Dé opleidingensite voor hbo en hoger

BWT 4.0

Berghauser Pont Academy

 • Beschrijving
 • Overzicht

Door de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), vermoedelijk per 1 januari 2017 wordt het takenpakket van BWT veranderd.
Dit wordt ook wel 'BWT 4.0' genoemd.

De invoering zal gefaseerd plaatsvinden, om te beginnen met 'Gevolgklasse 1': eenvoudige nieuwbouw en seriematige verbouw (zie verder hier). Na invoering van de Wkb zal nog enige jaren sprake zijn van samenloop met het huidige stelsel voor bouwwerken, die later onder de Wkb worden gebracht.

Gevolgen voor taken BWT

Het meest opvallende gevolg is dat het voldoen aan de bouwtechnische voorschriften uit het Bouwbesluit geen onderdeel meer zal uitmaken van de publiekrechtelijke toetsing voorafgaand aan de vergunningverlening en evenmin van het toezicht op de naleving van die vergunning, dus tijdens de bouwfase. Dat betekent niet dat er geen kennis en kunde hierover nodig is, alleen zal dat minder zijn.

De rol van BWT wordt als geheel toch wat anders:

 • Meer nadruk op ruimtelijke ordening en welstand, past project ruimtelijk gezien in bestemmingsplan/omgevingsplan? Dus meer over de grenzen heen kijken naar de hogere doelen: zorg, klimaat, kwaliteit voorraad, leefbaarheid, etc. Meegaan in het nieuwe proces.
 • Van inhoudelijke focus meer naar procesmanager/procesbegeleider, dus klantcommunicatie en goed vergunningmanagement wordt van groter belang.
 • Omgevingsveiligheid wordt nu echt een toetsingsaspect.
 • Checken of gebruik wordt gemaakt van een toegelaten instrument en of dit wordt toegepast door een daartoe gerechtigde kwaliteitsborger.
 • Er zal anders moeten worden gereageerd op handhavingsverzoeken tijdens de bouw en er is een ander toetsingskader bij toezicht op de bestaande bouw. En met name in de overgangsperiode goed opletten dat vergunningen en andere beschikkingen bestuursrechtelijk overeind blijven in bezwaar en beroep.

De BWT-er zal zich langzaam moeten transformeren naar een nieuwe rol:
de BWT-er 4.0 .

Inhoud en resultaat

Deze cursus neemt u als BWT-er mee in de komende wijzigingen, breder dan alleen private kwaliteitsborging, en de gevolgen die dat heeft voor zijn/haar rol in het geheel. Na afloop heeft u:

 • Kennis van de inhoud van de nieuwe wetgeving rond private kwaliteitsborging
 • Inzicht in de gevolgen hiervan voor uw rol
 • Meer oog voor het bredere plaatje, ruimtelijke ordening, welstand en kwaliteit
 • Inzicht in het relatief nieuwe aspect van omgevingsveiligheid
 • Kennis over de specifieke handhaving- en rechtsbeschermingsaspecten
 • Vaardigheden ontwikkeld die nodig zijn voor uw nieuwe rol.

Kortom, u bent voorbereid op uw toekomst.


Programma


Dag 1: algemeen

Introductie

 • Ontwikkelingen van belang voor BWT en bouwsector: private kwaliteitsborging, Omgevingswet, VTH, Chw, zorg, energieprestatie, etc.
 • Andere rol BWT-er
 • Inhoud cursus

Private kwaliteitsborging

 • Achtergrond en doelen
 • Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)
 • Belangrijkste aspecten
 • Gefaseerde invoering
 • Gevolgklassen
 • Een andere rol voor het bevoegd gezag
 • Vergunningvrij bouwen onder PKB
 • Belangrijkste wijzigingen
 • Toelatingscriteria instrumenten
 • Consequenties: impactanalyse voor BWT

Lunch

Omgevingswet

 • Ontwerpprincipes
 • Instrumenten
 • Veranderingen t.o.v. Wabo
 • Welstand in de Omgevingswet geregeld
 • Omgevingsplan vervangt bestemmingsplan
 • Digitalisering en Laan van de leefomgeving
 • Integrale afweging
 • De 4 uitvoerings-AMvB's

Het nieuwe Besluit Bouwwerken leefomgeving

 • Vervangt Bouwbesluit
 • Doel- en middelvoorschriften
 • Meer decentraal regelen: afwegingsruimte
 • Grootste wijzigingen
 • Risicobenadering

