Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Coach (Foundation en Practitioner)

BGL & partners

 • Beschrijving
 • Overzicht
 • Reviews

Introductie

BGL biedt u een opleidingstraject waarmee u verschillende niveaus in coaching kunt doorlopen. Daarmee ontwikkelt u een brede kijk op de verschillende facetten van het vak van coach. U verwerft een verdiept inzicht in veranderingsprocessen die zich binnen mensen en organisaties afspelen. Tevens krijgt u ondersteuning bij het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn om deze processen effectief te begeleiden.

 • Opleiding tot Coach Foundation
 • Opleiding tot Coach Practitioner
 • Opleiding tot Ouderencoach
 • Diverse trainingen ter verdieping

Kenmerkend voor de opleiding

 • In de opleiding worden theoretische en methodische kennis gecombineerd met werken aan persoonlijke ontwikkeling en het trainen van praktische vaardigheden. Leren door te reflecteren en leren door te doen zijn hierbij kernbegrippen.
 • Vanuit verschillende invalshoeken ontwikkelt u een integrale kijk op coachingsvraagstukken. Belangrijke pijlers worden gevormd door het Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP), de Rationeel Emotieve Therapie (RET), de Geweldloze Communicatie, het Oplossingsgericht werken, de Narratieve Therapie, het Systeemgericht werken, de Groepsdynamica en de Hechtingstheorie.
 • In de coaching is er zowel aandacht voor de wensen en behoeften van de individuele werknemer als de vraag van de organisatie. U leert hoe u mensen kunt ondersteunen bij het optimaliseren van hun resultaten in het werk en het realiseren van hun persoonlijke ontwikkelwensen.
 • U ontwikkelt een stijl van coaching die in het verlengde ligt van uw eigen kracht en persoonlijkheid.
 • De opleidingen zijn geaccrediteerd. De opleiding tot Coach Foundation en Coach Practitioner hebben een EQA-keurmerk (European Quality Award). De opleiding Coach Practitioner is tevens een Post-HBO Registeropleiding. Na succesvolle afronding van de opleiding ontvangt u een officieel diploma van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland.

U kunt zich na afronding van de opleiding als coach laten registreren bij de NOBCO (www.nobco.nl) of ST!R (www.stir.nu).

Inleiding

Succesvol coachen van individuen en teams

Vandaag de dag volgen veranderingen binnen organisaties zich in hoog tempo op. Visies, denkwijzen en gedragspatronen wijzigen vrijwel continu. Dit doet een stevig beroep op het leervermogen van alle betrokken personen.

Van de medewerkers van zo'n lerende organisatie wordt verwacht dat zij gemotiveerd zijn om mee te denken over de invulling van hun werk, bereid zijn verantwoordelijkheid te dragen en over een flexibele werkhouding te beschikken. Leidinggevenden dienen zich steeds meer bezig te houden met het scheppen van voorwaarden waardoor hun medewerkers de gewenste resultaten kunnen bereiken. In dit kader neemt coaching een belangrijke plaats in. Coaching staat synoniem voor competentieontwikkeling. We zien coachen als een stijl van begeleiden, waarbij mensen ertoe geprikkeld worden het beste uit zichzelf te halen, waardoor zij optimaal kunnen presteren.

Situaties waarin coaching kan worden ingezet, zijn bijvoorbeeld:

 • ter voorbereiding op of ondersteuning in een nieuwe functie;
 • bij het implementeren van een nieuwe werkwijze;
 • ter verbetering van de persoonlijke en/of teameffectiviteit;
 • in het geval van vastgelopen werkrelaties;
 • bij re-integratie na langdurige afwezigheid.

De coaching kan door uiteenlopende personen worden uitgevoerd:

 • De leidinggevende die medewerkers vooral coacht op organisatiedoelen en persoonlijke doelen.
 • De interne coach die in een niet-hiërarchische relatie staat ten opzichte van de gecoachte en zich vooral richt op het bereiken van persoonlijke doelen (bv. de personeels- of mobiliteitsadviseur, een senior medewerker).
 • De externe coach die van buiten de organisatie komt en de coachee ondersteunt bij zijn/haar persoonlijke - en/of loopbaanontwikkeling.

Deze verschillende coaches dienen over een goed gevulde gereedschapskist te beschikken, waarin naast kennis en ervaring een belangrijke plaats is ingeruimd voor zaken als flexibiliteit, creativiteit, motivatiekracht, empathie, (zelf)reflectie, communicatievaardigheden en resultaatgerichtheid.

