Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Kort HBO-programma Jeugd en Gezin

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U wilt zich ontwikkelen tot adviseur binnen de lokale overheid en u specialiseren op het thema jeugd en gezin. U wilt deskundig adviseur en aanspreekpunt zijn voor zowel bestuur als externen en hierin een regierol vervullen.

Omschrijving
De verantwoordelijkheid voor het bieden van jeugdhulp ligt bij de gemeenten. Een verantwoordelijke taak die vraagt om een integrale aanpak. Als adviseur speelt u daarin een waardevolle rol. In deze opleiding van Bestuursacademie Nederland krijgt u de handvatten en vaardigheden aangereikt om uw organisatie deskundig te adviseren over jeugdbeleid. In dit volledige programma gaat u uw kennis en vaardigheden direct toepassen in de praktijk. U en uw organisatie zien dus direct resultaat. Het programma wordt verzorgd in samenwerking met onze businesspartner Hogeschool NCOI.

Admission

Voor deze opleiding gelden geen vooropleidingseisen. De opleiding wordt verzorgd op HBO-niveau.

Characteristics
HBO-deelprogramma

Course schedule

Deze opleiding duurt 2 jaar. De opleiding wordt in een dagvariant aangeboden. Deze dagopleiding heeft 35 bijeenkomsten van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=68394.

Graduation

U sluit iedere module af met een praktijkopdracht, digitaal examen of mondeling examen. Daarnaast maakt u aan het einde van iedere fase een eindopdracht waarin u uw ontwikkeling laat zien en de verschillende onderwerpen integraal benadert. Heeft u alle onderdelen succesvol afgerond, dan ontvangt u het diploma ‘Kort HBO-programma Jeugd en Gezin’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

De focus in de eerste fase van de opleiding ligt op het ontwikkelen van uw competenties (vaardigheden) en de verschillende rollen van een adviseur (onderzoeker, regisseur, verbinder) binnen de lokale overheid. Er is veel aandacht voor uw ontwikkeling en de mogelijkheden om in de praktijk te oefenen met nieuwe kennis en vaardigheden. In de tweede fase richt u zich op de diverse relevante aspecten binnen het thema jeugd en gezin. Er is aandacht voor theorie op het gebied van wet- en regelgeving, maar u ontwikkelt ook essentiële vaardigheden die belangrijk zijn als adviseur. U krijgt inzicht in uw drijfveren met behulp van Profile Dynamics®. Dit inzicht helpt u bij het ontwikkelen van uw vaardigheden. Met deze opleiding verwerft u als professional de nodige inzichten in het complexe werkveld van jeugdhulp en jeugdzorg. U ontwikkelt uw eigen visie en de competenties waarover een gekwalificeerd adviseur dient te beschikken.

Program guide

In dit programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

Fase 1 Procesmanagement binnen de overheid

(3 dagbijeenkomsten)

 • Methoden procesmanagement
 • Creëren van draagvlak en betrokkenheid
 • Vaststellen en beschrijven van kritische processen
 • Besturen op basis van processen
 • Lean management en processturing
 • Analyseren en verbeteren van ­processen
 • Implementeren van processen
 • Auditen van processen
Persoonlijke effectiviteit en communicatie

(3 dagbijeenkomsten)

 • Kernkwaliteiten
 • Helder communiceren
 • Proactief handelen
 • Samenwerken en verbinden
 • Netwerken
 • Positief beïnvloeden
 • Grip op invloed
Lokaal bestuur

(3 dagbijeenkomsten)

 • Inrichting van de Nederlandse staat
 • Scheiding van machten
 • Lokale overheid
 • Verantwoording en bevoegdheid
 • Politiek en omgeving van openbaar bestuur
 • Politiek-ambtelijke verhoudingen
Beleid en beleidsontwikkeling

(3 dagbijeenkomsten)

 • Overheidssturing en rollen in het ­beleidsproces
 • Verkenning van beleidsterreinen en ­-omgeving
 • Toepassen van de beleidscyclus
 • Beleidsmatig handelen
 • Uitvoerbaarheid en haalbaarheid
 • Partijen in het beleidsproces
 • Burgerparticipatie
 • Fases in beleidsontwikkeling
 • Beleid schrijven
Bestuursrecht

(3 dagbijeenkomsten)

 • Verhouding bestuursrecht en ­privaatrecht
 • Algemene wet bestuursrecht
 • Relevante begrippen en kaders
 • Bezwaar en beroep: praktijk en ­juris­prudentie
 • Handhaving
 • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
 • Nieuwe ontwikkelingen Awb
 • Europees bestuursrecht
Gemeenterecht

(3 dagbijeenkomsten)

 • Inleiding en achtergronden van de Gemeentewet
 • Gemeentelijke bestuursstructuur
 • Taken en bevoegdheden van de gemeentelijke bestuursorganen
 • Delegatie en mandaat
 • Toezicht en verantwoording ­(governance)
 • Financiële middelen
 • Gemeenschappelijke regelingen
Fase 2 Professioneel begeleiden van kwetsbare jongeren

(3 dagbijeenkomsten)

 • Contact leggen met jongeren
 • Motiveren van jongeren
 • Rol van de ouders en omgeving
 • Effecten van groepsvorming
 • Gedragsproblematiek van jongeren
 • Planmatig handelen
 • Werken in netwerken en regievoeren
Adviesvaardigheden
 • (3 dagbijeenkomsten)

 • Profile Dynamics®
 • Wat is een goede adviseur?
 • Fases van het adviesproces
 • Contracteren: opdrachtnemerschap en opdrachtgeverschap
 • Advies- en/of veranderstrategieën
 • Beïnvloeden zonder macht
 • Politieke antenne
 • Regie houden; relatie vakinhoud en politiek
 • Krachtenveldanalyse
 • Beïnvloeden, sturen en samenwerken
 • Competentieontwikkeling
 • Omgaan met belangen
 • Persoonlijke effectiviteit en advies­vaardigheden
 • Veranderende participatie
Jeugdwet en jeugdhulp

(3 dagbijeenkomsten)

 • Jeugdwet en toegang tot jeugdhulp
 • Bevoegdheden/verantwoordelijkheid van de gemeente
 • Relatie tot andere wetgeving ­(Leerplicht, Onderwijs, AWBZ, Wmo, etc.)
 • Jeugd en jeugdhulpverlening
 • Belang van preventieve signalering
 • Relatie naar het werken in de wijken
Governance

(4 dagbijeenkomsten)

 • Governance: verschijningsvormen en ­betekenissen
 • Goed openbaar bestuur en publieke ­verantwoording
 • Van government naar governance: ­aansturen van ketens en netwerken
 • Werkwijzen bij toezicht en verantwoording
 • Integriteitsbeleid in organisaties
 • Integriteit en ethiek in de bestuurlijke ­praktijk
 • Persoonlijke integriteit
 • Governance en integriteitsbeleid in publieke organisaties
 • Belang en betekenis van governance
Overheid en omgeving

(4 dagbijeenkomsten)

 • Openbaar bestuur en overheid
 • Omgevingsbenaderingen
 • Partijen in het beleidsproces
 • Omgevingsmanagement
 • Maatschappelijke vraagstukken
 • Burgerparticipatie

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 24 maanden
Kosten €6729
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/Kort-HBO-programma-Jeugd-en-Gezin.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 12
Afronding Diploma