuit een breder perspectief benadert en uitwerkt.

Het Executive Program Business Economics - The Next Level is een (Nederlandstalig) programma voor de nieuwsgierige, ambitieuze finance professional en (aspirant) manager die zijn rol als bedrijfseconomisch deskundige wil verstevigen door over de grenzen van zijn huidige functie te kijken. Naast kennisactualisatie, richt het programma zich vooral op kennisverbreding. Het programma is interactief en biedt ruimte tot discussie en inbreng van eigen casuïstiek. Deelnemers worden zo in staat gesteld het geleerde direct in toe te passen in de complexe, dagelijkse werkelijkheid.

Het programma is opgebouwd rond een aantal actuele thema's die van invloed zijn op het succes van organisaties. De thema's zijn zodanig geselecteerd dat de diverse bedrijfseconomische vakgebieden aan de orde komen. Onder leiding van vooraanstaande academici en ervaren praktijksprekers krijgen deelnemers de mogelijkheid om bestaande kennis te revitaliseren en leren ze ook om met een meer transdisciplinaire bril naar praktijkvraagstukken van bedrijven te kijken. Een dergelijke kijk is een voorwaarde om de 'next step' te kunnen maken.

Naast actualisatie van kennis en het ontwikkelen van een bredere bedrijfsmatige kijk, bestaat er ook de optie om de eigen leiderschapskwaliteiten (verder) te ontplooien. In de vorm van facultatieve aanvullende modules wordt het thema persoonlijk leiderschap onder begeleiding van een certified coach geadresseerd. Doelstelling is een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het eigen functioneren via een verhoogd zelfinzicht. In het aanvullende programma wordt aandacht geschonken aan bewuste en onbewuste drijfveren, emoties en waarde dilemma's.

Het totale programma bestaat uit een thematisch programma van 10 dagen, en een facultatief persoonlijk leiderschapsprogramma van 3 dagen. Beide onderdelen zijn ook separaat te volgen.Nagenoeg alle bijeenkomsten vinden plaats op donderdag van 16:00 - 21:00 uur.

2. Achtergrond

De Erasmus Universiteit Rotterdam staat al meer dan honderd jaar bekend om haar internationaal toonaangevende opleiding Bedrijfseconomie. In de afgelopen decennia is deze opleiding geïntensiveerd, voornamelijk doordat de resultaten van wetenschappelijk onderzoek een vaste plaats in het onderwijsprogramma hebben gekregen.

Tegelijkertijd is de problematiek waarmee finance professionals geconfronteerd worden, veelzijdiger en complexer geworden.

De moderne finance professional moet innovatief en ondernemend zijn, in staat zijn om verder te kijken dan de theorie, bredere patronen en belangen kunnen herkennen en dit alles kunnen incorporeren in het dagelijks handelen, bij voorkeur vanuit een ontwikkeld zelfinzicht. Daarbij moet hij/zij onder andere rekening houden met aspecten van gedrag, irrationaliteit en opportunisme. Ook spelen aspecten van organisatorische en persoonlijke dynamiek een belangrijke rol.

Het zijn deze aspecten die ten grondslag liggen aan het executive program Business Economics - The Next Level. Het programma is opgebouwd rond een aantal actuele thema's die verband houden met belangrijke vraagstukken waar ieder bedrijf stil bij moet staan. Zo zal ieder bedrijf in zijn streven naar continuïteit zijn eigen missie en rol in de maatschappij moeten kennen, regelmatig de actualiteit van zijn bedrijfsmodel moeten toetsen en eventueel innoveren, moeten zorgen voor adequate financiering, aandacht moeten schenken aan een bedrijfscultuur die integriteit en betrokkenheid stimuleert en moeten communiceren met zijn stakeholders. In het programma wordt ook aandacht geschonken aan minder voor de hand liggende onderwerpen zoals motivatietechnieken en gedragsbeïnvloeding, het spanningsveld tussen control en vertrouwen en de rol van leiderschap in relatie tot de organisatorische (en persoonlijke) prestaties. Ook de steeds belangrijkere rol van data en data-analyse komt aan bod.

