Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Gezins- en Opvoedcoach

BGL & partners

 • Beschrijving
 • Overzicht
 • Testimonials
 • Reviews

Introductie

De opleiding tot Gezins- en Opvoedcoach is een van de coachopleidingen van BGL die zich richt op coachen van mensen in verschillende levensfasen met bijbehorende ontwikkelvraagstukken. Lees hier wat onze opleiding kenmerkt.

Tijdens de opleiding tot Gezins- en Opvoedcoach ontwikkelt u competenties om ouders/opvoeders op een professionele manier te stimuleren het beste uit zichzelf te halen, ten gunste van hun kinderen en het opvoedproces.
Omdat opvoedvraagstukken niet los gezien kunnen worden van het systeem (het gezin, de groep etc.) waarin ze zich voordoen, ligt de focus van de coaching niet alleen op wat mensen afzonderlijk beroert, maar vinden we het belangrijk dat u tijdens de opleiding ook basiskennis en -vaardigheden verwerft die u in staat stellen om cliënten binnen hun systeem te begeleiden.

Brede coachopleiding met aantrekkelijke specialisatiemogelijkheden

De opleiding tot Gezins- en Opvoedcoach is ingebed in een brede opleiding tot coach. Tijdens een groot deel van de lesbijeenkomsten werken we met divers samengestelde groepen, zodat er kruisbestuiving kan plaatsvinden tussen de deelnemers met de verschillende specialisatierichtingen.

Deze werkwijze sluit aan bij de vraag van het werkveld om professionals die naast hun eigen specialisme ook zicht hebben op het gehele spectrum van psychosociale hulpverlening. Dit bevordert onderlinge samenwerking en uitwisseling tussen verschillende beroepsbeoefenaren.

Specialisatie als volwassenencoach vindt plaats tijdens de praktijktrajecten en in de supervisiegroep die bestaat uit deelnemers met dezelfde specialisatie. In het laatste blok van de opleiding spitsen de lessen zich geheel toe op de door u gekozen specialisatie.

Hoewel u kiest voor de opleiding tot Kindercoach is het niet uitgesloten dat u gaandeweg de opleiding merkt dat juist een andere doelgroep u aanspreekt of dat uw talenten en belangstelling elders liggen. De brede basis van waaruit we werken helpt u dan bij het kiezen voor het specialisme dat het beste bij u past. Switchen naar een andere specialisatierichting is eenvoudig te realiseren.

Het volgen van een brede coachopleiding met meerdere specialisatierichtingen biedt u nog een aantrekkelijk voordeel. U kunt uw competenties en werkveld als coach verruimen door in een verkort traject en tegen beperkte kosten ook een van de andere specialisaties te volgen.

De opleiding tot Gezins- en Opvoedcoach biedt u ook toegang tot de tweejarige therapeutisch verdieping Gezins- en Relatietherapie, waarin u handvatten krijgt om uiteenlopende, soms complexe vraagstukken van gezinsleden en partners te kunnen begeleiden.

Inleiding

Ondersteuning bij opvoeding

Ouders hebben de belangrijke taak hun kinderen te ondersteunen op hun weg naar volwassenheid. Ze willen graag dat hun kinderen opgroeien tot gezonde, stevige volwassenen die het in het leven beter zullen hebben dan zijzelf.

Er zijn momenten waarop dit niet mee valt. Opvoeden behoort tot één van de moeilijkste taken die er is. Gewone opvoedingsproblemen lijken soms reusachtige vormen aan te nemen als je er middenin zit. In een maatschappij waar kritisch naar ouders wordt gekeken en ze vaak in het beklaagdenbankje zitten als het gaat om redenen waarom kinderen ontsporen, vinden ouders het lang niet altijd eenvoudig om toe te geven dat ze problemen ervaren in de opvoeding van hun kinderen.

Veel ouders vinden opvoeden vermoeiend en een zware verantwoordelijkheid. Het idee dat opvoeden als vanzelf moet gaan, wordt steeds meer losgelaten. Ouders durven steeds vaker aan te geven dat zij behoefte hebben aan opvoedondersteuning, ook als de situatie thuis niet extreem uit de hand is gelopen. Ze gaan actief op zoek naar praktische opvoedtips via allerlei media: tijdschriften, internet of televisieprogramma's als de "Nanny" en "Opvoedpolitie". Ook familieleden en vrienden worden geraadpleegd.