BGL & partners biedt u een opleidingstraject waarmee u verschillende niveaus in coaching kunt doorlopen. Daarmee ontwikkelt u een brede kijk op de verschillende facetten van het vak van coach. U verwerft een verdiept inzicht in veranderingsprocessen die zich binnen mensen en organisaties afspelen. Tevens krijgt u ondersteuning bij het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn om deze processen effectief te begeleiden.

Over de opleiding

BGL onderscheidt verschillende niveaus van coaching. Elk niveau brengt verdere verbreding en verdieping van uw competenties op het gebied van coaching.

1. Opleiding tot Coach Foundation

Omvang:

 • 5 lesdagen;
 • 4 bijeenkomsten in de oefen-/intervisiegroep, waarvan 1 begeleid;
 • 1 coachingstraject;
 • 1 individuele supervisie
 • Literatuurstudie en diverse opdrachten.

Instroomeis: HBO werk-/denkniveau.

2. Opleiding tot Coach Practitioner

Omvang:

 • 10 lesdagen;
 • 8 bijeenkomsten in de oefen-/intervisiegroep, waarvan 2 begeleid;
 • 2 coachingstrajecten;
 • Literatuurstudie en diverse opdrachten.

Instroomeis: Coach Foundation of aantoonbare ervaring met oplossingsgericht coachen, mogelijk via een assessment.

3. Opleiding tot Ouderencoach

Omvang:

 • 10 lesdagen;
 • 4 bijeenkomsten in de oefen-/intervisiegroep, waarvan 2 begeleid;
 • 2 coachingstrajecten;
 • 1 individuele supervisie;
 • Literatuurstudie en diverse opdrachten.
Instroom: Coach Foundation of aantoonbare ervaring met oplossingsgericht coachen, mogelijk via een assessment.

4. Diverse trainingen ter verdieping


Omvang:

 • 3 lesdagen per training met mogelijkheid tot verdieping.

Instroom: Coach Foundation of aantoonbare coachingservaring op het specifieke deelterrein.

 • Conflictcoaching
 • Leiderschapscoaching
 • Ontwikkelingsgerichte coaching
 • Teamcoaching
 • Vitaliteitscoaching

Dit leert u:

 • U leert via gedegen (zelf)reflectie hoe u de opgedane kennis, inzichten en vaardigheden op natuurlijke wijze kunt integreren binnen uw eigen persoonlijkheid en werkwijze.
 • U bent in staat een werkrelatie op te bouwen die gebaseerd is op respect voor de belevingswereld van uw coachee, empathie en vertrouwen.
 • U leert verschillende modellen, methoden en (gespreks)technieken hanteren, waarmee u de coachee kunt stimuleren tot inzicht en ontwikkeling.
 • U bent in staat om resultaat- en actiegericht te werken met oog voor de zakelijke en privécontext.
 • U kunt goed omgaan met feedback en weet oplossingsgericht in te spelen op veranderingen en problemen.
 • U ontwikkelt oog voor de ethische aspecten van de toepassing van het geleerde in de beroepspraktijk.
 • U herkent de grenzen van de eigen professionaliteit en weet wanneer doorverwijzing noodzakelijk is.

Pijlers van de opleiding

Er is gekozen voor een integrale benadering van vraagstukken, waarbij het verruimen van uw theoretische en methodische kennis wordt gecombineerd met het trainen van praktische vaardigheden en het werken aan persoonlijke ontwikkeling. In de lessen worden op verantwoorde wijze denkbeelden en methodieken uit verschillende disciplines samengebracht tot een samenhangend geheel. Het theoretisch kader wordt vormgegeven vanuit een drietal perspectieven:

Sociaalconstructivistisch perspectief

In het sociaalconstructivisme wordt ervan uitgegaan dat mensen in interactie met elkaar een sociale identiteit creëren. Er is geen sprake van een objectieve realiteit voor het menselijk verkeer. We maken onze eigen beelden van de werkelijkheid in interactie met anderen. Deze beelden kunnen ons zowel stimuleren als beperken. Ook kunnen ze botsen met die van anderen. Door onze beelden bij te stellen, ontstaat er een nieuwe realiteit. Interventies zijn gericht op het onderzoeken van fixaties, het zichtbaar maken van patronen die leiden tot stagnatie, het onderzoeken van achterliggende normen, waarden en rolopvattingen, het uitdiepen van betekenisgevingen en het in kaart brengen van uitzonderingen op het 'probleem'.