Deskundigheid en vakkennis is het vertrekpunt van iedere professional. Maar minstens net zo belangrijk voor succes is persoonlijk leiderschap. Dit begint bij zelfinzicht: inzicht in de eigen drijfveren, referentiekaders, krachten etc. In het facultatieve separate leiderschapsprogramma worden deelnemers onder begeleiding van een certified coach aangespoord te zoeken naar hun eigen drijfveren, talenten en persoonlijke dynamiek, zodanig dat zij hun eigen toegevoegde waarde kunnen vergroten.

Naar boven

3. Doelgroep

Het Nederlandstalige programma 'Business Economics - The Next Level' is bedoeld voor (financieel) managers, consultants, financieel directeuren, treasurers, beleidsmedewerkers, beleidsadviseurs en controllers met een afgeronde bedrijfseconomische, bedrijfskundige, econometrische of bestuurskundige opleiding op WO of HBO-niveau en tenminste 3 jaar werkervaring. Zij hebben een open mind en de ambitie om hun professionele en persoonlijke groei te versnellen.

Het programma is interactief en biedt ruimte tot discussie en inbreng van eigen casuïstiek. Van deelnemers wordt actieve participatie verwacht. De groep bestaat uit maximaal 25 deelnemers. Op die manier is er voldoende ruimte om iedereen optimaal te kunnen begeleiden en anderzijds is de groep groot genoeg om met en van elkaars ervaringen te leren.

  4. Doelstelling en werkwijze

  Het programma is primair gericht op het ontwikkelen van een bredere, meer praktische, kijk op bedrijfseconomische vraagstukken. Centraal staat kennisactualisatie en -verbreding.

  In het programma worden wetenschappelijke inzichten verbonden met actuele bedrijfsrelevante thema's. De praktische relevantie krijgt nog een extra dimensie doordat de deelnemers de mogelijkheid wordt geboden om (eigen) cases in te brengen. Ook de participatie van praktijksprekers draagt bij aan de praktische relevantie van het programma. Deelnemers worden aangespoord tot zelfwerkzaamheid. Aan het eind van iedere sessie wordt deelnemers gevraagd om een korte schriftelijke reflectie te geven op de toepasbaarheid van de verworven inzichten binnen de context van hun eigen organisatie.

  Het facultatieve separate leiderschapsprogramma biedt aanvullend de mogelijkheid om te werken aan ontwikkeling van de persoonlijke leiderschapskwaliteiten vanuit een versterkt zelfinzicht. Aandacht wordt geschonken aan de volgende thema's: persoonlijke drijfveren, brein, emoties en waardedilemma's. Inzicht in persoonlijke dynamiek ontstaat door ervaren, confrontatie en bewustwording. Er wordt een gevarieerd aanbod aan werkvormen ingezet, zoals huiswerk, rollenspellen en interviews. Deelnemers aan leiderschapsprogramma krijgen na afloop van het programma een persoonlijke feedbacksessie met de coach.

  Na het volgen van programma is de deelnemer niet alleen in staat vraagstukken vanuit een breder perspectief te benaderen maar wordt hij ook in staat gesteld de behandelde aspecten ook toe te passen in de complexe, dagelijkse werkelijkheid.

  Facts & Figures

  • Programma voor finance professionals en (aspirant) managers met tenminste 3 jaar werkervaring.
  • Kennisactualisatie en bredere kijk op bedrijfseconomische vraagstukken.
  • Programma is interactief en biedt de mogelijkheid tot inbreng van eigen casuïstiek.
  • Optie tot ontwikkeling van persoonlijke leiderschap onder begeleiding van een certified coach.
  • Als docenten treden zowel vooraanstaande academici als ervaren praktijksprekers uit diverse expertisegebieden op.
  • Aantal programmadagen: 10 (+ facultatief 3 dagen) verdeeld over 4 maanden.
  • Aantal PE-uren: 40 (+ facultatief 14) .
  • Maximaal aantal deelnemers: 25.

  5. Programma

  Het programma start op 8 maart 2018. Alle bijeenkomsten vinden plaats op donderdag van 16:00 - 21:00 uur. In totaal gaat het om 10 collegedagen, die plaats vinden in de periode van maart tot en met mei.

