Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Actualiteiten voor RA-Executives

Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA)

  • Beschrijving
  • Overzicht

1. Introductie

Het beroep van registeraccountant staat borg voor veel dynamiek. Daardoor is vaak weinig tijd beschikbaar voor actualisering van kennis. Toch is juist de actualisering van kennis een essentiële voorwaarde voor het goed functioneren van de accountant. In deze opleiding worden afgestudeerde RA's in korte tijd op de hoogte gebracht van de recente ontwikkelingen op het vakgebied. De docenten zijn topexperts op hun vakgebied. Hun deskundigheid garandeert een actualiteiten programma van hoog niveau.

2. Doelgroep

Afgestudeerd en ervaren RA's; openbaar accountants, intern accountants, overheidaccountants en accountants in business.


3. Modules

Module 1: Accountantscontrole, Interne beheersing en Governance
Docent: Prof. J.C.A. (Hans) Gortemaker RA
Datum: Dinsdag 9 mei 2017

De oude Grieken spraken er al over: "alles stroomt en is in beweging". Vandaag de dag geldt dit zeker voor de assurance-functie. Een goed voorbeeld betreft de betrokkenheid van de accountant bij het jaarverslag. Integrated reporting heeft consequenties voor de onderneming, de stakeholders en voor de accountant. De onderneming maakt duidelijk waarom zij "op aarde is", wat de kansen en bedreigingen zijn en hoe deze in de greep worden gehouden. De accountant kan in de adviesfunctie en de assurance-functie een rol spelen. Ook nieuwe vormen van communicatie dienen zich aan. Hoe ziet de nieuwe controleverklaring eruit? Welke eisen stellen commissarissen, toezichthouders en bestuurders aan de rapportering door de accountant? Op welke wijze vindt het overleg plaats met de toezichthouders? Risicogericht samenstellen is een aandachtsgebied binnen de MKB-praktijk. Ook de nieuwe regelgeving kent dilemma's. Ingegaan zal worden op de nieuwe ontwikkelingen.

Module 2: Externe verslaggeving
Docent: Prof.dr. M.N. (Martin) Hoogendoorn RA
Datum: Dinsdag 23 mei 2017

In deze module wordt ingegaan op de meest recente wijzigingen in de wet- en regelgeving voor de jaarrekening. We bespreken de nieuwe eisen die Titel 9 met ingang van 1 januari 2017 stelt aan het bestuursverslag inzake diversiteit en niet-financiële informatie. Ook gaan we in op de nieuwe Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving die van kracht zijn voor de jaarrekening 2017. En we bespreken de nieuwe en gewijzigde International Financial Reporting Standards (IFRS), in het bijzonder IFRS 9 over financiële instrumenten, IFRS 15 over Revenue Recognition, en IFRS 16 over Leases.

Module 3: Financiering en financiële markten
Docent: Dr. R. (Ronald) Huisman
Datum: Dinsdag 6 juni 2017
De laatste jaren is er veel veranderd in de financiële wereld. Het herstel van de Europese economie, de herkapitalisering van banken, de lage rente, het spel van OPEC, marktwerking en internet zijn allemaal onderwerpen die het gedrag van prijzen en spelers veranderd hebben. De herkapitalisering van banken (onder meer), marktwerking en internet zorgt ervoor dat banken, verzekeraars en energiebedrijven hun diensten anders moeten inrichten. Minder maatwerk en meer standaardisatie zorgt voor frustratie bij MKB-ers. Hierdoor ontstaan weer nieuwe initiatieven, zoals bijvoorbeeld crowdfunding. Beleggers gebruiken steeds meer ETF's dan andere vermogensbeheerproducten. Daarnaast is projectfinanciering steeds meer in opkomst i.p.v. ondernemingsfinanciering. We bespreken een voorbeeld over het structureren van dergelijke projecten en hoe financiering hier een rol in moet spelen. Op de energiemarkt leidt duurzame energie tot een prijsrevolutie en een verandering van het kijken naar energie terwijl OPEC een spel speelt en de olieprijs stuurt. Het college heeft als doel u bij te praten over deze (en andere) ontwikkelingen in de financiële wereld: van het beleid van de ECB en OPEC, via de invloed van internet en marktwerking, naar nieuwe producten en prijzen.
Module 4: Fiscaliteit
Docent: Prof.dr. P. (Peter) Kavelaars
Datum: Dinsdag 20 juni 2017

In deze module wordt ingegaan op de internationale ontwikkelingen met betrekking tot de belastingheffing van ondernemingen, waarbij het tegengaan van het ontwijken van belastingen door de EU en de OESO een belangrijke rol speelt. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan ontwikkelingen op het terrein van het internationaal- en Europeesrechtelijke fiscale terrein (jurisprudentie/ontwikkelingen belastingverdragen) en het fiscaal verdragsbeleid. Tot slot wordt met name aan een aantal nationaalrechtelijke ontwikkelingen aandacht geschonken betreffende fiscale winstbepaling, renteaftrekbeperkingen, deelnemingen en fiscale eenheid.