Systeemperspectief

In het systeemgericht werken kunnen betrokkenen niet los worden gezien van het systeem - de familie, de organisatie, de afdeling, het team - waar ze deel vanuit maken en de regels die er gelden. Het systeem is open en in wisselwerking met zijn omgeving. Het kent zijn eigen doelen en regels en houdt zichzelf in stand. Bij het oplossen van coachingsvraagstukken is er niet alleen aandacht voor het individu en wat hem of haar beroert, maar ook voor de invloed van het systeem en de interactie die zich tussen de leden ervan afspeelt. Interventies richten zich vooral op het verbeteren van de onderlinge interactiepatronen, gedragsverandering en communicatietraining.

Psychodynamisch perspectief

Bij de psychodynamische benaderingwijze ligt de nadruk op het individu dat de wereld benadert en vormgeeft vanuit een autonome kern. In de coaching gaan we op zoek naar de vaak onbewuste drijfveren en motieven achter het gedrag. We gaan na hoe betrokkenen elkaar beïnvloeden bijvoorbeeld door projectie en overdracht van emoties. Interventies zijn gericht op zelfreflectie, introspectie, cognitieve analyse.

Passend bij deze perspectieven zijn gangbare modellen en theorieën gezocht en verwerkt in de opleidingen: het Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP), de Rationeel Emotieve Therapie (RET), de Geweldloze Communicatie, het Oplossingsgericht werken, de Narratieve Therapie, het Systeemgericht werken, de Groepsdynamica en de Hechtingstheorie.

Voor wie

De opleidingen zijn bestemd voor leidinggevenden, staffunctionarissen, adviseurs, intern begeleiders en senior medewerkers die mensen met een behoefte aan coaching op een professionele manier willen stimuleren in hun persoonlijke ontwikkelingsproces.

Als deelnemer beschikt u over een HBO of academisch denk- en/of werkniveau.


Opzet

De opleidingen en specialisaties zijn praktijkgericht met een stevige theoretische basis. Het zelf ervaren speelt een grote rol. Integratie van het geleerde vindt plaats via rollenspelen, casuïstiek en praktijksessies. Tijdens de lessen wordt u getoetst op feedbackvaardigheden, theoretische kennis en praktische vaardigheden.

Natuurlijk krijgt u de stof pas echt in de vingers door er vaak mee te werken. U komt dan ook tussen de bijeenkomsten een aantal malen in een oefengroep bijeen om de aangereikte stof nog eens door te nemen.

Om praktijkervaring op te doen, voert u tijdens een opleiding één of meerdere coachingstrajecten uit waarin u aan de slag gaat met de opgedane inzichten en vaardigheden. Tijdens deze trajecten zult u vragen tegenkomen die enerzijds betrekking hebben op het begeleidingsproces van de coachee en anderzijds op uw eigen functioneren. Via (begeleide) intervisie en individuele supervisie werkt u deze vragen uit.

Een ander belangrijk aspect in de opleiding is zelfonderzoek. Inzicht in de eigen natuurlijke reactiepatronen is immers wezenlijk voor het ont¬wikkelen van een adequate attitude. Het werken aan eigen thema's en vraagstukken en daarvoor zelf de verantwoordelijkheid nemen, vormt een belangrijke voorwaarde daartoe.

Aan de hand van literatuurstudie en gerichte opdrachten werkt u aan de verdieping van uw kennis en inzicht met betrekking tot de behandelde thema's. De literatuurlijst vindt u op de website.

Toetsing en diplomering

Er geldt een 90% aanwezigheidsverplichting voor de totale opleiding. Te veel gemiste lessen worden in overleg met de dagtrainer ingehaald of gecompenseerd,

Gedurende de opleiding laat u aan de hand van specifieke opdrachten en toetsmomenten zien dat u beschikt over de competenties van een professionele coach. Ook wordt gekeken naar de wijze waarop u feedback van de trainers, mentor en medestudenten integreert. Alle opdrachten dienen als voldoende te zijn beoordeeld.