  Module 1: Shared mission and responsibility

  Bedrijfseconomie gaat over economische keuzevraagstukken van bedrijven en begint in de basis met de vraag: "welk bedrijf willen we zijn, wat is de essentie van onze organisatie?" Het antwoord op deze vraag bepaalt de vormgeving van de organisatie en is het fundament van iedere beslissingen. In deze eerste module wordt o.a. stilgestaan bij de missie en de bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties, zowel profit als non-profit, en de rol van finance professionals daarbinnen.

  Module 2: Business Finance

  Ondernemingsfinanciering gaat over de bronnen van kapitaal voor de onderneming; welke kapitaalstructuur past bij de onderneming, hoe vergroten we aandeelhouderswaarde en hoe alloceren we kapitaal aan activiteiten? Als de kapitaalstructuur niet goed aansluit bij de activiteiten van de onderneming is er een lagere kans op financiering. Deze module biedt deelnemers inzicht in financieringsstructuren die zijn toegepast door verschillende ondernemingen en projecten en in de voor- en nadelen van verschillende financieringsvormen en aanbieders.

  Module 3: Competitive Intelligence

  Beslissingen worden steeds vaker genomen op basis van data en data-analyse. Veel aandacht gaat uit naar Business Intelligence (BI), maar minstens net zo belangrijk is Competitive Intelligence (CI). CI is gericht op het gestructureerde wijze verkrijgen van marktkennis. Bij CI wordt er met gebruikmaking van open en vrij toegankelijke databronnen actief en planmatig informatie verzameld over het management, het beleid, de organisatie en de activiteiten van klanten, leveranciers en concurrenten. In deze module wordt ingegaan op CI, technieken die ingezet kunnen worden (b.v. War Gaming en Scenario Planning) en de bijdrage van CI aan strategische beslissingen.

  Module 4: Business model innovation

  Vernieuwing en verandering is aan de orde van de dag. Bedrijven worden hier dagelijks mee geconfronteerd. Degene die in staat is het best in te spelen op veranderende behoeftes zal de grootste slagingskans hebben. Succesvol veranderen draagt bij aan rendementsverbetering van een onderneming. Maar hoe herken je veranderingen op tijd en hoe zet je ze om in actie? In deze module wordt ingegaan op wat innovatie is en hoe bedrijven succesvol hun bedrijfsmodel kunnen innoveren.

  Module 5: Performance acceleration through strategic alignment

  Bedrijfsstrategie is geen toeval, maar een weloverwogen keuze. Idealiter is de strategie bij iedereen in de organisatie bekend en wordt er doelgericht gewerkt. Toch blijkt er vaak een kloof tussen de door de top geformuleerde strategie en de beleving in de rest van de organisatie. Dit is de z.g. mis-alignment, het afwezig zijn van een gedeeld begrip van de strategie door de gehele organisatie. Bekend is dat er een sterk verband is tussen aanwezigheid van 'alignment' en excellente prestaties. In deze module krijgt men inzicht in de factoren die mis-alignment aantoonbaar verklaren en hoe je alignment bereikt.

  Module 6: Behavioral economics

  De klassieke economie gaat uit van volledig rationele individuen. Onderzoek laat echter zien dat mensen systematisch afwijken van rationaliteit en niet altijd weloverwogen keuzes maken. Maar kan dit gedrag worden beïnvloed? Dit is waar 'nudging' om de hoek komt kijken. Nudging is een motivatietechniek waarbij mensen op een positieve manier worden gestimuleerd om zich op gewenste wijze te gedragen. Een subtiel duwtje in de rug. Zonder het te beseffen worden we allemaal 'genudged'. In deze module wordt ingegaan op hoe de 'verpakking' en timing van een boodschap gedrag en beslissingen kunnen beïnvloeden. Specifieke aandacht wordt besteed aan psychologische valkuilen in complexe IT-projecten. Is met de juiste nudge een project beter op de rit te houden?