Soms is professionele ondersteuning gewenst. De opleiding tot Gezins- en Opvoedcoach van BGL speelt hierop in door coaches op te leiden, die ouders/opvoeders praktische handvatten kunnen bieden bij opvoedvraagstukken.

De opleiding tot Gezins- en Opvoedcoach vormt de opstap tot de verdieping Gezins- en Relatietherapie, waarin u leert in te spelen op de meer complexe problemen van gezinsleden en partners.

Over de opleiding

Tijdens de opleiding tot Gezins- en Opvoedcoach krijgt u handvatten aangereikt, waarmee u ouders/opvoeders stimuleert het beste uit zichzelf te halen ten gunste van hun kinderen en het opvoedproces. Als gezins- en opvoedcoach heeft u een signalerende, informerende en adviserende functie. Tevens biedt u sociale en praktische steun en leidt u toe naar en coördineert u de zorg. Opvoedondersteuning kan in verschillende vormen worden aangeboden: inloopochtenden, themabijeenkomsten, ouderavonden, pedagogisch spreekuur, het geven van een oudercursus, coachen van ouders en gezinnen, zelfhulpgroepen.

Er is in de opleiding gekozen voor een positieve veranderingsbenadering, waarbij betrokkenen hun sterktes en kwaliteiten leren inzetten bij het realiseren van het beoogde resultaat. Tijdens het coachingstraject is een actieve rol voor ouders/opvoeders weggelegd. Zij blijven tenslotte verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Als gezins- en opvoedcoach biedt u hen praktische ondersteuning, waardoor zij in staat zijn de spontane ontwikkelingsmomenten van hun kinderen te herkennen en te stimuleren. Standaardoplossingen voor opvoedvraagstukken zijn er niet, want ieder mens is tenslotte uniek. Belangrijk is dat ouders/opvoeders leren inspelen op en samenwerken met hun kinderen om zo tot unieke oplossingen te komen.

Omdat vraagstukken in onze visie niet los gezien kunnen worden van het systeem (het gezin, de groep etc.), waarin ze zich voordoen, ligt de focus van de coaching niet alleen op wat mensen afzonderlijk beroert, maar zijn we ook geboeid door wat zich tussen de leden van het systeem afspeelt. Interventies die u in dit kader krijgt aangereikt richten zich vooral op het verbeteren van de onderlinge interactiepatronen, gedragsverandering en communicatietraining.

Dit leert u:

 • U ontwikkelt kennis van de ontwikkelingsfasen van het kind, de daaraan gekoppelde opvoedtaken en mogelijk afwijkend gedrag.
 • U leert verschillende modellen, methoden en technieken hanteren, waarmee u oplossingsgericht en systeemgericht kunt inspelen op verschillende opvoedsituaties.
 • U leert een professionele werkrelatie aan te gaan met cliënten die zich kenmerkt door respect voor hun wereldmodel en empathie.
 • U leert een adequate analyse van de hulpvraag te maken en die om te zetten in een haalbaar en toetsbaar plan van aanpak.
 • U herkent de grenzen van de eigen professionaliteit en weet wanneer doorverwijzing noodzakelijk is.
 • U leert hoe u cliënten kunt stimuleren bij het ontwikkelen van inzichten en het uitbouwen van reeds aanwezige vermogens.
 • U ontwikkelt inzicht in uw eigen gedrag en leert kritisch-reflectief te kijken naar de effecten van uw gedrag op het coachingsproces.
 • U ontwikkelt oog voor de ethische aspecten van de toepassing van het geleerde in de beroepspraktijk.

Uitgangspunten in de opleiding

Autonomie, verbondenheid en groei zijn de kernwaarden binnen deze opleiding. Daaruit vloeien de volgende uitgangspunten voort:

 • De relatie tussen ouder en kind is de basis van de opvoeding.
 • Opvoeden is steeds weer een balans zoeken tussen veiligheid bieden en loslaten.
 • Het gezin is een systeem waarbij de leden invloed hebben op elkaar.
 • Kleine veranderingen in de dagelijkse routine kunnen grote verschillen teweeg brengen.
 • Het succes van opvoeden is voor het grootste deel afhankelijk van de wijze waarop ouders en kinderen met elkaar communiceren.
 • Ieder mens is uniek. Er zijn alleen unieke oplossingen.
 • Ieder mens, zowel een kind als de ouders, beschikt over hulpbronnen die nodig zijn voor verandering.
 • Achter elk gedrag schuilt een positieve intentie.
 • Mensen leren niet alleen door denken, maar vooral ook door te doen.

