Dé opleidingensite voor hbo en hoger
Gepubliceerd op: 30 januari 2012
Auteur:
Functie: Managing Director
Organisatie: BPP Nederland BV


Korte opleidingen met highlights of een langere volledige opleiding - Waar heb ik het meeste aan?

U bent op zoek naar mogelijkheden om uw carrière verder te ontwikkelen, zoekt naar een kans om op korte termijn uw kennis bij te spijkeren of wilt uw carrière een totaal andere richting op laten gaan. Meestal bent u er dan niet met het zoeken van een (nieuwe) functie bij uw werkgever of het vinden van een nieuwe baan buiten uw directe werkkring. Een vorm van scholing is noodzakelijk.

De route naar een opleidingsinstituut wordt meestal snel gevonden. De meeste mensen weten hun vragen aardig te specificeren, maar het gebeurt niet zelden dat de bal bij de adviseur gelegd wordt: "Welke opleiding is voor mij nu het beste?". De goede adviseur vat dit op als het signaal om door het stellen van vragen en het interpreteren van de antwoorden erachter te komen welke opleiding het best bij de gesprekspartner past.

Seminars, korte opleidingen of langere volledige trajecten

Het is niet zo lastig om te bepalen in welke richting de bijscholing of studie moet plaatsvinden. HR-managers stemmen dit vaak af met hun medewerkers en tijdens functioneringsgesprekken komt dit aspect vaak aan de orde. Meestal ligt de focus op het 'aanvallen' van de verbeterpunten die tijdens een functioneringsgesprek naar voren komen. Dat lijkt logisch, maar voor de managers onder ons zou ik het volgende willen meegeven: "Waarom maakt u de sterke punten van uw medewerker niet nòg beter?" De uitmuntende medewerker maakt het onderscheid. De gedachte hierachter is simpel. Iemand die niet goed is in hardlopen kunt u best trainen zodat er een verbetering optreedt, de kans dat de Olympische limiet gehaald wordt is echter uitermate gering, waarschijnlijk blijft uw medewerker een mindere hardloper.

Als de keus van het vakgebied waarop de scholing moet plaatsvinden gemaakt is zal er naar de vorm van de training gekeken moeten worden. Wordt het een kort seminar, een training van enkele dagen, een vakopleiding, of gaan we voor een bachelor- of masterdegree. Aanbieders van permanente ééndaagse trainingen of zelfs nog korter durende seminars zijn er genoeg. Afhankelijk van de vakrichting zijn er vele keuzes. Bij organisaties als Euroforum, Markus Verbeek Praehep, Kluwer, SRA, Alex van Groningen, VEDAA, VERA zijn er vele mogelijkheden. Met name bij de seminars worden vaak toonaangevende sprekers ingehuurd zoals Ben Tiggelaar die kaliber kunnen geven aan de dag. Ook meerdaagse trainingen worden door deze spelers verzorgd. Voor langer durende vakopleidingen en degrees kunt u terecht bij bekostigde universiteiten, hogescholen, ROC's en landelijk goed aangeschreven private partijen zoals Markus Verbeek Praehep, ISBW, LOI, NTI met een nationale dekking of regionale spelers.

Gerenommeerde spelers zijn er voldoende. Om hieruit te kiezen kunt u natuurlijk uitgaan van ervaringen van studenten, adviezen vragen via social networks zoals LinkedIn, maar ook de onafhankelijke website millian.nl bezoeken. Of nu een korte of een lange opleiding beter is valt niet zonder meer te beantwoorden. Daarvoor zult u de vraag moeten beantwoorden wat u met de opleiding of training wilt bereiken en wat de randvoorwaarden zijn.

Het didactisch perspectief

Het moge duidelijk zijn dat de hoeveelheid stof die verwerkt kan worden bij korte seminars en trainingen van enkele dagen, beperkt is. Vooral bij seminars is er aandacht voor één of enkele items en ook bij trainingen van één of enkele dagen zijn de onderwerpen in aantal beperkt. De gastspreker wekt vaak ontzag door zijn kennis, statuur of bijzondere wijze van presenteren.

