Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Kinder- en Jeugdtherapeut

BGL & partners

 • Beschrijving
 • Overzicht

Introductie

Tijdens de opleiding Kinder- en Jeugdtherapeut krijgt u therapeutische handvatten aangereikt om kinderen en jongeren op intensieve, respectvolle en effectieve wijze te ondersteunen bij het oplossen van hun problemen. Het gaat hier om gedrags- of sociaal-emotionele problemen. In het verlengde hiervan biedt u ook ondersteuning aan hun ouders/opvoeders. Daarnaast kunt u de opgedane inzichten en vaardigheden gebruiken als waardevolle aanvulling op uw eigen vakgebied.

De driejarige opleiding tot Kinder- en Jeugdtherapeut bestaat uit de basisopleiding tot Kindercoach en de twee verdiepingsjaren Kinder- en Jeugdtherapie.

Kenmerkend voor de opleiding

 • Het integratief karakter. Op verantwoorde wijze brengen we denkbeelden en methodieken uit verschillende psychotherapeutische disciplines samen.
 • De positieve veranderingsbenadering. U sluit aan bij de sterke eigenschappen van kinderen en jongeren en stimuleert hen om hun unieke oplossingsgerichte vermogens in te zetten bij het realiseren van succeservaringen.
 • De systeemgerichte benadering. U onderzoekt vraagstukken in samenhang met de leefsituatie en het wereldmodel van het kind, het gezin en de cultuur.
 • De ervaringsgerichte, praktische insteek. Experimenteren met nieuw gedrag en het opdoen van succesvolle ervaringen vormen een essentieel onderdeel van uw leerproces. De aangeboden werkvormen kunt u direct toepassen in de praktijk.
 • Zelfonderzoek als rode draad. U ontwikkelt een basishouding die zich kenmerkt door inlevingsvermogen, echtheid en onvoorwaardelijke acceptatie.
 • Erkende opleiding. De 3-jarige opleiding Kinder- en Jeugdtherapeut is een door de SNRO geaccrediteerde Post HBO-opleiding. Tevens kunt u onder voorwaarden aansluiten bij verschillende beroepsorganisaties: NFG, VIT, VvvK.

Inleiding

Al vanaf de geboorte heeft ieder mens een natuurlijke behoefte om zichzelf te ontplooien. Hiervoor is wel een veilige en stimulerende leeromgeving nodig. Pas als kinderen zich gewaardeerd en geborgen voelen en in contacten met anderen geprikkeld worden hun ambities te vervullen, kunnen zij tot werkelijke ontwikkeling van hun natuurlijke talenten komen.

Leren is vooral een plezierige bezigheid als ouders en professionele opvoeders weten aan te sluiten bij de unieke leerbehoefte en mogelijkheden van het kind. Dit betekent dat een flink beroep op hun flexibiliteit en creativiteit wordt gedaan.

Ouders en professionele opvoeders geven steeds vaker aan behoefte te hebben aan praktische ondersteuning, waardoor zij de spontane ontwikkelingsmomenten van hun kinderen beter kunnen herkennen en stimuleren.
Zeker in situaties waarin zij te maken krijgen met kinderen die speciale aandacht behoeven vanwege gedragsproblemen of sociaal-emotionele problemen. Bijvoorbeeld kinderen die gepest worden, die depressief zijn omdat ze niet kunnen meekomen op school, of juist hoogbegaafd zijn en daardoor onbegrepen, die hun zelfvertrouwen zijn kwijtgeraakt, die slecht slapen, een traumatische ervaring hebben opgedaan etc. Allemaal kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben.

Kinder- en Jeugdtherapie is een kortdurende therapievorm met unieke mogelijkheden. Als kinder- en jeugdtherapeut richt u zich op de begeleiding van kinderen en jongeren van 6-18 jaar die te maken hebben met gedragsproblemen of sociaal-emotionele problemen.

Tijdens de opleiding Kinder- en Jeugdtherapie krijgt u therapeutische handvatten aangereikt om kinderen en jongeren op intensieve, respectvolle en effectieve wijze te ondersteunen bij het oplossen van hun problemen. In het verlengde hiervan biedt u ook ondersteuning aan hun ouders/opvoeders. Daarnaast kunt u de opgedane inzichten en vaardigheden gebruiken als waardevolle aanvulling op uw eigen vakgebied.

Over de opleiding

In de opleiding tot Kinder- en Jeugdtherapeut hanteren we een oplossingsgerichte visie. Wij gaan ervan uit dat mensen kunnen groeien als zij positieve feedback ontvangen en worden gestimuleerd om hun eigen hulpbronnen in te zetten bij het realiseren van hun doelen. We zijn daarbij gefocust op mogelijkheden en zien onderlinge verschillen als een verrijking. Deze basishouding geldt voor de trainer naar de groep, de studenten onderling en de student naar het kind en het gezinssysteem.