Voor wie

De Opleiding tot Gezins- en Opvoedcoach is bestemd voor mensen die met ouders, kinderen of professionele opvoeders (willen) werken en behoefte hebben aan opvoedondersteuning op het gebied van preventie, begeleiding en behandeling.

Te denken valt aan mensen uit de jeugd- en gezinszorg, medewerkers van consultatiebureaus, leerkrachten en docenten, pedagogisch medewerkers uit de kinderopvang, naschoolse opvang of peuterspeelzalen, huisartsen, orthopedagogen, kindertherapeuten.


Opzet

De opleiding tot Gezins- en Opvoedcoach omvat 21 lesdagen die worden verspreid over een studiejaar. Naast de gezamenlijke lesdagen volgt u supervisie, zowel individueel als groepsgewijs en participeert u in een oefen-/intervisiegroep. Het volgen van leertherapie helpt u bij het ontwikkelen van een respectvolle grondhouding als gezins- en opvoedcoach.

Verder voert u buiten de lesdagen om een aantal opdrachten uit, waaronder een gedegen literatuurstudie en drie verschillende praktijkopdrachten onder supervisie. Hierin gaat u aan het werk gaat met de individuele jongere en de jongere in zijn systeem.

Benadering

De opleiding tot Gezins- en Opvoedcoach kent een ervaringsgerichte insteek. Zelf doen en zelf ervaren spelen een belangrijke rol. De werkvormen en technieken die behandeld worden, zijn direct toepasbaar in de praktijk.

Natuurlijk krijgt u ook een theoretisch kader aangereikt, waarmee u het geleerde kunt verbinden. We gaan daarbij integratief te werk door op verantwoorde wijze denkbeelden en methodieken uit verschillende psychotherapeutische disciplines samen te brengen.
Een ander belangrijk aspect in de opleiding is zelfonderzoek en reflectie op het eigen handelen. Inzicht in de eigen natuurlijke reactiepatronen is immers wezenlijk voor het ontwikkelen van een adequate houding die past bij een jongerencoach. Die bereikt u alleen door te werken aan eigen thema's en problemen en daarvoor zelf de verantwoordelijkheid te nemen.

Groepssamenstelling

Tijdens een groot deel van de lesbijeenkomsten werken we met divers samengestelde groepen, zodat er kruisbestuiving kan plaatsvinden tussen deelnemers met verschillende specialisatierichtingen: kindercoaches, jongerencoaches, gezins- en opvoedcoaches en volwassenencoaches.
Specialisatie als jongerencoach vindt plaats tijdens de praktijktrajecten en in de supervisiegroep die bestaat uit deelnemers met dezelfde specialisatie. In het laatste blok van de opleiding spitsen de lessen zich geheel toe op de door u gekozen specialisatie.
Deze werkwijze sluit aan bij de vraag van het werkveld om professionals die naast hun eigen specialisme ook zicht hebben op het gehele spectrum van psychosociale hulpverlening. Dit bevordert onderlinge samenwerking en uitwisseling tussen verschillende beroepsbeoefenaren.

De brede basis van waaruit we werken helpt u ook bij het kiezen voor het specialisme dat het beste bij u past. Sommige deelnemers komen er gaande weg de opleiding achter waar hun talenten en belangstelling liggen. Switchen naar een andere specialisatierichting is eenvoudig te realiseren.

Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt gemiddeld 15 uur per week. Dit is inclusief het volgen van de lessen, het uitvoeren van praktijkopdrachten, supervisie, leertherapie, het werken in oefen- en intervisiegroepen, verslaglegging en het lezen van literatuur.

Praktijk

Tijdens de opleiding voert u 3 praktijktrajecten uit: 1 traject met de individuele opvoeder/ouder, 2 trajecten met de opvoeder/ouder in zijn of haar systeem. Gemiddeld bestaat een traject uit 5 gesprekken. Van de gesprekken maakt u reflectieverslagen die u inlevert bij uw supervisor. Ook maakt u beeldopnames van de gesprekken, zodat de uw supervisor uw voortgang in de praktijk goed kan monitoren. U kunt het beeldmateriaal ook gebruiken in de oefen-/intervisiegroep.

