Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Jongerencoach

BGL & partners

 • Beschrijving
 • Overzicht
 • Testimonials

Introductie

De opleiding tot Jongerencoach is een van de coachopleidingen van BGL die zich richt op coachen van mensen in verschillende levensfasen met bijbehorende ontwikkelvraagstukken.

Tijdens de opleiding tot Jongerencoach ontwikkelt u competenties die nodig zijn om eenvoudige gedrags- en sociaal-emotionele problemen bij jongeren op adequate wijze te kunnen aanpakken. U krijgt meer inzicht in de denk- en gevoelswereld van pubers en adolescenten en leert hoe u hen op efficiënte wijze kunt ondersteunen bij hun groei naar volwassenheid.

De hulpvraag van de jongere staat echter nooit op zichzelf. In de begeleiding van de jongere heeft u ook te maken met het systeem waarvan de jongere deel uitmaakt: ouders, broers en zussen, docenten, peergroup etc. We vinden het daarom belangrijk dat u tijdens de opleiding ook basiskennis en -vaardigheden verwerft die u in staat stellen de jongere in z'n systeem te begeleiden.


Brede coachopleiding met aantrekkelijke specialisatiemogelijkheden

De opleiding tot Jongerencoach is ingebed in een brede opleiding tot coach. Tijdens een groot deel van de lesbijeenkomsten werken we met divers samengestelde groepen, zodat er kruisbestuiving kan plaatsvinden tussen de deelnemers met de verschillende specialisatierichtingen.

Deze werkwijze sluit aan bij de vraag van het werkveld om professionals die naast hun eigen specialisme ook zicht hebben op het gehele spectrum van psychosociale hulpverlening. Dit bevordert onderlinge samenwerking en uitwisseling tussen verschillende beroepsbeoefenaren.

Specialisatie als jongerencoach vindt plaats tijdens de praktijktrajecten en in de supervisiegroep die bestaat uit deelnemers met dezelfde specialisatie. In het laatste blok van de opleiding spitsen de lessen zich geheel toe op de door u gekozen specialisatie.

Hoewel u kiest voor de opleiding tot Jongerencoach is het niet uitgesloten dat u gaandeweg de opleiding merkt dat juist een andere doelgroep u aanspreekt of dat uw talenten en belangstelling elders liggen. De brede basis van waaruit we werken helpt u dan bij het kiezen voor het specialisme dat het beste bij u past. Switchen naar een andere specialisatierichting is eenvoudig te realiseren.

Het volgen van een brede coachopleiding met meerdere specialisatierichtingen biedt u nog een aantrekkelijk voordeel. U kunt uw competenties en werkveld als coach verruimen door in een verkort traject en tegen beperkte kosten ook een van de andere specialisaties te volgen.

De opleiding tot Jongerencoach biedt u ook toegang tot de tweejarige therapeutische verdieping Kinder- en Jeugdtherapie, waarin u handvatten krijgt om kinderen en jongeren met meer complexere vraagstukken te begeleiden.


Inleiding

Risico's nemen, grenzen opzoeken (en er soms overheen gaan), voor je mening uitkomen, botsen met je ouders. Broodnodig voor de ontwikkeling van de mens. Zie je wel, denkt de jongere van nu. Altijd al gezegd. Zullen we de jongeren dan maar hun gang laten gaan of vinden we dat ze - juist in deze cruciale fase - onze ondersteuning meer dan ooit nodig hebben?

Met name de puberteit wordt door de meeste mensen gezien en beleefd als een heftige fase. Hoge toppen van plezier en diepe dalen van verdriet liggen dicht bij elkaar. Het worstelen met/naar zelfstandigheid is een normaal proces. Het hoort bij opgroeien. De maatschappij om ons heen wordt echter steeds ingewikkelder. Social media spelen daar een grote rol in. We moeten op jongere leeftijd keuzes maken. En er ís zoveel keus ... Uit onderzoek (zie NJi, Trimbos Instituut) blijkt dat depressie onder jongvolwassenen toeneemt. Het gaat dan niet meer om een gezonde worsteling. Is een depressie te voorkomen? Hoe ga je om met emoties? Wat kan een jongerencoach daarin betekenen? En wanneer verwijs je door? Vragen waarmee de jongerencoach geconfronteerd kan worden.