Daarbij hanteren wij de zienswijze dat vraagstukken niet los gezien kunnen worden van het systeem (het gezin, de leefgemeenschap, de klas etc.) waarvan het kind deel uitmaakt. Daarom richten we ons in de begeleiding niet alleen op het individu en wat hem of haar beweegt, maar besteden we ook aandacht aan de invloed van het systeem en de interactie tussen de leden ervan.

Dit leert u

 • U bent in staat het contact met kinderen, jongeren en hun (professionele) opvoeders te verdiepen en uw communicatie met hen aan te scherpen.
 • U werkt planmatig, methodisch en gestructureerd, waardoor het kind/de jongere en hun (professionele) opvoeders zicht hebben op de behandeldoelen en de aanpak.
 • U kunt een hulpvraag vanuit verschillende verklaringsmodellen benaderen, waardoor niet de behandelwijze, maar het kind/de jongere centraal komt te staan in de therapie.
 • U krijgt zicht op contra-indicaties en weet wanneer doorverwijzing wenselijk is. U kunt passende interventies inzetten om gedragsproblemen, sociaal-emotionele problemen van kinderen/jongeren van 4 tot 18 jaar adequaat te begeleiden.
 • U ontwikkelt inzicht in uw eigen gedrag en leert kritisch-reflectief te kijken naar de effecten van uw gedrag op de therapie.
 • U ontwikkelt oog voor de ethische aspecten van de toepassing van het geleerde in de beroepspraktijk.

Uitgangspunten in de opleiding

Autonomie, verbondenheid en groei zijn de kernwaarden in de opleidingen. Daaruit vloeien de volgende uitgangspunten voort:

 • Gezondheidsmodel. We gaan ervan uit dat ieder kind in principe gezond is en mogelijkheden heeft om de ontwikkelingstaken waar het voor staat te volbrengen. Gewerkt wordt vanuit een oplossingsgerichte visie, waarin de sterktes van het kind centraal staan.
 • Opbouwen en uitbouwen van in het kind aanwezige hulpbronnen en kwaliteiten.
 • Ieder kind is uniek. Het kind is in staat eigen unieke oplossingen te vinden. U leert inspelen op en samenwerken met het kind om tot deze oplossingen te komen.
 • Ontwikkeling van het kind is vooral de ontwikkeling van autonomie en verbondenheid (ruimte en grenzen). Hierbinnen leert het kind zichzelf en anderen te waarderen en de eigen competentie te verkennen en te vergroten, te communiceren en te handelen. U leert een veilige en prettige situatie voor het kind te creëren, waarbinnen het vrij de eigen mogelijkheden kan onderzoeken en verruimen.
 • De ontwikkeling van het kind staat centraal. U gaat in de opleiding ontdekken hoe u spontane ontwikkelingsmomenten van het kind kunt herkennen en stimuleren.
 • Het individu binnen het systeem. Een probleem is altijd een probleem binnen een bepaalde context. U leert problemen te zien in samenhang met de leefsituatie en het wereldmodel van het kind, het gezin en de cultuur.
 • Niet het kind (ouder, het systeem) is het probleem, maar het probleem is het probleem.
 • Het kind weet de weg en kan deze ook aangeven, zij het niet altijd bewust, of met woorden. In de opleiding leert u naar het kind te kijken en luisteren, en in te spelen op de signalen die het geeft.
 • Geweldloosheid: respect voor, vertrouwen in het kind. Werken in het tempo van het kind, uitgaande van waar het kind is, rekening houdend met de behoeften van het kind.
 • Het kind is niet de enige die zich aanpast en leert: we leren allemaal. Juist van kinderen kunnen we veel leren en mede daarom is het hebben en tonen van respect en waardering voor kinderen een belangrijk uitgangspunt dat we willen overbrengen op onze studenten.

Voor wie

Om de opleiding Kinder- en Jeugdtherapie te kunnen volgen is het diploma van Kindercoach vereist. De competenties die u heeft ontwikkeld in de opleiding Kindercoach vormen de solide basis voor de tweejarige opleiding Kinder- en Jeugdtherapie. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt vrijstelling verleend voor de opleiding tot Kindercoach. U dient in dat geval aan verschillende voorwaarden te voldoen die betrekking hebben op vooropleiding en relevante coachingservaring. Ook vormt een uitgebreid assessment een verplicht onderdeel van de procedure.


Opzet

De opleiding tot Kinder- en Jeugdtherapeut bestaat uit twee delen:

 • De 1-jarige basisopleiding tot Kindercoach.
 • De 2-jarige therapeutische verdieping Kinder- en Jeugdtherapie.