Supervisie

U krijgt tijdens de opleiding 4 maal supervisie: 3 x groepsgewijs en 1 x individueel. De supervisiegroepen bestaan uit 4-5 deelnemers en worden begeleid door supervisors met ervaring. Tijdens de bijeenkomsten staan uw leervragen centraal die betrekking hebben op uw handelen in relatie tot een jongere of opvoeder.

Oefen- en intervisiebijeenkomsten

U komt tenminste 12 maal met uw studiegenoten bijeen, waarvan 6 bijeenkomsten om te oefenen met de in de lessen aangeboden leerstof en 6 bijeenkomsten om aan de hand van een intervisiemethodiek te reflecteren op uw ervaringen uit de praktijktrajecten.

Leertherapie

U heeft tenminste 3 contactmomenten met een leertherapeut: 1 x individueel, 2 x groepsgewijs. Tijdens de leertherapie werkt u persoonlijke ontwikkelingsthema's verder uit en ontwikkelt u een professionele grondhouding als gezins- en opvoedcoach.

Literatuurstudie en opdrachten

Tijdens de opleiding wordt van u verwacht dat u zich theoretisch verdiept door het lezen van verplichte literatuur die samenhangt met de aangeboden lesstof. De literatuurlijst vindt u terug op de website. Verder werkt u aan verschillende opdrachten, waaronder een Persoonlijk Oplossingsgericht OntwikkelingsPlan (POOP), thuisopdrachten, boekverslag en een essay.

Schriftelijke ondersteuning

Tijdens de opleiding ontvangt u schriftelijke feedback van uw supervisor op uw POOP en reflectieverslagen. Opdrachten worden tijdens de lessen besproken of door de trainer nagekeken.

Toetsing en diplomering

Er geldt een 90 procent aanwezigheidsverplichting voor de lesdagen. (Te veel) gemiste lessen kunnen in overleg met de trainer van de dag worden ingehaald of gecompenseerd. Voor de toetsmomenten, supervisie, oefen- en intervisiegroep en leertherapie geldt een 100 procent aanwezigheidsverplichting.
Tijdens de opleiding laat u aan de hand van specifieke opdrachten, schriftelijke toetsen en praktijktoetsen zien dat u beschikt over de competenties van een gezins- en opvoedcoach.

Inhoud

Basisfilosifie en werkmodel

Tijdens de opleiding maakt u kennis met de basisfilosofie en het werkmodel dat het raamwerk vormt voor de verschillende lesonderdelen. U leert werken vanuit een aantal basale aannames over de relatie tussen de coach en de cliënt, over effectief werken, over de aard van problemen, oplossingen en veranderingsprocessen.

We hanteren daarbij een integratieve aanpak. Dat wil zeggen dat we theorie en methodieken uit verschillende stromingen in het werkmodel bijeengebracht hebben in een samenhangend geheel. De verschillende stromingen zijn onder meer het Oplossingsgerichte werken, het Systeemgericht werken, Het Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP), de Cognitieve Gedragstherapie (RET, ACT, Mindfulness), de Geweldloze communicatie. Ook ontwikkelt u stevige basiskennis op het gebied van ontwikkelingspsychologie, opvoedkunde en psychopathologie.

De attitude van de coach

Een professionele attitude is essentieel voor het aangaan van een effectieve werkrelatie met uw cliënten. Als coach toont u interesse en empathie, maar houdt tegelijkertijd voldoende afstand. Hierdoor kan de cliënt ten volle gebruik maken van de eigen mogelijkheden en hulpbronnen. Via zelfonderzoek en observaties van anderen krijgt u zicht op uw sterke kanten en ook uw valkuilen. U leert hoe u een evenwichtig kader kunt creëren, waarbinnen u uw natuurlijke kracht optimaal kunt benutten.

Onderwerpen:

 • Persoonlijk oplossingsgericht ontwikkelingsplan (POOP)
 • Basisveiligheid, hechting
 • Overdracht en tegenoverdracht

Respectvol en empathisch communiceren

De basis voor iedere vorm van coaching is het gesprek. De kwaliteit van het gesprek heeft grote invloed op de kwaliteit van de relatie die u met uw cliënt heeft. U leert een relatie op te bouwen die zich kenmerkt door wederzijds respect, vertrouwen, invoelingsvermogen en echtheid. In dit lesbok zijn krachtige technieken uit het Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) opgenomen.

