Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Coach 55+

BGL & partners

 • Beschrijving
 • Overzicht

Introductie

'Zin' in ouder worden

De Opleiding tot Coach 55+ biedt u een stevig instrumentarium om mensen tussen de 55-75 jaar professioneel te ondersteunen bij het uitwerken van hun levensvraagstukken en carrièrewensen.

Het gaat hier om een diverse, snelgroeiende groep mensen die in de coaching op zoek is naar een volwassen gesprekspartner. Een coach die diepgang en ruimte weet te bieden bij het verkennen van hun wensen, behoeften en emoties.

De 10-daagse modulair opgezette opleiding centreert zich rond vier thema's: vitaliteit in werk en leven, zingeving en spiritualiteit, verlies en rouw en zorg en relaties. Het vertrekpunt van de opleiding is een holistische benadering van het verouderingsproces en de vele aspecten die daarmee samenhangen. We besteden daarbij aandacht aan de biologische, psychische, sociale en spirituele aspecten van de vraagstukken van ouderen.


Kenmerkend voor de opleiding

 • De praktijkgerichte insteek met stevige theoretische basis.
 • Zelfonderzoek als rode draad, zodat u een basishouding kunt ontwikkelen die zich kenmerkt door inlevingsvermogen, echtheid en onvoorwaardelijke acceptatie.
 • In de opleiding zijn denkbeelden, methodieken en technieken uit verschillende disciplines bijeengebracht tot een samenhangend geheel. Belangrijke inspiratiebronnen zijn het oplossingsgericht coachen, het systemisch werken, het ontwikkelingsgericht coachen, het narratieve coachen, mindfulness en de hechtingstheorie.
 • Onze benaderingswijze is persoonlijk, met ruimte en respect voor de eigenheid en individuele leerbehoefte van iedere student.
 • Erkende opleiding.
Na succesvolle afronding van de opleiding Coach Foundation en de opleiding Coach 55+ ontvangt u het diploma van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs.
NOBC):29 PE-punten.
Registerplein: Agogen19,2 PE-punten, Cliëntondersteuners 27,9 PE-Punten, GGZ-Agogen 19,2 PE-punten, Maatschappelijk werk 19,2 PE-punten.


Inleiding

De komende jaren zal het aandeel ouderen in de (beroeps)bevolking in Nederland sterk toenemen. Dit heeft enerzijds te maken met de geboortegolf die na de Tweede Wereldoorlog heeft plaatsgevonden (babyboom) en anderzijds met de stijgende levensverwachting. We worden ouder en werken langer.

In het algemeen is men tegenwoordig tot zijn 75-ste jaar redelijk vitaal. Daarna neemt het aantal lichamelijke en psychische beperkingen en daarmee de afhankelijkheid en zorgconsumptie toe. Op grond hiervan kunnen we onderscheid maken tussen twee (sub-)groepen ouderen, namelijk:
 • De zgn. Young old: tussen de 55 en 75 jaar.
 • De Old old: boven de 75 jaar.
De eerste groep ouderen is vaak in goeden doen: fysiek, mentaal en financieel. Wel spelen voor hen ook al vragen met betrekking tot arbeid, zingeving, relaties, sociale herpositionering en verlies. De tweede groep ouderen wordt gevormd door de kwetsbare ouderen, die wezenlijk verschillen van de young old.
In de opleiding Coach 55+ richten we ons primair op de Young old.