Daarom hebben jongeren er meer dan ooit baat bij om eens te kunnen praten met een onafhankelijke volwassene. Iemand die ze stimuleert om meer zelfvertrouwen te krijgen. Iemand die - zonder oordeel - luistert. Die begrijpt hoe onzeker je wordt van puistjes en hoe belangrijk vrienden zijn. Iemand die ze hun kwaliteiten laat ontdekken. Kortom: een goed gesprek met een professionele jongerencoach!

Om jongeren op een adequate wijze te begeleiden op weg naar volwassenheid, is het van belang dat zij zich bewust worden van de keuzes die zij maken en de houding die zij doorgaans aannemen in sociale situaties. Als zij inzicht krijgen in hun eigen gedrag zullen zij zelfstandiger kunnen functioneren op school en thuis.

Onze opleiding tot Jongerencoach biedt u de handvatten om jongeren op effectieve wijze te begeleiden bij het proces van volwassen worden. Door de opzet van de opleiding is het mogelijk om uw competenties als coach te verruimen door in een verkort traject en met beperkte kosten een van de andere specialisaties te volgen.
Verdiepen kan ook door na afronding van uw coachopleiding te kiezen voor de tweejarige therapeutische verdieping Kinder- en Jeugdtherapie. Klik hier voor een compleet overzicht van uw nascholingsmogelijkheden.

Over de opleiding

In de opleiding tot Jongerencoach hanteren we een oplossingsgerichte visie. Wij gaan ervan uit dat mensen kunnen groeien als zij positieve feedback ontvangen en worden gestimuleerd om hun eigen hulpbronnen in te zetten bij het realiseren van hun doelen. We zijn daarbij gefocust op mogelijkheden en zien onderlinge verschillen als een verrijking. Deze basishouding geldt voor de trainer naar de groep, de studenten onderling en de student naar de jongeren en zijn of haar omgeving.

We werken ook ontwikkelingsgericht. In het verlengde van oplossingsgericht denken kunnen veel problemen gezien worden in termen van ontwikkelingsmogelijkheden. We zien mensen, problemen, verandering en groei als processen. Ook coaching is een proces. Dit brengt met zich mee dat we open blijven staan voor "voortschrijdend inzicht". Doelen die aan het begin van het proces worden geformuleerd kunnen al doende bijgesteld worden.

Daarnaast hanteren wij de zienswijze dat vraagstukken niet los gezien kunnen worden van het systeem (het gezin, de leefgemeenschap, de klas etc.) waarvan de jongere deel uitmaakt. Daarom richten we ons in de begeleiding niet alleen op het individu en wat hem of haar beweegt, maar besteden we ook aandacht aan de invloed van het systeem en de interactie tussen de leden ervan.


Dit leert u

 • U verwerft professionele bagage om eenvoudige gedrags- en sociaal-emotionele problemen bij jongeren op adequate wijze te kunnen aanpakken.
 • U leert een professionele werkrelatie aan te gaan met jongeren en hun opvoeders die zich kenmerkt door respect, invoelingsvermogen en echtheid.
 • U bent in staat een adequate analyse van de hulpvraag te maken en die om te zetten in een plan van aanpak.
 • U krijgt zicht op contra-indicaties en weet wanneer verwijzing wenselijk is.
 • U ontwikkelt kennis van de ontwikkelingsfasen die we als mens doormaken, de daaraan gekoppelde ontwikkeltaken en mogelijk afwijkend gedrag.
 • U ontwikkelt inzicht in uw eigen gedrag en leert kritisch-reflectief te kijken naar de effecten van uw gedrag op het coachingsproces.
 • U krijgt meer zicht en grip op de denk- en gevoelswereld van jongeren, zodat hun gedrag een zekere mate van verklaarbaarheid en voorspelbaarheid krijgt.
 • U kunt jongeren begeleiden naar een voor beide partijen effectieve manier van communiceren en het op een conflictarme manier sturen van het proces van volwassen worden.
 • Met de vaardigheden die u ontwikkelt, leert u hoe u gesprekskringen kunt leiden, waarin jongeren met elkaar praten over voor hen belangrijke en relevante thema's.
 • U herkent de grenzen van uw eigen professionaliteit en weet wanneer doorverwijzing noodzakelijk is.
 • U ontwikkelt oog voor ethische aspecten van de toepassing van het geleerde in de beroepspraktijk.