Inhoud

1. Opleiding tot Coach Foundation

Oplossingsgericht coachen

De Opleiding tot Coach Foundation vormt het fundament voor uw ontwikkeling tot coach. Tijdens deze 5-daagse basisopleiding staat het respectvol communiceren en oplossingsgerichte coachen centraal. Door vanuit oprechte belangstelling aan te sluiten bij de belevingswereld van de coachee, ontstaat de vertrouwensrelatie die nodig is om het coachproces succesvol te laten verlopen. Vanuit de gedachte dat ieder mens mogelijkheden in zich draagt om succes te realiseren, ondersteunt u de coachee bij het verder ontwikkelen van reeds aanwezige kwaliteiten. Het mooie is dat een kleine stap in de goede richting al voldoende is om een proces van grote verandering op gang te zetten.

Lesthema's:

Wie ben ik en welk coachjasje heb ik aan?

 • visie op coaching
 • coachprofiel - Persoonlijk Oplossingsgericht OntwikkelingsPlan (POOP);
 • rollen: Ik en mijn ikken;
 • model van de wereld;
 • feedback: Johari-venster, Oplossingsgerichte feedback.

Afstemmen op jezelf, de ander en de groep

 • coachingsstijlen;
 • werken met logische niveaus van congruentie (Dilts);
 • rapport: verbaal en non-verbaal afstemmen;
 • zintuiglijke systemen;
 • reflectiemodel.

Verdiept waarnemen in taal en vorm

 • intakeproces;
 • ethiek in het coachingsproces;
 • verbeterde gespreksvoering: Metamodel;
 • verdiept waarnemen.

Oplossingsgericht coachen

 • relatieschema: klager, bezoeker, klant;
 • waarderingsinterview;
 • probleemgericht versus oplossingsgericht werken;
 • schalingstechniek;
 • oplossingsgerichte uitvraagmodellen.

Integratie

 • toets: praktijksimulatie;
 • evaluatie

Overige activiteiten:

 • 3 bijeenkomsten in de oefen-intervisiegroep;
 • 1 supervisiegesprek;
 • 1 groepssupervisie;
 • 1 coachingstraject;
 • literatuurstudie en diverse opdrachten.

2. Opleiding tot Coach Practitioner (Post-HBO Registeropleiding)

De 10-daagse Opleiding tot Coach Practitioner bouwt voort op de opleiding tot Coach Foundation. U breidt uw gereedschapskist verder uit met modellen, vaardigheden en technieken op het gebied van narratieve coaching en procescoaching. Deze opleiding bestaat uit de blokken Narratieve coaching en Procescoaching

Blok 1: Narratieve coaching

In dit blok staat het werken met verhalen, metaforen en symbolen centraal. We groeien op te midden van 'verhalen' die mede bepalen hoe wij onszelf, anderen en de wereld om ons heen zien. We creëren dus op zekere hoogte onze eigen werkelijkheid. Als coach richten we ons op het verkennen en ontrafelen van de (onbewuste) verhalen van de coachee en stimuleren we hem/haar tot het 'herschrijven' ervan. Hiertoe is het belangrijk dat we als coach ook zicht hebben op onze eigen verhalen en in staat zijn deze flexibel te hanteren.

Lesthema's:

Werken vanuit kracht

 • overdracht en tegenoverdacht;
 • verankeren van kwaliteiten;
 • vitaliteit.

Werkelijkheid? Perspectieven en metaforen

 • (waarnemings)posities en interpretaties;
 • mulitperspectieven;
 • metaforen in het coachingsproces, focussen;
 • werken met tijd en tijdlijnen.

Verhalen en emoties

 • autobiografische werken;
 • narratieve coaching;
 • RET.

Coachen met Jung

 • werken met tegendelen;
 • werken met beeldkaarten;
 • eigenaarschap versus slachtoffer-denken.

Ethiek en dilemma's

 • stellingen en dilemma's uit eigen praktijk;
 • coachen aan tafel;
 • Genogram;
 • Roos van Leary.

Blok 2: Procescoaching

In dit blok gaan we in op het begeleiden van processen in groepen en teams. Hierin komt met name de systeemgerichte aanpak naar voren, waarin we ons vooral richten op de invloed van het systeem en de interactie tussen de leden ervan. Tijdens de lessen verwerft u inzicht in het ontstaan en de ontwikkeling van groepen en teams en leert hoe u veranderingsprocessen kunt faciliteren. Daarbij is er specifiek aandacht voor het omgaan met machtsverschillen en weerstandsreacties. Ook gaan we in op het proces van opdrachtverwerving en de positionering van coaching in organisatie.