4. Sprekers

Prof. dr. P. (Peter) Kavelaars
Peter Kavelaars is hoogleraar Fiscale Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, buitengewoon hoogleraar fiscaal recht en economie aan de University van Curaçao en Directeur Wetenschappelijk Bureau bij Deloitte Belastingadviseurs. Eerder was hij tevens als hoogleraar werkzaam aan de Universiteit van Leiden. Hij publiceert zeer regelmatig in fiscale vakbladen en is bij diverse tijdschriften betrokken als (hoofd)redacteur. Daarnaast is hij (mede-)eindredacteur of (mede-)auteur van diverse boeken. Ook wordt hij regelmatig geïnterviewd door de media over actuele thema's. Hij was lid van de door de Staatssecretaris van Financiën ingestelde commissie 'Herziening Inkomstenbelasting', was actief bij het Centre for European Policy Studies, was lid van de wettelijke commissie Pensioenen en werkte mee aan een internationaal vergelijkend onderzoek voor het Ministerie van Financiën naar de fiscale concurrentiepositie van Nederland.

Prof. dr. M.N. (Martin) Hoogendoorn RA
Martin Hoogendoorn is hoogleraar Externe Verslaggeving aan de Erasmus Universiteit Rotterdam voor de Post-Master opleidingen voor accountants en controllers. Hij heeft een aanzienlijk aantal publicaties op zijn naam staan. Hij is raad-plaatsvervanger bij de Ondernemingskamer en bijzonder adviseur jaarrekeningenrecht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Bij de NBA is hij voorzitter van de Signaleringsraad. Hij was eerder voorzitter van de Raad voor de Jaarverslaggeving en van de redactie van het MAB. Bij EY was hij partner vaktechniek en als zodanig direct betrokken bij de toepassing van nationale en internationale regelgeving.

Prof. dr. R. (Ronald) Huisman
Ronald Huisman is als universitair hoofddocent financiële economie verbonden aan de Erasmus School of Economics. Hij richt zijn onderzoek en onderwijs op waarderingen, derivaten en financiële economie toegepast in energiemarkten. Vanuit deze interesse heeft hij in 2015 het Energy Finance Institute opgezet aan de ESE. Naast de ESE is Ronald directeur van Energy Global, een bedrijf dat adviseert over energieportefeuilles. Hij promoveerde in 1999 aan de Universiteit Maastricht en heeft sindsdien ook gewerkt bij Optiver en de Rotterdam School of Management.

Prof. J.C.A. (Hans) Gortemaker RA
Hans Gortemaker is hoogleraar Accountancy (in het bijzonder controleleer) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voormalig partner (later adviseur) bij PWC. Aan de Erasmus Universiteit is hij hoogleraar aan de Post-Master opleiding tot Registeraccountant; ook vervulde hij daar diverse bestuurlijke functies. Hij was voorzitter van de Beroepsgroep Accountants PricewaterhouseCoopers voor achtereenvolgens Nederland en Continentaal Europa en Lid van de International Board PricewaterhouseCoopers. Hij vervulde internationale functies op accountancygebied: IAASB, Committee on Auditing (European Commission) en de European Contact Group. Hij is voorzitter van de Commissie Onderhoud Eindtermen van de CEA. Tevens bekleedt hij een aantal functies in het kader van bestuur en toezicht. Ook is hij is lid van de Raad van Toezicht van NEMACC (MKB kenniscentrum, samenwerking NBA/EUR).

5. Informatie

Door wijzigingen in verband met onvoorziene omstandigheden kan de samenstelling van het programma enigszins gewijzigd worden. Deze veranderingen worden tijdig gecommuniceerd.

Studiekosten

De kosten voor dit exclusieve programma inclusief alle diners, drankjes en documentatie tijdens de 4 modules bedragen €2.000,-. U kunt ook één of meer losse modules kiezen. In dat geval zijn de kosten €600,- per module. Deze bedragen zijn vrijgesteld van BTW.

PE-uren

Erasmus School of Accounting & Assurance is als onderwijsinstelling erkend door het NBA en is daardoor gerechtigd PE-uren toe te kennen aan onderwijsactiviteiten. De effectieve studietijd is 4 x 3,5 uur = 14 uur. Door het volgen van het gehele programma kunnen daarom 14 PE-uren worden verkregen. Kiest men voor 1 module, dan krijgt men 3 PE-uren, bij 2 modules 7 PE-uren, en bij 3 modules 10 PE-uren.

Locaties
Alle modules vinden plaats op bijzondere en inspirerende locaties op de Erasmus Universiteit Rotterdam, campus Woudestein.

Niveau Post-HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 6 weken
Locatie Rotterdam
Type Non-degree (executive programmes), Post-hbo / Post-bachelor
Kosten €2000
Les locatie type Op het instituut
Titulatuur Geen titel
Website www.eur.nl/esaa/executive_programs/actualiteiten_voor_ra_executives/
Lesmethode Klassikaal onderwijs
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand mei
Provincie Zuid-Holland
Afronding Certificaat