Uitgangspunten in de opleiding

Autonomie, verbondenheid en groei zijn de kernwaarden in de opleidingen. Daaruit vloeien de volgende uitgangspunten voort:
 • We gaan ervan uit dat ieder jongere in principe gezond is en mogelijkheden heeft om de ontwikkelingstaken waar hij of zij voor staat te volbrengen.
 • Er wordt gewerkt vanuit een oplossingsgerichte visie, waarin de sterktes van de jongere centraal staan. Het gaat om het opbouwen en uitbouwen van in de jongere aanwezige hulpbronnen en kwaliteiten.
 • Iedere jongere is uniek en is in staat eigen unieke oplossingen te vinden. U leert inspelen op en samenwerken met de jongere om tot deze oplossingen te komen.
 • De ontwikkeling van de jongere staat centraal. U gaat in de opleiding ontdekken hoe u spontane ontwikkelingsmomenten van de jongere kunt herkennen en stimuleren.
 • Ontwikkeling van de jongere is vooral de ontwikkeling van autonomie en verbondenheid (ruimte en grenzen). Hierbinnen leert de jongere zichzelf en anderen te waarderen en de eigen competenties te verkennen en te vergroten, te communiceren en te handelen.
 • Een probleem is altijd een probleem binnen een bepaalde context. U leert problemen te zien in samenhang met de leefsituatie en het wereldmodel van de jongere, het gezin en de cultuur.
 • Niet de jongere (ouder, het systeem) is het probleem, maar het probleem is het probleem.
 • De jongere weet de weg en kan deze ook aangeven, zij het niet altijd bewust of met woorden. In de opleiding leert u naar de jongere te kijken en luisteren en in te spelen op de signalen die hij of zij geeft.
 • Geweldloosheid is respect voor en vertrouwen hebben in de jongere. Werken in het tempo van de jongere, rekening houdend met zijn of haar behoeften.
 • De jongere is niet de enige die zich aanpast en leert: we leren allemaal. Juist van jongeren kunnen we veel leren en mede daarom is het hebben en tonen van respect en waardering voor jongeren een belangrijk uitgangspunt dat we willen overbrengen op onze studenten.

Voor wie

De Opleiding tot Jongerencoach is bestemd voor iedereen die met jonge mensen op weg naar volwassenheid werkt of wil gaan werken:
 • Professionals uit het onderwijs: docenten, mentoren, zorgcoördinatoren etc.
 • Professionals uit de jeugd- en gezinszorg: jongerenwerkers, jeugdhulpverleners, maatschappelijk werkers etc.
 • Orthopedagogen, klinisch pedagogen die op zoek zijn naar praktische handvatten in het begeleiden van jongeren met leer- en gedragsproblemen.
 • Professionals uit de sport- en recreatie.
 • Therapeuten en coaches die zich in hun praktijk (ook) willen richten op het begeleiden van jongeren.
Deelnemers beschikken over een HBO of Academisch denk- en/of werkniveau.


Opzet

De opleiding tot Jongerencoach omvat 21 lesdagen die worden verspreid over een studiejaar.
Naast de gezamenlijke lesdagen volgt u supervisie, zowel individueel als groepsgewijs en participeert u in een oefen-/intervisiegroep. Het volgen van leertherapie helpt u bij het ontwikkelen van een respectvolle grondhouding als jongerencoach.

Verder voert u buiten de lesdagen om een aantal opdrachten uit, waaronder een gedegen literatuurstudie en drie verschillende praktijkopdrachten onder supervisie. Hierin gaat u aan het werk gaat met de individuele jongere en de jongere in zijn systeem.

Benadering

De opleiding tot Jongerencoach kent een ervaringsgerichte insteek. Zelf doen en zelf ervaren spelen een belangrijke rol. De werkvormen en technieken die behandeld worden, zijn direct toepasbaar in de praktijk.
Natuurlijk krijgt u ook een theoretisch kader aangereikt, waarmee u het geleerde kunt verbinden. We gaan daarbij integratief te werk door op verantwoorde wijze denkbeelden en methodieken uit verschillende psychotherapeutische disciplines samen te brengen.
Een ander belangrijk aspect in de opleiding is zelfonderzoek en reflectie op het eigen handelen. Inzicht in de eigen natuurlijke reactiepatronen is immers wezenlijk voor het ontwikkelen van een adequate houding die past bij een jongerencoach. Die bereikt u alleen door te werken aan eigen thema's en problemen en daarvoor zelf de verantwoordelijkheid te nemen.