Lesthema's:

Invloed van het systeem

 • systemisch werken in coaching;
 • krachtenveldanalyse.

Groepsdynamica en teamcoaching 1

 • groepsvorming en -ontwikkeling;
 • succesvol samenwerken in teams;
 • indicaties en contra-indicaties voor teamcoaching.

Teamcoaching 2

 • zakelijke intake;
 • fasen in teamcoaching;
 • interventies aan de hand van casuïstiek.

Van weerstand naar veranderingsbereidheid

 • fasen in veranderingsprocessen;
 • signaalfuncties van weerstand;
 • de drama- en winnaarsdriehoek.

Examendag: Praktijksimulaties.

Overige activiteiten:

 • 6 bijeenkomsten in de oefen-/intervisiegroep;
 • 2 coachingstrajecten;
 • 2 groepssupervisies;
 • literatuurstudie en diverse opdrachten.

3. Diverse masterclasses ter verdieping

 • Conflictcoaching
 • Ontwikkelingsgerichte coaching
 • Vitaliteitscoaching
 • Executive coaching
 • Teamcoaching

Intro

Als Coach Practitioner kunt u uw competenties uitbreiden en verdiepen door het volgen van verschillende masterclasses gericht op een specifiek deelgebied van coaching.

U leert hoe u verschillende modellen en kaders in uw coaching kunt integreren en kunt meerdere soorten cliënten bedienen met uiteenlopende, vaak complexe vraagstukken. Daarbij richt u zich niet alleen op het oplossen van problemen, maar speelt het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en groei een belangrijke rol.

Opzet

De masterclasses bestaan uit twee delen: een basis en een verdieping. De verdieping is facultatief.

Basis:

 • U verwerft theoretische kennis en praktische vaardigheden op het door u gekozen deelterrein.
 • U volgt hiervoor de lesdagen, doet literatuurstudie en maakt de verplichte opdrachten.
 • U ontvangt na succesvolle afronding van de specialisatie een certificaat, bijv. het certificaat Vitaliteitscoaching.

Verdieping:

 • U past de verworven competenties toe in een gesuperviseerd coachingstraject van 5-6 sessies.
 • U laat in de vorm van een essay zien dat u op een onderbouwde manier uw mening kunt vormen ten aanzien van een onderwerp dat gerelateerd is aan de door u gevolgde specialisatie.
 • Als u de basis en verdieping succesvol hebt afgerond, ontvangt u een diploma dat uitdrukking geeft aan de verworven bekwaamheid: bijv. het diploma Vitaliteitscoach.

De masterclasses zijn bij uitstek een goede manier om u te profileren in de markt. U kunt ze ook volgen in het kader van de bij- en nascholingsverplichting (PE) van de verschillende beroepsorganisaties voor coaches.

Masterclass Conflictcoaching

In de masterclass Conflictcoaching krijgt u theoretische verdieping en praktische handvatten aangereikt om met uiteenlopende conflicten om te gaan. Conflicten maken nu eenmaal een onlosmakelijk onderdeel van ons leven uit. Vrijwel dagelijks worden we er wel via het nieuws of in onze directe omgeving mee geconfronteerd. Het is dan ook dat niet verwonderlijk dat u in uw coachingspraktijk regelmatig vraagstukken voorgelegd zult krijgen, waarin sprake is van meer of minder geëscaleerde conflicten. De vraag is dan wat u in zo'n geval gaat doen: blussen of blazen?

Lesthema's:

Conflicttheorie

 • wat is een conflict: definities en ontstaan;
 • effecten van conflicten: positieve en negatieve gevolgen;
 • verschillende perspectieven op conflict.

Conflictanalyse

 • structuurbenadering: structurele achtergrondcondities, conflictbronnen, situatiekenmerken;
 • procesbenadering: de dynamica van conflicten;
 • analyse van conflicten met behulp van het 7-I model.

Conflictgedrag

 • persoonlijke conflictstijlen;
 • strategische keuzes in conflicthantering;
 • wederkerigheid en complementariteit;
 • conflictstijlen in beweging.

Conflictescalatie

 • stadia van escalatie en verklaringsmodellen;
 • psychologische mechanismen die escalatie bevorderen;
 • spelen met vuur: het nut en de risico's van escalatie;
 • begrenzen van escalatie.

