Dé opleidingensite voor hbo en hoger
Gepubliceerd op: 12 april 2011
Auteur:
Organisatie: University of Phoenix


Investeer in eigen professionele ontwikkeling

Voor bedrijven is een werknemer die investeert in de eigen professionele ontwikkeling een waardevolle bijdrage. Een MBA is een opleiding die door veel mensen wordt gezien als dé opleiding om hogerop te komen. Maar is dit ook zo en wegen de kosten op tegen de voordelen van de MBA?

Investeer in eigen professionele ontwikkeling


Inleiding

Onder invloed van globalisering ondervinden bedrijven toenemende en meer gevarieerde concurrentie. Dat stelt hoge eisen aan de flexibiliteit van organisatie en mensen. In deze veeleisende werkomgeving is 'lifelong learning' een noodzaak. Juist daar blijft Nederland achter bij landen als de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. In het artikel 'Nederlandse business school trekt minder mba-studenten', onlangs gepubliceerd in het Financieele Dagblad, blijkt dat veel MBA-aanbieders worden geconfronteerd met teruglopende aantallen part-time kandidaten. Dat kan deels worden verklaard uit een lagere bereidheid van werkgevers de MBA studie (mede) te bekostigen. Het zelf financieren van een MBA opleiding en het investeren in de noodzakelijke studie-uren, blijken vaak onoverkomelijk voor potentiele kandidaten.


Behoefte aan competent management

'Today's companies......need managers (and workers) who have been re-educated and retrained to be cross-functional, cross-skilled, self-managed, able to communicate and work in teams, and able to change on a moment's notice' (Dr. Jorge J. Klor de Alva, former president University of Phoenix, 'Remaking the Academy', Educause Review March/April 2000). Het verbeteren van dergelijke praktische kerncompetenties is een wezenlijk onderdeel van elke serieuze MBA opleiding. Dat vereist wel dat curriculum en faculteit zich richten op de behoeften van de (potentiële) manager en zijn of haar bedrijfsomgeving.

De leeromgeving dient bij te dragen aan het succes van de studenten in hun huidige positie en dient deelnemers voor te bereiden op de volgende stap(pen) in hun carrière. Van een afgestudeerde MBA'er mag het vermogen worden verwacht vanuit verschillende invalshoeken naar managementsituaties te kijken, te analyseren, op te lossen en eventuele veranderingen te implementeren. In een snel veranderende bedrijfsomgeving is er behoefte aan management dat voldoende competent is uitdagingen adequaat het hoofd te bieden en kansen te benutten.


Wie betaalt?

Deelnemers aan MBA opleidingen ervaren een sterke professionele ontwikkeling en persoonlijke groei. Hun organisaties profiteren in de vorm van een toename van productiviteit en flexibiliteit: MBA'ers bieden in potentie een waardevole bijdrage aan het succes van de organisatie. De economische teruggang heeft trainings- en opleidingsbudgetten niet ongemoeid gelaten. Met als gevolg dat veel MBA geinteresseerden hun werkgever niet altijd kunnen bewegen de studie volledig of gedeeltelijk te financieren. Gezien de 'personal benefits' die een goede MBA opleiding levert, is dat geen reden om van verdere studie - en verdere ontwikkeling - af te zien. Het is zinvol na te gaan wat de werkelijke kosten van een MBA studie zijn en andere vormen van financiering te overwegen.


Flexibiliteit in betaling en belastingaftrek

Een aantal aanbieders van (part-time) MBA onderwijs heeft aantrekkelijke betalingsvoorwaarden: deelnemers kunnen gespreid over het jaar betalen. Dat biedt in de regel ook meer flexibiliteit omdat de (part-time) studie eventueel tijdelijk kan worden onderbroken, zonder financiële gevolgen, als de werksituatie of privé omgeving dat noodzakelijk maakt. Een dergelijke flexibiliteit in de betaling geeft part-time studenten meer mogelijkheden om de studie geheel of gedeeltelijk uit lopende inkomsten te financieren.

MBA scholingsuitgaven zijn onder een aantal voorwaarden fiscaal aftrekbaar:

  • de opleiding is noodzakelijk voor het huidige of toekomstige beroep;
  • de studie dient één van de volgende doelen:
    (1) het verbeteren van de maatschappelijke positie in financieel-economisch opzicht;
    (2) het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het verwerven of behouden van uw inkomen uit tegenwoordige arbeid.

Voor 2013 geldt een drempel van euro 250 en er geldt een plafond van euro 15.000. De kosten van studieboeken zijn ook aftrekbaar; eventuele reis-/verblijfkosten niet (bron: http://www.belastingdienst.nl/). Het netto-effect van deze aftrek verschilt uiteraard per individu, afhankelijk van onder meer het vigerende marginale tarief (52% maximaal) en specifieke persoonlijke omstandigheden.


Financiering via een bank

Onder voorwaarden kunnen MBA lesgelden via een bank worden gefinancierd. In sommige gevallen is in samenspraak met het opleidingsinstituut een speciaal financierings-arrangement opgesteld. Als de lesgelden gespreid kunnen worden voldaan, dan zullen financieringsbehoefte en rentelasten gedurende de studie oplopen. Aflossing vindt veelal na beëindiging van de studie plaats. In voorkomende gevallen is het raadzaam na te gaan of de gekozen MBA-opleider afspraken heeft met één of meerdere banken.


Een investering in de toekomst

Een MBA-opleiding vereist een investering in termen van geld en tijd. Die investering vertaalt zich al snel in professionele en persoonlijke groei en een verbeterd carrière-perspectief. In de Verenigde Staten blijkt dat bij afnemende economische groei, de stap naar een vervolgopleiding veel makkelijker wordt genomen dan in Nederland. Die stap wordt deels ingegeven door het vertrouwen dat nieuw verworven competenties goed van pas komen bij de volgende economische 'upswing'. Enige aarzeling om in mindere economische tijden een serieuze studie aan te vangen is natuurlijk terecht; de 'costs' en 'benefits' moeten zorgvuldig worden afgewogen. Mogelijkheden voor gespreide betaling, belastingvoordelen en externe financiering kunnen soelaas bieden en een MBA opleiding binnen bereik brengen, zonder hulp van de werkgever.