Groepssamenstelling

Tijdens een groot deel van de lesbijeenkomsten werken we met divers samengestelde groepen, zodat er kruisbestuiving kan plaatsvinden tussen deelnemers met verschillende specialisatierichtingen: kindercoaches, jongerencoaches, gezins- en opvoedcoaches en volwassenencoaches.
Specialisatie als jongerencoach vindt plaats tijdens de praktijktrajecten en in de supervisiegroep die bestaat uit deelnemers met dezelfde specialisatie. In het laatste blok van de opleiding spitsen de lessen zich geheel toe op de door u gekozen specialisatie.
Deze werkwijze sluit aan bij de vraag van het werkveld om professionals die naast hun eigen specialisme ook zicht hebben op het gehele spectrum van psychosociale hulpverlening. Dit bevordert onderlinge samenwerking en uitwisseling tussen verschillende beroepsbeoefenaren.

De brede basis van waaruit we werken helpt u ook bij het kiezen voor het specialisme dat het beste bij u past. Sommige deelnemers komen er gaande weg de opleiding achter waar hun talenten en belangstelling liggen. Switchen naar een andere specialisatierichting is eenvoudig te realiseren.


Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt gemiddeld 15 uur per week. Dit is inclusief het volgen van de lessen, het uitvoeren van praktijkopdrachten, supervisie, leertherapie, het werken in oefen- en intervisiegroepen, verslaglegging en het lezen van literatuur.


Praktijk

Tijdens de opleiding voert u 3 praktijktrajecten uit: 1 traject met een jongere, 1 traject met een jongere In zijn of haar gezinssysteem, 1 traject met een jongeren in een systeem of groep. Gemiddeld bestaat een traject uit 5 gesprekken. Van de gesprekken maakt u reflectieverslagen die u inlevert bij uw supervisor. Ook maakt u beeldopnames van de gesprekken, zodat de uw supervisor uw voortgang in de praktijk goed kan monitoren. U kunt het beeldmateriaal ook gebruiken in de oefen-/intervisiegroep.


Supervisie

U krijgt tijdens de opleiding 4 maal supervisie: 3 x groepsgewijs en 1 x individueel. De supervisiegroepen bestaan uit 4-5 deelnemers en worden begeleid door supervisors met ervaring. Tijdens de bijeenkomsten staan uw leervragen centraal die betrekking hebben op uw handelen in relatie tot een jongere of opvoeder.


Oefen- en intervisiebijeenkomsten

U komt tenminste 12 maal met uw studiegenoten bijeen, waarvan 6 bijeenkomsten om te oefenen met de in de lessen aangeboden leerstof en 6 bijeenkomsten om aan de hand van een intervisiemethodiek te reflecteren op uw ervaringen uit de praktijktrajecten.


Leertherapie

U heeft tenminste 3 contactmomenten met een leertherapeut: 1 x individueel, 2 x groepsgewijs. Tijdens de leertherapie werkt u persoonlijke ontwikkelingsthema's verder uit en ontwikkelt u een professionele grondhouding als jongerencoach.


Literatuurstudie en opdrachten

Tijdens de opleiding wordt van u verwacht dat u zich theoretisch verdiept door het lezen van verplichte literatuur die samenhangt met de aangeboden lesstof. De literatuurlijst vindt u terug op de website. Verder werkt u aan verschillende opdrachten, waaronder een Persoonlijk Oplossingsgericht OntwikkelingsPlan (POOP), thuisopdrachten, boekverslag en een essay.


Schriftelijke ondersteuning

Tijdens de opleiding ontvangt u schriftelijke feedback van uw supervisor op uw POOP en reflectieverslagen. Opdrachten worden tijdens de lessen besproken of door de trainer nagekeken.


Toetsing en diplomering

Er geldt een 90 procent aanwezigheidsverplichting voor de lesdagen. (Te veel) gemiste lessen kunnen in overleg met de trainer van de dag worden ingehaald of gecompenseerd. Voor de toetsmomenten, supervisie, oefen- en intervisiegroep en leertherapie geldt een 100 procent aanwezigheidsverplichting.
Tijdens de opleiding laat u aan de hand van specifieke opdrachten, schriftelijke toetsen en praktijktoetsen zien dat u beschikt over de competenties van een jongerencoach.