De toegenomen levensverwachting heeft verschillende gevolgen:
 • Er zijn niet alleen steeds meer 55-plussers die actief deelnemen aan het arbeidsproces, maar bovendien werken zij steeds langer door. Dit vraagt om herziening van de arbeidsmarkt, maar ook om investering in de inzetbaarheid van oudere werknemers. Uit onderzoek is gebleken dat oudere werknemers vooral waarde hechten aan zinvol en interessant werk. Vaak zie je dat zij hun kennis en ervaring willen doorgeven in de vorm van een mentorrol of door het vervullen van adviestaken. Bovendien worden zij geconfronteerd met de effecten van (technologische) ontwikkelingen, die van grote invloed zijn op de inhoud van hun werk en de (nieuwe) competenties die daarvoor nodig zijn.
 • Reeds gepensioneerde, vitale ouderen zijn op zoek naar een nieuwe, zinvolle invulling van hun leven. Niet iedereen is toe aan het Zwitserleven gevoel. Daar komt nog bij dat steeds vaker een beroep wordt gedaan op vooral deze doelgroep om als vrijwilliger of mantelzorger een maatschappelijke bijdrage te leveren aan de zorg en vitaliteit van andere ouderen.
We hebben dus te maken met een diverse doelgroep bestaande uit mensen die nog volop participeren in het arbeidsproces, mensen die zich voorbereiden op hun pensionering en mensen die net of langer gepensioneerd zijn.

Een interessante groep mensen ook. Mensen die vanuit een flinke dosis levenservaring op zoek zijn naar een nieuwe, zinvolle invulling van hun carrière en/of leven, passend bij de levensfase waarin zij zich bevinden.

Zaken die deze Young old bezighouden hebben veelal betrekking op thema's als vitaliteit in werk en leven, zingeving en spiritualiteit, verlies en rouw en relaties en zorg.

Het uitdiepen van dergelijke thema's vraagt om een speciaal soort coach, een volgroeide gesprekspartner die
 • in staat is open, vanuit oprechte belangstelling en betrokkenheid een ontmoeting aan te gaan;
 • situaties kan laten ontstaan waarin ruimte is voor de hele mens met al zijn talenten, wensen, behoeften en emoties;
 • in staat is om op integere wijze levensvragen uit te diepen en samen met de oudere cliënt te zoeken naar passende mogelijkheden en oplossingen.
Tijdens de opleiding tot Coach 55+ ontwikkelt u theoretische en methodische kennis, praktische vaardigheden en het reflectieve vermogen om mensen tussen de 55-75 jaar professioneel te ondersteunen bij het uitwerken van hun levensvragen en carrièrewensen.


Over de opleiding

BGL onderscheidt verschillende niveaus van coaching. Elk niveau brengt verdere verbreding en verdieping van uw competenties op het gebied van coaching. Naast de algemene opleidingen Coach Foundation en Coach Practitioner bieden we de specialisatieopleiding tot Coach 55+, waarin u zich richt op het begeleiden van mensen in de leeftijd van 55-75 jaar.

Instroom: Coach Foundation of aantoonbare ervaring op het gebied van coaching.


Dit leert u

 • U krijgt inzicht in het proces van veroudering als fenomeen en de effecten van het ouder worden op het leven van de cliënt.
 • U leert verschillende modellen, methoden en technieken hanteren, waarmee u de cliënt kunt ondersteunen bij het onderzoeken van levensvragen die samenhangen met thema's als zingeving en spiritualiteit, vitaliteit in werk en leven, verlies en rouw, relaties en zorg.
 • U leert via gedegen (zelf)reflectie hoe u de opgedane kennis, inzichten en vaardigheden op natuurlijke wijze kunt integreren binnen uw eigen persoonlijkheid en werkwijze.
 • U leert een werkrelatie op te bouwen die zich kenmerkt door onvoorwaardelijke acceptatie, empathie, vertrouwen en gelijkwaardigheid.
 • U ontwikkelt het vermogen om gesprekken te verdiepen en bent daarin openstellend en niet sturend.
 • U leert denkbeelden en methodieken uit verschillende disciplines op verantwoorde wijze te combineren, wat leidt tot diepgang en vernieuwing in de coaching.
 • U ontwikkelt oog voor de ethische aspecten van de toepassing van het geleerde in de beroepspraktijk.
 • U leert de grenzen van de eigen professionaliteit herkennen en weet wanneer doorverwijzing noodzakelijk is.