Onderwerpen:

 • Rapportvaardigheden: verbaal en non-verbaal afstemmen, volgen en leiden
 • Actief luisteren op inhouds- en betrekkingsniveau
 • Waarnemen zonder oordelen
 • Gevoelens, gedachten, gedrag en het lichaam als uitgangspunten
 • Stimuleren en motiveren
 • Uitdagen en confronteren
 • Omgaan met feedback

Intake en doorverwijzing

Tijdens de intake wordt de basis gelegd voor een goed verlopende coaching. Dat doet u door stevig contact te maken en een duidelijke werkrelatie te bevorderen. Hierdoor is voor alle betrokkenen vanaf het begin helder wat de inzet wordt van de coaching, volgens welke methodiek gewerkt zal worden en onder welke voorwaarden dit het beste kan gebeuren. Daarbij is het belangrijk om zicht te krijgen op factoren die belemmerend kunnen werken in de coaching. Deze kunnen te maken hebben met onrealistische verwachtingen, morele bezwaren, de eigen vaktechnische kennis of de aard van de problematiek. In alle gevallen is een zorgvuldige door- of terugverwijzing belangrijk.

Onderwerpen:

 • Verkennen van de voorgeschiedenis
 • Verhelderen van de vraagstelling van de cliënt
 • Stimuleren van realistische verwachtingen
 • Uitleg handelswijze en afspraken
 • Ontwerpen coachingsplan
 • Grenzen van het vakgebied en eigen deskundigheid
 • Benutten sociale kaart

Ontwikkelingspsychologie en Opvoedkunde

Tijdens de opleiding krijgt u inzicht in de ontwikkelingsfasen die mensen doormaken en de levenstaken die daarmee samenhangen. Al deze fasen hebben hun eigen dynamiek, kennen hun eigen uitdagingen en groeimomenten. Samen vormen ze de context waarbinnen we opgroeien en volwassen worden. De levensthema's die we allemaal hebben, krijgen in deze verschillende fasen hun eigen accenten. Hoe we een bepaalde fase doorlopen, is van invloed op wat we in de volgende fase tegenkomen en hoe we daarmee omgaan. Kennis van dit proces helpt u als coach de problematiek te doorgronden en passende steun te bieden aan kinderen, hun ouders en andere betrokken.

Onderwerpen:

 • Stromingen in de (ontwikkelings)psychologie
 • Levensfasen, bijbehorende thematiek en levenstaken
 • Adaptieve systemen: systemen die ons gedrag rondom een bepaalde levenstaak organiseren
 • Ontwikkeling van motoriek en brein

Meldcode en Ethiek

Elk mens, dus ook elke professional, krijgt te maken met keuzes en dilemma's. Wanneer zich een (ethisch) dilemma voordoet, wordt de coach geacht een zorgvuldige afweging te maken alvorens tot actie over te gaan. Hierbij spelen de persoonlijke normen en waarden, alsook de beroepsethiek een rol. Specifiek gaan we tijdens dit lesblok in op het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, waarin ethische dilemma's, persoonlijke opvattingen en het wettelijk kader een rol spelen. U ontvangt een certificaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waarmee u aantoont professioneel te kunnen handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling.

Onderwerpen:

 • Analyseren van morele vraagstukken, kunnen maken van professionele keuzes
 • Basiskennis over wetgeving die samenhangt met het werkveld
 • Herkennen van signalen van (vermoedens) van huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • Hanteren van het protocol Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Diagnostiek en Psychopathologie

Veel coaches zijn op zoek naar systematiek en duidelijkheid in hun werk. Die wordt tijdens de opleiding geboden in de vorm van behandelingsgerichte diagnostiek, waarin we problemen en veranderingen zien als ontwikkelingsmogelijkheden en begeleiding als een proces. De coachingsdoelen worden in samenspraak met de cliënt vastgesteld, rekening houdend met beschermende en risicofactoren (gebeurtenissen, omstandigheden, persoonlijke eigenschappen) in het leven van de cliënt.