  Module 7: Accountabililty, trust and stewardship

  "Winst wordt afgeleid van bedrijfscultuur" kopte een recente publicatie van een grote financiële instelling. In het rapport wordt gepropageerd dat de traditionele hiërarchisch en op controle gebaseerde sturing in de huidige turbulente omgeving geen winnend model is. Autonomie en vertrouwen vormen de basis van de nieuwe organisatie. Maar hoe balanceer je tussen vertrouwen en control. Hoe bouw je aan betrokkenheid en stewardship in een organisatie?

  Module 8: Relevant reporting

  Deze module is gericht op de relevantie van externe verslaggeving van ondernemingen in het huidige tijdperk. Hoe kan een onderneming goed communiceren met zijn stakeholders? Welke eisen stellen zij aan de financiële en niet-financiële informatieverschaffing? Heeft de jaarrekening zijn langste tijd gehad? En welke rol spelen governance en assurance hierbij?

  Module 9: Digitization and the supply chain

  De klant dicteert de supply chain. Voor bedrijven is een slim ingerichte supply chain van wezenlijk belang. Van oudsher is supply chain management (SCM) gericht op beheer van goederenstroom in de keten van toeleverancier tot afnemer. Feitelijk gaat SCM over planning en communicatie. En juist op dat gebied is de impact van digitalisering invloedrijk. In deze module wordt ingegaan op de invloed van digitalisering op de supply chain en komen praktijkvoorbeelden van bedrijven aan de orde.

  Module 10: Building the future

  De slotmodule staat in het teken van integratie aan de hand van de Dutch flower cluster case. Hierin komen alle voorgaande elementen aan de orde. In deze module wordt ook een terugkoppeling gegeven op de door de deelnemers aangedragen aanknopingspunten voor het eigen bedrijf.

  Optioneel Persoonlijk Leiderschapsprogramma
  Het persoonlijk leiderschapsprogramma start op 7 juni 2018 en omvat 3 collegedagen verspreid over 3 weken. De eerste en de laatste bijeenkomst vinden plaats van 16:00 - 21:00 uur. De tweede bijeenkomst vindt plaats van 13.00 - 21.00.

  Van de deelnemers wordt gevraagd om voorafgaand aan de modules met betrekking tot eigen, concrete ervaringen in lastige situaties, 'huiswerk' voor te bereiden. Het gaat dan om het verhelderen van steeds terugkerende patronen in het eigen gedrag of in de opstelling van de ander, die weerstanden of ontevreden gevoelens over de eigen effectiviteit opleveren. Het oefenmateriaal wordt betrokken bij de individuele nabespreking, welke afsluit met concrete adviezen over verdere persoonlijke ontwikkeling.

  In de modules ligt het accent op 'doen, oefenen en ervaren' in plaats van cognitieve kennisoverdracht.

  Module 1: Persoonlijke missie en doelstellingen

  In de eerste module worden deelnemers aangespoord om hun eigen overtuiging, drijfveren en dilemma's te verkennen. De deelnemer leert helder en concreet uit te leggen hoe déze specifieke functie past in zijn persoonlijke doelstellingen, wat hij aan zíjn specifieke organisatie bij kan en wil dragen en hoe hij daarmee een bijdrage aan de samenleving geeft. Hij leert zijn opvattingen te funderen op een eigen mens- en wereldbeeld.

  Module 2: Brein en emoties

  Deze module gaat in op de onbewuste drijfveren die ten grondslag liggen aan besluiten. Er wordt stilgestaan bij de bouwstenen van de hersenen en de invloed op ons gedrag en de (on)bewuste overtuigingen als diepere drijfveren van gedrag. Geoefend wordt met leren beïnvloeden van 'lastige' mensen en omgaan met eigen blinde vlekken en verhelderen van onbewuste overtuigingen en oordelen die het optimaal adresseren van eigen emoties en van de ander in de weg staan.

  Module 3: Waardedilemma's

  In de laatste module wordt geoefend met een bijdrage leveren aan de missie van een organisatie, zonder daarbij in conflict te komen met (persoonlijke) waarden. Deelnemers leren hoe binnen teams snel compromissen kunnen worden gesloten (en wanneer niet!) over belangrijke waarden. Zij oefenen aan de hand van een groepscase en rollenspellen in een werkmethode waarmee zij snel tot effectieve teamvorming kunnen komen in wisselende teams en/of hoogdynamische organisaties.