Pijlers van de opleiding

We hebben gekozen voor een integrale benadering van vraagstukken. Hierbij combineert u het verruimen van uw theoretische en methodische kennis met het trainen van praktische vaardigheid en het werken aan persoonlijke ontwikkeling. In de lessen worden op verantwoorde wijze denkbeelden en methodieken uit verschillende disciplines samengebracht tot een samenhangend geheel.

Oplossingsgericht coachen
Wij benaderen veranderingen op een positieve manier. De coach vertrouwt op de eigen vermogens van de cliënt om oplossingen te vinden voor de gepresenteerde vraagstukken. De focus ligt op het boeken van succes en niet op oeverloze probleemverkenning. Het mooie van de oplossingsgerichte werkwijze is dat slechts een kleine stap in de goede richting voldoende is om een proces van grote verandering in gang te zetten. Ieder mens is daartoe in staat. Standaardoplossingen voor allerlei vraagstukken bestaan niet, want ieder van ons is tenslotte uniek.

Ontwikkelingsgericht coachen
In het ontwikkelingsgericht coachen worden vraagstukken van mensen in verband gebracht met de (levens)ontwikkeling die ze doormaken. Als coach onderzoekt u de relatie tussen gedrag, competenties en persoonsvariabelen (waarden, overtuigingen, identiteit) van mensen. Tijdens dit zoekproces worden patronen in hun leven zichtbaar en leert u hen hoe zij een zinvolle verbinding kunnen maken tussen hun kernwaarden, missie en de concrete realiteit van hun werk en leven.

Narratieve coaching
Mensen organiseren hun ervaringen in de vorm van verhalen. Ze groeien op te midden van verhalen die mede vormgeven aan hoe zij zichzelf, anderen en de wereld zien. Doorgaans ervaren mensen hun verhaal als de 'waarheid'. Soms ook raken ze verstrikt in hun eigen waarheid. In de coaching richt u zich op het ontrafelen van de beperkende verhalen van mensen, waardoor er ruimte kan ontstaan voor alternatieve, stimulerende verhalen.

Systemisch werk
In onze visie kunnen vraagstukken niet los gezien worden van het systeem (het team, de groep, het gezin etc.) waar we deel van uitmaken. Daarom richten we ons in de opleiding niet alleen op het individu en wat hem of haar beweegt, maar besteden we ook aandacht aan de invloed van het systeem en de interactie tussen de leden. Tijdens de opleiding komt de methodiek van de familieopstellingen aan bod zoals deze is ontwikkeld door Bert Hellinger.

Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP)
NLP is een verzameling krachtige technieken waarmee we niet alleen de kwaliteit van onze communicatie kunnen verbeteren, maar ook ons gedragsrepertoire kunnen verruimen. Een belangrijke aanname in het model is dat er altijd een andere keuze is en er meer wegen zijn die naar Rome leiden. Door ongebaande paden te bewandelen krijgen we nieuwe inzichten. En net als in het oplossingsgerichte werken gaat de NLP-benadering er vanuit dat mensen beschikken over krachtige hulpbronnen waardoor ze in staat zijn om zich in de gewenste richting te ontwikkelen. Zij hoeven alleen te leren hoe zij op die verschillende paden terecht komen.

Mindfulness
Mindfulness is een aandachtsgerichte vorm van cognitieve gedragstherapie die ons helpt gedachten op een nieuwe manier te bezien. Gedachten zijn als lenzen waardoor we naar onze wereld kijken. We zijn allemaal min of meer geneigd vast te houden aan onze eigen lens en die te laten bepalen hoe we onze ervaringen interpreteren, en zelfs wie we denken te zijn. Hoe meer we ons losmaken van de manier waarop we dagelijks naar de wereld kijken zonder ons erdoor te laten bepalen, hoe meer we leren onze gehechtheid aan een bepaalde cognitieve lens te verruilen voor een meer holistisch model van zelfbewustzijn.