De informatie die nu volgt heeft betrekking op de twee verdiepingsjaren.

De verdieping Kinder- en Jeugtherapie kent een ervaringsgerichte insteek. Zelf doen en zelf ervaren spelen een belangrijke rol. De werkvormen en technieken die behandeld worden, zijn direct toepasbaar in de praktijk.

Natuurlijk krijgt u ook een theoretisch kader aangereikt, waarmee u het geleerde kunt verbinden. We gaan daarbij integratief te werk door op verantwoorde denkbeelden en methodieken uit verschillende psychotherapeutische disciplines samen te brengen, waaronder het oplossingsgerichte werken, het systeemgericht werken, het neuro-linguïstisch programmeren (NLP), de geweldloze communicatie (Rosenberg), de rationeel emotieve therapie (RET), de ontwikkelingspsychologie (Erikson, Piaget) en psychopathologie.

Een ander belangrijk aspect in de opleiding is zelfonderzoek en reflectie op het eigen handelen. Inzicht in de eigen natuurlijke reactiepatronen is immers wezenlijk voor het ontwikkelen van een adequate houding die past bij een kinder- en jeugdtherapeut. Die bereikt u alleen door te werken aan eigen thema's en problemen en daarvoor zelf de verantwoordelijkheid te nemen.
De verdieping Kinder- en Jeugdtherapie bestaat uit de volgende onderdelen:

Gezamenlijke lesdagen, inclusief toetsingsmomenten

Het eerste verdiepingsjaar: 17 lesdagen.
Het tweede verdiepingsjaar: 16 lesdagen.
De lesdagen worden verspreid over ca. 40 weken. De lesgroepen bestaan gemiddeld uit 12 deelnemers. Verderop vindt u een korte beschrijving van de inhoud van het programma.

Begeleide intervisie (supervisie)

Het eerste verdiepingsjaar: 3 groepsbijeenkomsten en 1 individueel gesprek
Het tweede verdiepingsjaar: 3 groepsbijeenkomsten en 2 individuele gesprekken
De intervisiegroepen bestaan uit 4-5 deelnemers en worden begeleid door intervisoren met een stevige therapeutische ervaring. Tijdens de bijeenkomsten staan uw leervragen die betrekking hebben op uw handelen in relatie tot een kind of de ouders centraal.

Intervisie

In beide verdiepingsjaren komt u tenminste 5 maal bijeen in een intervisiegroep, waarin u aan de hand van een intervisiemethodiek reflecteert op uw ervaringen uit de werkervaringstrajecten.

Oefengroep

In beide verdiepingsjaren komt u tenminste 6 maal bijeen in een oefengroep om extra te oefenen met de in de lessen aangeboden leerstof.

Leertherapie

Zowel voor het eerste als tweede verdiepingsjaar geldt: 2 groepsbijeenkomsten en 3 individuele bijeenkomsten. Het volgen van leertherapie helpt u bij het ontwikkelen van een respectvolle grondhouding als kinder- en jeugdtherapeut.

Literatuurstudie en opdrachten

Tijdens de opleiding wordt van u verwacht dat u zich theoretisch verdiept door het lezen van verplichte literatuur die samenhangt met de aangeboden lesstof. De literatuurlijst vindt u terug op de website. Verder werkt u aan verschillende opdrachten, waaronder een POOP, een lesinleiding, een essay en paper (eerste verdiepingsjaar) en een scriptie (tweede verdiepingsjaar). Per opleidingsjaar voert u 3 werkervaringstrajecten uit.

Schriftelijke ondersteuning

Tijdens de opleiding ontvangt u schriftelijke feedback van uw intervisor op uw reflectieverslagen en opdrachten. Ook krijgt u ondersteuning bij het schrijven van uw scriptie.

De studiebelasting bedraagt 15-20 uur per week.

Diplomering

Er geldt een 90 procent aanwezigheidsverplichting voor de lesdagen. (Te veel) gemiste lessen kunnen in overleg met de dagtrainer worden ingehaald of gecompenseerd. Voor de attitudelessen, de toetsmomenten, (begeleide) intervisie, oefengroep en leertherapie geldt een 100 procent aanwezigheidsverplichting.

Tijdens de opleiding laat u aan de hand van specifieke opdrachten zien dat u beschikt over de attitude, kennis en vaardigheden van een professionele kinder- en jeugdtherapeut. Hierbij wordt gekeken naar de wijze waarop u feedback van de trainers, intervisoren en medecursisten integreert. Ook dienen alle opdrachten, zelfreflecties en praktijksessies als voldoende te zijn beoordeeld.

