Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Rechtspositie en Arbeidsvoorwaarden

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U gaat aan de slag op de afdeling P&O van een gemeente, waar u zich bezig gaat houden met veelvoorkomende zaken op het gebied van rechtspositie en arbeidsvoorwaarden. U bent een P&O-medewerker en u wilt over actuele basiskennis van rechtspositie en arbeidsvoorwaarden beschikken.

Omschrijving
Het ligt voor de hand om als nieuwe P&O-medewerker vertrouwd te raken met de wet- en regelgeving binnen uw vakgebied en met de procedures die binnen de overheid van kracht zijn. Ook als u al ervaring heeft, maar uw basiskennis weer op orde wilt brengen, is dit een passende training. De training gaat in op de relatie tussen de Algemene wet bestuursrecht en de taken van de afdeling P&O. Verder komen onderwerpen als recente cao-aanpassingen, boventalligheid, sanctie en beloning, en de gevolgen van langer doorwerken aan bod. Ook is er aandacht voor actualiteiten op het gebied van de sociale zekerheid en medezeggenschap.

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=52092.

Graduation

Na afloop van de training ontvangt u het certificaat van deelname ‘Rechtspositie en Arbeidsvoorwaarden’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

Tijdens deze training worden diverse werkvormen gebruikt. Het overbrengen van de theorie naar uw praktijk staat centraal. Praktijkopdrachten en casuïstiek helpen hierbij. Daartoe kunt u zelf praktijkvoorbeelden en cases aandragen. Op deze manier wordt deze training optimaal afgestemd op de praktijk en kunt u uw kennis en vaardigheden direct toepassen binnen uw werksituatie. De training bestaat uit 6 trainingen die u ook afzonderlijk kunt volgen.De praktische aanpak maakt deze training bijzonder leerzaam en aantrekkelijk.

Program guide

Deze training bestaat uit 6 trainingen waarin onder andere de volgende onderwerpen aan bod komen:

Oriëntatie rechtspositie en arbeidsvoorwaarden

(1 dag)

 • De positie van de ambtenaar binnen de overheid
 • De totstandkoming van arbeidsvoorwaarden binnen de gemeente
 • Niveau waarop de verschillende arbeidsvoorwaarden worden geregeld: centraal, decentraal en lokaal niveau
 • Vertaling van arbeidsvoorwaarden (laatste cao) naar relevante onderdelen naar de CAR-UWO
 • De rol en verantwoordelijkheden van de ondernemingsraad en het georganiseerd overleg
 • De essentiële begrippen binnen de Algemene wet bestuursrecht
 • Verschillende aanstellingsgronden, zoals vast, tijdelijk en proeftijd
 • Aanspraken bij ziekte van de ambtenaar en de financiële gevolgen
 • Het cafetariamodel en wat daarin geregeld kan worden
 • Verschillende ontslagronden, zoals imperatief en facultatief
 • Reorganisatieontslag met toepassing van het Sociaal Statuut
 • Procedure voor onbekwaamheids- en ongeschiktheidsontslag
 • Disciplinaire maatregelen en hoe deze worden toegepast op basis van concrete voorbeelden vanuit de praktijk
Algemene wet bestuursrecht en P&O

(1 dag)

 • De belangrijkste begrippen: wat is een besluit, beschikking, bestuursorgaan, de zienswijze, bezwaar en beroep?
 • Aan welke regels moet de werkgever zich houden bij het voorbereiden en nemen van besluiten?
 • Wanneer moet ik een ambtenaar horen?
 • Wie is bevoegd een besluit te nemen?
 • Wanneer verjaart een vordering van of op een ambtenaar?
 • Wanneer kan een ambtenaar in bezwaar en beroep?
 • Hoe verloopt een bezwarenprocedure?
Aanstelling en ontslag

(1 dag)

 • Een vaste aanstelling
 • Een vaste aanstelling met proeftijd
 • Tijdelijke uitbreiding dienstverband
 • Een tijdelijke aanstelling voor bepaalde tijd
 • Na afloop van een tijdelijke aanstelling
 • Ontslag uit een vaste aanstelling
 • Disciplinaire maatregelen
 • Ontslaguitkering
Medezeggenschap

(1 dag)

 • Ondernemingsraad en georganiseerd overleg
 • Taken en bevoegdheden medezeggenschapsorganen inzake arbeidsvoorwaarden en rechtspositie
 • Positie OR en GO bij herindeling, reorganisatie, e.d.
 • Actuele casuïstiek en voorbeelden van de deelnemers
Functioneren, beoordelen en belonen

(1 dag)

 • Inhoudelijke kennis van HR-gesprekken
 • De verschillende definities en doelstellingen met betrekking tot het beoordelen van medewerkers
 • De disfunctionerende ambtenaar en de gevolgen voor het functionerings- en beoordelingsgesprek
 • De voorwaarden om tot beoordelingsgesprekken te komen
 • Doelen van personeelsbeoordeling met betrekking tot personeelsbeheer, personeelsontwikkeling, begeleiden en ontwikkelen van medewerkers
 • Beloningsvormen afgestemd op prestaties van de medewerker
 • Fiscale effecten voor de verschillende toelagen en toeslagen
 • Werkkostenregeling en de gevolgen voor het cafetariasysteem
Sociale zekerheid

(1 dag)

 • Bovenwettelijk werkloosheidsstelsel gemeenten
 • Ontslag wegens reorganisatie en ongeschiktheid/onbekwaamheid
 • Opzegtermijnen en re-integratiefase
 • Bovenwettelijke uitkering
 • Overgangsrecht
 • Ziekteverzuimprocedure en re-integratie (Wet verbetering poortwachter)
 • Derde ziektejaar bij gemeenten
 • Loondoorbetaling bij ziekte
 • Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid
 • WIA (regeling IVA en WGA)
 • Aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen ABP
 • Aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Oude WAO-gevallen

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 6 maanden
Kosten €2429
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/Rechtspositie-en-arbeidsvoorwaarden.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 15
Afronding Certificaat