Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Basiscursus Milieurecht

Berghauser Pont Academy

 • Beschrijving
 • Overzicht

Deze 2-daagse basiscursus geeft inzicht in de inhoud en systematiek van het milieurecht, zowel algemeen als sectoraal, met doorkijk naar Omgevingswet.In 2 dagen op de hoogte van het milieurecht

 • Geheel up to date met de Wabo
 • Plaats binnen het omgevingsrecht
 • Wet milieubeheer
 • Sectorale wetgeving: geluid, lucht, bodem, externe veiligheid, m.e.r.

​Inleiding

Binnen het omgevingsrecht is het milieurecht het meest uitgebreide stelsel. Naast een kaderwet als de Wet milieubeheer zijn er nog steeds een aantal sectorale wetten van kracht. Deze verschillende wetten werken met verschillende systemen, begrippen en procedures. Daarnaast verschijnen ook vanuit Europa richtlijnen op diverse sectorterreinen met verschillende doelen. Een complex geheel dat niet altijd even eenvoudig te begrijpen is.

De Omgevingswet komt er ook aan. Dat duurt nog wel een aantal jaren, dus de huidige regelgeving geldt dus ook nog even. Bovendien gaat een deel van de bestaande systematiek gewoon over in de Omgevingswet, dus het is goed om te weten hoe het nu werkt.

Inhoud en resultaat

Binnen het omgevingsrecht is milieurecht het meest uitgebreide stelsel. Naast een kaderwet als de Wet milieubeheer zijn er nog steeds een aantal sectorale wetten van kracht. Deze verschillende wetten werken met verschillende systemen, begrippen en procedures. Daarnaast verschijnen ook vanuit Europa richtlijnen op diverse sectorterreinen met verschillende doelen. Een complex geheel dat niet altijd even eenvoudig te begrijpen is.

Deze basiscursus geeft inzicht in de systematiek van het milieurecht. Na de cursus kent u:

 • de hoofdlijnen van het milieurecht
 • de inhoud van de belangrijkste milieuwet- en regelgeving
 • de plaats van het milieurecht binnen het omgevingsrecht
 • de rol van de Wabo binnen het milieurecht
 • de rol van milieu binnen de Omgevingswet

Doelgroep

De cursus is bestemd voor personen die in hun werk te maken hebben met milieurecht. Dit kunnen zijn:

 • (juridische) beleidsmedewerkers milieu, ruimtelijke ordening, vergunningverleners en handhavers, werkzaam bij Rijk, provincie, gemeente, omgevingsdienst, waterschap en andere overheidsinstanties
 • adviesbureaus en advocatuur

Juridische basiskennis is een pré.

Docenten

mr.dr. Jan van den Broek
senior legal counsel, VNO-NCW en MKB-Nederland

Jan is naast zijn werk bij VNO-NCW en MKB-Nederland voorzitter van de redactie van het tijdschrift Milieu en Recht, auteur van vele boeken, waaronder zijn proefschrift Bundeling van omgevingsrecht (2012) en de Tekst & Toelichting Omgevingswet van Berghauser Pont Publishing.Wim Numan
procesmanager Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, Gemeente Haarlem

Wim is van het begin af aan betrokken geweest bij zowel het Activiteitenbesluit als het Vuurwerkbesluit. Naast zijn werk bij de gemeente is hij ook zelfstandig adviseur.


Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 10 uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen.

Cursusmateriaal

Op de cursus ontvangt u de handouts van de presentatie. De rest van het materiaal ontvangt u, indien gewenst, digitaal, waarbij u ook gratis de beschikking krijgt over de Memotrainer, een interactieve zelflerende tool, waarmee u uw kennis op een effectieve manier kan trainen en borgen. Concreet: u ontvangt na de cursus elke week 5 digitale vragen via uw smartphone, tablet of computer. Dit duurt circa 15 weken en loopt automatisch af. Tevens ontvangt u gratis de wettenbundel Milieurecht.


Programma

Dag 1: kader Wabo en Wet milieubeheer

Opzet cursus

 • Doel en opzet van de cursus
 • Systematiek milieuwetgeving
 • Plaats binnen omgevingsrecht
 • Nieuwe Omgevingswet

Wabo en omgevingsvergunning

 • Aangewezen inrichtingen (van Ivb naar Bor)
 • Begrip "inrichting"
 • Soorten inrichtingen en vergunningen
 • Toetsingskaders (bref's, richtlijnen, beleidsregels)
 • Inhoud van de vergunning
 • Afstemming met andere vergunningen
 • Meldingen in de Wabo

Lunch

Inleiding Wet milieubeheer (Wm) en Wabo

 • Inhoud Wm
 • Vervlechting Wm en Wabo
 • Onderdelen Wabo
 • Plannen en milieukwaliteitseisen
 • Procedures
 • Rechtsbescherming

Algemene regels voor inrichtingen (Wm)

 • Systematiek Activiteitenbesluit
 • Maatwerk en gelijkwaardigheid
 • Meldingen

Dag 2: Sectorale milieuwetgeving

Geluid

 • Wet geluidhinder
 • Gezoneerde industrieterreinen
 • Wegverkeerslawaai
 • Hogere grenswaarden
 • Activiteitenbesluit

Luchtkwaliteit

 • Titel 5.2 Wet milieubeheer
 • NSL
 • Fijn stof en stikstofdioxide
 • Niet in betekenende mate bijdragen
 • Saldering

Bodem

 • Wet bodembescherming
 • Zorgplicht
 • Sanering

Lunch

Externe veiligheid

 • Doel en reikwijdte Bevi
 • Risicobenadering en effectbenadering
 • Plaatsgebonden risico en groepsrisico

Milieu-effectrapportage

 • Systeem
 • M.e.r.-plicht en -beoordelingsplicht
 • Inhoud van het milieueffectrapport
 • Procedure
 • Recente wijzigingen

Overige milieuwet- en regelgeving

 • Afvalstoffen
 • Afvalwater, indirecte lozingen
 • Milieuzonering van bedrijven

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 1 week
Tijden Overdag
Kosten €1095
Les locatie type Bij het bedrijf
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand november
Provincie Utrecht
Afronding Certificaat