  6. Docenten

  Als docenten treden zowel vooraanstaande academici als ervaren praktijksprekers op. Facultatief krijgen deelnemers onder begeleiding van een certified coach de mogelijkheid om bedrijfseconomische inzichten te verbinden met persoonlijk leiderschap.

  Door wijzigingen in verband met onvoorziene omstandigheden kan de samenstelling van het programma enigszins gewijzigd worden. Deze veranderingen worden tijdig gecommuniceerd.

  Voor een volledig overzicht van de betrokken docenten klikt u hier.

  7. Informatie & Inschrijven

  Studiekosten

  De kosten voor het programma, inclusief het persoonlijk leiderschapsdeel, bedragen € 7.935,-. De kosten voor het programma, exclusief het persoonlijk leiderschapsdeel, bedragen € 6.325,-. In de tarieven zijn alle arrangementskosten begrepen (lesmateriaal, lichte maaltijd, koffie/thee en parkeerkaarten). De bedragen zijn vrijgesteld van BTW.

  Aanmelding

  Het programma 'Business Economics - The Next Level', kent een maximale groepsgrootte van 25 deelnemers. U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier.

  Contact

  Voor vragen, informatie of het maken van een afspraak kunt u contact met ons opnemen:

   
  

  Nita Ramsaransing

  Postadres

  ESAA Erasmus Universiteit Rotterdam
  Postbus 1738
  3000 DR Rotterdam

  • Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA) is als onderwijsinstelling erkend door de NBA en daardoor gerechtigd om PE-uren toe te kennen aan onderwijsactiviteiten. Na afloop van het programma ontvangen deelnemers een deelnemerscertificaat. Het aantal PE-uren is 40. Wanneer ook het persoonlijk leiderschapsdeel wordt gevolgd bedraagt het aantal PE-uren 54.


  Programma

  Het programma start op 8 maart 2018. Alle bijeenkomsten vinden plaats op donderdag van 16:00 - 21:00 uur. In totaal gaat het om 10 collegedagen, die plaats vinden in de periode van maart tot en met mei.

  Module 1: Shared mission and responsibility

  Bedrijfseconomie gaat over economische keuzevraagstukken van bedrijven en begint in de basis met de vraag: "welk bedrijf willen we zijn, wat is de essentie van onze organisatie?" Het antwoord op deze vraag bepaalt de vormgeving van de organisatie en is het fundament van iedere beslissingen. In deze eerste module wordt o.a. stilgestaan bij de missie en de bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties, zowel profit als non-profit, en de rol van finance professionals daarbinnen.

  Module 2: Business Finance

  Ondernemingsfinanciering gaat over de bronnen van kapitaal voor de onderneming; welke kapitaalstructuur past bij de onderneming, hoe vergroten we aandeelhouderswaarde en hoe alloceren we kapitaal aan activiteiten? Als de kapitaalstructuur niet goed aansluit bij de activiteiten van de onderneming is er een lagere kans op financiering. Deze module biedt deelnemers inzicht in financieringsstructuren die zijn toegepast door verschillende ondernemingen en projecten en in de voor- en nadelen van verschillende financieringsvormen en aanbieders.

  Module 3: Competitive Intelligence

  Beslissingen worden steeds vaker genomen op basis van data en data-analyse. Veel aandacht gaat uit naar Business Intelligence (BI), maar minstens net zo belangrijk is Competitive Intelligence (CI). CI is gericht op het gestructureerde wijze verkrijgen van marktkennis. Bij CI wordt er met gebruikmaking van open en vrij toegankelijke databronnen actief en planmatig informatie verzameld over het management, het beleid, de organisatie en de activiteiten van klanten, leveranciers en concurrenten. In deze module wordt ingegaan op CI, technieken die ingezet kunnen worden (b.v. War Gaming en Scenario Planning) en de bijdrage van CI aan strategische beslissingen.

  Module 4: Business model innovation

  Vernieuwing en verandering is aan de orde van de dag. Bedrijven worden hier dagelijks mee geconfronteerd. Degene die in staat is het best in te spelen op veranderende behoeftes zal de grootste slagingskans hebben. Succesvol veranderen draagt bij aan rendementsverbetering van een onderneming. Maar hoe herken je veranderingen op tijd en hoe zet je ze om in actie? In deze module wordt ingegaan op wat innovatie is en hoe bedrijven succesvol hun bedrijfsmodel kunnen innoveren.