Onderwerpen:

 • Van classificatie naar diagnostiek
 • Individuele diagnostiek in samenhang met diagnostiek op systeemniveau
 • Belemmerende factoren (psychische, sociale en maatschappelijke) voor coaching
 • Behandelingsgerichte diagnostiek in relatie tot de traditionele diagnostiek (DSM)
 • Diagnostiek op maat: van behandelfocus naar coachingsdoelen en plan van aanpak

Methodieken en Thematieken

Binnen de opleiding werken we vanuit een aantal krachtige methodieken die tot een samenhangend geheel zijn samengebracht in een werkmodel. De werkvormen die samenhangen met de gehanteerde methodieken kunnen toegepast worden in het werken met kinderen, jongeren, volwassenen en (gezins)systemen. In een aantal lesonderdelen hebben we ervoor gekozen om methoden en werkvormen te koppelen aan een specifiek thema.

1. Oplossingsgericht werken
Het oplossingsgericht werken is een positieve veranderingsbenadering, waarbij de focus ligt op het boeken van Succes. Het mooie van de oplossingsgerichte werkwijze is dat slechts een kleine stap in de goede richting voldoende is om een proces van grote verandering in gang te zetten. Ieder mens is daartoe in staat. Standaardoplossingen voor allerlei vraagstukken bestaan niet, want ieder van ons is tenslotte uniek.

Onderwerpen:

 • Klanttypen en benaderingswijzen
 • Oplossinggerichte gespreksvoering
 • Oplossingsgericht interveniëren: wondervragen, uitzonderingsvragen, schalen van de vooruitgang, activeren hulpbronnen.


2. Systeemgericht werken
In onze visie kunnen vraagstukken niet los gezien worden van het systeem (het gezin, de school, het team, de organisatie etc.) waarin ze zich voordoen. Daarom ligt in de coaching de focus niet alleen op het individu en wat hem beweegt, maar besteden we ook aandacht aan de invloed van het systeem en de interactie tussen de leden. Interventies richten zich vooral op het verbeteren van de onderlinge interactiepatronen, gedragsverandering en communicatietraining.

Onderwerpen:

 • Structuur van een systeem: samenhang (van loszand tot kluwen), flexibiliteit (van autoritair tot laissez-faire), communicatie
 • Interactiepatronen
 • Beleving van het systeem, tafelopstellingen
 • Genogram
 • Culturele verschillen en overeenkomsten


3. Geweldloze communicatie
Volgens de Amerikaanse klinisch psycholoog Marshall Rosenberg is de manier waarop we communiceren - meestal onbedoeld - gewelddadiger dan we beseffen, doordat de uitdrukkingen die we gebruiken vaak nodeloos beschuldigend zijn. Het kan ook anders: helder, direct en met respect voor alle betrokkenen. We spreken hier van geweldloos communiceren, waarbij het kernpunt is dat we in onze gesprekken verbinding maken met zowel onze eigen gevoelens en behoeften als met die van anderen: ik, de ander, wij.

Onderwerpen:

 • Waarnemen zonder oordelen
 • Oprecht voelen
 • Communiceren vanuit behoeften


4. Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP)
NLP is een verzameling krachtige technieken waarmee we niet alleen de kwaliteit van onze communicatie kunnen verbeteren, maar ook ons gedragsrepertoire weten te verruimen. Werkvormen afkomstig uit NLP zijn terug te vinden in de lessen over gesprekvoering en maken onderdeel uit van de lessen methoden en thematieken.

Onderwerpen:

 • Rapportvaardigheden
 • Ankeren van hulpbronnen
 • Logische niveaus voor congruentie
 • Structuur van de ervaring: gedrag, gedachten, gevoel


5. RET, ACT, Mindfulness
Pijn hoort bij het leven en iedereen wordt ermee geconfronteerd. Teleurstelling, falen, vernedering, verlies, ziekte en dood. We krijgen er allemaal mee te maken. Soms hebben we de steun van een coach nodig om met deze kanten van het leven leren om te gaan. Rationeel Emotieve Therapie, Acceptance and Commitment Therapy en Mindfulness zijn vormen van cognitieve gedragstherapie die elk hun eigen accenten hebben in het omgaan met negatieve gedachten en gevoelens.

Onderwerpen

 • ABC-model
 • Uitdagen van irreële gedachten
 • Aandachtsgerichte oefeningen


6. Kracht van het onbewuste
Gedrag wordt voor een belangrijk deel gestuurd door het onbewuste. Onbewuste gevoelens, gedachten en emoties beïnvloeden ons bewuste gedrag. Tijdens de opleiding leert u hoe u de cliënt kunt begeleiden bij het zoeken en beleven van hulpbronnen, kwaliteiten en mogelijkheden die vaak onbewust aanwezig zijn. Omdat het onbewuste zo ontvankelijk is voor beelden, maakt u bij deze innerlijke zoektocht gebruik van verschillende verbeeldingstechnieken als metaforen en visualisaties.