Ontwikkelingspsychologie: Hechtingstheorie
Veel problemen waar mensen tegenaan lopen hebben te maken met hun hechtingsgeschiedenis, hun huidige patroon van gehechtheid, met autonomie en verbondenheid. Als coach onderzoekt u hoe de hechting bij mensen zich ontwikkelt en hoe dit van invloed is op hun ontwikkeling van een gevoel van basisveiligheid en de ontwikkeling van een aantal basale vaardigheden zoals het reguleren van aandacht en emoties.


Voor wie

De opleiding is bestemd voor professionals die het een uitdaging vinden om de diverse en bijzondere doelgroep van 55-plussers te coachen bij het exploreren van hun carrièrewensen en levensthema's.

Om deze doelgroep optimaal te kunnen faciliteren, is het belangrijk dat u beschikt over basisvaardigheden en aantoonbare ervaring op het gebied van coaching. De opleiding Coach Foundation, waarin het respectvol communiceren en het oplossingsgerichte coachen centraal staat, vormt een prima startpunt.

U kunt direct instromen in de opleiding als u door het afleggen van een assessment kunt aantonen over coachingservaring te beschikken en bekend bent met de methodiek van het oplossingsgericht werken.

Deelnemers hebben een HBO of academisch denk- en/of werkniveau.


Opzet

De opleiding is thematische opgebouwd en omvat de volgende elementen:
 • 10 lesdagen, inclusief eindtoets;
 • 3 supervisiebijeenkomsten;
 • 4 bijeenkomsten in de oefen-/intervisiegroep;
 • 2 coachingstrajecten;
 • literatuurstudie en opdrachten.
Het vertrekpunt wordt gevormd door een holistisch perspectief op veroudering, de effecten ervan op het dagelijks leven en de belangrijkste aandoeningen die met ouder worden samenhangen.

Hiervan worden de volgende thema's uitgediept:
 • Vitaliteit in werk en leven
 • Zingeving en spiritualiteit
 • Verlies en rouw
 • Relaties en zorg
De insteek van de opleiding is praktisch met een stevige theoretische onderbouwing. Het zelf ervaren en zelf doen speelt een grote rol. Tijdens de lesdagen is er volop gelegenheid tot oefenen. Ook is er ruimte voor het inbrengen van eigen ervaringen en het stellen van vragen.

Natuurlijk krijgt u de stof pas echt in de vingers door er vaak mee te werken. U komt dan ook tussen de bijeenkomsten een aantal malen in een oefengroep bijeen om de aangereikte stof nog eens door te nemen. Oefening baart tenslotte kunst.

Praktijkervaring doet u op door de opgedane inzichten, vaardigheden en technieken toe te passen in coachingssessies met cliënten. Tijdens deze trajecten zult u vragen tegenkomen die enerzijds betrekking hebben op het begeleidingsproces van de cliënt en anderzijds op uw eigen functioneren. Via groepsgewijze en individuele intervisie werkt u deze vragen uit.

Een ander belangrijk aspect in de opleiding is zelfonderzoek. Inzicht in de eigen natuurlijke reactiepatronen is immers wezenlijk voor het ontwikkelen van een adequate coachingsattitude. Het werken aan eigen thema's en vraagstukken en daarvoor zelf de verantwoordelijkheid nemen, vormt een belangrijke voorwaarde daartoe.

Aan de hand van literatuurstudie en gerichte opdrachten werkt u aan de verdieping van uw kennis en inzicht met betrekking tot de behandelde thema's. De literatuurlijst vindt u op de website.


Toetsing en diplomering

Er geldt een 90% aanwezigheidsverplichting voor de totale opleiding. Te veel gemiste lessen worden in overleg met de dagtrainer ingehaald of gecompenseerd,

Gedurende de opleiding laat u aan de hand van specifieke opdrachten en een eindtoets zien dat u beschikt over de competenties van een professionele ouderencoach. Ook wordt gekeken naar de wijze waarop u feedback van de trainers, mentor en medestudenten integreert. Alle opdrachten dienen als voldoende te zijn beoordeeld.