Conflictinterventie

 • probleemoplossende benadering van conflicten;
 • effectieve communicatie: van standpunt naar belang;
 • conflictinterventies;
 • creatief verkennen van oplossingen;
 • uitspelen casuïstiek.

Masterclass Ontwikkelingsgerichte coaching

In het Ontwikkelingsgericht coachen worden de ingebrachte vraagstukken in verband gebracht met de (levens)ontwikkeling van de coachee. Als coach zoekt u naar de relatie tussen gedrag, competenties en persoonsvariabelen als waarden, overtuigingen en identiteit. Bij dit zoekproces worden (belemmerende) patronen zichtbaar in het leven van de coachee. In de masterclass krijgt u de (trans)persoonlijke methodiek en tools aangereikt die u nodig heeft om de coachee te begeleiden naar een verdere levensfase en de bijbehorende identiteit. Zelfsturing in daarbij een belangrijk kernbegrip. Tegelijkertijd werkt u ook aan eigen ontwikkelingsvraagstukken.

Lesthema's:

Kadering

 • plaatsbepaling ontwikkelingsgericht coachen;
 • visie op ontwikkeling.

Exploratie van een ingebracht vraagstuk (project)

 • het vorkmodel;
 • project ontwerpen in 7 stappen;
 • versterken van het project.

Patronen herkennen en in beweging zetten

Zelfsturing

 • niveaus in zelfsturing;
 • uitgangspunten;
 • BTL-schema: Behouden - Toevoegen - Loslaten.

Identiteit

 • ontwikkelen van identiteit;
 • methoden om ontwikkelingsthema's in beeld te brengen;
 • identiteit in het groter geheel.

Vaardigheid en attitude

 • transpersoonlijk werken wat is dat?;
 • zelfonthulling.

Masterclass Vitaliteitscoaching

Stress is onze vriend en vijand. Aan de ene kant kunnen we onder invloed van tijdelijk stress onze creativiteit vergroten en topprestaties leveren. Aan de andere kant kan langdurige stress schadelijk zijn voor onszelf en onze (werk)omgeving. Als coach zult u zeker in aanraking komen met mensen die door allerlei stressfactoren hun werklust, levenskracht en bezieling zijn kwijtgeraakt. In de masterclass Vitalteitscoaching krijgt u doeltreffende methoden en instrumenten aangereikt om hen te ondersteunen bij het hervinden van hun vitaliteit en werkplezier. Omdat voorkomen beter is dan genezen, is er ook aandacht voor stresspreventie en het vitaliseren van organisaties.

Lesthema's:

Stress en burn out

 • vitaliteitsmanagement;
 • stressgerelateerd verzuim;
 • burn out:
 • klachtenprofiel;
 • persoonlijke - en psychosociale stressfactoren;
 • stress en werk;
 • stressmeting met vragenlijsten, risico-inventarisatie.
 • gefaseerde coachaanpak.

Vitaliteitscoaching

 • ontspanningstechnieken en visualisaties;
 • rationeel Emotieve Therapie (RET):
 • ABC-model
 • Interventies

Acceptatie en Commitment Therapie (ACT)

 • van lijden naar levenslust;
 • loskoppelen van gedachten;
 • mindfulness;
 • acceptatie en bereidheid;
 • waardegericht leven.

Stresspreventie

Masterclass Executive coaching

In deze masterclass richt de coaching zich op leiders die richting geven aan en eindverantwoordelijk zijn voor het functioneren van de organisatie, bijv. directeuren, bestuurders, (top)managers en ondernemers. Leiders hebben te maken met complexe organisatievraagstukken. Het oplossen ervan vereist specifieke kwaliteiten die niet zozeer liggen op vaardigheidsniveau, maar meer raken aan het 'zijnsniveau'. De leider zelf is de katalysator voor transformatie van de organisatie. U bent als coach de sparringpartner die de leider aanzet tot het maken van een ontdekkingstocht in zichzelf. Vanuit introspectie kan de leider succesvol invulling geven aan zijn of haar verantwoordelijkheden. De belangrijkste 'bagage' die u de leider hierbij meegeeft is zelfinzicht, reflectie en feedback, omgevingsbewustzijn en sensitiviteit.

Lesthema's:

Ontwikkelingsfasen van organisaties

 • concurrerend waardenmodel (Quinn).

Leiderschapvisies

Managementrollen en -vaardigheden

 • van management naar leiderschap;
 • ego's;
 • zelfbeoordeling managementrollen;
 • van waarden naar normen.

