Dé opleidingensite voor hbo en hoger
Gepubliceerd op: 3 april 2011
Auteur:
Organisatie: Millian


Strategische winst door maatwerk

Organisaties met verschillende achtergronden of producten hebben verschillende manieren om zich te onderscheiden en hun succes voor de toekomst te garanderen. Dat is niet volgens één trucje te bewerkstelligen. Daarbij hebben lang niet alle organisaties de kennis en kunde in huis om effectief te bepalen waar ze staan, waar ze naartoe willen en hoe de weg naar dat doel te bewandelen is. Waar halen ze deze kennis dan vandaan?

Vangen van de zon met de handenOrganisaties met verschillende achtergronden of producten hebben verschillende manieren om zich te onderscheiden en hun succes voor de toekomst te garanderen. Dat is niet volgens één trucje te bewerkstelligen. Daarbij hebben lang niet alle organisaties de kennis en kunde in huis om effectief te bepalen waar ze staan, waar ze naartoe willen en hoe de weg naar dat doel te bewandelen is. Waar halen ze deze kennis dan vandaan?

Ondernemingen die zoeken naar nieuwe inzichten in en mogelijkheden voor de toekomst van hun organisatie leggen vaak contact met externe adviesbureaus. Deze helpen mee te bepalen waar de organisatie staat en wat het umfeld is. De gewenste toekomstige situatie wordt bepaald en een nieuwe visie, missie en strategie worden geformuleerd. Een dik, vanuit het bureau opgesteld rapport is dan het resultaat. En vaak blijft het bij dit dikke rapport en is het aan de organisatie om dit op de een of andere wijze te implementeren. TiasNimbas Business School kijkt daar anders tegenaan. De business school biedt een organisatie de gereedschappen die nodig zijn om deze analyse zelf te maken en begeleidt dit proces. Zo analyseren deelnemers hun eigen organisatie en komt men zelf tot een goed doordachte oplossing. Aangezien deze oplossingen ontwikkeld worden in de eigen organisatie vergroten zij het draagvlak en vergemakkelijken de daaropvolgende implementatie.

Geen standaardoplossingen

TiasNimbas Business School is een van de vooraanstaande business schools in Europa en onderscheidt zich onder meer door een zeer breed portfolio in executive/lifelong learning. Sinds 1996 is TiasNimbas de snelst groeiendebusiness school in Nederland, onder meer door de zeer succesvolle Company Specific Programmes (CSP): de maatwerkprogramma's voor ondernemingen, non-profit organisaties en overheden. Prof. dr. Filip Caeldries, associated dean van TiasNimbas en sinds 1997 verantwoordelijk voor maatwerkprogramma's, verklaart het succes door de inspanning die TiasNimbas continu levert om "net dat stapje extra te zetten". Daarbij past geen vooringenomenheid: "Als wij in gesprek gaan, beginnen wij met een blanco vel papier en stellen de wezenlijke vragen voor elke organisatie. Wat beweegt je? Waar wil je naartoe? Dat noemen wij zero-based thinking. Hoewel wij ons laten voorstaan op onze ervaring en competenties, komen wij niet met standaardoplossingen.

We beginnen met 90 procent luisteren en 10 procent vragen. Opdrachtgevers appreciëren dit enorm: we krijgen vaak te horen dat ze zich vanaf het begin serieus genomen voelen. Dat komt ook omdat TiasNimbas niet werkt met een uitgebreid salesapparaat. In een zo vroeg mogelijk stadium zitten inhoudelijk competente gesprekspartners met de opdrachtgever aan tafel, overigens zonder dat er al een contract is getekend. Daarbij nemen we het risico dat onze beste mensen veel tijd en kennis delen met de opdrachtgever. Maar dat risico accepteren wij en het betaalt zich uit. Niet alleen omdat de opdrachtgevers ons commitment en vertrouwen zeer waarderen, maar ook omdat de juiste mensen direct tot de kern van de uitdaging doordringen. Dat scheelt veel interne en externe misverstanden. Wij kunnen snel schakelen en zeer efficiënt werken."

De uitdagingen van de 21e eeuw

De maatwerkprogramma's van TiasNimbas bestrijken nagenoeg het hele bedrijfskundige spectrum. Toch ziet Caeldries een rode draad in waar bedrijven in essentie behoefte aan hebben: "In de kern gaan al onze programma's om het realiseren van de strategie. Een plan maken is één ding, maar interne consistentie, alignment realiseren is steeds vaker het terrein waarin bedrijven hun voornaamste winst of verlies maken. Want als de neuzen niet dezelfde kant op staan, zal het plan niet slagen." Naast de bedrijfsbrede behoefte om de strategie te begrijpen en operationeel te kunnen doorvertalen, is er ook de individuele behoefte van (top)managers om zich permanent bij te spijkeren. Ook aan deze behoefte komt een maatwerk programma volledig tegemoet.