Inhoud

Hieronder vindt u een omschrijving van de verschillende thema's die in de opleiding aan bod komen.


Vitaal ouder worden

De levensverwachting van de Nederlander is de afgelopen decennia fors toegenomen. Dit komt onder meer door het verbeteren van de socio-economische en hygiënische omstandigheden waaronder we leven, het terugdringen van de kindersterfte en allerlei medisch-technologische ontwikkelingen, waardoor we ziekten beter kunnen vaststellen en behandelen.

De ideale situatie zou zijn, dat al onze extra levensjaren ook gezonde jaren zijn. De werkelijkheid leert echter dat, ondanks alle positieve ontwikkelingen, ouderdom nog steeds met gebreken komt al zijn die tegenwoordig vaak anders van aard dan zo'n 100 jaar geleden.

Bij veroudering gaat het om complex interactions between genes, nutrition, exercise and environment within a model of ageing that is driven, ultimately, by an accumulation of random and molecular cellular damage (Kirkwood T. 2003). Er is dus een groot aantal factoren die bepalen of we gezond en vitaal oud zullen worden.
Veroudering is een proces, dat bij de conceptie begint en dat daarna een leven lang doorgaat. Met hun genen geven ouders ook de daarin vastgelegde risico's en kansen voor een gezond leven of ziektes in de loop van het leven door. Daarnaast bepalen factoren als de individuele levensstijl en een scala aan omgevingsfactoren hoe gezond en vitaal iemands leven zal verlopen en of hij/zij met typische ouderdomsziekten en/of chronische aandoeningen te maken krijgt. Kortom: Al deze factoren bepalen samen of iemand zich ook op oudere leeftijd lichamelijk, geestelijk en sociaal zal welbevinden.

In het algemeen is men tegenwoordig tot zijn 75-ste jaar redelijk vitaal. Daarna neemt het aantal lichamelijke en psychische beperkingen en daarmee de afhankelijkheid en zorgconsumptie toe. Vertrekpunt voor de opleiding tot Coach 55+ is het verouderingsproces en de vele aspecten die daarmee samenhangen.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:
 • de effecten van veroudering op het lichamelijk, psychisch en sociaal functioneren
 • de gevolgen van chronische aandoeningen
 • het participeren van ouderen n de samenleving en op de arbeidsmarkt
 • (preventieve) acties die men kan nemen om het algeheel welbevinden op oudere leeftijd en daarmee succesvol ouder worden te bevorderen.

Vitaliteit in werk en leven

Vitaliteit is het vermogen om met plezier prestaties te leveren en om op constructieve wijze mee te veranderen met wat de (werk-)omgeving vraagt. Het is de optelsom van levenskracht, energie, actie, veerkracht, fitheid, ontspannenheid en bevlogenheid.
Voor de ouder wordende mens betekent dit mee bewegen met wat de tijd brengt en inspelen op veranderingen, die zich aandienen. Deze veranderingen kunnen plaats vinden in het psychologische, fysieke, sociale en spirituele domein.

Als Coach 55+ leert u hoe u deze doelgroep kunt begeleiden in een levensfase waarbij de volgende vraagstukken zich kunnen aandienen:
 • Psychologisch: hoe blijf ik lekker in mijn vel en hoe kan ik stress voorkomen? Hoe ga ik om met mijn energie en vind ik balans tussen ontspanning en inspanning. Hoe ga ik om met de rollen, die ik vervul (bijvoorbeeld mantelzorg)? Hoe is mijn slaapritme?
 • Fysiek: hoe blijf ik zo lang mogelijk fit en hoe ga ik om met afnemende lichaamsfuncties? Wat is er nodig om optimaal vitaal te blijven: voeding, beweging, omgeving, alcohol/ drugs, slaap.
 • Sociaal: hoe blijf ik waardevol voor mijn omgeving en hoe ga ik om met veranderingen van mijn dagelijkse patronen? Hoe ziet mijn sociale omgeving er uit? Waarvan maak ik deel uit: familie, vrienden, clubs en andere sociale verbanden? Levert mij dat wat op of wil ik iets anders in deze levensfase. Hoe kan ik betrokken en aangesloten blijven?
 • Spiritueel: tot welk groter geheel voel ik me verbonden en hoe kan ik dit inzetten binnen een veranderende context? Wat brengt mij dat om me fit en vitaal te kunnen voelen?
Er is interactie en beïnvloeding tussen de verschillende domeinen. Vraag daarbij kan zijn: Hoe behoud, herstel of verbeter je daarin je energiebalans?

