Dé opleidingensite voor hbo en hoger
Gepubliceerd op: 24 januari 2012
Auteur:
Functie: communicatie Executive & Masterprogramma's (EMP)
Organisatie: departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO), Universiteit Utrecht


Werkervaring ontmoet academische verdieping - "De meerwaarde van een academische masteropleiding voor de professional"

Als professional functioneer je al een behoorlijke tijd prima op de plek waar je zit, maar je wilt je verder ontwikkelen. Je hebt behoefte meer verdieping te vinden. De basis van werkervaring in het verleden en gevolgde opleidingen in de praktijk zijn niet meer voldoende om met de voortdurende veranderende vragen en eisen van politiek en samenleving om te gaan.

Als professional functioneer je al een behoorlijke tijd prima op de plek waar je zit, maar je wilt je verder ontwikkelen. Je hebt een behoefte meer verdieping te vinden. De basis van werkervaring in het verleden en gevolgde opleidingen in de praktijk zijn niet meer voldoende om met de voortdurende veranderende vragen en eisen van politiek en samenleving om te gaan. Persoonlijke groei en ontwikkeling in werk en werkrelaties zijn van groot belang en vragen om voortdurende aandacht en scholing. Er is een groot aanbod van post-initiële (master) opleidingen, die in die behoefte kunnen voorzien. Maar hoe maak je de keuze?


De USBO manier van kijken

Het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht is een academisch instituut dat met verschillende opleidingen en trajecten leidinggevenden en beleidsmedewerkers ondersteunt in hun verdere groei en ontwikkeling. In al onze geaccrediteerde masterprogramma's gaan we er vanuit dat organisaties gelaagd, divers en complex zijn. Organisaties kennen vele spanningsvelden waarbinnen macht, cultuur en politiek een belangrijke rol spelen. Organisaties zijn geen statische systemen die op een eenvoudige manier bestuurbaar, planbaar en maakbaar zijn. Het zijn levende en dus ook lerende systemen die voortdurend veranderen. In de opleidingen van USBO wordt daarom naast structuren vooral veel aandacht besteed aan de mens in de organisatie: het zijn de medewerkers die samen de organisatie maken. Dat geldt voor organisaties in het bedrijfsleven en in het publieke domein, in de markt en bij de overheid, in een commerciële setting en in not-for-profit sectoren, zoals onderwijs, zorg en welzijn. Overal waar professionals het primaire proces bepalen, is sturing complex. De USBO leert haar studenten bestuurlijke en organisatieprocessen vanuit nieuwe perspectieven te beschouwen en daar vanuit sturings- en verandering processen verder te ontwikkelen. In moderne, professionele organisaties hebben leidinggevenden sterke analytische vermogens nodig om de verschillende ontwikkelingen rondom hun organisatie te kunnen begrijpen. Dit is nodig om hoofd- van bijzaken te onderscheiden en passende actie te ondernemen.


De masteropleiding van USBO

De masteropleiding van de Executive & Masterprogramma's van USBO heeft drie masterprogramma's:

De master Bestuur en Beleid voor professionals (B&B) richt zich op organisaties met een publieke functie. In onze samenleving staat de positie van overheden ter discussie en is de afstemming met maatschappelijke organisaties een actueel thema. Aan deze processen geven professionals in publieke organisaties zin en betekenis. De vraag hoe hiermee moet worden omgegaan in de actuele bestuurs- en beleidspraktijk staat centraal tijdens de tweewekelijkse opleidingsdagen. De opleiding B&B start tweejaarlijks in september.

In de master Organisatie, Cultuur en Management (OCM) worden organisatieprocessen beschouwd vanuit het culturele perspectief. De rol van cultuur, macht en context, van identiteit en betekenisgeving staan centraal. Elke twee weken is er een opleidingsdag. Tijdens deze dagen leren de studenten organisaties en veranderingen in deze organisaties te begrijpen als een contextueel, communicatief en sociaal proces. Dit draagt bij aan een betere en reflexieve hantering van cultureel bepaalde organisatieprocessen in de praktijk van management en advisering. De opleiding start jaarlijks in februari.

Het derde mastertraject dat door USBO wordt aangeboden is Strategisch Management in de non-profit sector (SM). Deze opleiding is een tweejarig traject en start jaarlijks in september. Het onderwijs vindt plaats in maandelijkse seminars van twee aaneengesloten dagen. Tijdens de seminars staan vragen rondom het management van maatschappelijk dienstverlening centraal. In de non-profit sector bestaat groeiende aandacht voor vragen rondom strategisch management. De opleiding helpt leidinggevenden en senior beleidsmedewerkers nieuwe organisatievormen en managementstijlen te ontwikkelen die in een professionaliserende non-profit sector nodig zijn.


