Dé opleidingensite voor hbo en hoger
Gepubliceerd op: 11 april 2005
Auteur:
Functie: Directeur / Adviseur
Organisatie: Deloitte & Touche Human Capital Group


Investors in People: een bijdrage aan goed werkgeverschap

Het keurmerk Investors in People voor personeelsbeleid kan bijdragen aan goed werkgeverschap en daarmee tot het boeien en binden van de juiste medewerkers.

Human Capital Group; investors in people

Inleiding

Arbeidsmarktkrapte: elke organisatie heeft er mee te maken. Groot of klein, non-profit of juist commercieel, er zijn niet genoeg goed gekwalificeerde mensen te vinden in om de vacatures te vullen. Daarnaast levert het behouden van personeel ook de nodige problemen op. Investors in People, (IiP) een keurmerk voor strategisch personeelsbeleid, kan een bijdrage leveren tot goed werkgeverschap en daarmee tot het boeien en binden van de juiste medewerkers.


Ontstaan

Investors in People is ontwikkeld in Groot-Brittannië. Ongeveer 10 jaar geleden hebben overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties en trainingbureaus zich bezig gehouden met de vraag hoe ze een hoger rendement uit het personeel van in Groot-Brittannië gevestigde organisaties konden halen. De economie van Groot-Brittannië liep minder goed dan op het vaste land van Europa en men wilde dat verbeteren.

Een deel van de oorzaak leek te liggen in het overschot op de arbeidsmarkt. Hierdoor waren organisaties minder geneigd te investeren in hun personeel, waardoor het personeel niet de vaardigheden en kennis had om optimaal bij te dragen aan het verwezenlijken van de organisatiedoelstellingen. Het antwoord lag in het verhogen van de kennis en vaardigheden van werkend Groot-Brittannië. Hiertoe werd een filosofie ontwikkeld die zich richtte op het integreren van de strategie en doelstellingen van de organisatie met de individuele ontwikkeling van de medewerkers: Investors in People. IiP is bij duizenden organisaties in Groot-Brittannië, variërend van overheid tot MKB ondernemingen, tot multinationals, met succes toegepast. Cijfers hierover zijn te verkrijgbaar bij Investors in people UK (of op de website www.investorsinpeople.co.uk).


Introductie in Nederland

Maart 2000 is het keurmerk in Nederland (als eerste land na Groot-Brittannië) door het ministerie van Economische Zaken ingevoerd. De introductie van het keurmerk was een logisch vervolg op andere thema's, die zich bezig hielden en houden met de ontwikkeling en scholing van de werkende mens, zoals bijvoorbeeld employability. Deze ontwikkelingen, het succes in Groot-Brittannië en een pilotstudy bij verschillende organisaties hebben de basis gevormd voor de invoering van het keurmerk.


Wat is Investors in People?

Zoals gezegd integreert Investors in People de strategie en doelstellingen van de organisatie met de individuele ontwikkeling van de medewerker. Een organisatie kan zich het IiP keurmerk verwerven wanneer medewerkers permanent geschoold en ontwikkeld worden, waarbij organisatiedoelstellingen voor ogen gehouden worden. Het keurmerk is resultaatgericht. Het gaat er niet om, zoals bij ISO, om de procedures vast te leggen, maar vooral om het behalen van de gewenste resultaten. IiP biedt een instrument om op structurele wijze aan te sturen op het behalen van de gewenste resultaten. Door te investeren in mensen kunnen kennis, vaardigheden, betrokkenheid en motivatie verbeteren. En door te investeren op strategische wijze, levert de investering een bijdrage aan de doelen van de organisatie.


Hoe werkt het?

Maar hoe helpt Investors in People een organisatie de gewenste resultaten te behalen? En wat onderscheidt Investors in People van andere managementtheorieën?


Het proces

De steeds terugkerende vraag bij Investors in People is: wat wil de organisatie bereiken en wat heeft de individuele medewerker nodig aan kennis en vaardigheden om hieraan bij te dragen? Het keurmerk vereist een structurele aandacht voor de doelen, de middelen (opleiding en ontwikkeling) en de individuele verantwoordelijkheden. De aanpak biedt een methode om deze zaken effectief in te zetten. Door het verbeteren van de individuele prestaties worden de prestaties van de gehele organisatie verbeterd.

Hieronder wordt het proces in beeld gebracht, waarbij de vier principes van de filosofie zijn weergegeven.
Investors in People is gebaseerd op vier basisprincipes, die uitgewerkt zijn in criteria waaraan een organisatie moet voldoen om het keurmerk te behalen. De basisprincipes zijn:

  • Inzet (Commitment): een Investor in People zet zich volledig in voor het ontwikkelen van zijn mensen teneinde zijn doelstellingen te verwezenlijken;
  • Planning: een Investor in People is duidelijk over zijn doelstellingen en wat zijn mensen moeten doen om die te verwezenlijken;
  • Actie: een Investor in People zorgt voor een doeltreffende ontwikkeling van zijn mensen om zijn prestaties te verbeteren;
  • Evaluatie: een Investor in People weet welke invloed de investering in mensen heeft op zijn prestaties. (Bron: Keurmerk voor strategisch personeelsbeleid, uitgave van Investors in People Nederland).

Deze principes en criteria tezamen vormen voor elke soort organisatie een praktisch raamwerk om de resultaten continu te verbeteren, omdat er sprake is van een steeds terugkerend proces.