Opbouw van dit onderdeel: theorie, ervaren, oefeningen, gesprekstechnieken, aan de slag.


Verlies en rouw

Afscheid nemen is een onvervreemdbaar en onontkoombaar onderdeel van ons leven en kan zich afspelen op verschillende levensgebieden, zoals bijvoorbeeld het afscheid nemen van een dierbare (dood, scheiding e.d.), van de eigen gezondheid, van iemands werk, van hoop, van verwachtingen, van het land van herkomst. Het uitgangspunt bij verlies en rouw is dat mensen in staat zijn, maar ook in staat gesteld worden, om actief en bewust afscheid te nemen, op eigen wijze en in eigen tempo.

Bij de ouder wordende mens kan het aantal verlieservaringen toenemen en ook de periode waarin deze voorkomen kunnen de verliezen soms stapelen. Het is zinvol om hier alert op te zijn als ouderencoach evenals op een eventuele daaruit voortvloeiende depressie.

De rouwende heeft zelf het nodige te doen in dit verlies- en rouwproces en ontvangt daarnaast ook steun en troost vanuit de directe omgeving, zoals van familie, vrienden, collega's. Daarnaast kan het zinvol zijn om de hulp van een gespecialiseerde coach in te roepen.

Tijdens de opleiding leert u hoe u de rouwende kunt begeleiden: wat komt daarbij kijken, wat zijn de mogelijkheden, wat de valkuilen en welke tools zijn er beschikbaar voor een zinvolle en oplossingsgerichte begeleiding? Hierbij rekening houdend met de levensfase waarin de oudere cliënt zich bevindt.

Verlies veronderstelt binding/hechting. Al vanaf onze geboorte gaan we verbindingen aan en inherent aan het aangaan van verbindingen is het weer verliezen van deze verbindingen. De kwaliteit van deze verbindingen bepaalt hoe we later zullen omgaan met verliesgebeurtenissen. Tijdens de opleiding krijgt u inzicht in de belangrijkste uitgangspunten van de hechtingstheorie.

Omgaan en doorwerken van verlieservaringen is als een transitieproces, waarin verschillende rouwtaken worden doorlopen. Als coach 55+ leert u mensen ondersteunen bij het uitvoeren van deze rouwtaken die gaan over aanvaarding van de werkelijkheid van verlies, ervaren van de pijn die ermee gepaard gaat, aanpassen aan de omgeving, een nieuwe plaats geven aan de overledene en opnieuw leren houden van het leven.
Ook besteden we aandacht aan rituelen die kunnen helpen om het verlies door te werken en afscheid te nemen van wat was, zodat er ruimte ontstaat om verder te gaan.


Zingeving en spiritualiteit

Als u als coach met ouderen werkt, kunt u niet om het thema 'zingeving' heen. Juist in deze levensfasen zijn veel ouderen bezig met de vraag wat hun leven zinvol maakt. Als we op latere leeftijd worden geconfronteerd met verschillende soorten verlies (van werk, gezondheid of dierbare naasten) dringt de vraag zich op hoe we zin geven aan het leven en zin houden in het leven.