Het USBO concept

In de masterprogramma's van USBO is de koppeling tussen theoretische inzichten en de eigen werkpraktijk van doorslaggevend belang. De USBO opleidingen brengen verdieping aan. Ze leren de deelnemers verschillende perspectieven te hanteren om vraagstukken van bestuur, organisatie en management op een nieuwe manier te beschouwen. Door academische studie helpt de USBO met het zoeken naar nieuwe praktijkoplossingen. Relevante werkervaring is daarvoor net zo hard nodig als de behoefte aan theoretische verdieping. Dit uit zich in de samenstelling van de deelnemersgroepen in de opleidingen. De studenten in de executive masterprogramma's van de USBO zijn stevige professionals die in hun werk leidinggevende taken combineren met visieontwikkeling en strategisch advies. Met een gemiddelde leeftijd van 43 jaar beschikken de studenten over de nodige werk- èn levenservaring. Dit zijn niet zomaar mensen die je in de collegebanken zet. De USBO kiest voor interactief onderwijs. De groepen hebben een omvang van maximaal 22 deelnemers die gedurende twee jaar in een vaste samenstelling met elkaar studeren. De groepen worden intensief begeleid door de programmacoördinator die, deels als docent en deels in een coachende rol, individuele leertrajecten en het groepsproces ondersteunt. Het onderwijs vindt plaats op locatie in Utrecht of Doorn, afhankelijk van de opleiding waarvoor je je inschrijft. Tijdens de onderwijsbijeenkomsten worden uiteenlopende werkvormen zoals groepsdiscussies, presentaties, intervisiebijeenkomsten en interactieve hoorcolleges ingezet. Onder begeleiding van docenten en hoogleraren van de USBO bestudeer je literatuur uit het vakgebied van de bestuurskunde en de organisatie- en managementwetenschappen en reflecteer je op de vraag hoe deze inzichten op de eigen organisatie zijn toe te passen. Die vraag vormt telkens weer de leidraad van de schrijfopdracht(en) waarmee de onderwijsblokken worden afgerond.

Alumnus:

"In de opleiding leer je vanuit verschillende invalshoeken naar een organisatie te kijken, hierdoor kun je je positie als manager versterken en groei je in je rol als leidinggevende. Als je je open stelt voor andere zienswijzen en perspectieven, kun je beter relativeren en zaken op hun waarde schatten. Dat geeft lucht aan je eigen functioneren en vooral begrip voor waarom de dingen gaan zoals ze gaan."


Wat is een geaccrediteerde Masteropleiding?

Sinds de invoering van de bachelor/masterstructuur in het hoger onderwijs in 2003 ontvangen afstudeerders aan een universitaire masteropleiding geen doctorandustitel meer, maar een academische graad. Wie bij de USBO afstudeert, krijgt de graad Master of Arts (MA), waarmee zij afstuderen in de bestuurs- en organisatiewetenschap. Een MA-graad mag, net als de vroegere doctorandustitel, uitsluitend worden verleend door een universiteit. Het onafhankelijk accreditatieorgaan Nederlands Vlaamse Accreditatie Orgaan (NVAO) ziet sinds de start toe op de kwaliteit van de masteropleidingen van USBO. Dit is terug te zien in de hoge eisen die zowel aan de studenten als aan de docenten worden gesteld. Bij de USBO wordt de lat hoog gelegd, omdat alleen dan praktijkkennis en theoretische verdieping echt met elkaar kunnen worden verbonden.


Weloverwogen keuze

Bij de keuze voor een opleiding is het belangrijk van tevoren na te gaan wat je zelf wilt. Heb ik een wettelijk erkende graad nodig, een MBA, of maakt dat niet zoveel uit? Kan ik met mijn werkgever afspraken maken over financiële of praktische ondersteuning? Wat zijn de mogelijkheden voor fiscale aftrek van de opleidingskosten? Oriënteer je daarnaast goed op de inhoud van de opleiding. Ga na of de opleiding te combineren is met werk en privéleven. Een volwaardige masteropleiding is tenslotte niet iets dat je er 'even bij doet'. Een dergelijke opleiding volgen is kiezen voor een intensief studietraject. Maar wel een traject dat veel oplevert!

Klik voor meer informatie.

Bekijk hier de presentatie van departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) op Millian.nl.