Inhoud

Basisfilosifie en werkmodel

Tijdens de opleiding maakt u kennis met de basisfilosofie en het werkmodel dat het raamwerk vormt voor de verschillende lesonderdelen. U leert werken vanuit een aantal basale aannames over de relatie tussen de coach en de cliënt, over effectief werken, over de aard van problemen, oplossingen en veranderingsprocessen.

We hanteren daarbij een integratieve aanpak. Dat wil zeggen dat we theorie en methodieken uit verschillende stromingen in het werkmodel bijeengebracht hebben in een samenhangend geheel. De verschillende stromingen zijn onder meer het Oplossingsgerichte werken, het Systeemgericht werken, Het Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP), de Cognitieve Gedragstherapie (RET, ACT, Mindfulness), de Geweldloze communicatie. Ook ontwikkelt u stevige basiskennis op het gebied van ontwikkelingspsychologie, opvoedkunde en psychopathologie.


De attitude van de coach

Een professionele attitude is essentieel voor het aangaan van een effectieve werkrelatie met uw cliënten. Als coach toont u interesse en empathie, maar houdt tegelijkertijd voldoende afstand. Hierdoor kan de cliënt ten volle gebruik maken van de eigen mogelijkheden en hulpbronnen. Via zelfonderzoek en observaties van anderen krijgt u zicht op uw sterke kanten en ook uw valkuilen. U leert hoe u een evenwichtig kader kunt creëren, waarbinnen u uw natuurlijke kracht optimaal kunt benutten.

Onderwerpen:
 • Persoonlijk oplossingsgericht ontwikkelingsplan (POOP)
 • Basisveiligheid, hechting
 • Overdracht en tegenoverdracht

Respectvol en empathisch communiceren

De basis voor iedere vorm van coaching is het gesprek. De kwaliteit van het gesprek heeft grote invloed op de kwaliteit van de relatie die u met uw cliënt heeft. U leert een relatie op te bouwen die zich kenmerkt door wederzijds respect, vertrouwen, invoelingsvermogen en echtheid. In dit lesbok zijn krachtige technieken uit het Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) opgenomen.

Onderwerpen:
 • Rapportvaardigheden: verbaal en non-verbaal afstemmen, volgen en leiden
 • Actief luisteren op inhouds- en betrekkingsniveau
 • Waarnemen zonder oordelen
 • Gevoelens, gedachten, gedrag en het lichaam als uitgangspunten
 • Stimuleren en motiveren
 • Uitdagen en confronteren
 • Omgaan met feedback

Intake en doorverwijzing

Tijdens de intake wordt de basis gelegd voor een goed verlopende coaching. Dat doet u door stevig contact te maken en een duidelijke werkrelatie te bevorderen. Hierdoor is voor alle betrokkenen vanaf het begin helder wat de inzet wordt van de coaching, volgens welke methodiek gewerkt zal worden en onder welke voorwaarden dit het beste kan gebeuren. Daarbij is het belangrijk om zicht te krijgen op factoren die belemmerend kunnen werken in de coaching. Deze kunnen te maken hebben met onrealistische verwachtingen, morele bezwaren, de eigen vaktechnische kennis of de aard van de problematiek. In alle gevallen is een zorgvuldige door- of terugverwijzing belangrijk.

Onderwerpen:
 • Verkennen van de voorgeschiedenis
 • Verhelderen van de vraagstelling van de cliënt
 • Stimuleren van realistische verwachtingen
 • Uitleg handelswijze en afspraken
 • Ontwerpen coachingsplan
 • Grenzen van het vakgebied en eigen deskundigheid
 • Benutten sociale kaart

Ontwikkelingspsychologie en Opvoedkunde

Tijdens de opleiding krijgt u inzicht in de ontwikkelingsfasen die mensen doormaken en de levenstaken die daarmee samenhangen. Al deze fasen hebben hun eigen dynamiek, kennen hun eigen uitdagingen en groeimomenten. Samen vormen ze de context waarbinnen we opgroeien en volwassen worden. De levensthema's die we allemaal hebben, krijgen in deze verschillende fasen hun eigen accenten. Hoe we een bepaalde fase doorlopen, is van invloed op wat we in de volgende fase tegenkomen en hoe we daarmee omgaan. Kennis van dit proces helpt u als coach de problematiek te doorgronden en passende steun te bieden aan kinderen, hun ouders en andere betrokken.

