Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Actualiteiten planschade

Berghauser Pont Academy

 • Beschrijving
 • Overzicht

 • Accenten op:
  • waarde- en schadebepaling
  • reikwijdte normaal maatschappelijk risico
  • uitwerkingsplannen onder het 'oude' en het 'nieuwe' planschaderecht
 • In één dag weer helemaal bij
 • Alle relevante ontwikkelingen en jurisprudentie op een rij
 • Met tips & tricks voor besluitvorming van B&W
 • Zelf (fictieve) casussen uit uw praktijk inbrengen

Inleiding

De wetgever heeft in de Wro (2008) een gewijzigd planschaderecht opgenomen, onder meer om de aansprakelijkheid voor planologische veranderingen te beperken. Met de introductie van het normaal maatschappelijk risico en een forfaitaire aftrek in artikel 6.2 Wro is nu sprake van een tegemoetkoming in de planschade.

Bijna wekelijks worden uitspraken over planschade gepubliceerd. Steeds meer uitspraken hebben betrekking op artikel 6.1 e.v. Wro. Overziet u alles nog? Bent u nog steeds bij? Zo niet, dan loopt u procesrisico bij bezwaar- en (hoger) beroepprocedures. Dat kost tijd en geld.

Doel actualiteitendag

Op deze actualiteitendag wordt uitgebreid ingegaan op de meest recente ontwikkelingen in het planschaderecht. Ook voor diegenen die regelmatig met planschade te maken hebben is de materie complex, waardoor kansen op het slagen van een aanvraag om tegemoetkoming in de planschade of juist het verweer mogelijk niet optimaal worden benut. Belangrijke aspecten zijn:

 • waarde- en schadebepaling: veel recente jurisprudentie m.b.t. motiveringseisen bij het vervallen van bouwmogelijkheden/herontwikkeling en schade voor bedrijfsobjecten en (verhuurde) woningen
 • illegaal tot stand gekomen gebouwen: gebouwen vergund in strijd met het bestemmingsplan c.q. illegale bouwwerken al dan niet te betrekken in planologische vergelijking
 • de reikwijdte van het normaal maatschappelijk risico: o.a. inbreilocaties in lijn der verwachting (AbRS 29-02-2012, LJN: BV7254)
 • uitwerkingsplannen in planologische vergelijking: complexe materie van de beoordeling van planschade bij uitwerkingsplannen onder het 'oude' en het 'nieuwe' planschaderecht
 • praktische mogelijkheden voor overheden of (externe) adviseurs om risico's van planschade te beheersen of voorkomen: bijvoorbeeld door de planvorm (zoals uitwerkingsplannen) of door tijdige inzet en bekendmaking van nieuw beleid (minder bouwmogelijkheden bij consoliderend bestemmen, lagere milieucategorieën toestaan op bedrijventerreinen).


In één dag wordt u volledig bijgepraat op alle actuele onderwerpen rond planschade.

Werkwijze: zelf invloed uitoefenen

Berghauser Pont Academy biedt cursussen aan die aansluiten bij uw dagelijkse praktijk. Tot 2 weken voor de cursus kunt u uw (fictieve) praktijkcasus voorleggen aan de docent. Uw casus wordt dan onderdeel van het programma. Ook tijdens de dag kunt u uw casus inbrengen.
In veel gevallen is een actualiteitendag alleen niet voldoende is om volledig grip te krijgen op de materie. Daarom heeft u tot 4 weken na de cursus gelegenheid om nog vragen over de behandelde onderwerpen voor te leggen aan de docent. Uw vraag wordt dan via e-mail beantwoord.

Doelgroep

De actualiteitendag planschade is bestemd voor:

 • advocaten en notarissen
 • (juridische) beleidsmedewerkers bij Rijk, provincie, gemeente, waterschap en andere overheidsinstanties
 • juridische en/of planologische adviseurs die planontwikkelingen en/of bestemmingsplannen begeleiden en/of voorbereiden
 • projectontwikkelaars en bouwers

Daarnaast is de cursus interessant voor makelaars en rentmeesters die hun praktijk richten op waarde- en schadebepaling binnen het planschaderecht.

We verwachten dat de deelnemer minimaal 3 jaar praktizerend in planschade is, want het is een verdiepingscursus.

Basiscursus Planschade

Wij bieden ook een basiscursus Planschade aan.

Studie-uren

Voor deze actualiteitendag kunt u 6 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen.
Voor makelaars: de vakgroep Wonen van de NVM kent 5 studiepunten toe.

Cursusmateriaal

Op de cursus ontvangt u de handouts van de presentatie. De rest van het materiaal ontvangt u, indien gewenst, digitaal, waarbij u ook gratis de beschikking krijgt over de Memotrainer, een interactieve zelflerende tool, waarmee u uw kennis op een effectieve manier kan trainen en borgen. Concreet: u ontvangt na de cursus elke week 5 digitale vragen via uw smartphone, tablet of computer. Dit duurt circa 15 weken en loopt automatisch af.


Programma

Inleiding

Reikwijdte wetswijziging 1 juli 2008

Jurisprudentie:

 • planologische vergelijking, overgangsrecht
 • schadebepaling, motiveringseisen waardebepaling, illegaal opgerichte bebouwing/bebouwing vergund in strijd met het bestemmingsplan,
 • anderszins vergoede planschade, normaal maatschappelijk risico,
 • risicoaanvaarding door voorzienbaarheid of niet tijdig benutten van een bouwmogelijkheid

Cases:

 • Planologische vergelijking (incl. flexibiliteitsbepalingen, uitwerkingsplannen)
 • Waarde- en schadebepaling (incl. bedrijfsobjecten, beleggingsobjecten, (verhuurde) woningen, herontwikkelinglocaties)
 • Inkomensschade (o.a. berekening op basis van kapitalisatiefactor, exploitatieopzet)
 • Normaal maatschappelijk risico (o.a. AbRS 29-02-2012 inzake gemeente Tilburg, LJN: BV7254)
 • Voorzienbaarheid (o.a. AbRS 21-12-2011 inzake gemeente Schouwen-Duiveland, LJN: BU8882)
 • Overige casussen vanuit de deelnemersgroep

Docent

mr. Tineke ten Have RT, adviseur planschade (curriculum vitae beschikbaar via www.tenhaveadvies.nl)

Evaluaties

 • Hoog niveau, geen algemene cursus maar veel diepgang.
 • Zoomt in op de actualiteiten en geeft inzicht in de huidige stand van zaken.
 • Heel goed ingespeeld op niveau deelnemers en vragen.
 • Interessante onderwerpen
 • Goede verdieping, zeer deskundige cursusleider, goed studeermateriaal.
 • Enthousiaste docente.

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 1 dag
Tijden Overdag
Kosten €595
Les locatie type Op het instituut
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Afronding Certificaat