  Module 5: Performance acceleration through strategic alignment

  Bedrijfsstrategie is geen toeval, maar een weloverwogen keuze. Idealiter is de strategie bij iedereen in de organisatie bekend en wordt er doelgericht gewerkt. Toch blijkt er vaak een kloof tussen de door de top geformuleerde strategie en de beleving in de rest van de organisatie. Dit is de z.g. mis-alignment, het afwezig zijn van een gedeeld begrip van de strategie door de gehele organisatie. Bekend is dat er een sterk verband is tussen aanwezigheid van 'alignment' en excellente prestaties. In deze module krijgt men inzicht in de factoren die mis-alignment aantoonbaar verklaren en hoe je alignment bereikt.

  Module 6: Behavioral economics

  De klassieke economie gaat uit van volledig rationele individuen. Onderzoek laat echter zien dat mensen systematisch afwijken van rationaliteit en niet altijd weloverwogen keuzes maken. Maar kan dit gedrag worden beïnvloed? Dit is waar 'nudging' om de hoek komt kijken. Nudging is een motivatietechniek waarbij mensen op een positieve manier worden gestimuleerd om zich op gewenste wijze te gedragen. Een subtiel duwtje in de rug. Zonder het te beseffen worden we allemaal 'genudged'. In deze module wordt ingegaan op hoe de 'verpakking' en timing van een boodschap gedrag en beslissingen kunnen beïnvloeden. Specifieke aandacht wordt besteed aan psychologische valkuilen in complexe IT-projecten. Is met de juiste nudge een project beter op de rit te houden?

  Module 7: Accountabililty, trust and stewardship

  "Winst wordt afgeleid van bedrijfscultuur" kopte een recente publicatie van een grote financiële instelling. In het rapport wordt gepropageerd dat de traditionele hiërarchisch en op controle gebaseerde sturing in de huidige turbulente omgeving geen winnend model is. Autonomie en vertrouwen vormen de basis van de nieuwe organisatie. Maar hoe balanceer je tussen vertrouwen en control. Hoe bouw je aan betrokkenheid en stewardship in een organisatie?

  Module 8: Relevant reporting

  Deze module is gericht op de relevantie van externe verslaggeving van ondernemingen in het huidige tijdperk. Hoe kan een onderneming goed communiceren met zijn stakeholders? Welke eisen stellen zij aan de financiële en niet-financiële informatieverschaffing? Heeft de jaarrekening zijn langste tijd gehad? En welke rol spelen governance en assurance hierbij?

  Module 9: Digitization and the supply chain

  De klant dicteert de supply chain. Voor bedrijven is een slim ingerichte supply chain van wezenlijk belang. Van oudsher is supply chain management (SCM) gericht op beheer van goederenstroom in de keten van toeleverancier tot afnemer. Feitelijk gaat SCM over planning en communicatie. En juist op dat gebied is de impact van digitalisering invloedrijk. In deze module wordt ingegaan op de invloed van digitalisering op de supply chain en komen praktijkvoorbeelden van bedrijven aan de orde.

  Module 10: Building the future

  De slotmodule staat in het teken van integratie aan de hand van de Dutch flower cluster case. Hierin komen alle voorgaande elementen aan de orde. In deze module wordt ook een terugkoppeling gegeven op de door de deelnemers aangedragen aanknopingspunten voor het eigen bedrijf.

  Niveau Post-HBO
  Vorm Part-time
  Incompany Nee
  Open inschrijving Ja
  Doorlooptijd 10 dagen
  Locatie Rotterdam
  PE-punten 54
  Type Post-hbo / Post-bachelor
  Kosten €7935
  Les locatie type Op het instituut
  Titulatuur Geen titel
  Website www.eur.nl/esaa/executive-programs/business-economics-next-level
  Benodigde taalkennis Nederlands
  Startmaand maart
  Maximaal aantal deelnemers 25
  Afronding Certificaat