Onderwerpen:
 • Stromingen in de (ontwikkelings)psychologie
 • Levensfasen, bijbehorende thematiek en levenstaken
 • Adaptieve systemen: systemen die ons gedrag rondom een bepaalde levenstaak organiseren
 • Ontwikkeling van motoriek en brein

Meldcode en Ethiek

Elk mens, dus ook elke professional, krijgt te maken met keuzes en dilemma's. Wanneer zich een (ethisch) dilemma voordoet, wordt de coach geacht een zorgvuldige afweging te maken alvorens tot actie over te gaan. Hierbij spelen de persoonlijke normen en waarden, alsook de beroepsethiek een rol. Specifiek gaan we tijdens dit lesblok in op het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, waarin ethische dilemma's, persoonlijke opvattingen en het wettelijk kader een rol spelen. U ontvangt een certificaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waarmee u aantoont professioneel te kunnen handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling.

Onderwerpen:
 • Analyseren van morele vraagstukken, kunnen maken van professionele keuzes
 • Basiskennis over wetgeving die samenhangt met het werkveld
 • Herkennen van signalen van (vermoedens) van huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • Hanteren van het protocol Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Diagnostiek en Psychopathologie

Veel coaches zijn op zoek naar systematiek en duidelijkheid in hun werk. Die wordt tijdens de opleiding geboden in de vorm van behandelingsgerichte diagnostiek, waarin we problemen en veranderingen zien als ontwikkelingsmogelijkheden en begeleiding als een proces. De coachingsdoelen worden in samenspraak met de cliënt vastgesteld, rekening houdend met beschermende en risicofactoren (gebeurtenissen, omstandigheden, persoonlijke eigenschappen) in het leven van de cliënt.

Onderwerpen:
 • Van classificatie naar diagnostiek
 • Individuele diagnostiek in samenhang met diagnostiek op systeemniveau
 • Belemmerende factoren (psychische, sociale en maatschappelijke) voor coaching
 • Behandelingsgerichte diagnostiek in relatie tot de traditionele diagnostiek (DSM)
 • Diagnostiek op maat: van behandelfocus naar coachingsdoelen en plan van aanpak

Methodieken en Thematieken

Binnen de opleiding werken we vanuit een aantal krachtige methodieken die tot een samenhangend geheel zijn samengebracht in een werkmodel. De werkvormen die samenhangen met de gehanteerde methodieken kunnen toegepast worden in het werken met kinderen, jongeren, volwassenen en (gezins)systemen. In een aantal lesonderdelen hebben we ervoor gekozen om methoden en werkvormen te koppelen aan een specifiek thema.

1. Oplossingsgericht werken
Het oplossingsgericht werken is een positieve veranderingsbenadering, waarbij de focus ligt op het boeken van Succes. Het mooie van de oplossingsgerichte werkwijze is dat slechts een kleine stap in de goede richting voldoende is om een proces van grote verandering in gang te zetten. Ieder mens is daartoe in staat. Standaardoplossingen voor allerlei vraagstukken bestaan niet, want ieder van ons is tenslotte uniek.

Onderwerpen:
 • Klanttypen en benaderingswijzen
 • Oplossinggerichte gespreksvoering
 • Oplossingsgericht interveniëren: wondervragen, uitzonderingsvragen, schalen van de vooruitgang, activeren hulpbronnen.

2. Systeemgericht werken
In onze visie kunnen vraagstukken niet los gezien worden van het systeem (het gezin, de school, het team, de organisatie etc.) waarin ze zich voordoen. Daarom ligt in de coaching de focus niet alleen op het individu en wat hem beweegt, maar besteden we ook aandacht aan de invloed van het systeem en de interactie tussen de leden. Interventies richten zich vooral op het verbeteren van de onderlinge interactiepatronen, gedragsverandering en communicatietraining.

Onderwerpen:
 • Structuur van een systeem: samenhang (van loszand tot kluwen), flexibiliteit (van autoritair tot laissez-faire), communicatie
 • Interactiepatronen
 • Beleving van het systeem, tafelopstellingen
 • Genogram
 • Culturele verschillen en overeenkomsten

3. Geweldloze communicatie
Volgens de Amerikaanse klinisch psycholoog Marshall Rosenberg is de manier waarop we communiceren - meestal onbedoeld - gewelddadiger dan we beseffen, doordat de uitdrukkingen die we gebruiken vaak nodeloos beschuldigend zijn. Het kan ook anders: helder, direct en met respect voor alle betrokkenen. We spreken hier van geweldloos communiceren, waarbij het kernpunt is dat we in onze gesprekken verbinding maken met zowel onze eigen gevoelens en behoeften als met die van anderen: ik, de ander, wij.

