Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Detailhandel en ruimtelijke sturing

Berghauser Pont Academy

 • Beschrijving
 • Overzicht

Deze 1-daagse cursus Detailhandel en ruimtelijke sturing geeft inzicht in recente detailhandelsontwikkelingen en hoe je hier via de ruimtelijke ordening in kan sturen.

Kansen en uitdagingen

 • Alle sturingsinstrumenten op een rij: hoe kan een gemeente sturen op detailhandelsontwikkelingen?
 • Vertaling van sturingsinstrumenten in beleid en bestemmingsplannen
 • Verankering actuele ontwikkelingen zoals internethandel en doorwerking Europese richtlijnen
 • Illustratie aan de hand van praktijkvoorbeelden
 • Vertaling beleid in uitvoeringsprogramma zoals centrummanagement en leegstandsbestrijding

​Aanleiding
Er is veel beweging in de detailhandelssector.
Nieuwe vormen van detailhandel, zoals internet-winkelen, komen op en de behoeften van de consument zijn steeds meer gericht op beleving, efficiëntie en gemak. De leegstand neemt toe, onder andere dankzij de economische recessie, demografische veranderingen en brancheverbreding en -vervaging in de periferie.

Om te kunnen sturen op detailhandel is voor gemeenten een detailhandelsbeleid van belang waarin duidelijke keuzes worden gemaakt waar welke detailhandel wenselijk is. Vervolgens moet dit beleid juridisch door vertaald worden in ruimtelijke plannen.


Inhoud en resultaat

In deze cursus worden handvatten en toetsingscriteria geboden hoe bepaalde ontwikkelingen in de detailhandel in uw gemeente gefaciliteerd of juist voorkomen kunnen worden door middel van beleid en de ruimtelijke vertaling hiervan. Vragen die hierbij aan de orde komen zijn:

 • Brancheverbreding in de periferie faciliteren of juist tegengaan?
 • Hoe hou ik het centrum levendig?
 • Megasupermarkt wel of niet toestaan?
 • Hoe dient er beleidsmatig omgegaan te worden met webwinkels?
 • etc.
Aan de orde komt met name de vraag hoe men detailhandelsontwikkelingen kan sturen en welke instrumenten ter beschikking staan om dit te realiseren. Hierbij wordt zowel op juridisch-planologische mogelijkheden ingegaan als op uitvoeringsinstrumenten zoals ondernemersfondsen en centrummanagement. Doelgroep De cursus is bestemd voor beleidsmedewerkers en adviseurs op de gebieden ruimtelijke ordening en economische zaken bij gemeenten, provincies en adviesbureaus. Daarnaast is de cursus ook interessant voor RO-juristen, vastgoedmakelaars, advocaten en medewerkers bij waterschappen en Kamer van Koophandel.


Docenten

Nienke van Gerwen
adviseur retail en centrummanagement, BRO

Nienke is coördinator bij het Platform Binnenstadsmanagement, hét kennisplatform en netwerk voor eenieder die zich met binnenstedelijke ontwikkeling en binnenstadsmanagement bezig houdt. Zij adviseert op diverse plaatsen in Nederland op het gebied van centrummanagement en ondernemersfondsen.Wanda Blommensteijn
adviseur omgevingsrecht, BRO

Wanda heeft ruim 10 jaar ervaring in de ruimtelijke ordeningspraktijk. Zij opereert met name op het snijvlak van ruimtelijke ordening en retail en heeft al voor verschillende opdrachtgevers (overheid, commerciële partijen, Kamer van Koophandel) geadviseerd over de mogelijkheden om te kunnen sturen op detailhandelsontwikkelingen.

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studiepunten

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.


Programma

Trends in detailhandel en consumentengedrag
 • veranderend koopgedrag consument: goed geïnformeerd, kritisch, mobiel en minder trouw
 • ontwikkeling bestedingen: economische en woningmarktcrisis
 • demografische veranderingen: vergrijzing, krimp en gezinsverdunning
 • opkomst webwinkelen
 • schaalvergroting, filialisering en netwerkverdichting
 • brancheverbreding en -vervaging versus specialisatie
 • gevolgen trends:
 • toenemende leegstand en
 • toenemend belang beleving / thematisering en vrije tijd / recreatie
Detailhandelsbeleid
 • onderzoek en beleidsvorming:
 • detailhandelsvisie,
 • detailhandelsbeleid,
 • DPO,
 • effectenanalyse
 • hoe stel ik detailhandelsbeleid op: aandachtspunten en aanbevelingen
 • hoger beleid: verschillen tussen provincies / regio's
 • praktijkcasus detailhandelsbeleid
Ruimtelijke ordening
Juridisch:
 • wet- en regelgeving inclusief Omgevingswet
 • doorwerking van Europese richtlijnen
 • jurisprudentie
Instrumenten:
 • structuurvisie; status (onder Wro)
 • bestemmingsplannen; wat kan ik regelen?
 • bestemmingsplanvoorbeelden (regelingen / verbeelding + daarbij behorende motivering (kernpunten))
Uitvoering in de praktijk
 • uitvoeringsprogramma
 • leegstandsbestrijding
 • functiemenging
 • samenwerking
 • ondernemersfonds
 • centrummanagement
Praktijkvoorbeelden / casus / workshop

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 1 dag
PE-punten 6
Tijden Overdag
Kosten €595
Les locatie type Op het instituut
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Afronding Certificaat