Onderwerpen:

 • Onbewust waarnemen
 • (Actie)metaforen
 • Visualisaties


7. Vitaliteit en weerbaarheid
Vitaliteit is het vermogen om met plezier prestaties te leveren en soepel om te gaan met veranderingen. Het is de optelsom van levenskracht, energie, actie, veerkracht, fitheid, ontspannenheid en bevlogenheid.
Weerbaarheid gaat over opkomen voor jezelf en het stellen van grenzen met behulp van woorden en het gebruik van het lichaam. Tijdens de opleiding leert hoe u uw cliënten kunt begeleiden bij het vergroten van hun vitaliteit en weerbaarheid. Tevens onderzoekt u hoe uw eigen vitaliteit en weerbaarheid kunt versterken in uw werk als gezins- en opvoedcoach.

Onderwerpen:

 • Lichaamsbewustzijn
 • Ademhaling en houding
 • Spanning en ontspanning
 • Gronden en centreren
 • Grenzen voelen en aangeven


8. Specialisatie: gezin in beeld
In deze specialisatie richten we ons op het zichtbaar maken van geslaagde interactie tussen ouders en kinderen. Met behulp van videobeelden leert u kijken naar wat er goed gaat in de basiscommunicatie in gezinnen.
Ook besteden we aandacht aan het concreet aan de slag gaan als gezin- en opvoedcoach met het versterken van opvoedvaardigheden bij ouders. Daarnaast komt het onderwerp speciale gezinnen aan bod: eenoudergezinnen, samengestelde gezinnen, gezinnen waar één van de gezinsleden een ziekte, beperking of stoornis heeft.

Onderwerpen

 • Basiscommunicatie in gezinnen
 • Versterken opvoedvaardigheden
 • Erkennen en begrenzen
 • Omgaan met speciale gezinnen

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 12 maanden
Locaties Hoofddorp, Doorn, Eindhoven
Tijden Overdag
Type Post-hbo / Post-bachelor
Kosten €4850
Les locatie type Op het instituut, Conferentiecentrum
Titulatuur Geen titel
Website www.bgl.nl/opleiding-gezins-en-opvoedcoach
Lesmethode Klassikaal onderwijs, Praktijkopdrachten / cases, Zelfstudie, Rollenspellen
Benodigde taalkennis Nederlands
Afronding Diploma
Interview met Ingrid Diepstraten
/external-link/index/type/presentationlink/link/https%253A%252F%252Fbgl.nl%252Finterview-met-ellen-de-jong-en-louis-crijns%252F/course-id/5541/institute-id/71
Ingrid Diepstraten (trainer, ontwerper Opvoedkwaliteitenspel, jeugdverpleegkundige), Inkura

Ervaringen met Opleiding Gezins- en Opvoedcoach

Gemiddeld een 9.1 gebaseerd op 2 ervaringen.

Algemeen
9
Inhoud
9
Docenten
10
Organisatie
10
Lesmateriaal
8
Begeleiding
9
Prijs / kwaliteitverhouding
9
Eindcijfer
9.1
Ervaring met Opleiding Gezins- en Opvoedcoach:

Vorig jaar de opleiding gevolgd en met veel plezier alle lesdagen bijgewoond. Wat ik met name heb geleerd is om niet alleen kant en klare oplossingen te bieden, maar ook hoe ik mensen in beweging kan zetten zodat zij zelf ook na gaan denken over hoe en wat hun eigen opvoedkundige keuzes zijn. Anoniem
Algemeen
9
Inhoud
9
Docenten
10
Organisatie
9
Lesmateriaal
9
Begeleiding
9
Prijs / kwaliteitverhouding
9
Eindcijfer
9.1
Ervaring met Opleiding Gezins- en Opvoedcoach:

In mijn dagelijkse werkzaamheden ondersteun ik ouders die tegen opvoed- en gedragsproblemen aanlopen met hun kinderen. Om meer vaardigheden te ontwikkelen in de 'opvoed ondersteuning' ben ik in 2016 met deze opleiding gestart. Ik kan niet anders zeggen dat ik er niets meer dan positief kan zijn. Absolute pluspunt is de begeleiding. Anoniem