Praktijk: verbeteren vergunningmanagement

 • Efficiënt managen van het proces
 • Vergunningmanagement in relatie tot nieuwe rollen
 • Van preventief naar repressief
 • VM als middel om initiateven mogelijk te maken
 • VM als middel om de omgeving te beschermen
 • Lange termijn doelen lokaal bevoegd gezag

Dag 2: specifieke thema's

Integraler denken: ruimtelijke kwaliteit

 • Breder ruimtelijk denken: "maatschappelijke meerwaarde"
 • Rol samen met plantoetser/RO-er invullen
 • Praktijkvoorbeelden van bredere kijk
 • Ruimtelijke kwaliteit
 • Hoe past welstand hierin?
 • De rol van de onafhankelijke welstands- en monumentenadviseurs

Verbouwing aan monumenten onder het systeem van kwaliteitsborging

 • Monumentenvergunning en bouwtechnische eisen
 • Planaanpassing tijdens het werk

Omgevingsveiligheid

 • Het begrip in brede zin
 • Begrip bouwveiligheid in Pkb: veiligheid van belendende percelen tijdens de bouw en de bereikbaarheid voor hulpdiensten
 • Invulling in bestemmingsplan
 • Het bouw- sloopveiligheidsplan
 • Praktische invulling
 • In te dienen gegevens rond bouwveiligheid

lunch

Handhaving bij private kwaliteitsborging

 • Belangrijkste wijzigingen
 • Systematiek
 • Respons op verzoek om handhaving
 • Bestuursrechtelijke sancties
 • Private sancties
 • Instrumentbeheerder en toelatingsorganisatie
 • Rechtsbeschermingsaspecten
 • Aansprakelijkheid

Gelijkwaardige oplossingen

 • Van bevoegd gezag naar kwaliteitsborger
 • Database met gangbare oplossingen
 • Commissie praktijktoepassing bouwvoorschriften

Praktijkvoorbeelden: nu en hoe straks?

 • Casus van een nieuwbouwwoning onder PKB met tijdens de bouw gerealiseerde vergunningvrije bouwwerken
 • Casus van een bouwwerk dat zonder kwaliteitsborger wordt gerealiseerd
 • Casus van het bouwtechnisch verbouwen van een gemeentelijke monument tot hotel

Facultatieve Dag 3: Communicatie

Het houden van toezicht "nieuwe stijl" vergt veel nieuwe kennis. Kennis, die ook in een ander speelveld moet worden toegepast. Uw rol verandert ook van louter toezichthouder naar "omgevingsadviseur" met een goed oog voor vergunningenmanagement en omgevingsveiligheid.
Uw autoriteit (A) zal meer een samenstelling worden van bevoegdheden (B) en communicatie (C). Wij vatten dat samen als: A = B + C.

Op de component "C" van communicatie wordt u in één dag intensief getraind op alle nieuwe aspecten van het vak.

Aspecten die aan de orde komen zijn:

 • Communicatie met opdrachtgever, aannemer, uitvoerder tijdens de bouw in de rol van toezicht en handhaving bij private kwaliteitsborging
 • Private-, bestuurs- en strafrechtelijke sancties, in relatie met de landelijke handhavingsstrategie en de communicatieve aspecten van die sancties
 • Uw rol en communicatieve vaardigheden als toezichthouder en als kwaliteitsborger
 • Omgaan met conflicterende aspecten in de nieuwe rol
 • Uw communicatie met partners in het vergunningenproces
 • Uw communicatie met de plantoetsers en planoloog en collegae van Veiligheidsregio's en Omgevingsdiensten
 • Omgaan met stedenbouwkundige aspecten, welstand en zaken als vouwveiligheid en omgevingsveiligheid en uw communicatieve vaardigheden.

Naast theorie zal aan de hand van actuele casuïstiek ook gewerkt worden met een aantal rollenspelen. Daarin past u de theorie in de praktijk toe en spelenderwijs wordt u wegwijs gemaakt in de nieuwe rol met bijbehorende leermomenten. Uiteraard schenken wij ook aandacht aan het spanningsveld tussen u als toezichthouder en uw bestuurder en de rol van social media in gevallen van toezicht en handhaving.

Uitgangspunt van de training is: leren door doen. Met casuïstiek uit uw eigen werkpraktijk gaat u in de training actief aan de slag met als doel dat u na de training klaar bent voor uw nieuwe rol als toezichthouder.

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 1 dag
Kosten €995
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand september
Afronding Geen