Onderwerpen:
 • Waarnemen zonder oordelen
 • Oprecht voelen
 • Communiceren vanuit behoeften

4. Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP)
NLP is een verzameling krachtige technieken waarmee we niet alleen de kwaliteit van onze communicatie kunnen verbeteren, maar ook ons gedragsrepertoire weten te verruimen. Werkvormen afkomstig uit NLP zijn terug te vinden in de lessen over gesprekvoering en maken onderdeel uit van de lessen methoden en thematieken.

Onderwerpen:
 • Rapportvaardigheden
 • Ankeren van hulpbronnen
 • Logische niveaus voor congruentie
 • Structuur van de ervaring: gedrag, gedachten, gevoel

5. RET, ACT, Mindfulness
Pijn hoort bij het leven en iedereen wordt ermee geconfronteerd. Teleurstelling, falen, vernedering, verlies, ziekte en dood. We krijgen er allemaal mee te maken. Soms hebben we de steun van een coach nodig om met deze kanten van het leven leren om te gaan. Rationeel Emotieve Therapie, Acceptance and Commitment Therapy en Mindfulness zijn vormen van cognitieve gedragstherapie die elk hun eigen accenten hebben in het omgaan met negatieve gedachten en gevoelens.

Onderwerpen
 • ABC-model
 • Uitdagen van irreële gedachten
 • Aandachtsgerichte oefeningen

6. Kracht van het onbewuste
Gedrag wordt voor een belangrijk deel gestuurd door het onbewuste. Onbewuste gevoelens, gedachten en emoties beïnvloeden ons bewuste gedrag. Tijdens de opleiding leert u hoe u de cliënt kunt begeleiden bij het zoeken en beleven van hulpbronnen, kwaliteiten en mogelijkheden die vaak onbewust aanwezig zijn. Omdat het onbewuste zo ontvankelijk is voor beelden, maakt u bij deze innerlijke zoektocht gebruik van verschillende verbeeldingstechnieken als metaforen en visualisaties.

Onderwerpen:
 • Onbewust waarnemen
 • (Actie)metaforen
 • Visualisaties

7. Vitaliteit en weerbaarheid
Vitaliteit is het vermogen om met plezier prestaties te leveren en soepel om te gaan met veranderingen. Het is de optelsom van levenskracht, energie, actie, veerkracht, fitheid, ontspannenheid en bevlogenheid.
Weerbaarheid gaat over opkomen voor jezelf en het stellen van grenzen met behulp van woorden en het gebruik van het lichaam. Tijdens de opleiding leert hoe u uw cliënten kunt begeleiden bij het vergroten van hun vitaliteit en weerbaarheid. Tevens onderzoekt u hoe uw eigen vitaliteit en weerbaarheid kunt versterken in uw werk als jongerencoach.

Onderwerpen:
 • Lichaamsbewustzijn
 • Ademhaling en houding
 • Spanning en ontspanning
 • Gronden en centreren
 • Grenzen voelen en aangeven

8. Specialisatie: gesprekken met groepen jongeren
Jongeren zijn meer dan anderen gevoelig voor de invloed, mening en gewoonten van de groep. Dat kan een positieve invloed hebben, maar kan ook een nadelig effect hebben op de ontwikkeling van de jongere.
In dit blok draait het om het krijgen van inzicht in de groepsdynamiek, de impact van invloeden van buitenaf en hoe jongeren kunnen leren hiermee om te gaan.

Onderwerpen
 • Peergrouping en groepsdynamiek
 • Seksualiteit en media
 • Grensgedrag en experimenteren
 • Gesprekskringen

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 12 maanden
Kosten €4850
Les locatie type Op het instituut
Titulatuur Geen titel
Website www.bgl.nl/opleiding-tot-jongerencoach
Benodigde taalkennis Nederlands
Provincies Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht
Afronding Diploma
Interview met Ingrid van Essen
/external-link/index/type/presentationlink/link/https%253A%252F%252Fbgl.nl%252Finterview-met-ingrid-van-essen%252F/course-id/34652/institute-id/71
Ingrid van Essen (Jongerencoach, schrijfster), Young Identy Coaching