Dé opleidingensite voor hbo en hoger
Gepubliceerd op: 1 februari 2012
Auteur:
Functie: Manager
Organisatie: GITP Trainingen


Van training naar businessresultaten - 6 pijlers voor trainingstraject met impact

Ondanks dat er in de trainingswereld veel verhalen de ronde doen over opbrengsten en resultaten, bestaat er nog veel twijfel over het nut en de effecten van trainingen. Dat zie je ook terug in het handelen van veel organisaties: in tijden van bezuinigingen gaat er een forse streep door. Blijkbaar is het schrappen van trainingen een snel te realiseren kostenbesparing waarbij geen oog voor, of vertrouwen in het bereiken van businessresultaten is.

De impact van trainingsprogramma's zal dus, aantoonbaar, gemaakt en vergroot moeten worden.

We praten wel over rendement, return on investment en het belang van toegevoegde waarde leveren voor de business, maar we hebben veel moeite om dit handen en voeten te geven. De trainingsbranche zal hier toch snel stappen in moeten zetten. Simpelweg omdat opdrachtgevers het straks gaan eisen. Bijkomend voordeel is dat trainingsbureaus op deze wijze gedwongen worden veel scherper te kijken naar de inrichting van trainingen en bijkomende interventies en daardoor het trainersvak op een hoger plan zal komen te staan.

Paradigmashift

Uit onderzoek blijkt dat de meeste verbeteringen van de impact van een training niet zozeer te halen valt uit het aanpassen van de training zelf (de contacttijd met de deelnemers) maar in het voor- en natraject. Dat vergroten van het trainingstraject vraagt wel om een paradigmashift. Gevoelsmatig valt immers nu in veel trainingen de finishvlag vrijdagmiddag om 17.00 uur als de training is afgelopen en de evaluatieformulieren zijn ingevuld. Deelnemers geven aan of ze tevreden zijn over de training en de trainers, of ze iets geleerd hebben, of ze geïnspireerd zijn, et cetera. Soms nog een aantal voornemens formuleren en een aantal tips mee onder de arm nemen. En dan naar huis.

Maar zou de finishvlag niet maanden later moeten vallen? Op het moment dat het 'nieuwe' gedrag en de beoogde resultaten gerealiseerd zijn? De training was toch niet het doel? Maar een middel om een ander doel te bereiken? Feitelijk zou er dus sprake moeten zijn van een traject met duidelijke verwachtingen en doelstellingen. Met een duidelijk begin en einde.

In dit artikel worden 6 pijlers beschreven. Door invulling te geven aan deze pijlers ontstaat vrijwel automatisch een training die leidt tot businessresultaten.

Pijler 1: definieer de resultaten

Welke businessresultaten zijn er aan het eind van het traject gerealiseerd? Wat zullen de deelnemers dan anders doen? Wie merkt dat? En hoe meten we het succes? Het lijkt voor de hand liggend. Maar in de praktijk blijkt dat deze vragen uiterst lastig te beantwoorden zijn. En dus niet worden geëxpliciteerd. Door direct te praten over de inhoud van de training begeven trainers zich immers op bekend terrein. En laten ze kansen liggen. Bij veel programma's wordt er overigens wel degelijk iets over doelstellingen geformuleerd. Maar daarbij gaat het meestal over doelstellingen op individueel niveau op het vlak van kennis en vaardigheden. In dit kader praten we echter ook over businessresultaten.

Pijler 2: ontwerp het héle traject

In de praktijk zien we dat de trainingsbijeenkomsten gedetailleerd beschreven worden. Maar met het ontwerp van het hele traject bedoelen we ook het hele traject. Wat doen de verschillende belanghebbenden (deelnemer, trainer, opdrachtgever, leidinggevende van de deelnemer, HR) voor, tijdens en na de training? Daarnaast helpt het ook om het hele traject nog eens vanuit het perspectief van de deelnemer te beschrijven. Daarbij wordt inzichtelijk gemaakt wat op welk moment van hem / haar verwacht wordt. En dat gaat verder dan alleen aanwezig zijn en deelnemen aan de training.

Pijler 3: koppel de training aan de praktijk

Bij de koppeling van de training aan de praktijk is het van belang dat met regelmaat de verbinding gelegd wordt tussen de activiteiten in de training, de te leren kennis en vaardigheden, en de beoogde organisatiedoelstellingen. Steeds weer dient de link gelegd te worden naar de werkvloer. Het is zinvol om tijd vrij te maken in het programma zodat deelnemers dit ook zelf kunnen doen. Daarnaast helpt het als persoonlijke doelstellingen en voornemens zo geformuleerd worden dat ze toetsbaar en gekoppeld worden aan de organisatiedoelstellingen. Daarmee neemt de relevantie toe en de vrijblijvendheid af.

Pijler 4: opvolging

Te vaak hoor je dat de 'hitte van alledag' weer voelbaar is op de werkvloer na terugkeer van de training. Veel goede voornemens sterven daardoor in schoonheid. De trainingsmap blijft onaangeroerd en de aantekeningen met voornemens, feedback, tips en reflecties verdwijnen onderop de stapel. Herinner deelnemers aan hun voornemens en doelen. Continueer gezamenlijk leren. Blijf prikkelen met vragen, opdrachten, reminders, tips. Organiseer feedback. Monitor de vooruitgang. Laat deelnemers zich verantwoorden voor hun vervolgacties en vorderingen. En, vier het succes!

Pijler 5: ondersteuning

Zorg voor voldoende en gevarieerde ondersteuning. Hierbij kunnen andere deelnemers, trainers, coaches, leidinggevenden en HR een rol spelen. Maar denk ook aan het beschikbaar stellen van aanvullende informatie en de mogelijkheid bieden om op het werk bepaalde taken op te pakken, te experimenteren etc.

Pijler 6: bepaal resultaten

Verzamel betrouwbare gegevens over de opbrengsten, zoals vooraf gedefinieerd. Dit gaat dus verder dan vaststellen of de deelnemer iets geleerd heeft. Hier kan ook de vraag gesteld worden: wat is de return on investment? Oftewel is de investering van het trainingstraject terugverdiend? Want dat zal voor veel beslissers een belangrijk criterium zijn. Tot slot is het van belang aan wie deze resultaten gepresenteerd worden. Het kan in ieder geval helpen om de aanwezige scepsis met betrekking tot - het nut van - trainingen weg te nemen.

Aantoonbare bijdrage

De 6 pijlers lijken open deuren. De praktijk is echter weerbarstig. Opdrachtgevers denken vaak in trainingen. En zoeken daar een leverancier bij. Het trainingsbureau kan in de reflex schieten om snel te leveren. Wie wil er nou niet een opdracht? Zeker in deze tijden. Maar een kwaliteitsbureau zal de hier beschreven pijlers, samen met de opdrachtgever moeten gaan verkennen, vullen en beschrijven. Dan hebben we niet alleen een goede training, maar ook een aantoonbare bijdrage aan organisatieontwikkeling en businessresultaten. En daar gaat het om.

Bekijk hier de presentatie van GITP Organisatieontwikkeling & Training op Millian.nl.