Dé opleidingensite voor hbo en hoger

HAMIL Handhaving Milieu

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U bent toezichthouder of handhaver milieuwetgeving bij een gemeente, regionale uitvoeringsdienst (RUD), samenwerkingsverband, waterschap, provincie of regionale inspectie. Kernpunt is het toezicht op de Wet milieubeheer, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Activiteitenbesluit en andere inrichtingsgebonden wet- en regelgeving.

Omschrijving
De milieuwetgeving is vaak aan verandering onderhevig. Als toezichthouder of handhaver milieu(wetgeving) moet u uiteraard op de hoogte zijn van alle gemeentelijke wetten en regels. Om u hiermee van dienst te zijn heeft Bestuursacademie Nederland de opleiding HAMIL Handhaving Milieu opgezet. Het accent in deze opleiding ligt op het opdoen van vaardigheden, naast uiteraard het verwerven van inhoudelijke vakkennis. Deze opleiding geeft u de benodigde handvatten voor het goed kunnen uitvoeren van het toezicht houden én handhaven op het gebied van milieu.

Admission

Aan deze opleiding worden geen specifieke vooropleidingseisen gesteld. Wél is het belangrijk dat u werkzaam bent (of van plan bent te worden) als toezichthouder of handhaver op het gebied van milieu(wetgeving). Ook verdient het aanbeveling als u de Basistraining Chemie heeft gevolgd. Wij verzorgen deze opleiding op HBO-niveau.

Characteristics
HBO-deelprogramma

Course schedule

Deze opleiding duurt 1 jaar. U heeft 22 dagbijeenkomsten van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=52194.

Graduation

De module Milieukunde wordt afgerond met een digitaal examen. De overige modules worden afgerond met een praktijkgerichte opdracht. Heeft u voor alle modules een voldoende behaald, dan ontvangt u het diploma ‘HAMIL Handhaving Milieu’ van Bestuursacademie Nederland.

 

Objectives

In deze opleiding gaat u direct in de praktijk aan de slag met de u aangereikte theorie. Daartoe volgt u 5 modules. U verdiept zich in milieurecht, milieukunde en administratief toezicht. Ook de praktijk van toezicht en handhaving komt aan de orde in de module Toezicht en handhaving milieu. U brengt tijdens deze module een bedrijfsbezoek aan de rioolzuiveringsinstallatie (RZWI) in Utrecht.

In de module Bemonstering en analysetechniek staat het nemen van monsters centraal. Hoe gaat dat in zijn werk? Waar moet u op letten? Welke analysetechnieken heeft u tot uw beschikking? Aanschouwelijk onderwijs, waarvan u veel zult opsteken. In deze module gaan we op bezoek bij 2 praktijklocaties. De eerste dag gaat u op bezoek bij het provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch. De tweede dag neemt u een kijkje in het milieulaboratorium in Deventer. Beide dagen heeft u in de ochtend theorie en brengt u in de middag het bezoek.

Samen met uw medestudenten werkt u aan casuïstiek waarin u de vakinhoudelijke kennis kunt toepassen. U legt in de opleiding niet alleen een goede basiskennis van de vakinhoud, maar u verbetert ook uw professionele vaardigheden als handhaver/toezichthouder. Na afloop van deze opleiding heeft u veel relevante kennis in huis. U beschikt bovendien over de vaardigheden die nodig zijn voor een effectief bedrijfsbezoek en om uzelf te profileren. Daarbij bent u zich bewust van uw bevoegdheden en plichten om tot een goed resultaat te komen.

Program guide

In dit programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

Milieurecht

(6 dagbijeenkomsten)

 • Structuur en systematiek wetgeving
 • Wabo: Besluit omgevingsrecht
 • Wet milieubeheer
 • Wet bodembescherming
 • Waterwet (inclusief besluiten)
 • REACH
 • Wet geluidshinder
 • Wet ruimtelijke ordening
 • Vuurwerkbesluit
 • Activiteitenbesluit
 • Landbouwbesluit
 • Structuur en systematiek pseudo­wetgeving
 • Handreiking industrielawaai
 • Nederlandse Richtlijn Bodem­bescherming
 • Energiebesparingsmethodieken
Milieukunde
 • (6 dagbijeenkomsten)

 • Milieugevaarlijke stoffen
 • Risicobeoordeling stoffen
 • Chemische termen in de milieuwetgeving
 • Eenvoudige (chemische) berekeningen uitvoeren
 • Verontreinigingen in de compartimenten
 • Risicofactoren bij milieuverontreinigingen
Bemonstering en analysetechniek

(2 dagbijeenkomsten)

 • Toepassen van verschillende monster­nemingsstrategieën in de praktijk
 • Omgaan met verschillende monster­nemingsapparatuur
 • Benoemen van de kritische zaken met betrekking tot monsterneming
 • Risico’s bij bemonstering
 • Bevoegdheden, rechten en plichten met betrekking tot monsterneming
Administratief toezicht basis

(2 dagbijeenkomsten)

 • Balans en resultatenrekening
 • Het maken van een financiële analyse
 • Boekhoudkundig proces
 • Administratieve organisatie
 • Uitvoeren van een controleprogramma
Toezicht en handhaving milieu (praktijkdagen)

(6 bijeenkomsten)

 • Beoordelen van de risico’s van een ­bedrijfsproces
 • Maken van een toezichtplan en een stappenplan voor het aanpakken van een handhavingszaak
 • Onderzoeken welke overtredingen zijn begaan
 • Uitleggen hoe de reguleringsketen moet werken en welke rol de schakel hand­having hierin speelt
 • Voor- en nadelen van handhavings­instrumenten
 • Effectief uitvoeren van handhaving van milieuwetgeving langs bestuurlijke en/of strafrechtelijke weg
 • Opzetten en toelichten van een ­gecombineerd handhavingstraject
 • Actief en passief gedogen

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 12 maanden
Kosten €6429
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/Handhaving-Milieu-HAMIL.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 20
Afronding Diploma