Onderzoeken en verruimen van mentale modellen

 • inferentieladder (Senge).

Authentiek leiderschap

 • onderscheid tussen natuurlijke en aangeleerde handelingspatronen;
 • zeven schillen model (Blekkingh);
 • authentieke communicatie:
  • van debat naar dialoog;
  • reflectief practicum.

Systeemdenken

 • organisatie als levend systeem;
 • analyse van complexe oorzaak-gevolg relaties;
 • presencing: verbinden door te luisteren.

Masterclass Teamcoaching

Belangrijke kernvragen van deze masterclass zijn: Wat maakt teams werkelijk succesvol in hun samenwerking? Hoe kunt u als coach hierin bijdragen?

In succesvolle teams wordt er op een natuurlijke manier samengewerkt. De teamleden hebben oog en waardering voor elkaars kwaliteiten, dagen elkaar uit en weten elkaars talenten te benutten. Vanuit de teamflow die zo ontstaat, zijn zij in staat onverwachte, baanbrekende resultaten te bereiken, die de individuele vermogens ontstijgen. Deze generatieve samenwerking is alleen mogelijk als het team aan een aantal basisvoorwaarden voldoet. Het is belangrijk dat er onderling vertrouwen en wederzijds respect is tussen de teamleden, dat zij in staat zijn tot authentieke communicatie en op productieve wijze met conflicten kunnen omgaan. Hiertoe zijn krachtige persoonlijkheden nodig, vol passie en een diepe wens hun dromen te realiseren.

De eerste twee dagen van de masterclass zijn ervaringsgericht. U doorloopt als deelnemer diverse oefeningen om teamflow en generatieve samenwerking aan den lijve te ervaren. Tijdens de volgende dagen leert u aan de hand van uitdagende opdrachten hoe u als teamcoach dit fascinerende proces van generatieve samenwerking kunt faciliteren.

Lesthema's:

Effectieve samenwerking versus generatieve samenwerking

Ervaren van teamflow

 • het relationele veld: verdiept contact maken.
 • Herkennen en veranderen van overtuigingen en dilemma's
  • de invloed van overtuigingen op teamprocessen;
  • 'Fixed mind' versus 'Growt mind';
  • herkennen, ombuigen en integreren van strijdige overtuigingen.
 • Stimuleren van authentieke communicatie
  • verschillende dialoogvormen;
  • communiceren vanuit het hart: delen van passies en beweegredenen.
 • Gedeeld leiderschap
  • kenmerken gedeeld leiderschap;
  • leiderschapsstijlen.
 • Waardering van aanvullende kwaliteiten
  • teamrollen;
  • kernkwadranten;
  • Creativiteitsstrategie.
 • Drivers
  • individuele passiekaart;
  • ontdekking van de gezamenlijke passie (passietrap).
 • Vinden van de synergetische identiteit
  • Stroomlijnen van de gezamenlijke identiteit via de Logische niveaus (Dilts).
 • Integratie

Verbinding van de eigen teamflow-ervaring met de coachingspraktijk

 • theoretische inleidingen op deelonderwerpen:
  • onderlinge betrekkingen: stimuleren van een effectieve communicatie;
  • mind(re)setting: omgaan met tegenstrijdige opvattingen;
  • gedeeld leiderschap, stimuleren initiatieven;
  • kwaliteiten en diversiteit;
  • passie;
  • individuele rolidentiteiten en het versterken van de synergetische identiteit.
 • toepassing van coachingstechnieken op teams, gerelateerd aan bovengenoemde thema's;
 • reflectie op je handelen als teamcoach.

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Locaties Eindhoven, Driebergen, Hoofddorp, Zwolle
Kosten €1950
Les locatie type Op het instituut
Titulatuur Geen titel
Website www.bgl.nl/opleiding-tot-coach-foundation-en-practitioner
Benodigde taalkennis Nederlands
Provincies Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht
Afronding Diploma

Ervaringen met Opleiding Coach (Foundation en Practitioner)

Gemiddeld een 9 gebaseerd op 1 ervaringen.

Algemeen
9
Inhoud
9
Docenten
9
Organisatie
9
Lesmateriaal
9
Begeleiding
9
Prijs / kwaliteitverhouding
9
Eindcijfer
9
Ervaring met Opleiding Coach (Foundation en Practitioner):

Fascinerend en inspirerend, zeer waardevol, buitengewoon goede trainers Anoniem