Dé opleidingensite voor hbo en hoger
Gepubliceerd op: 30 maart 2012
Auteur:
Functie: Hoogleraar Public Law and Public Governance
Organisatie: Het Zijlstra Center


Kennismaking met het Zijlstra Center

Het Zijlstra Center levert door academische vorming en onderzoek een bijdrage aan de verbetering van de bedrijfsvoering van overheden en maatschappelijke organisaties om op die wijze maatschappelijke meerwaarde te creëren.

Onderzoek

Uitgelicht individu in groepHet Zijlstra Center verricht wetenschappelijk onderzoek, zowel in opdracht van derden als vanuit eigen vraagstellingen. Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling van maatschappelijk ondernemerschap bij non-profitorganisaties en overheden. Deze organisaties creëren maatschappelijke waarde. Het Zijlstra Center wil deze maatschappelijke waarde - en als deze grensverleggend of innovatief is: meerwaarde - gaan identificeren, beschrijven, definiëren en nader onderzoeken aan de hand van voorbeelden en verschijningsvormen binnen de verschillende sectoren als zorg, onderwijs, volkshuisvesting, gemeentelijke diensten of rijksdiensten. Op basis van de analyses kunnen uitspraken worden gedaan over de rol van de organisaties en de rol van de overheid. Ook hopen we discussie te kunnen voeren omtrent vraagstukken als sturing, toezicht bestuur en - vanuit de discipline van management control - de bedrijfsvoering: hoe dragen zij bij aan maatschappelijke meerwaarde en maatschappelijk ondernemerschap?

Wij verwachten de komende jaren vergelijkingsmateriaal te verzamelen en seminars te organiseren over vragen als:

  • Hoe organiseren organisaties maatschappelijk ondernemerschap en maatschappelijke meerwaarde?
  • Hoe is de horizontale verantwoording hiervan vormgegeven en welke effecten heeft dit voor de omgeving en de eigen organisatie?
  • Welke financieringsarrangementen en sturingsconcepten zijn hierbij dienstbaar of juist niet?
  • Welke eisen stellen kwalitatief hoge, innovatieve en grensverleggende opdrachten van organisaties aan hun bedrijfsvoering?
  • Hoe organiseren wij de bestuurlijke netwerken die noodzakelijk zijn om de opdrachten te realiseren? En hoe leggen we daarbinnen verantwoording af?

Thans loopt al een aantal projecten. Zo wordt in samenwerking met de CBE Group BV bij een dertigtal scholen in het primair en voortgezet onderwijs onderzocht hoe zij invulling geven aan de brede maatschappelijke opdracht die ze willen uitvoeren. Dit drie jaar durende onderzoek brengt alle thema's van maatschappelijk ondernemerschap in deze sectoren van het onderwijs naar voren.

Een tweede project wordt gevormd door de seminars die het Center organiseert met ConQuaestor BV, waarbij de manier van performance measurement bij gemeenten centraal staat. Hoe meten we beleidseffecten en wat betekent dat voor de gemeente en haar omgeving?

Het Zijlstra Center ambieert met rijksdiensten, gemeentelijke diensten, zorginstellingen, woningbouw-corporaties en vele andere instellingen analyses te kunnen maken omtrent de kracht van lokale organisaties: de kracht van het maatschappelijk ondernemerschap.

Onderwijs

Het Zijlstra Center is de voortzetting van de postgraduate opleiding voor controllers in de publieke en non-profitsector. De functie van controller in de publieke en non-profitsector maakt in allerlei opzichten een snelle groei door: van controllers wordt verwacht dat zij breed gekwalificeerde professionals zijn die uiteenlopende posities en belangen op een verantwoorde, effectieve manier vormgeven. Om deze verantwoordelijkheden te kunnen dragen moet een controller in de publieke en non-profitsector beschikken over kennis, inzicht en vaardigheden op een groot aantal terreinen.

Public controllers zijn professionals met een breed gedragspalet, die zich specifiek door werkervaring en aanvullende opleiding de noodzakelijke kennis en vaardigheden hebben eigen gemaakt van het gebruik van bedrijfsvoeringtechnieken, van controlling en van het bestuur van die publieke organisaties. Initiërend, doelmatig, resultaatgericht, evaluatief of leidinggevend op het terrein van financiën, strategie, bestuur en verantwoording. Dat vraagt om verdere professionalisering: uw professionalisering.

U bent controller, algemeen manager, financieel manager, beleidsadviseur, projectleider of consultant bij de overheid of een non-profitorganisatie? Dan bent u de juiste kandidaat voor de postgraduate opleiding Public Controlling.

De postgraduate opleiding Public Controlling is vormgegeven naar het voorbeeld van de succesvolle RC-opleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam. De relevante inzichten en ervaringen van de opleiding tot controller in de private sector zijn zo veel mogelijk ingebracht bij de ontwikkeling van de opleiding tot controller in de publieke en non-profitsector.

Wat is een Public Controller?

De functie van public controller is een coördinerende functie in een publieke of maatschappelijke organisatie waarin het leiderschap wordt geadviseerd bij het plannen van de maatschappelijke en financiële resultaten van een organisatie, het ontwerpen en implementeren van het management control systeem en het afleggen van rekenschap. Het gaat daar steeds meer om financiële en niet financiële informatie. Deze functie kan dan ook op verschillende wijzen binnen de organisatie zijn vormgegeven.

De public controller is voor de organisatie onderzoeker, analyticus, criticus en informatieverstrekker. De primaire en ondersteunende processen in de organisatie worden continu bestudeerd en er vindt op een afstandelijke, onbevooroordeelde en daarmee gewetensvolle wijze rapportage van de bevindingen aan het leiderschap plaats.

De public controller heeft te maken met organisaties die zich richten op maatschappelijke doelstellingen met inachtneming van de financiële continuïteit op de kortere en langere termijn. Hij of zij kent de context van de instelling, de waarde van de publieke taak en de betrokkenheid van allerlei groepen van stakeholders bij de uitvoering van die taak. Politiek en bestuurlijk inzicht is daarbij uiterst relevant, evenals strategisch inzicht in de verhouding tussen de uitgezette beleidslijnen en de praktijk van de processen. De controller analyseert bedrijfsprocessen en levert een bijdrage aan de strategiebepaling en de (be)sturing van de organisatie.Vanuit het opleidingsprofiel is een public controller een brede functionaris waarbij vanuit een sterk bedrijfseconomische achtergrond ten aanzien van een breed palet van aspecten van beleid en bestuur wordt geadviseerd en gecoördineerd. De controller is zowel intern als extern gericht, waarbij het succes mede wordt ingegeven door het gedragsrepertoire van de persoon die de functie op strategische wijze en met gevoel voor strategische veranderingen vervult.

De Vrije Universiteit ziet control niet als een gespecialiseerde puur financiële functie, maar plaatst de brede controller op het snijvlak van bestuur, beleid en middelen.

De functie van public controller is een coördinerende en adviserende functie in een publieke of maatschappelijke organisatie waarin het creëren van maatschappelijke meerwaarde als doelstelling geldt. Het leiderschap wordt geadviseerd over de formulering van doelstellingen, de inrichting van de organisatie daarop en de wijze waarop de doelstellingen worden gerealiseerd, zulks in combinatie met het middelenperspectief. Een kritische geest, een analytische, bedrijfseconomische blik en een goed bestuurlijk gevoel zijn aspecten die in deze opleiding door alle vakken heen aan bod komen.

Voor meer informatie: Zie onze presentatie op Millian.nl of bezoek onze website op www.hetzijlstracenter.nl.