TiasNimbas biedt ondernemingen, non-profitorganisaties en overheden op maat gemaakte programma's die specifiek ondersteunen in de strategische uitdagingen die ze in het mondiale speelveld kunnen verwachten. Deze programma's zijn toegepast op de behoeften van de opdrachtgever en zijn organisatie. De business school heeft onder meer programma's ontwikkeld voor organisaties binnen de financiële dienstverlening, industriële sector, informatietechnologie, farmaceutische/medische sector, FMCG, retail, telecommunicatie, onderwijs, zorg, overige non-profit en lokale, regionale en nationale overheden. Caeldries: "Iedere organisatie en ieder programma is natuurlijk uniek, maar de opbouw en uitwerking van het programma omvat over het algemeen dezelfdeelementen en fasen. Deze ontwikkelingsfasen en de levering van het programma worden allemaal in nauwe samenwerking met de opdrachtgever doorlopen. Dit is wat we co-creatie noemen."

Emotional capital

Maatwerkprogramma's worden uitgevoerd in het Engels en Nederlands, op meerdere continenten en voor een zeer diverse managementgroep, tot en met raad van bestuurniveau. Caeldries: "Het is fascinerend en inspirerendom te zien welke impact en kansen globalisering en diversiteit bieden aan bedrijven. Als ik iets kan concluderen na al die jaren is het wel dat talent vanzelf komt bovendrijven, of het nu uit Nederland, India of Amerika komt. Dekwestie voor veel bedrijven is hoe je dit internationale talent bindt en boeit. In onze maatwerkprogramma's krijgen wij de gelegenheid om talent te ontwikkelen, maar vooral ook samen te smeden. Daarin volgen wij een gedachtelijn van Bartlett en Ghoshal die verschillende kwaliteiten van menselijk kapitaal identificeerden: human, social en emotional capital. Dat investeren in human capital een kritische succesfactor is voor bedrijven is genoegzaam bekend en geaccepteerd. Een bedrijf kan human capital versterken naar social capital door talentensamen te brengen. Het is voor ons elke keer weer geweldig om te zien hoe een groep internationale managers uit alle windstreken na een intensieve training voor elkaar door het vuur kan gaan en een band voor het leven opbouwt. Hier moet je ook bewust ruimte en tijd voor vrijmaken. Daarmee kunnen wij de hoogste fase van sociale interactie creëren, te weten emotional capital. Zodra je mensen op het niveau krijgt dat ze een oprechte identificatie voelen met hun peers en hun organisatie, de kernwaarden en de strategie, kun je met elkaar de grootste uitdagingen aan. Zichtbaar commitment van de topmensen van de organisatie, die overigens steeds vaker participeren in maatwerkprogramma's, is hierbij een conditio sine qua non."

Project-based Learning

Een vakkundige doorlichting van de organisatie, geanalyseerd door mensen die continu actief zijn in zowel het bedrijfsleven als de wetenschap, dient als basis voor het onderwijsprogramma dat opgebouwd wordt. Dit geheelverloopt via de Project-based Learning-methode, een onderscheidende factor. Project-based Learning betekent leren op basis van concrete situaties in de daadwerkelijke praktijksituatie van de deelnemers en hun organisatie."De organisatie geeft zelf specifiek aan wat het project kan omvatten, gebaseerd op de strategische problemen waar het mee kampt", licht Caeldries toe. "Vervolgens reiken we de deelnemers tijdens het programma de gereedschappen aan om de gedefinieerde problemen binnen de organisatie op te kunnen pakken. Hierdoor kan de deelnemer direct de concepten op zijn of haar eigen praktijk toepassen. Zo wordt hij of zij consultant van de eigenorganisatie. Een groot voordeel voor de organisatie is dat de nieuwgeboren consultants zoveel kennis hebben van de organisatie zelf dat dit ook tot effectievere strategieverbeteringen en implementatie daarvan kan leiden. Een ander voordeel is dat, omdat de voorgestelde verbeteringen uit de organisatie zelf komen, deze oplossingen beter geaccepteerd worden. Deze directe implementatie leidt er ook toe dat de organisatie snel de positieve gevolgen van het programma ervaart en dat, vergeleken met open programma's, de stof beter wordt opgenomen door de deelnemers." Gedurende het gehele traject is er een programme team dat er zorg voor draagt dat het programma goed verloopt. Dit programme team bestaat over het algemeen aan opdrachtgeverzijde uit de opdrachtgever en een programmamanager. Aan de zijde van de business school stroomlijnen een academic director, client manager en programme manager de activiteiten rondom het programma.