Soms wordt de sessie als appetizer neergezet om u een voorproefje te geven van wat in vaak langere vervolgopleidingen wordt gedoceerd. Toetsing van uw kennis ontbreekt doorgaans waardoor het moeilijk is om aan te tonen dat u ook daadwerkelijk iets heeft opgestoken. In de regel ontvangt u niet meer dan een bewijs van deelname. Slechts in een beperkt aantal gevallen en vooral bij sessies waaraan permanente educatiepunten zijn verbonden, vindt een goede uitdieping van het onderwerp plaats. Vanuit het didactische oogpunt lijkt de keuze voor langer durende trajecten de voorkeur te krijgen.

Het financieel perspectief, tijd, privé en werk

Een andere factor die meetelt is het beschikbare budget. Niet zelden gaat de voorkeur uit naar een korte training omdat het absolute bedrag wat hiervoor betaald moet worden lager is. Dat klinkt natuurlijk aardig, maar als u de prijzen van seminars en kortere trainingen vergelijkt met die van langere volledige opleidingen en daarbij rekening houdt met het aantal contacturen zult u beseffen dat er bij korte trainingen een relatief veel hogere uurprijs wordt betaald. Als uw personeel maar op één onderdeeltje geschoold moet worden en in staat is om na de korte training zelf de nodige kennis en ervaring te verzamelen, kan een dergelijk korte training heel handig zijn. Vaak is het verleidelijk om te gaan voor het korte traject vanwege het besteedbare budget en de tijd dat men de medewerker 'kwijt' is, maar met name voor medewerkers met wat minder ervaring en achtergrondkennis kan een langer durende verdiepende of verbredende opleiding op termijn wel eens voordeliger zijn voor uw bedrijf. In een aantal gevallen kan zelfs de Wet Vermindering Afdracht Loonbelasting en Premies Volksverzekeringen van toepassing zijn waardoor een fiscaal voordeel van maximaal € 5.476 genoten kan worden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij opleidingstrajecten die integraal deel uitmaken van geaccrediteerde hbo-opleidingen bij spelers zoals Markus Verbeek Praehep en ISBW.

Ook de factor tijd en balans tussen privé en werk spelen een rol. We leven in een tijd waarbij iedereen er vanuit gaat dat alles 'perfect' moet zijn. Een goede relatie, tijd voor een fijn gezin, een paar keer per jaar op vakantie en een goede carrière. Wellicht voelt u aan dat dit weliswaar plezierige gedachten zijn, maar dat het optimale geluk niet voor iedereen is weggelegd. Daarnaast lijkt het erop dat er steeds meer mensen in Nederland denken dat dit allemaal vanzelf gebeurt. Met enige jaloezie wordt gekeken naar mensen met een mooie carrière, maar we vergeten daarbij vaak dat ze flink hebben moeten investeren in hun carrière, in geld, tijd, studie en soms ten koste van hun gezinsleven. Een carrière ontwikkelen lukt niet als er niet de bereidheid is om privé- en gezinstijd op te offeren. Voor niets gaat immers de zon op, voor al het overige zal gewerkt moeten worden.

Het carrièreperspectief

Korte trainingen en seminars zijn de methode om in heel korte tijd enige kennis op te doen en de highlights van bepaalde onderwerpen snel voor het voetlicht te krijgen. Vanuit praktisch oogpunt kunnen dergelijk trajecten van grote toegevoegd waarde zijn. Op uw CV kunt u een aardige waslijst van korte trainingen kwijt. Dat toont in ieder geval aan dat u serieus omgaat met uw beroep en probeert up-to-date te blijven. Door het ontbreken van toetsing is het echter fair om te veronderstellen dat een CV in Nederland flink krachtiger wordt doordat u diploma's en getuigschriften haalt van de wat langer durende vakopleidingen, mbo-, hbo- en hbo-bacheloropleidingen, post-hbo-opleidingen, masterclasses en masteropleidingen. Het civiele effect van dergelijk diploma's en getuigschriften is groot.