Deze vraag laat zich niet eenduidig beantwoorden. Er zijn verschillende elementen die met zingeving samenhangen en die we tijdens de opleiding zullen exploreren. Zingeving hangt samen met:
 • zelfwaardering en vertrouwen: het ervaren van positieve gevoelens ten aanzien van het eigen leven,
 • zelfontplooiing: het hebben van een doel in ons leven/bijdragen aan het grote geheel,
 • betekenisgeving: inzicht hebben in eigen processen en hoe we betekenis geven aan het leven.
Onderwerpen die in het verlengde van deze elementen aan bod komen zijn:
 • Narrativiteit: werken met waarden en het leggen van nieuwe verbanden.
 • Werken met de biografie/innerlijke levenslijn.
 • Vormgeven van het levenspanorama, visioning.
 • Spiritualiteit: kerntransformatie, authentiek leiderschap.
 • Ontwikkelingsgericht coachen: identiteit en de verbinding met het grote geheel.
 • Mindfulness.

Relaties en zorg

We bouwen in ons leven allerlei soorten relaties op: liefdesrelaties, werkrelaties, vriendschapsrelaties, familierelaties. Laatstgenoemde nemen een unieke positie in omdat ze gebaseerd zijn op banden die we bij onze geboorte meekrijgen en die we niet of nauwelijks kunnen verbreken, maar die wel een blijvende invloed op ons leven en onze relaties hebben. Dat geldt in bijzondere mate voor de verbintenis met onze ouders, waarin bewuste en onbewuste elementen een rol spelen. Op het moment dat we mantelzorg gaan verlenen, komen we deze thema's weer aan den lijve tegen.

De biografieën van onze ouders en de generaties daarvoor hebben ons misschien wel meer te zeggen dan we in eerste instantie denken. Zo herhalen we vaak onbewust op het werk hoe we vanuit onze geschiedenis hebben geleerd relaties aan te gaan. Onze inzetbaarheid daar wordt in grote mate bepaald door het gemak waarmee we in en tussen groepen bewegen. Vragen die daarbij een rol spelen zijn:
 • Hoe nemen we onze plek in?
 • Hoe gaan we om met steeds wisselende rollen in wisselende groepen?
 • Hoe maken we contact?
 • Weten we hoe de hazen lopen in de organisatie?
 • Weten de anderen ons te vinden, weten ze wat onze deskundigheid is en voelen ze zich uitgenodigd contact met ons te leggen?
 • Hoe bouwen we een netwerk op?
 • Dit laatste onderwerp speelt natuurlijk ook bij het opbouwen van een mantelzorgnetwerk.
De theorie van de familieopstellingen (Hellinger) geeft inzicht in lijnen en verbanden in onze familiegeschiedenis en de invloed die dit op ons huidige leven heeft.

Een ander onderwerp dat aan de orde komt bij de behandeling van dit thema is intimiteit en seksualiteit met aandacht voor behoefte, veranderingen en verlies. Naarmate we ouder worden neemt de zin in seks af en wordt intimiteit belangrijker gevonden. Dit kan zowel fysieke (hormonale veranderingen, ziekte) als een psychosociale (rouw, schuldgevoel, het gevoel minder aantrekkelijk te zijn, geen partner) oorzaken hebben. Gebrek aan informatie of onzekerheid over normale verouderingsverschijnselen kan ertoe leiden dat partners seksuele activiteit en lichamelijk contact gaan vermijden. De coach 55+ kan hierin een normaliserende rol spelen.

Niveau Post-HBO
Vorm Part-time
Incompany Ja
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 10 dagen
Locatie Hoofddorp
Tijden Overdag
Type Post-hbo / Post-bachelor
Kosten €3500
Les locatie type Op het instituut, Conferentiecentrum
Titulatuur Geen titel
Website https://bgl.nl/opleiding/opleiding-tot-coach-55-plus/
Lesmethode Klassikaal onderwijs, Praktijkopdrachten / cases, Zelfstudie
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaanden maart, oktober
Provincies Noord-Holland, Utrecht
Maximaal aantal deelnemers 12
Afronding Diploma