Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Post HBO Rechtspositie en Arbeidsvoorwaarden

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U bent een ervaren personeelsadviseur en u beschikt over actuele basiskennis van rechtspositie en arbeidsvoorwaarden. U wilt zich op Post HBO-niveau verdiepen in dit onderwerp, zodat u proactief om kunt gaan met de huidige en toekomstige vraagstukken op het gebied van humanresourcesmanagement binnen de lokale overheid.

Omschrijving
Het personeelsbeleid van gemeenten verandert en wordt toegesneden op de huidige economische ontwikkelingen en de modernisering van de ambtelijke organisatie. Veel gemeenten hebben te maken met vraagstukken rondom boventalligheid en re-integratieprojecten. Daarnaast hebben ook thema’s als de normalisering rechtspositie Ambtenarenwet, aanstelling in algemene dienst en de flexibilisering van de cao hun weerslag op de organisatie. Voor u is het belangrijk dat u de consequenties die dat met zich meebrengt voor de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van het personeel juist inschat en hier adequaat over kunt adviseren. Hoe u dat kunt doen, leert u in deze praktijkgerichte training. Deze opleiding voeren wij uit in samenwerking met onze businesspartner NCOI. Deze opleiding voeren wij uit in samenwerking met onze businesspartner NCOI.

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=52091.

Graduation

Na afronding van deze training ontvangt u het diploma ‘Post HBO Rechtspositie en Arbeidsvoorwaarden’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

De training bestaat uit 6 losse trainingen. Tijdens deze trainingen wordt theorie afgewisseld met praktijkvoorbeelden. Op deze manier wordt de training optimaal afgestemd op de praktijk en kunt u uw kennis en vaardigheden direct toepassen binnen uw werksituatie. Wij werken met uw eigen casuïstiek, waaraan wij onze ervaringen toevoegen.

Program guide

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Mobiliteit en Loopbaanontwikkeling

(2 bijeenkomsten)

 • Ontwikkelingen binnen de lokale overheid; consequenties voor HRM
 • Mobiliteit en loopbaanontwikkeling; ­mogelijkheden tot invulling binnen de gegeven kaders
 • Omgaan met boventalligheid, flexpools, begeleiding naar ander werk, het nieuwe werken
 • Nieuwe functiehuizen en -families en de mogelijkheden van mobiliteit en ­loopbaan­ontwikkeling
Sociale Zekerheid Verdieping

(2 bijeenkomsten)

 • Consequenties van nieuwe ontwikkelingen in de sociale zekerheid voor het te voeren HR-beleid
 • Wet verbetering poortwachter; ­re-integratie, verplichtingen voor werkgever en werknemer, loondoorbetaling, ­passend werk e.d.
 • CAR-UWO in relatie tot de Wet verbetering poortwachter
 • Rol UWV met beleidsregels beoordelings­kader
 • WIA
 • Verzuimbeheer
 • Eigen risico dragen
 • Actuele en te verwachten ­ontwikkelingen
 • Jurisprudentie
Slimmer Werken: Juridische Aspecten van (Re)organiseren van Arbeid

(2 bijeenkomsten)

 • Juridische vormen van arbeid: aanstelling, arbeidsovereenkomst, uitzendkrachten, zzp’ers, freelancers, overeenkomst van opdracht
 • Juridische vormen: binnen de gemeente, intergemeentelijke samenwerking zoals Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD), herindeling/fusie, Gemeenschappelijke Regeling (GR), stichting, besloten vennootschap (bv), naamloze vennootschap (nv)
 • Procedure van een organisatiewijziging (inclusief rol GO en OR)
 • Sociaal plan en sociaal statuut
 • Rechterlijke toetsing
Aanstelling en Ontslag Verdieping

(4 bijeenkomsten)

 • Positie van de ambtelijke sollicitant
 • Tijdelijke en vaste aanstellingen
 • Begrippen bepaalde en onbepaalde tijd
 • Aanstellingsgronden
 • Ontslag in geval van een tijdelijke ­aanstelling voor bepaalde tijd
 • Ontslag in geval van een tijdelijke ­aanstelling voor onbepaalde tijd
 • Voortduren van het dienstverband na het verstrijken van de bepaalde tijd
 • Ambtelijke aanstelling en ­normalisering arbeidsvoorwaarden
 • Gewijzigde situatie bij de sector Rijk, CAR-UWO en SAW na invoering van de Flexwet
 • Procedure disfunctioneren, ­onbekwaamheid en ongeschiktheid
 • Systematiek ambtenarenontslagrecht
 • Verschillende ontslaggronden; ­reorganisatieontslag, ontslag wegens vervallen van de functie, disfunctio­neren, verstoorde verhoudingen, ­strafontslag e.d.
 • Dossiervorming
 • Rol van de bedrijfsarts
 • De procedure
 • Rechterlijke toetsing
 • Checklist
Rechtspositie van Gemeentelijk Politieke Ambtsdragers

(2 bijeenkomsten)

 • Bezoldiging, onkostenvergoeding van burgemeesters, wethouders, raads- en commissieleden
 • Ontslaguitkering op grond van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) van burgemeesters en wethouders en de eventuele fondsvorming
 • Regels omtrent verhuisplicht en de ­vergoeding van de kosten daarvan
 • Sollicitatieplicht en planmatige begeleiding van burgemeesters en wethouders
 • Bezoldiging en onkostenvergoeding: ­vaststelling van hoogte, aanvang en einde van de vergoedingen
 • Politiek verlof, aantal wethouders, ­verrekening neveninkomsten, werkkostenregeling, reis- en verblijfkosten, declareren, cursus- en congreskosten, integriteit

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 6 maanden
Kosten €2799
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/Post-HBO-Rechtspositie-en-Arbeidsvoorwaarden.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 15
Afronding Certificaat