Dé opleidingensite voor hbo en hoger
Gepubliceerd op: 31 juli 2015
Auteur:
Organisatie: Idea I do


Werken aan waardecreatie

De discipline om innovaties succesvol, efficiënt en sneller dan de concurrent te lanceren is een voorwaarde om de continuïteit van de onderneming te waarborgen en duurzame groei te realiseren. Het vereist een nieuwe manier van organiseren met nieuwe competenties voor de organisatie.

Het valt ons op dat er binnen organisaties vaak veel goede ideeën leven op alle niveaus. Organisaties blijken echter onvoldoende in staat de beste ideeën tot successen te leiden en duurzaam te laten bijdragen aan de groei van het bedrijf.

Een idee krijgt al gauw het stempel van 'marketingproject', 'ict-project', 'research project' of 'productontwikkeling', waarbij één interne discipline de boventoon voert. Terwijl succesvolle innovatie vraagt om verbinding van al deze benaderingen, gecombineerd met een gezonde daadkracht. Vanuit deze overtuiging is Innovation Delivery als aanpak ontwikkeld.

Vanuit eigen ervaringen met productontwikkeling, innovatieve introducties en organisatieprojecten onderkennen wij drie belangrijke voorwaarden om een idee uit te laten groeien tot een innovatie die bijdraagt aan duurzame groei van de organisatie:

  1. Coördinatie van multifunctionele afdelingen en disciplines (verkoop, productontwikkeling, inkoop, marketing, R&D, productie e.d.);
  2. Verbinden van competenties in partnerships (toeleveranciers, branchegenoten en specialisten) en;
  3. Voortdurende afstemming met de klant (afnemers, retailers en eindgebruikers).
Het integreren van deze verschillende niveaus middels een gecoördineerde aansturing creëert de hefboom voor succesvol innoveren. Het vereist (project)managers met ondernemende kwaliteiten die zich niet alleen richten op time-cost-quality doelstellingen, maar een goed gevoel hebben voor de doelgroep en eindgebruikers en ook oog hebben voor de belangen in de organisatie en relevante trends en ontwikkelingen.

Innovation Delivery heeft als doel waarde te creëren. Dat wil zeggen een 'duurzaam' of blijvend commercieel voordeel te behalen met de introductie van een nieuw product of dienst. We creëren waarde door ons nieuwe product of dienst aan te laten sluiten aan de (onuitgesproken of latente) behoefte van onze potentiële klanten: de markt. Innovation Delivery benadrukt daarmee dat inspanning nodig is om het idee of de uitvinding te vermarkten.


De Innovatie-uitdaging

De innovatie-uitdaging voor productmanagers, marketeers, engineers, ontwikkelaars en projectmanagers in de komende jaren is het winstgevend kunnen implementeren van nieuwe ideeën in een veranderende economie en een duurzame samenleving.

Deze uitdaging zit niet alleen in het bedenken van goede ideeën en het doen van technische vindingen, maar juist in de samenwerking en afstemming tussen al deze betrokkenen. De bestaande processen en dominante managementcultuur in de organisatie verhinderen vaker innovatie dan dat ze het bevorderen.
Daarom zijn nieuwe kennis en vaardig-heden, maar vooral ook een andere attitude en nieuw gedrag nodig. Innovation Delivery omvat een set disciplines en bijbehorende kerncompetenties die een organisatie dient te verwerven en te versterken. Het gaat hierbij zowel om kennis en kunde van projectleiders, experts en betrokken professionals als om collectieve know-how, verankerd in werkwijzen, processen en cultuur van de organisatie.


Innoveren als driepoot

Innovatie ontstaat vaak vanuit een idee voor een nieuw product, een technologische doorbraak of bij een vraag uit de markt. Er is daarbij eigenlijk geen vast begin of einde aan te wijzen. Innoveren doen we continu.

Om dit proces succesvol te laten zijn vereist innovatie drie essentiële
competenties van u, uw team(s) en uw organisatie. Als we één van deze drie competenties missen gaat het fout. Net als een melkkruk, als één van de drie
poten ontbreekt valt de kruk om.


Zien

Visie, zien van behoeften in de markt, zicht op de toekomst, doel en weg daar naartoe.

Met zien bedoelen we het herkennen van een probleem, het waarnemen van ontwikkelingen en nieuwe (verborgen) behoeften. Met zien bedoelen we ook het vaag kunnen onderscheiden van een kans. Of het zien van een oplossingsrichting waar niemand aan heeft gedacht. Daarna begint het dromen, een toekomst kunnen schetsen, een
visie delen. Die visie gaat over in verlangen en wint aan kracht. Het idee wordt duidelijker en de wil om het te bereiken sterker.

Denk aan Bill Gates die voorzag dat we straks allemaal een computer op ons bureau zouden hebben, in een tijd dat computers logge en dure machines
waren voor grote bedrijven. Hij zag de potentie van standaardisatie.


Verbinden

Verbanden leggen tussen ideeën, mensen en kennis; samenwerken met de klant, interne en externe expertises; partnerships.

Verbinden of nieuwe verbindingen maken is niet alleen de basis van creativiteit en innovatie, maar eigenlijk van de hele economie. Het economische principe staat of valt bij het feit dat twee partijen een transactie aangaan waarvan zij beiden beter worden. Beide partijen verwachten zelf beter te worden van de ruil, anders zouden ze de ruil niet (vrijwillig) aan gaan.


Doen

Bevlogenheid, verandering verankeren, overtuigingskracht om mensen mee te krijgen en het idee verzilveren.

Innoveren vergt naast creativiteit, inzicht en verbanden leggen een enorme realisatiekracht en discipline van medewerkers, het management en de organisatie. Dit noemen we simpelweg 'Doen'.


Verbinden van competenties

De kerncompetenties 'Zien', 'Verbinden' en 'Doen' zijn sterk met elkaar verbonden. We geven dat weer als drie verbindingsassen. Op de as van Zien en Verbinden liggen dromen, geloven, verbeelden en het denken in metaforen. Op de as van Verbinden naar Doen liggen overtuigen, beïnvloeden, mensen actief achter je idee krijgen. Op de as van Zien naar Doen liggen bevlogenheid, werken met scenario's, risico's nemen, zelfvertrouwen en daadkracht. Leiderschap en ondernemerschap staan in het midden, deze verbinden alle ID competenties. Daarbij horen ook intuïtie, 'gut feeling' en het strategische inzicht om te bepalen wanneer welke aanpak nodig is.


Conclusie

Het fundament van een innovatieve organisatiecultuur wordt gevormd door de 3 verbonden kerncompetenties 'zien', 'verbinden' en 'doen'. Innovation Delivery combineert de laatste inzichten en best practices uit de organisatiepsychologie, productontwikkeling, veranderkunde en marketing & projectmanagement tot een samenhangende visie op het realiseren van innovaties. De aanpak is gericht op het stimuleren en verankeren van creativiteit, ondernemerschap en realisatievermogen in uw organisatie.