Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Maken van een omgevingsplan

Berghauser Pont Academy

 • Beschrijving
 • Overzicht

In deze 3-daagse cursus Maken van een omgevingsplan gaat u daadwerkelijk aan de slag met het maken van een plan met alle diverse vragen en aspecten die daarbij komen kijken. Daarna kunt u zelf aan de slag gaan met een omgevingsplan.

 • Wat komt er bij het maken van een omgevingsplan kijken en hoe doe je dat in de praktijk?
 • Wat moet, wat kan en wat mag (niet) in het omgevingsplan?
 • Aan de hand van concrete regelingen en beleid maken we voor een klein, overzichtelijk deelgebied een omgevingsplan
 • Keuze tussen een ontwikkelingsgericht of beheergericht deelgebied
 • Ook vragen uit de eigen praktijk krijgen een plek

Aanleiding

Het omgevingsplan wordt een allesomvattend juridisch kader voor de fysieke leefomgeving in gemeenten. Hierin worden juridisch bindende regels en toetsingskaders en waarden opgenomen die al dan niet direct bindend zijn. Het omgevingsplan kan een verordenend maar ook een planmatig karakter hebben. Naast de vanwege instructieregels opgelegde verplichtingen van Rijk en provincie krijgen gemeenten de vrijheid om het omgevingsplan op eigen wijze in te vullen, mede afhankelijk van de gemeentelijke werkwijze. Er zijn dus keuzemogelijkheden. De relatie met de omgevingsvisie en programma's speelt daarbij een belangrijke rol.

Naast nieuwe regels ten aanzien van de fysieke leefomgeving moeten bestaande juridische regelingen (verordeningen, bestemmingsplanregels en beleidsregels) op dit terrein worden heroverwogen en een plek krijgen in het omgevingsplan. Dit alles moet zijn afgestemd op de werkwijze die de gemeente wil hanteren ten aanzien van verschillende activiteiten. De binnenkort uitkomende staalkaarten en laatste richtlijnen van het ministerie, en de meest recente (concept/ontwerp-) wetgeving worden uitdrukkelijk ook meegenomen in de cursus.

Inhoud en resultaat

Tijdens de cursus gaat u aan de slag met het werkelijk maken van een omgevingsplan voor een deelgebied. Aan de hand van twee praktijkcases gaat u met behulp van theorie dit fragment omgevingsplan maken. Er wordt aandacht besteed aan het opstellen van regels en verbeelding maar ook aan de inhoudsopgave en structuur van het omgevingsplan en de relatie naar de omgevingsvisie en andere instrumenten uit de Omgevingswet.
De cursist wordt uitdrukkelijk uitgenodigd om zelf onderwerpen aan te dragen om te bespreken en desgewenst in het eigen omgevingsplan te verwerken.

Aan het eind van de cursus hebt u zicht op wat in een omgevingsplan moet worden opgenomen en op welke wijze dit kan. Het verschil tussen een op beheer en een op ontwikkeling gericht plan wordt inzichtelijk. U oefent samen met de medecursisten met inhoudelijke direct werkende regels, toetsingscriteria en procesregels. Ook kunt u aangeven hoe u het instrument omgevingsvisie in relatie tot het omgevingsplan inhoud kunt geven en heeft u zicht op de plek van het nieuwe omgevingsplan in de gemeentelijk totale juridische structuur.

Doelgroep

De cursus is primair bedoeld voor:
 • planmakers
 • beleidsmedewerkers binnen het domein van de fysieke leefomgeving
 • RO- en bestuursrechtjuristen
Ook is de cursus interessant voor beleidsmedewerkers milieu en vergunningverlening.

U wordt verondersteld kennis van de hoofdlijnen van de Omgevingswet en zijn instrumenten te hebben.

Docenten

Mischa Teensma
Senior adviseur fysieke leefomgeving

Mischa coacht gemeenten met het opstellen van omgevingsvisies, koersdocumenten op het gebied van milieu en duurzaamheid en geeft vorm en begeleidt participatieprocessen. Mischa verzorgt regelmatig inleidingen over de Omgevingswet, Omgevingsvisie, Participatie en het omgevingsplan.


Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studiepunten

Voor deze cursus/opleiding kunt u 18 studie-uren rekenen.


De volgende inhoudelijke vragen en thema's komen door de cursus heen aan de orde:
 • Voorsorteren op de Omgevingswet
 • Van bestemmingsplan en verordening naar omgevingsplan
 • Wat bepaalt de Omgevingswet voor het omgevingsplan?
 • Wat bepalen de AMvB's en besluiten voor het omgevingsplan?
 • Ambitie gemeente (wettelijke eisen en visie)
 • Hoe kom je tot omgevingskwaliteit?
 • Op welke wijze neem je gezondheid mee?
 • Relatie met Omgevingsvisie (en programma's)
 • Hoe herzie je een Omgevingsplan?
 • Processen- en procedures in het omgevingsplan
 • Maken en opzetten van regels en verbeelden en het digitaal toegankelijk maken daarvan
 • Werken met beleidsregels
 • Delegatie en afstemming
 • Werken met omgevingswaarden
 • Milieukwaliteitseisen en normen
 • Kwalitatieve normering
 • Voorwaardelijke verplichtingen en gebodsbepalingen
 • Zorgplichten en vertrouwen
 • Procesgerichte sturing en participatie in het Omgevingsplan

Dagindeling

Dag 1: Omgevingsplan, regels en instrumenten
 • Inleiding doel en inhoud omgevingsplan
 • Omgevingsplan, programma en omgevingsvisie (relatie tussen de kerninstrumenten)
 • Sturing van processen of inhoud (werkwijze en participatie)
 • Toelichting op regels gericht op ontwikkeling dan wel op beheer
 • Toelichting op de deelgebieden (ontwikkelings- en beheergericht) die de basis zijn voor het op te stellen fragment omgevingsplan
 • Het beschikbare instrumentarium (gereedschapkist, TPOD)
 • Wettelijke verplichtingen (moet-mag niet-mag)
 • Van bestemmingsplan en andere regels naar een integraal Omgevingsplan (hoe te handelen in de overgangsperiode) Inpassen van verordeningen en beleid in het fragment omgevingsplan aan de hand van een voorbeeld

Dag 2: Aan de slag met het fragment omgevingsplan
 • Praktijkcasus: we maken een fragment omgevingsplan in verschillende smaken (keuze tussen op ontwikkeling gericht en op beheer gericht);
 • Omgaan met kwaliteitszorg (welstand/groen/erfgoed) Functietoedeling, regels voor activiteiten Omgevingswaarden van de betrokken casus opnemen in het fragment omgevingsplan (op basis van de geformuleerde waarden in de omgevingsvisie) Milieuregels
 • Directe toetsingskaders of omgevingsplanactiviteit en ander mogelijkheden
 • Overige regels (kostenverhaal/financiële zekerheidsstelling e.d.)

Dag 3: Structuur en opbouw fragment omgevingsplan
 • Voortzetting casus dag 2
 • Bijzondere regels in het omgevingsplan
 • Opzet: de keuze van de structuur van het omgevingsplan
 • Inhoudsopgave (samen samenstellen)
 • Verbeelden en regels
 • Nieuwe standaarden: stand van zaken

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 3 dagen
PE-punten 18
Tijden Overdag
Kosten €1595
Les locatie type Op locatie
Titulatuur Geen titel
Lesmethode Praktijkopdrachten / cases
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand november
Provincie Utrecht
Maximaal aantal deelnemers 25
Gefinancierd Privé
Afronding Certificaat