Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Post HBO Leerplichtambtenaar

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U bent een beginnende of een ervaren leerplichtambtenaar. U wilt extra kennis en vaardigheden ontwikkelen om uw functie met meer succes te vervullen.

Omschrijving
Als medewerker Leerplicht en RMC heeft u een centrale positie bij het voorkomen van schoolverzuim en het bestrijden van voortijdig schoolverlaten door jongeren. U zorgt ervoor dat jongeren binnen hun mogelijkheden hun school afmaken, met voldoende bagage de arbeidsmarkt betreden en een maatschappelijke carrière op kunnen bouwen. Het is daarom van belang dat u zich kunt profileren als waardevolle gesprekspartner voor verschillende partijen in diverse situaties en overlegvormen. Ook moet u beschikken over de nodige kennis van wet- en regelgeving, zodat u deze in het belang van jongeren en kinderen kunt inzetten. Wilt u op een professionele manier invulling geven aan uw functie? Dan is deze opleiding iets voor u.

Admission

Er zijn geen specifieke vooropleidingseisen. Wel gaan we uit van HBO-werkniveau en -denkniveau. Daarnaast dient u te zorgen voor een geschikte werkplek.

Characteristics
HBO-deelprogramma

Course schedule

Deze opleiding duurt 10 maanden. U heeft 15 lesdagen van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=68623.

Graduation

De module Juridische omgeving wordt afgerond met een digitaal examen. Professioneel begeleiden van kwetsbare jongeren sluit u af met een mondeling examen. De overige 2 modules rondt u af met een praktijkgerichte opdracht. Daarnaast werkt u aan een integrale eindopdracht. Heeft u voor alle onderdelen een voldoende behaald, dan ontvangt u het diploma ‘Post HBO Leerplichtambtenaar’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

Na afloop van deze opleiding kunt u professioneel invulling geven aan de functie van medewerker Leerplicht en/of RMC. U kunt handelend optreden in het krachtenveld van jongeren, ouders, onderwijsinstellingen en andere maatschappelijke organisaties. U kent de weg binnen uw gemeente en binnen het onderwijsveld. Op basis van betrouwbare cijfers kunt u trends en ontwikkelingen in het voortijdig schoolverlaten signaleren. Ook kunt u verschillende gesprekstechnieken toepassen en weet u wat de invloed is van de wijze waarop u communiceert met klanten en andere partijen.

De opleiding is afgestemd op het functieprofiel voor Leerplicht/RMC-medewerkers dat door Ingrado (brancheorganisatie leerplicht en voortijdig schoolverlaten) is ontwikkeld.

Program guide

In dit programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

Juridische omgeving

(6 dagbijeenkomsten)

 • Juridische omgeving en toepassing wet- en regelgeving Leerplicht/RMC
 • Positie in gemeentelijke organisatie
 • Rol en verantwoordelijkheden Leerplichtambtenaar/RMC-medewerker
 • Plaats Awb en algemene beginselen van behoorlijk bestuur
 • Juridische omgeving wet- en regelgeving Leerplicht/RMC
 • Uitvoering Leerplichtwet, kwalificatieplicht, wet- en regelgeving RMC
 • Privacy en AVG
 • Beslistermijnen en rechtsbescherming
 • Particulier onderwijs
 • Schorsen en verwijderen
 • Vrijstellingen
 • Uitvoeren van de registratie voor leerplicht, kwalificatieplicht en RMC
 • Leerplichtjaarverslag en RMC-­effect­rapportage
Onderwijsveld, leerlingenzorg en jeugd

(3 dagbijeenkomsten)

Onderwijsveld

 • Leerplicht/RMC in het onderwijs-/jeugd-/jongerenbeleid
 • Het Nederlandse onderwijssysteem
 • Verschillende leerwegen: beschrijving en doorstroommogelijkheden
 • Rol en taken schoolbesturen, directies
 • Bespreking onderwijswetten (WPO, WVO, WEC, WEB)
 • Ketenpartners
Leerlingenzorg
 • Oorzaken van schooluitval
 • Zorgstructuren in en rond de school (regie op zorg, Centrum voor jeugd en gezin, gemeentelijke zorgnetwerken)
 • Passend onderwijs
 • Rol en verantwoordelijkheden in de zorgstructuur
 • Verwijsindex risicojongeren
 • VSV en MAS
 • Begeleiding van potentiële uitvallers
 • Ketenpartners
 • Jeugdzorg
 • Beleidsontwikkelingen in het jeugddomein
 • Reflectie op de eigen beleidscontext en het eigen handelen
 • Verbinding onderwijs-zorg voor jeugd
 • Verbinding met Wmo en Participatiewet
 • Verdieping t.a.v. ondersteuningsstructuur binnen scholen
 • Toegang tot arbeidsmarkt
 • Ketenpartners
Professioneel begeleiden van kwetsbare jongeren

(3 dagbijeenkomsten)

 • Contact leggen met jongeren
 • Motiveren van jongeren
 • Rol van de ouders en omgeving
 • Effecten van groepsvorming
 • Gedragsproblematiek van jongeren
 • Planmatig handelen
 • Werken in netwerken en regievoeren
Instrumenten en registratie

(3 dagbijeenkomsten)

 • Juridische procedures (van aanvraag tot en met hoger beroep)
 • Behandeling 11g beschikking
 • Rol en verantwoordelijkheden als ­toezichthouder en als BOA
 • Relatie strafrecht en handhaving Leerplichtwet
 • MAS
 • Belang van plan van aanpak en volledige documentatie
 • Belang van een goede leerlingenadministratie
 • Afstemming met het digitale verzuimloket en het volledig maken van uw verzuimgegevens

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 10 maanden
Kosten €3699
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/Post-HBO-Leerplichtambtenaar.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 20
Afronding Diploma