Inhoud

Eerste verdiepingsjaar

In het eerste verdiepingsjaar ligt het accent op het werken met het jonge en basisschool kind dat een hulpvraag heeft in relatie tot zijn/haar omgeving. De gehanteerde werkwijze is integratief, dat wil zeggen dat u de hulpvraag vanuit verschillende verklaringsmodellen leert bekijken. Hierbij staat niet de behandelmethode, maar het kind en zijn/haar mogelijkheden centraal. In dit kader komt ook het werken met kinderen die speciale aandacht behoeven aan bod. U leert hoe u als kinder- en jeugdtherapeut steun kunt bieden aan kinderen en hun opvoeders bij de acceptatie van en het omgaan met een beperking of handicap.
Opnieuw is er belangrijke plaats voor gespreksvoering met opvoeders ingeruimd: altijd respectvol, maar soms ook confronterend.

De aangeboden methodieken en technieken bieden praktische en tegelijkertijd verdiepende handvatten voor de begeleiding. De theoretische concepten uit de systeemtheorie, contextuele therapie, ontwikkelingspsychologie en psychopathologie zorgen voor een stevige bedding.

Gespreksvoering:

 • geweldloze communicatie;
 • omgaan met emoties;
 • lastige gesprekken met ouders: slecht nieuws gesprek, conflictgesprek;
 • ouderbegeleiding;
 • psycho-educatie: pedagogische adviezen voor kinderen met een handicap of langdurige beperking.

Analysekader:

 • behandelen van de hulpvraag uit verschillende verklaringsmodellen;
 • ontwikkelingspsychologie;
 • ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen
 • van Intake tot Plan van Aanpak en Uitvoering (VIPAU).
 • doorverwijzing (sociale kaart).

Methodieken:

 • lichaamswerk en weerbaarheid;
 • werken met delen (subpersoonlijkheden);
 • werken met metaforen en visualisaties;
 • pesten en gepest worden;
 • omgaan met emoties.

Kennisvelden:

 • autonomie en verbondenheid;
 • systeem en hechting (Bowlby);
 • contextuele therapie: loyaliteitentheorie van Nagy;
 • seksualiteit en seksueel misbruik.

Therapeutische attitude:

 • overdracht en tegenoverdracht
 • eigen "kindzijn" (Inner Child);
 • omgaan met eigen emoties;
 • opvattingen over intimiteit, seksualiteit;
 • personal branding;
 • POOP;
 • leertherapie;
 • begeleide intervisie: werken met videobeelden van de praktijksessies;
 • deelname aan een oefen- en intervisiegroepen.

Tweede verdiepingsjaar

In het tweede verdiepingsjaar is een belangrijke plaats ingeruimd voor de begeleiding van pubers in relatie tot hun sociale context. U verdiept zich in de ontwikkeling en ontwikkelingstaken van de puber. U kunt onderscheiden wanneer er sprake is van normaal gedrag of wanneer grenzen worden overschreden en er sprake is van een stoornis. U ontwikkelt inzicht in de leefwereld van de puber en leert hoe u de puber letterlijk 'in beweging' kunt krijgen. In het kader van de lessen therapeutische attitude onderzoekt op welke wijze thema's uit uw eigen puberteit het begeleidingsproces kunnen beïnvloeden.
Daarnaast is er aandacht voor thema's als trauma- en verliesverwerking, angstklachten en diversiteit. Tevens kunt u uw interventierepertoire uitbreiden met speelse werkvormen zoals lichaamswerk.

Gespreksvoering:

 • gesprekken met pubers en hun ouders.

Analysekader:

 • ontwikkelingspsychologie: puberteit (lichamelijke veranderingen) en adolescentie (psychische en sociale veranderingen);
 • psychopathologie: grensgedrag en verslavingen;
 • van Intake tot Plan van Aanpak en Uitvoering (VIPAU).
 • doorverwijzing (sociale kaart).

Methodieken:

 • omgaan met grensoverschrijdend gedrag;
 • verliesverwerking;
 • omgaan met trauma's en angstklachten;
 • verhalen in therapie, autobiografie;
 • werken met dromen, focussen.

Kennisveld:

 • rouw en verliesverwerking;
 • trauma en traumaverwerking;
 • angst en angstklachten;
 • diversiteit: opvoeding in verschillende culturen;
 • ethiek.

Therapeutische attitude:

 • omgaan met ethische dilemma's;
 • de innerlijke puber: karakterstructuren;
 • omgaan met diversiteit: eigen normen, waarden en opvattingen;
 • spiritualiteit: ontwikkeling verbondenheid, idealen, zingeving;
 • leertherapie;
 • begeleide intervisie: werken met videobeelden van praktijksessies;
 • individuele supervisie;
 • deelname aan oefen- en intervisiegroepen.

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 36 maanden
Kosten €3995
Les locatie type Op het instituut
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Provincie Noord-Holland
Afronding Diploma