Het traject

De eerste stap in een IiP traject is het bepalen van de status-quo van de organisatie t.o.v. de criteria waaraan moet worden voldaan d.m.v. een scan.
Vervolgens dienen de stappen, die men moet nemen om het keurmerk te behalen in kaart te worden gebracht: denk bijvoorbeeld aan persoonlijke opleidingsplannen, resultaatgerichte functiebeschrijvingen en een beoordelingssysteem gericht op de ontwikkeling van de medewerkers. Het in te zetten instrumentarium zal verschillen per organisatie want, hoewel er sprake is van een gestructureerd traject, bepaalt een organisatie voor een groot deel zelf de invulling. Voor de implementatie en integratie van de instrumenten en IiP is een belangrijke rol voor het management weggelegd. Zij zullen het personeel moeten begeleiden.

Het implementeren van het instumentarium en het coachen van het management in het toepassen van Investors in People en de gekozen instrumenten kost wel enkele maanden tot een jaar. Tevens is tijd nodig om een stevig draagvlak te creëren en voor de integratie en verankering van de gekozen instrumenten. In deze periode zullen enkele zogenaamde quick-wins behaald kunnen worden (bijvoorbeeld meer tevreden reacties van klanten omdat ze sneller en beter geholpen worden). Deze hebben een motiverende werking tijdens het traject. Echter voordat een organisatie kan zeggen dat de in het kader van IiP ingezette veranderingen daadwerkelijk en structureel effect hebben, is al gauw (gemiddeld!) een jaar voorbij. Hoewel de doorlooptijd natuurlijk afhankelijk is van status-quo aan het begin van het traject.

Als de organisatie tot slot denkt aan de criteria te voldoen, vindt er een 'assesment' plaats. Een onafhankelijke assessor beoordeelt of de organisatie daadwerkelijk aan de criteria voldoet. Is dat het geval, dan kan de organisatie zich 'Investor in People' noemen.


Adviseur ja/nee?

Een organisatie kan er voor kiezen een dergelijk traject zonder adviseur in te gaan. Hiervoor zijn een goed uitgeruste hrm-afdeling en een goed uitgerust en sterk gecommitteerd management noodzakelijk. Ook moet men niet bang zijn de eigen organisatie een spiegel voor te houden. Een adviseur kan functioneren als spiegel, helpen bij het interpreteren van de indicatoren, op momenten van zwak commitment de organisatie weer vlot trekken en zijn of haar expertise op het gebied van instrumenten inzetten. In Nederland is een aantal adviseurs dat zich erkend Investors in People adviseur mag noemen.


IiP en andere management theorieën

Zoals wellicht is opgevallen, sluit het proces van IiP sterk aan bij andere bekende (personeels-) management theorieën. Het overstijgt deze echter doordat een sterk commitment van het management wordt gevraagd, de planning wordt vastgelegd en doordat een goede communicatie naar en met de medewerkers één van de belangrijkste criteria is. Daarnaast is gebleken dat het keurmerk fungeert als stok achter de deur en als extra motivatie bij veranderingsprocessen. Bovendien wordt de kwaliteit van het keurmerk bewaakt door Investors in People Nederland (voor meer informatie www.iipnl.nl).


Wat levert het op?

Bovenal levert Investors in People duidelijkheid op. Zowel voor de organisatie als voor de individuele medewerker. De organisatie weet welke richting ze op gaat en wat daar voor nodig is. Hierdoor is de organisatie in staat zich continu te verbeteren. Een lerende organisatie. De individuele medewerker weet wat van hem/ haar verwacht wordt en wordt in staat gesteld zich te ontwikkelen. Hierdoor worden betrokkenheid en motivatie vergroot, waardoor verzuim en verloop zullen dalen. IiP betekent niet dat een organisatie nu veel meer geld uit moet gaan geven aan opleidingen, maar de effectiviteit van opleidingen wordt vergroot, doordat deze gerichter worden ingezet. Doordat men in Groot-Brittannië al enkele jaren bezig is, kan men heel concrete resultaten meten: bij meer dan de helft van de organisaties is de productiviteit gestegen en neemt men een verbeterde motivatie en betrokkenheid waar (voor meer gegevens zie www.investorsinpeople.co.uk).


IiP en ISO 9000

Het behalen van een certificaat door aantoonbare kwaliteit en het streven naar continue verbetering. Tot zover gaat de vergelijking op tussen IiP met ISO 9000. Echter de wijze waarop getracht wordt deze resultaten te behalen, vertoont wel degelijk grote verschillen. Bij IiP kwaliteitsverbetering behaald door effectief te investeren in de medewerkers via opleiding en training. ISO 9000 streeft naar kwaliteitsverbetering via de weg van efficiëntere werkprocessen. Hierbij is de mens een hulpmiddel dat zo efficiënt mogelijk wordt ingezet.

Ten tweede wordt continue verbetering bij IiP bereikt door steeds opnieuw de opleidingsbehoefte af te stemmen op de gewenste organisatiesdoelstellingen. ISO 9000 bereikt continue verbetering via interne controles en het analyseren van werkprocessen. Toch kunnen IiP en ISO 9000 complementair aan elkaar zijn. Veel bedrijven zijn reeds jaren ISO 9000 gecertificeerd. In situaties waarbij duidelijke werkprocessen en minimale faalkosten niet meer automatisch leiden tot verbetering en groei, kan door meer aandacht en effectiever te investeren in de factor mens, de organisatie een nieuwe stimulans worden gegeven.


Human Capital Group en IiP?

Human Capital Group mag zich erkend IiP adviseur noemen. Human Capital Group biedt een allesomvattend pakket diensten aan op het gebied van Human Capital Management. De IiP advisering is een weloverwogen keuze geweest. IiP past bij de visie die Human Capital Group heeft op goed werkgeverschap: een goed werkgever zorgt voor goede arbeidsomstandigheden en voorwaarden, maar is bovenal bereid te investeren in de ontwikkeling van haar mensen teneinde zelf continu te kunnen ontwikkelen.