Vakopleidingen

Deze opleidingen leiden niet op tot een bachelor- of master- degree, maar hebben hun statuur te danken aan het civiele effect wat zij in de loop der jaren hebben opgebouwd. Vaak zijn het erg vakgerichte opleidingen die vanuit branche- of belangenorganisaties zijn opgezet en door landelijke en regionale spelers worden aangeboden. Op marketinggebied kan men denken aan NIMA A, B en C, in de procestechniek kent men VAPRO A, B en C, op managementgebied NEMAS en in de financieel administratieve sector opleidingen als BKB, BKC, PDB, PDL, VPS en SPD. Het programma is doorgaans landelijk gestandaardiseerd en vaak legt u het examen af bij een onafhankelijke instantie. Een enkele opleiding zoals SPD is tevens als hbo-opleiding erkend en levert bij succesvolle afronding de bachelortitel op. De duur van de opleidingen loopt uiteen van een half jaar tot 4 à 5 jaar. De waarde voor uw CV hangt af van de waardering die men in uw branche voor een dergelijk diploma heeft.

Mbo, hbo-opleidingen en hbo-bacheloropleidingen

Er is een duidelijk onderscheid tussen hbo en hbo-bachelor-opleidingen. Bij de laatste betreft het altijd een studietraject van 240 European Credits (studiepunten) die in Nederland door de NVAO geaccrediteerd dienen te zijn. De opleidingen hebben vaak een bredere insteek dan de vakopleidingen en leiden bij succesvolle afronding tot het behalen van een hbo-bachelorgetuigschrift. Let op, we spreken hier dus niet van een diploma. Gevoelsmatig ligt het bij vele mensen anders, maar een hbo-getuigschrift is MEER waard dan een hbo-diploma. Een hogeschool kan een hbo-diploma afgeven aan studenten van trajecten die op hbo-niveau worden gegeven. Het gaat dan niet om een volledige hbo-bachelor opleiding van 240 ECs, maar vaak om een gedeelte hiervan of een speciaal op het vakgebied gericht traject, dat wel op hbo-niveau wordt gegeven, maar niet leidt tot een afronding van een volledige hbo-bachelor. In dat geval ontvangt u bijvoorbeeld een hbo-diploma Financieel Management. Dit kan mooi staan op uw CV, maar maak niet de fout om te beweren dat u een hbo-opleiding hebt afgerond met een bachelor titel. Opleiders dienen duidelijk aan te geven of de door hen aangeboden opleiding als hbo-opleiding of als hbo-bacheloropleiding te boek staat. De laatste categorie is altijd terug te vinden in het CROHO, het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs.

Een soortgelijke indeling kan gemaakt worden voor het mbo. Ook daar bestaan volledige mbo-opleidingen die vermeld staan in het CREBO (Centraal Register Beroepsopleidingen) en kortere trajecten die weliswaar op mbo-niveau liggen, maar geen officieel erkend mbo-diploma opleveren. Ja, u leest het goed, hier praten we uitsluitend over diploma's. Wat dit betreft is het jargon tussen mbo en hbo niet optimaal op elkaar afgestemd.

Post-hbo, masterclasses, post-masteropleidingen

Het post-hbo-onderwijs is een verdieping of een verbreding van een bepaald vakgebied. Een aantal bekende post-hbo-opleidingen zijn de wettelijk vastgelegde opleiding post-hbo-Accountant Administratieconsulent, beter bekend als de opleiding tot AA accountant of de opleiding tot Administrateur Controller. Het niveau zit tussen die van een masteropleiding en hbo in, hoewel het lastig is aan te geven waar het verschil in niveau hem nu net in zit.

Masterclasses zijn opleidingen op het niveau van een masteropleiding maar zijn niet gelijk aan een volledige masteropleiding. Een masteropleiding moet ook worden geaccrediteerd door de NVAO en is terug te vinden in het CROHO. De duur is 1,5 - 2,5 jaar en er gelden strikte vooropleidingseisen.

De bekendste post-masteropleiding is de RA opleiding tot Register Accountant.

De hierboven genoemde lange opleidingen vergen beduidend meer tijd en middelen dan de eerder genoemde seminars en korte trainingen. Als u werkelijk wilt werken aan de ontwikkeling van uw carrière zijn ze uw tijd en geld zeker waard. U ontvangt tevens een officieel getuigschrift of diploma. Het hangt echter van uw persoonlijke situatie af of een korte opleiding meer voor de hand ligt dan een langere.