Ontwikkelingsfasen voor het maatwerkprogramma:

 • opdrachtgever signaleert een behoefte;
 • installatie van het programmateam;
 • vaststellen van de kloof tussen de huidige situatie (IST) en de gewenste situatie (SOLL);
 • gezamenlijke definitie van de programmadoelen;
 • ontwerp van conceptprogramma, modules en andere programmaonderdelen in permanente dialoog met de opdrachtgever;
 • gedetailleerd ontwerp per onderdeel in dialoog met de opdrachtgever;
 • levering van het programma;
 • continue evaluatie van het programma met de opdrachtgever en consequente doorvoering van tussentijdse aanpassingen;
 • gezamenlijke eindevaluatie van het programma;
 • nazorg.

Casevoorbeeld van een focus op menselijk kapitaal

DHV, een multidisciplinair ingenieursbureau met de focus op duurzame ontwikkeling, trok TiasNimbas Business School aan als partner om te ondersteunen bij het realiseren van groeiambities. Met als doel als onderneming leiderschap in de wereldmarktte realiseren, volgen managers een programma bij de business school. Ir. Piet Besselink, vice-voorzitter van de raad van bestuur van DHV, licht toe: "DHV is een bedrijf van mensen voor mensen en voert voornamelijk projecten uit die zich richten op verbetering van leefomstandigheden. Dat gaat verder dan duurzaam ondernemen. Onze managers zijn daarover enthousiast, maar de commerciële attitude was minder ontwikkeld. "Als DHV hebben we op een aantal niveaus een stap voorwaarts gezet. Zo zijn onze groeiambities gerealiseerd. Het one company-concept heeft handen en voeten gekregen. Managers hebben extra bagagemeegekregen en er is een hecht netwerk ontstaan waarbinnen zij voor elkaar door het vuur gaan. De cultuur is daardoor anders, er ontstaan nu veel meer innovatieve ondernemingsplannen en er is meer regie op de zachtere bedrijfsprocessen. Die gezamenlijkheid, het toegenomen zelfbewustzijn en vertrouwen plus het delen van successen hebben het bedrijf veel sterker en weerbaarder gemaakt."

Casevoorbeeld van Project-based Learning

ABN AMRO stuurt al een aantal jaar managers naar een speciaal voor ABN AMRO ontwikkeld Company Specific Programme. Hier werken zij op basis van de Project-based Learning-methode om een cultuurverandering in te zetten. "ABN AMRO wil zichzelf ontwikkelen als een klantgerichte onderneming en daarvoor moet het zichzelf sterker neerzetten als een retailorganisatie.De daarvoor benodigde cultuur bestaat nog niet voldoende binnen de bank. De specifiek ontwikkelde interne cases van het programma helpen ons hierbij", licht ing. Frans van der Kraan, algemeen directeur Private Clients, toe. Sinds de start van de samenwerking heeft Projectbased Learning er al toe geleid dat de bank zijn multi-kanaalsstrategie en preferred banking aanpakheeft herzien. Dit uitte zich onder meer in het gedetailleerd in kaart brengen van verschillende dienstverleningsprocessen en in een onderzoek naar het effect van de sfeer binnen de bank op het gedrag van klanten. Frans van der Kraan vervolgt: "Dit betekende dat we verschillende interieurstijlen kozen om te achterhalen waar klanten zich het prettigst bij voelden. Het informele model sloeg het best aan. Daarnaast vragen we van medewerkers dat ze meer ruimte bieden voor een gesprek met een klant in plaats van een gesprek dat grotendeels achter een monitor plaatsvindt."

Voordelen van een Company Specific Programme:

 • ondersteunt de ontwikkeling van de strategie van de organisatie;
 • ondersteunt de mensen die het moeten uitvoeren door het vertalen en ontwikkelen van begrip voor de strategie en de businesseisen;
 • bouwt de benodigde organisationele competenties voor implementatie;
 • helpt benodigd gedrag, vertrouwen en waarden te vormen om als organisatie succesvol te zijn.